Genealogieën

Genealogie van de familie Boef

Wapen van Benschop
Het dorp Benschop in de Lopikerwaard is de bakermat van deze familie Boef. Familieleden werden in de eerste helft van de zestiende eeuw nog vermeld als “Boev” (1544), “die Boev” (1548) en “die Bouve” (1549), al snel werd dat “Boef”. Latere varianten in spelling van de familienaam kwamen onder andere door verhuizing, waardoor nazaten van de Benschopper Boefen ook door het leven gaan als Boeff (in Leiden en Lexmond) en Den Boef. De tak Den Boef wordt gevolgd in een apart overzicht.

Winkler schreef aan het eind van de 19e eeuw: “Dat iemand niet geerne Boef heet en dus pogingen aanwendt om dien leeliken naam te verbloemen, kan ik my voorstellen. Intusschen, de hedendaagsche beteekenis van dit woord ligt geenszins in de geslachtsnamen De Boeve, Den Boef en Boef opgesloten. Dit woord had oudtijds een andere, gunstigere beteekenis.” “Boeve was oorspronkelijk een benaming voor ‘knecht’, in het bijzonder een ‘trosknecht’ (pakknecht in het leger)”, meldt Otten een eeuw later.
Een aantal nazaten van de Benschopse familie koos inderdaad voor een andere naam en na een officiële naamswijziging werd het Beuf (1967), Bouffaer (1900), Borf (1926), Boving (1968), Bolinde (1971), Bomar (ca. 1968), Robijns (1950), Verhoeff (1947) en in de Verenigde Staten Bauff (na 1919).


Generatie I

 

I Dirck Jan Lutten; geboren 1470/1475.

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

 1. Merrichgen Dirk Jan Lutendr; geboren voor 1499, overleden na 1547. Merrichgen was gehuwd met Franck Tonisz overleden ca. 1547.
 2. Cornelis Dircks die Bouve; geboren Benschop ca. 1499, volgt onder II.
 3. Gijsbert Dircksz
 4. Goris Dircksz; overleden voor maart 1545.
 5. Adriaen Dircksz (die) Boev; overleden na 1548
  RA Benschop 17-7-1544: Marte Martensz heeft … geloeft te betalen Adriaen Dircks Boev 23 schilt.
  RA Benschop 1126, 1548: Ariaen Dircksz die Boev heeft geclaecht als gemachtichde van Dircks naergelatens Wede. over dese navolgen soenen Jonge Dirck Gorisz.

Generatie I

 

II Cornelis Dircks die Bouve; geboren Benschop ca. 1499, overleden na 1571, zoon van Dirck Jan Lutten.

Cornelis was gehuwd met Anna (Gorisdr ?); overleden Benschop voor 25-09-1560.

Cornelis was gezworene (1540, 1559) in Benschop. Hij wordt meerdere malen in het rechterlijk archief van Benschop vermeld, onder andere:
17-07-1544 (RA 1126/3): Gijsbert Dirricks en Cornelis Dirricks verwillecoiren Claes Andriesz.
1547: Tussen partijen, Cornelis Dirricksz. als bloetvoocht van de weeskinderen van zalr. Franck Tonisz. geprocreert bij Merrichje Dirrick Jan Lutessdr. eijsscher ter eenre, en Aeffgen die Wede. van zalr. Franck Toniss, verweerster ter andere zijde.
1549 (1126/7): Gerrit Heijnricksz Verhoeff heeft bekent en beleed schuldich te wesen Anna, Cornelis Dirricks alias keele huijsvrouw die somma van negen caroli gld. Jan Herbertsz en Frans Daemsz gezworenen.
Idem: folio 2: ….. Cornelis Dirricks die Bouve merrij (Meccij) hij .. ..
1559 (RA 1126-10): Cornelis Dircksz oud omtrent 60 jaer, ….
25-09-1560 (R 1126-11): Margriet, Cornelis Dircksdr. bekent, mitsgaders Dirck Gorisz voocht over deselve, van Cornelis Dircksz horen vader voldaen te weesen van hoir moeders erfenisse.
14-09-1561 (RA 1126/12): Peter en Jan, Cornelis Dircks zonen, bekennen van Cornelis Dircksz haren vader voldaen ende betaelt te wesen van heurluijder moeders erfenisse (elcq 1 hondert schilt). Goris Cornelisz bekende mede als boven 1 hondert schilt te hebben ontvangen.
19-01-1564: Aert Willemsz verwillecoort Cornelis Dircksz als vader ende tot behouff van Margriet sijn dochter geprocreeert bij Geertruijt Aerts 100 schilt.
19-01-1564: Cornelis Dircksz verwillecoort Aert Willemsz als oudevader ende rechte bloetvoocht van Margriet Cornelis Dircksdr geprocreert bij Geertruijt Aert Willemsdr die somme van 200 schilt 14 st.

Zijn kinderen:

 1. Margriet Cornelisdr; geboren voor 1540. Zij is getrouwd met Cornelis Cornelisz Trip.
 2. Peter Cornelisz ; geboren voor 1541.
 3. Jan Cornelisz; geboren voor 1541.
 4. Goris Cornelisz Boef; geboren voor 1543, volgt onder III.

Generatie III

 

III Goris Cornelisz Boef; geboren voor 1543, overleden voor november 1632, zoon van Cornelis Dircks en Anna Gorisdr.

Goris was gehuwd met Jannigje Cornelisdr; overleden voor 11-1632.

Hij wordt genoemd in vele transportakten in Benschop en als voogd over de kinderen van zijn zwager te Benschop 10-6-1595 en 29-7-1593, onder andere:
Benschop 5-10-1623, transport 15, fo. 19: Goris Cornelisz Boef eigenaar van perceel 53 Zuidzijde te Benschop, 6 morgen land.
Benschop 4-11-1632, transport 100, fo. 95 en 96: Dit perceel 53 wordt door de zes erfgenamen van Jannigje Cornelisse, weduwe van Goris Cornelisz ., overgenomen c.q. verkocht aan Claas Gorisz Boef.
Benschop 4-11-1632, transport 101, fo. 96: Idem ten aanzien van perceel 67, groot ?? morgen.
Benschop WK 31, 22-4-1632: comparanten Jan en Cornelis Gorisz voor zich selven, Jacob Adriaens de Amersfoorder en Cornelis Jansz van Swoll beide voor hun huijsvrouwen, Leendert Cornelis als vader en de voorn. Jan Gorisz als oudste oom als voogden, verkopen land aan broer Claes.
RA Benschop 1126, pag. 56: Op 4-11-1632 compareerde voor schout en schepenen van Benschop Claes Gorisz wonende in deze gerechte en verwillecoirde voor hem en zijn erffgenamen ten behoeve van Jan en Cornelis Gorisz, Jacob Amersfoorder en Cornelis Jans van Swoll elcq voor hemselve, mitsgaders Leendert Cornelisz als vader, en Jan Gorisz voors. als Oom en sulcx rechter bloetvoochden van ‘t naergelate Weeskinds van Aentgen Gorisdr, sijns comparants broeders en swagers en susterskindt, respectieve en derselve erven offte ‘trecht dezes vercrijge, “seecker vijff gerechte sesdepaerts van vier duijsent twee hondert en twee en twintich cargld. te saemen, en over coop van seeker vier mergen eijgenlandt, met huijs, berg schuijr bepotinge en beplantinge op een gedeelte van die leggen in deze gheijte Thiens hij belooft te betalen …….

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Gorissen Boeff; geboren voor 1599, volgt onder IV-a.
 2. Cornelis Gorissen Boef; geboren voor 1599, volgt onder IV-b.
 3. Niesje Goris Boef; geboren voor 1600, overleden Benschop 18-03-1673, begraven aldaar 22-03-1673. Niesje is getrouwd Benschop ca. 1620 met Jacob Ariense Amersfoorder; overleden Benschop 31-10-1670.
 4. Aentgen Goris Boef; geboren voor 1612, overleden 22-04-1632. Aentgen was gehuwd met Leendert Cornelis.
 5. Claes Gorissen Boef; geboren voor 1613, volgt onder IV-c.
 6. Jannigje Goris Boef; geboren voor 1620. Jannigje was gehuwd met Cornelis Jansz van Swoll.

Generatie IV

 

IV-a Jan Gorissen Boeff; geboren voor 1599, overleden na 1652, zoon van Goris Cornelisz Boef en Jannigje Cornelisdr.

Jan is getrouwd (1) voor 1619 met N.N..

Jan is in ondertrouw gegaan (2) Lopik 21-02-1619 en getrouwd aldaar 18-04-1619 met Aaltgen Claesdr.; uit Cabauw, weduwe.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Cornelis Jansz Boeff; geboren na 1619. Cornelis is getrouwd (1) voor 1674 met N.N.. Cornelis is in ondertrouw gegaan (2) Ameide 07-11-1674 en getrouwd Willige Langerak met Feijghje Jans de Ridder; weduwe van Marcus Marcusz van Tienhoven.
 2. Teuntgen Jans Boeff; geboren ca. 1622. Teuntgen is in ondertrouw gegaan (1) Lopik 29-11-1646 met Willem Barentsz van Veen; afkomstig uit Schoonderwoerd. Teuntgen is getrouwd (2) voor 1658 met Cornelis Lubbertsz Coppelaar; geboren Lopik, overleden Schoonrewoerd voor februari 1668, zoon van Lubbert Lubbertsz Coppelaar en Neeltgen Cornelisdr. Cornelis kocht een akker hoogland op Overheycoop voor 1250 gulden en de boomgaard “De Blaesbalk” (RA Leerdam nr 15/f59, 17-02-1666) en de “Elsenhoeff” op Loosdorp – 2 morgen 1/2 hont – van Anneken Barents van Veen (16-08-1666).
 3. Lijsgen Jansdr Boeff; gedoopt Lopik 23-11-1623.
 4. Arien Jansz Boeff; gedoopt Lopik 27-12-1625.
 5. Jan Jansz Boeff; gedoopt Lopik 09-12-1632.
 6. Goris Jansz Boeff; geboren voor 1634. Goris is getrouwd met Marrichje Bouwen; van Zevender.

 

IV-b Cornelis Gorissen Boef; geboren voor 1599, zoon van Goris Cornelisz Boef en Jannigje Cornelisdr.

Cornelis is in ondertrouw gegaan Lopik 07-02-1619 en getrouwd aldaar 07-03-1619 met Marritgen Cornelis Jansdr.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Cornelis Boeff; geboren Benschop voor 1633, overleden voor november 1692. Neeltje is getrouwd (1) voor 1653 met Aert. Neeltje is getrouwd (2) Benschop 19-06-1653 met Hendrick Pellen Verveer.
 2. Jannigje Cornelis Boef; geboren ca. 1635, begraven Benschop 13-03-1715 in de kerk, graf no. 80. Jannigje is getrouwd Benschop 04-07-1656 met Wouter Bouwens de Jong; geboren Sevender ca. 1630, begraven Benschop 08-02-1699. Bouwman.
 3. Cornelis Cornelisz Boef; geboren voor 1651, overleden voor december 1694. Cornelis is getrouwd voor 1671 met Marrigje Cornelisdr Leenen; overleden 1671/1693.
 4. Aantje Cornelis Boef; geboren Benschop voor 1654, overleden voor maart 1697. Aantje is getrouwd Benschop 21-12-1674 met Claes Geerlofs Bruijser; van Dijkvelt.
 5. Lijsbeth Cornelisse Boef; geboren voor 1660, overleden voor november 1692. Lijsbeth is getrouwd (1) Benschop 09-06-1667 met Jan Jansz Block; van Agtersloot, overleden voor 1685. Lijsbeth is getrouwd (2) Benschop 15-02-1685 met haar neef Pieter Claesz Boeff; geboren voor 1660, overleden na mei 1699, zoon van Claes Gorissen Boef en N.N. (Pieterse?).
 6. Goris Cornelisz Boef; geboren voor 1672, overleden Benschop 03-09-1705, begraven aldaar 08-09-1705 in de kerk, graf no. 80.
 7. Marrigje Cornelisdr Boef; geboren voor 1672, overleden Benschop 21-09-1711, begraven aldaar 26-09-1711 in de kerk, graf no. 80.

 

IV-c Claes Gorissen Boef; geboren voor 1613, overleden Benschop 08-05-1677, begraven in de kerk 14-05-1677, zoon van Goris Cornelisz Boef en Jannigje Cornelisdr.

Claes was gehuwd met N.N. (Pieterse?).

Benschop Transportakten 4-11-1632, transporten 100 en 101: perceel 53 resp. 67, groot 6 resp. ?? morgen, fo. 95 en 96: Claes erfde 1/6 deel van een ‘huijsinge, berg, schuur en getimmerte, 1 mergen landts, gemeen in een weer van 6 mergen, staande en gelegen op de Zuidzijde van Benschop , beneden de kerk, strekkende uit de halve Benschoppers voorwetering tot aan de halve landscheiding van Lopik toe’ en kocht 5/6 deel van zijn broeders en zusters.
Ten aanzien van perceel 53 wordt hij nog vermeld op 29-12-1641, transport 192, fo. 185 en 186, en op 29-5-1660, transport 297, fo. 48. Op 17-5-1680, transport 401, fo. 208 en 209, is er sprake van de kinderen van wijlen Klaas Gorisz Boef. Vervolgens, op 4-11-1692, transport 530, fo. 106- 108, van de erfgenamen van Elisabeth Cornelisdr Boef, die was gehuwd met Pieter Klaasz Boef.

Uit dit huwelijk:

 1. Goris Claessen Boef; geboren voor 1642, volgt onder V.
 2. Pieter Claesz Boeff; geboren voor 1660, overleden na mei 1699. Pieter is getrouwd Benschop 15-02-1685 met zijn nicht Lijsbeth Cornelisse Boef; geboren voor 1660, overleden voor november 1692, dochter van Cornelis Gorissen Boef en Marritgen Cornelis Jansdr. Lijsbeth is eerder getrouwd Benschop 09-06-1667 met Jan Jansz Block; van Agtersloot, overleden voor 1685.

Generatie V

 

V Goris Claessen Boef; geboren voor 1642, overleden na maart 1699, zoon van Claes Gorissen Boef en N.N. (Pieterse?).

Goris is getrouwd (1) Benschop 30-11-1662 met Neeltje Jansse de Reus; van Bonrepas.

Goris is getrouwd (2) Polsbroek 23-07-1676 met Jannigje Jans; weduwe van Dirck Gerrits.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jan Gorisz Boef; gedoopt Benschop 17-04-1664, volgt onder VI-a.
 2. Claes Gorisse Boef; gedoopt Benschop 12-11-1665, volgt onder VI-b.
 3. Cornelis Gorisz Boef; gedoopt Benschop 13-10-1667, volgt onder VI-c. 
 4. Swaentje Boef; gedoopt Benschop 17-03-1672.

Generatie VI

 

VI-a Jan Gorisz Boef; gedoopt Benschop 17-04-1664, begraven Waarder 02-01-1751, zoon van Goris Claessen Boef en Neeltje Jansse de Reus.

Jan is getrouwd Polsbroek 19-12-1700 met Annetje Jacobse Hoencoop.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Jansz Boef; gedoopt Polsbroek 16-10-1701, volgt onder VII-a. 
 2. Neeltie Boef; gedoopt Polsbroek 08-06-1704, begraven Waarder 26-06-1761. Neeltie is in ondertrouw gegaan Waarder 27-04-1741 en getrouwd aldaar 14-05-1741 met Pieter Gerritse Hogendoorn; overleden na juni 1761.

 

VI-b Claes Gorisse Boef; gedoopt Benschop 12-11-1665, overleden Vlist 11-05-1741, zoon van Goris Claessen Boef en Neeltje Jansse de Reus.

Claes is getrouwd 1690 met Aaltien Dirks Rijsveld; overleden Vlist 03-11-1741.

Uit dit huwelijk:

 1. Marrij Claes Boef; geboren na 1690, gedoopt Ottoland.
 2. Dirk Claesz Boef; geboren Bleskensgraaf 16-03-1692.
 3. Neeltje Claes Boef; gedoopt Ottoland 25-12-1693. Neeltje is getrouwd Polsbroek 15-03-1722 met Leendert Aartsen Verhoef.
 4. Merritje Claasse Boef; geboren voor 1694. Merritje is in ondertrouw gegaan Groot Ammers 28-04-1714 met Arien Harmens van der Linden; van Gelkenes.
 5. Maria Claesdr Boef; gedoopt Ottoland 31-07-1695, overleden Polsbroek. Maria is in ondertrouw gegaan Haastrecht 15-02-1719 en getrouwd Polsbroek 05-03-1719 met Jan Francken Uijthol; gedoopt Waarder 06-04-1698, zoon van Frank Jans Uithol en Maria Fransdr Stolkert.
 6. Jannichje Claes Boef; gedoopt Ottoland 03-03-1697. Jannichje is getrouwd Lopik 19-01-1734 met Jan Hooijkaas; zoon van Barent Jans Hooijkaas.
 7. Dirck Claesz Boef; gedoopt Ottoland 23-03-1698.
 8. Goris Claasz Boef; gedoopt Ottoland 22-03-1699, volgt onder VII-b.
 9. Cornelia Claes Boef; gedoopt Polsbroek 31-05-1700. Cornelia is getrouwd Polsbroek 16-01-1724 met Jan Jans Clomp; van Willige Langerak.
 10. Dirckje Claes Boef; gedoopt Polsbroek 24-07-1701. 
 11. Dirk Claasz Boef; gedoopt Polsbroek 29-10-1702, volgt onder VII-c.

 

VI-c Cornelis Gorisz Boef; gedoopt Benschop 13-10-1667, overleden ca. 1756, zoon van Goris Claessen Boef en Neeltje Jansse de Reus.

Cornelis is getrouwd Benschop 05-02-1693 met Dirckje Wouters de Jongh(e); gedoopt Benschop 08-05-1668, overleden ca. 1718, dochter van Wouter Bouwens de Jong en Jannigje Cornelis Boef.

Uit dit huwelijk:

 1. Claes Cornelisse Boef; gedoopt Benschop 15-05-1698, volgt onder VII-d.
 2. Jannechie Cornelis Boef; geboren Benschop, gedoopt Polsbroek 28-07-1700. Jannechie is getrouwd Benschop 05-12-1723 met Johannes Aart Adriaensz Tak; van Benschop.
 3. Neeltje Cornelis Boef; gedoopt Benschop 15-10-1702, overleden aldaar 19-09-1788, begraven aldaar 24-09-1788 in de kerk, graf no. 55. Neeltje is getrouwd Benschop 18-05-1732 met Jan Peters Steck, ook Van der Stek; van Benschop, begraven aldaar 24-02-1761 in de kerk, graf no. 55.
 4. Wouter Cornelisz Boeff; gedoopt Oudewater 12-12-1704, volgt onder VII-e.
 5. Goris Cornelisz Boef; gedoopt Oudewater 26-08-1707, overleden voor 1757. Goris is getrouwd met Marrigje Groen; zij is hertrouwd met Arnout Hogendoorn.
 6. Ariaentje Cornelis Boef; geboren Benschop, gedoopt Polsbroek 01-01-1708, overleden voor juli 1757. 
 7. Goris Cornelisz Boef; geboren Benschop, gedoopt Polsbroek 30-03-1710, volgt onder VII-f.

Generatie VII

 

VII-a Jacob Jansz Boef; gedoopt Polsbroek 16-10-1701, begraven Waarder 13-03-1786, zoon van Jan Gorisz Boef en Annetje Jacobse Hoencoop.

Jacob is in ondertrouw gegaan (1) Waarder 24-11-1724 met Neeltje Huibertse Verhoef; gedoopt 28-01-1703, begraven Waarder 23-01-1753, dochter van Huijbert Pieters Verhoef en Maria Willems Hollander.

Jacob is in ondertrouw gegaan (2) Waarder 28-06-1754 en getrouwd aldaar 14-07-1754 met Hilletje Janse de Wit; van Bodegraven, begraven Waarder 13-12-1783. Hilletje is eerder in ondertrouw gegaan Bodegraven 02-03-1730 en getrouwd Waarder 19-03-1730 met Daem Andriesz Hogenes.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Huijbert Jacobsz Boef; gedoopt Waarder 14-10-1725, begraven aldaar 31-12-1725.
 2. Huibert Jacobsz Boef; gedoopt Waarder 14-04-1727, volgt onder VIII-a. 
 3. Jan Jacobsz Boef; gedoopt Waarder 20-02-1729, volgt onder VIII-b.

 

VII-b Goris Claasz Boef; gedoopt Ottoland 22-03-1699, overleden Vlist 01-07-1749, zoon van Claes Gorisse Boef en Aaltien Dirks Rijsveld.

Goris is in ondertrouw gegaan Langerak 12-05-1725 met Aagtje Bastiaans Vuurens; gedoopt Langerak 10-11-1700, overleden Vlist 05-02-1767, dochter van Bastiaan Jans Vuurens en Baartje Pieter Jans van der Pijl. Aagtje is later in ondertrouw gegaan Polsbroek 13-12-1755 en getrouwd aldaar 28-12-1755 met Bastiaen Hooikaas; weduwnaar van Neeltje Vermeulen.

Uit dit huwelijk:

 1. Aaltje Gorisse Boef; gedoopt Bergambacht 08-05-1729. Aaltje is in ondertrouw gegaan Polsbroek 21-08-1750 en getrouwd aldaar 13-09-1750 met Aalbert Dirks van Wijngaarden; van Bergambacht.
 2. Claas Gorisz Boef; gedoopt Bergambacht 17-02-1732.
 3. Cornelia Gorisse Boef; gedoopt Bergambacht 11-03-1733. Cornelia is in ondertrouw gegaan Alkemade 07-12-1753 en getrouwd Oude Wetering met Aalbert Krook; van de Nieuwe Wetering.
 4. Gerrichje Boef; gedoopt Polsbroek 08-08-1734. Gerrichje is in ondertrouw gegaan (1) Vlist 26-04-1753 met Jan Tijsse van Dort; van Brandwijk. Gerrichje is in ondertrouw gegaan (2) Haastrecht 12-04-1776 en getrouwd aldaar 28-04-1776 met Cornelis de Bas.
 5. Pietertje Gorisse Boef; gedoopt Bergambacht 02-06-1737. Pietertje is in ondertrouw gegaan (1) Polsbroek 21-10-1769 en getrouwd aldaar 12-11-1769 met Hendrik Vuurens; geboren Bergambacht, overleden voor oktober 1805. Pietertje is getrouwd (2) Zevenhuizen 03-11-1805 met Jan de Bruijn; geboren Bergschenhoek, weduwnaar van Adriana van der Berg.
 6. Claas Gorisz Boef; gedoopt Bergambacht 10-05-1739, overleden voor 1742.
 7. Claas Gorisz Boef; gedoopt Bergambacht 14-02-1742, volgt onder VIII-c.
 8. Bastiaan Gorisz Boef; gedoopt Polsbroek 06-03-1746, volgt onder VIII-d. 
 9. Baertie Goris Boef; Baertie is in ondertrouw gegaan Schoonhoven 17-10-1755 en getrouwd aldaar 09-11-1755 met Jan van Eck; van Schoonhoven.

 

VII-c Dirk Claasz Boef; gedoopt Polsbroek 29-10-1702, overleden Vlist 24-12-1779, zoon van Claes Gorisse Boef en Aaltien Dirks Rijsveld.

Dirk is getrouwd (1) Langerak 29-02-1728 met Jannichje Bastiaens Vuurens; gedoopt Langerak 11-12-1707, overleden Vlist 16-04-1743, dochter van Bastiaan Jans Vuurens en Baartje Pieter Jans van der Pijl.

Dirk is in ondertrouw gegaan (2) Vlist-Bonrepas 07-11-1743 en getrouwd Polsbroek 24-11-1743 met Aentie Pieters Pals; overleden Vlist 13-09-1788.

Uit het eerste huwelijk:

  1. Klaas Dirksz Boef; gedoopt Polsbroek 02-10-1729, volgt onder VIII-e.
  2. Bastiaan Dirksz Boef; geboren Vlist, gedoopt Bergambacht 29-07-1731, volgt onder VIII-f.
  3. Pieter Dirksz Boef; gedoopt Bergambacht 03-05-1733, overleden voor 1742.
  4. Aaltje Dirks Boef; gedoopt Bergambacht 08-05-1735, overleden Vlist 23-06-1741.
  5. Beertje Dirks Boef; gedoopt Bergambacht 09-12-1736. Beertje is in ondertrouw gegaan Polsbroek 12-02-1790 met Dirk Dekker; weduwnaar van Cornelia Brandwijk.
  6. Cornelia Dirksz Boef; gedoopt Polsbroek 12-04-1739, overleden Vlist 26-05-1743.
  7. Neeltje Dirks Boef; gedoopt Polsbroek 31-07-1740, overleden Vlist 02-09-1744. 
  8. Pieter Dirksz Boef; geboren Vlist, gedoopt Polsbroek 30-12-1742, volgt onder VIII-g.

 

Uit het tweede huwelijk:

 

 

 

 

 

 1. Jan Dirkz Boef; gedoopt Polsbroek 04-09-1746, volgt onder VIII-h. 
 2. Cornelis Dirksz Boef; gedoopt Haastrecht 07-04-1748, overleden Vlist 31-05-1748.

 

VII-d Claes Cornelisse Boef; gedoopt Benschop 15-05-1698, begraven Lopik 30-11-1775 in de NH Kerk, zoon van Cornelis Gorisz Boef en Dirckje Wouters de Jongh(e).

Claes is in ondertrouw gegaan Lopik 16-11-1720 en getrouwd aldaar 01-12-1720 met Ariaantje Aartzen Verbree; gedoopt Benschop 11-09-1701, begraven Lopik 22-12-1762 In de NH-kerk, dochter van Aart Dirks Verbree en Neeltje Ariense.

Het gezin verhuisde in 1725 van Benschop naar Lopik. Claes was meester timmerman, hij wordt in 1764 genoemd als ouderling in Lopik, hij woonde toen aan het Benedeneinde (van de kerk af benedenwaarts, nu Lopikerweg-west) naast zijn dochter Dirkje.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirkje Boef; geboren Lopik, gedoopt Benschop 20-07-1721, overleden na 1767. Dirkje is getrouwd met Dirk Zuijddam.
 2. Neeltje Boef; gedoopt Benschop 07-02-1723. Neeltje is getrouwd Lopik 11-05-1747 met Jacob Jansz Schipper; ouderling en kerkmeester
 3. Aart Boef; gedoopt Benschop 02-07-1724, volgt onder VIII-i.
 4. Kornelis Boef; gedoopt Lopik 05-07-1726, overleden 1726/1730.
 5. Cornelis Boef; gedoopt Lopik 11-06-1730, volgt onder VIII-j.
 6. Dirk Boef; gedoopt Lopik 11-05-1732.
 7. Jannigje Boef; gedoopt Lopik 23-08-1733.
 8. Adriana Boef; gedoopt Lopik 31-10-1734, overleden 1734/1742.
 9. Pieter Boef; gedoopt Lopik 17-04-1740, volgt onder VIII-k.
 10. Adriana Boef; gedoopt Lopik 16-09-1742. 
 11. Nicolaas Boef; gedoopt Lopik 28-06-1744.

 

VII-e Wouter Cornelisz Boef; gedoopt Oudewater 12-12-1704, zoon van Cornelis Gorisz Boef en Dirckje Wouters de Jongh(e).

Wouter is getrouwd met Neeltje Zegers van Kampen.

Uit dit huwelijk:

 

 1. Dirkje Boeff; gedoopt Lopik 08-06-1732.

 

VII-f Goris Cornelisz Boef; geboren Benschop, gedoopt Polsbroek 30-03-1710, zoon van Cornelis Gorisz Boef en Dirckje Wouters de Jongh(e).

Goris had een relatie met Megteld Stenens.

Uit deze relatie:

 

 1. Dirkje Boef; gedoopt Benschop 19-03-1741.

Generatie VII

 

VIII-a Huibert Jacobsz Boef; gedoopt Waarder 14-04-1727, zoon van Jacob Jansz Boef en Neeltje Huibertse Verhoef.

Huibert is in ondertrouw gegaan Woerden 24-04-1752 met Emmigje Hendriksd de With; gedoopt Woerden 06-08-1729, dochter van Hendrik Klaase de With en Weintje Janse van Dijl.

Huibert is voor het eerst op 18-3-1757 en voor het laatst op 3-5-1784 als schepen van Rietveld en de Bree geèinstalleerd en heeft deze functie dertien jaarlijkse termijnen bekleed.

Uit dit huwelijk:

 1. Weijntje Boef; gedoopt Woerden 12-11-1752. Weijntje is in ondertrouw gegaan Woerden 19-11-1778 en getrouwd aldaar 06-12-1778 met Arend Nieuwenhof; van Oudshoorn.
 2. Jacob Huibertse Boef; gedoopt Woerden 06-02-1754, begraven Waarder 06-06-1757.
 3. Neeltje Boef; gedoopt Woerden 15-06-1755, overleden Waarder 10-11-1821. Neeltje is in ondertrouw gegaan Woerden 25-04-1783 en getrouwd Kudelstaart 11-05-1783 met Willem van Doorn; geboren Kudelstaart 16-11-1761, overleden na november 1821. Schipper.
 4. Marrigje Boef; gedoopt Woerden 25-12-1756.
 5. Hendrik Boef; geboren Rietveld, gedoopt Woerden 10-06-1759, volgt onder IX-a.
 6. Emmigje Boef; gedoopt Woerden 21-12-1760. Emmigje is in ondertrouw gegaan Woerden 16-11-1781 en getrouwd aldaar 02-12-1781 met Ary Kroon.
 7. Annigje Boef; gedoopt Woerden 25-12-1762.
 8. Maria Boef; gedoopt Woerden 25-12-1762, begraven aldaar 18-02-1763. 
 9. Maria Boef; gedoopt Woerden 16-06-1765. Maria is getrouwd Montfoort 08-01-1791 met Cornelis Kramer.

 

VIII-b Jan Jacobsz Boef; gedoopt Waarder 20-02-1729, overleden voor september 1801, zoon van Jacob Jansz Boef en Neeltje Huibertse Verhoef.

Jan is in ondertrouw gegaan Waarder 31-12-1752 met Maria Lamberts Hogenes; gedoopt 13-12-1733, begraven Waarder 14-01-1808, dochter van Lambert Andriesze Hogenes en Aaltje Gerritse van Spengen.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Jansdr Boeff; gedoopt Waarder 01-07-1753. Neeltje is in ondertrouw gegaan Waarder 01-04-1774 en getrouwd aldaar 17-04-1774 met Ary Stout; van Lexmond.
 2. Aaltje Jans Boef; gedoopt Waarder 15-09-1754, begraven aldaar 18-05-1803. Aaltje is in ondertrouw gegaan Waarder 10-11-1775 en getrouwd aldaar 26-11-1775 met Teunis Ariense Zaal; geboren Waarder 1754, overleden Ruwiel 08-01-1827, zoon van Arie Zaal en Krijntje de Keuning.
 3. Maria Jans Boef; gedoopt Waarder 18-04-1756. Maria is in ondertrouw gegaan Bodegraven 26-04-1782 en getrouwd aldaar 12-05-1782 met Arie Groeneveld.
 4. Jacob Jansz Boef; gedoopt Waarder 22-02-1758, volgt onder IX-b.
 5. Andries Jansz Boef; gedoopt Waarder 23-09-1759.
 6. Lambert Jansz Boef; gedoopt Waarder 19-04-1761.
 7. Annigje Jans Boef; gedoopt Waarder 11-04-1762. Annigje is in ondertrouw gegaan Waarder 11-01-1782 en getrouwd aldaar 28-01-1782 met Corstiaan van Leeuwen.
 8. Bartha Jans Boef; gedoopt Waarder 29-01-1764. Bartha is in ondertrouw gegaan Waarder 06-05-1785 en getrouwd aldaar 29-05-1785 met Michiel Hortensius; van Jaarsveld.
 9. Lambert Jansz Boef; gedoopt Waarder 28-04-1765.
 10. Emmigje Jans Boef; gedoopt Waarder 20-04-1766.
 11. Wougje Jans Boef; gedoopt Waarder 12-04-1767. Wougje is in ondertrouw gegaan Waarder 13-05-1785 en getrouwd aldaar 29-05-1785 met Nicolaas Leerinck; Nicolaas is eerder getrouwd voor mei 1785 met Maria Jonkers.
 12. Huibert Jansz Boef; gedoopt Waarder 20-11-1768, volgt onder IX-c.
 13. Jannigje Jans Boef; gedoopt Waarder 03-06-1770, begraven aldaar 13-04-1804. Jannigje is getrouwd (1) voor 1791 met Arie Boer; overleden voor 1792. Jannigje is getrouwd (2) Waarder 06-05-1792 met Cornelis Zijp; gedoopt Beemster 04-09-1768, overleden na april 1804. Schoolmeester.
 14. Emmigje Jans Boef; gedoopt Waarder 02-06-1771.
 15. Maria Jans Boef; gedoopt Waarder 07-06-1772.
 16. Gerrit Jansz Boef; geboren Langeweide, gedoopt Waarder 17-10-1773, volgt onder IX-d. 
 17. Lambert Jansz Boef; geboren Langeweide, gedoopt Waarder 11-12-1774, volgt onder IX-e.

 

VIII-c Claas Gorisz Boef; gedoopt Bergambacht 14-02-1742, zoon van Goris Claasz Boef en Aagtje Bastiaans Vuurens.

Claas is in ondertrouw gegaan (2) Ouderkerk aan de IJssel 08-12-1769 en getrouwd aldaar 31-12-1769 met Willemijntje Cornelisse Kok; overleden voor april 1786. Weduwe van Adriaan Trappenburg.

Claas is in ondertrouw gegaan (3) Ouderkerk aan de IJssel 20-04-1786 en getrouwd aldaar 07-05-1786 met Maria de Waal; van Groot Hekendorp.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Cornelis (den) Boef; gedoopt Ouderkerk aan de IJssel 17-12-1771. Hij is de stamvader van de familie Den Boef.
 2. Pieter Boef; gedoopt Nieuwerkerk aan de IJssel 20-03-1774, volgt onder IX-f. 
 3. Marigje Boef; gedoopt Nieuwerkerk aan de IJssel 05-11-1775.

 

VIII-d Bastiaan Gorisz Boef; gedoopt Polsbroek 06-03-1746, overleden Zevenhoven 16-12-1819, zoon van Goris Claasz Boef en Aagtje Bastiaans Vuurens.

Bastiaan is in ondertrouw gegaan (1) Haastrecht 26-03-1779 en getrouwd aldaar 18-04-1779 met Adriana Karreman; van Haastrecht, overleden in het kraambed Stolwijk 12-09-1782.

Bastiaan is getrouwd (2) Zevenhuizen 23-05-1788 met Maartie van Erk(el), ook Margje; weduwe van Ary Tromp.

Bastiaan is in ondertrouw gegaan (2) Zevenhuizen 10-12-1790 en getrouwd Waddinxveen 02-01-1791 met Ariaantje Dirkse; geboren Haastrecht, overleden Zevenhoven 01-03-1820. Weduwe van Ary Bruggeman.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Aagie Boef; gedoopt Haastrecht 25-04-1779, overleden Zevenhoven 21-02-1847. Aagie is getrouwd met Gerrit Breedveld; geboren ca. 1776.
 2. Maria Boef; gedoopt Stolwijk 08-10-1780. 
 3. Adriaan Boef; gedoopt Haastrecht 15-09-1782.

Uit het tweede huwelijk:

 

 1. Maria Boef; geboren Zevenhuizen 21-03-1789, overleden aldaar 13-04-1847. Maria is getrouwd voor 1811 (1) met Jan Bontenbal; overleden Zevenhuizen 30-11-1825. Maria is getrouwd Zevenhuizen 08-11-1844 (2) met Cornelis Bakker; geboren IJsselmonde 18-10-1781, overleden Zevenhuizen 06-11-1849, zoon van Willem Bastiaans Bakker en Anna van den Toorn. Cornelis was eerder getrouwd met Cornelia Molenaar; overleden Zevenhuizen 29-03-1844.

Uit het derde huwelijk:

 1. Goris Boef; geboren Waddinxveen 27-10-1790, gedoopt 02-01-1791 (bij het huwelijk van zijn ouders). 
 2. Dirk Boef; geboren Zevenhuizen 07-03-1793, gedoopt aldaar 17-03-1793, volgt onder IX-g.

 

VIII-e Klaas Dirksz Boef; gedoopt Polsbroek 02-10-1729, overleden Vlist 17-02-1772, zoon van Dirk Claasz Boef en Jannichje Bastiaens Vuurens.

Klaas is in ondertrouw gegaan Vlist 15-10-1751 en getrouwd Polsbroek met Ariaentje de With; dochter van Cornelis de With.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Boef; gedoopt Polsbroek 12-11-1752. Jannetje is in ondertrouw gegaan Ouderkerk aan de IJssel 14-05-1790 en getrouwd aldaar 06-06-1790 met Antonie Lans; geboren Capelle aan de IJssel.
 2. Marretje Boef; gedoopt Polsbroek 16-05-1754. Marretje is in ondertrouw gegaan Ouderkerk aan de IJssel 09-04-1785 en getrouwd aldaar 01-05-1785 met Bastiaan Kooijman; van Willige Langerak.
 3. Grietje Boef; gedoopt Polsbroek 11-06-1755. Grietje is in ondertrouw gegaan Nieuwerkerk aan de IJssel 24-10-1783 getrouwd aldaar 16-11-1783 met Pieter Oudendijk; geboren Ketel.
 4. Dirk Klaasz Boef; gedoopt Polsbroek 11-02-1759.
 5. Cornelis Klaasz Boef; gedoopt Polsbroek 01-02-1761. 
 6. Arij Claasz Boef; gedoopt Haastrecht 26-09-1762.

 

VIII-f Bastiaan Dirksz Boef; geboren Vlist, gedoopt Bergambacht 29-07-1731, begraven Bodegraven, zoon van Dirk Claasz Boef en Jannichje Bastiaens Vuurens.

Bastiaan is in ondertrouw gegaan Reeuwijk 20-12-1760 en getrouwd aldaar met Teuntje Cornelis Vermeij; geboren Sluipwijk 17-11-1737, begraven Bodegraven, dochter van Cornelis Pieters Vermeij en Jannigje Ariens Verbrugge(n).

Uit dit huwelijk:

 

 1. Jaantje Boef; gedoopt Bodegraven 06-09-1761.
  Jaantje is in ondertrouw gegaan Bodegraven 05-05-1786 jm. geb. van Waarder en won.
  alhier, jd. geb. en won. alhier en getrouwd aldaar 21-05-1786 met Pieter Kleij; van Waarder.    

   

 2. Jannigje Boef; gedoopt Bodegraven 02-01-1763, overleden aldaar 08-03-1842. Jannigje is in ondertrouw gegaan Reeuwijk 20-01-1786 en getrouwd aldaar 05-02-1786 met Floris van der Mel; gedoopt Vuuren 13-03-1757, overleden Gouda 06-09-1820, zoon van Jan van der Mel en Eijke den Adel Verloop.
 3. Dirk Bastiaansz Boef; gedoopt Zwammerdam 18-03-1764.
 4. Kornelis Bastiaansz Boef; gedoopt Zwammerdam 17-02-1765.
 5. Dirk Bastiaansz Boef; gedoopt Zwammerdam 15-02-1767.
 6. Pieter Bastiaansz Boef; gedoopt Bodegraven 23-07-1769.
 7. Marrigje Bastiaans Boef; gedoopt Bodegraven 22-01-1772. Marrigje is in ondertrouw gegaan Bodegraven 21-03-1801 met Wilhelmus Sigesmundus Leimbach; geboren ‘s-Gravenhage, overleden voor maart 1835. Marrigje is getrouwd Linschoten 20-03-1835 (2) met Gijsbert Knijf; geboren Alphen, zoon van Jan Knijf en Claasje Hogerwegt. Gijsbert was weduwnaar van Lena de Knegt.
 8. Dirk Bastiaansz Boef; gedoopt Bodegraven 21-02-1773.
 9. Dirk Bastiaansz Boef; gedoopt Bodegraven 19-01-1774.
 10. Dirk Bastiaansz Boef; gedoopt Bodegraven 14-12-1774.
 11. Aaltje Boef; gedoopt Bodegraven 24-01-1776, overleden voor 1779.
 12. Dirk Boef; gedoopt Bodegraven 05-10-1777. 
 13. Aaltje Boef; gedoopt Bodegraven 10-01-1779.

 

VIII-g Pieter Dirksz Boef; geboren Vlist, gedoopt Polsbroek 30-12-1742, begraven Zuid Polsbroek/Vlist 20-07-1809, zoon van Dirk Claasz Boef en Jannichje Bastiaens Vuurens.

Pieter is in ondertrouw gegaan Polsbroek 13-01-1775 en getrouwd aldaar 29-01-1775 met Lena Cornelis Maat; begraven Zuid Polsbroek/Vlist 30-10-1809. Lena is eerder getrouwd met Jan Gijsberts van Vuuren.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Boef; geboren Vlist 14-05-1776, gedoopt Polsbroek 26-05-1776, overleden Vlist 26-02-1779.
 2. Jannigje Boef; geboren 12-05-1779, gedoopt Polsbroek 16-05-1779, overleden aldaar 28-01-1850. Jannigje is getrouwd (1) Polsbroek 23-01-1812 met Leendert van den Berg; gedoopt Streefkerk 26-01-1754, zoon van Joost van den Berg en Neeltje Teunisse Huisman. Jannigje is getrouwd (2) met Bastiaan Markestein; geboren ca. 1796, overleden Benschop 12-12-1853. 
 3. Aentje Boef; geboren Polsbroek 01-1785, gedoopt aldaar, overleden Vlist 09-02-1785.

 

VIII-h Jan Dirkz Boef; gedoopt Polsbroek 04-09-1746, begraven Benschop 16-08-1817 in de kerk graf no. 28., zoon van Dirk Claasz Boef en Aentie Pieters Pals.

Jan is in ondertrouw gegaan Benschop 04-04-1778 en getrouwd aldaar 20-04-1778 met Lijsbeth Adriaenze Oskam; gedoopt Benschop 24-09-1747, overleden aldaar 28-02-1803, begraven aldaar 07-03-1803 in de kerk graf no. 28, dochter van Adrianus Hendriks Oskam en Jannigje Dircks Kock.

Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Boef; geboren Polsbroek 08-03-1779, gedoopt aldaar 14-03-1779, volgt onder IX-h.
 2. Aantje Boef; geboren Zuid Polsbroek 28-02-1781, gedoopt Polsbroek 04-03-1781, overleden Lopik 22-02-1805. Aantje is in ondertrouw gegaan Benschop 01-09-1804 en getrouwd Lopik 16-09-1804 voor de kerk met Jacobus Willems Oskam.
 3. Dirk Boef; gedoopt Benschop 01-04-1782, volgt onder IX-i.
 4. Jannigje Boef; gedoopt Benschop 01-06-1783, overleden Jaarsveld 18-07-1849. Jannigje is in ondertrouw gegaan Benschop 16-05-1807 en getrouwd aldaar 31-05-1807 met Aart Hendriks Verbaan; van Lopik. 
 5. Adriana Boef; gedoopt Benschop 20-02-1785, overleden aldaar 18-11-1855. Adriana is in ondertrouw gegaan Benschop 25-08-1810 en getrouwd aldaar 09-09-1810 met Gijsbert Brouwer; van Heijkoop, overleden voor november 1855.

 

VIII-i Aart Boef; gedoopt Benschop 02-07-1724, begraven Amsterdam 16-07-1772 op het St. Anthonius kerkhof, zoon van Claes Cornelisse Boef en Ariaantje Aartzen Verbree.

Aart is in ondertrouw gegaan Oudewater 26-03-1762 en getrouwd aldaar 12-04-1762 met Dirkje Buijs; overleden Amsterdam 24-06-1810, begraven aldaar 27-06-1810 Op het Heiligeweg en Leidse kerkhof.

Uit dit huwelijk:

 1. Klaas Aartsz Boef; gedoopt Oudewater 06-02-1763.
 2. Johanna Aarts Boef; gedoopt Oudewater 22-04-1764, overleden Amsterdam 26-09-1822. Johanna is in ondertrouw gegaan Amsterdam 29-06-1792 met Arnoldus van Wichen; geboren Loenen ca. 1756, overleden Amsterdam 03-03-1841. Hij is getrouwd (1) met Anna Eversdijk.
 3. Adriana Aarts Boef; gedoopt Oudewater 31-08-1766, overleden Amsterdam 07-09-1848. Adriana is in ondertrouw gegaan Amsterdam 29-05-1789 met Sandert Roos; gedoopt Amsterdam 09-10-1761, overleden aldaar 01-02-1818, zoon van Arian Sandersen Roos en Grietje Roelofs van der Nees. Schildersknecht (1818) 
 4. Jannetje Boef; gedoopt Amsterdam, Nieuwe kerk 07-10-1770, begraven Amsterdam 19-10-1783.

 

VIII-j Cornelis Boef; gedoopt Lopik 11-06-1730, begraven Amsterdam 04-11-1779 Karthuizer kerkhof, zoon van Claes Cornelisse Boef en Ariaantje Aartzen Verbree. Timmerman.

Cornelis is in ondertrouw gegaan Amsterdam 29-04-1757 met Jannetje Jacobs de Ruijter; geboren Amsterdam, begraven aldaar 14-04-1801 op het Karthuizer kerkhof, dochter van Jacob Willemsz de Ruijter.

Uit dit huwelijk:

 1. Claas Boef; gedoopt Amsterdam 28-08-1757. Claas is in ondertrouw gegaan Amsterdam 15-11-1793 met Catharina Hendriks; geboren Amsterdam ca. 1757, dochter van Gerrit Hendriks.
 2. Sofia Boef; gedoopt Amsterdam, Westerkerk 05-08-1759.
 3. Adriana Boef; gedoopt Amsterdam, Nieuwe kerk 27-09-1761.
 4. Sophia Boef; gedoopt Amsterdam, Oude kerk 18-12-1763.
 5. Sofia Boef; gedoopt Amsterdam, Nieuwe kerk 21-04-1765, begraven Amsterdam 06-11-1797 op het Heiligeweg en Leidse Kerkhof. Sofia is getrouwd Amsterdam 23-02-1787 met Jan Pieter Nolkes; uit Kleef (volgens poorterboek), overleden na 1797. Kok.
 6. Jacobus Boeff; gedoopt Amsterdam, Nieuwe kerk 14-06-1767, volgt onder IX-j. 
 7. Ariaantje Boef; gedoopt Amsterdam, Nieuwe kerk 06-05-1770, begraven aldaar 20-11-1803 St. Anthonius Kerkhof. Ariaantje is in ondertrouw gegaan Amsterdam 30-05-1794 met Pieter Lodewijk Klein; geboren ca. 1764, kwam van ‘t eiland Silt in Jutland. Varensman in Amsterdam. Pieter is later in ondertrouw gegaan Amsterdam 07-06-1805 met Helena Twedt; van Lagelandliste(?) in Noorwegen. Weduwe van Pieter Numsen.

 

VIII-k Pieter Boef; gedoopt Lopik 17-04-1740, overleden aldaar 25-03-1824 in huis nr. 84, zoon van Claes Cornelisse Boef en Ariaantje Aartzen Verbree. Timmerman.

Pieter is in ondertrouw gegaan Lopikerkapel 26-10-1764 en getrouwd aldaar 11-11-1764 met Maria van Muijden, ook Van Muijen; gedoopt Lopik/cabauw 15-09-1743, overleden Lopik 06-02-1824 in huis nr. 84, dochter van Peter van Muijden en Hilligje Hendrikse Haaksman.

Het echtpaar Boef staat genoemd in de lijst van de lidmaten die ds. J.J. Mekelenkamp bij de aanvang van zijn dienst te Lopik en Cabauw heeft gevonden in zijn eerste huisbezoeking 26 en 30 juni 1800; het staat als laat ste genoemd op de lijst “in het Benedeneinde”; is dat hetzelfde huis waar Pieters vader Claes woonde? In 1806 maakt ds. J.C. Everaar een dergelijke inventarisatie; zij wonen dan nog op hetzelfde adres.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Boef; geboren Lopik 16-03-1766, gedoopt aldaar 23-03-1766, overleden IJsselstein 08-09-1846. Adriana was gehuwd met Hendrik de Ridder; overleden voor september 1846.
 2. Hilletje (Hilligje) Boef; geboren Lopik 30-11-1767, gedoopt aldaar 06-12-1767, overleden aldaar 20-08-1849. Hilletje is getrouwd Lopik 22-07-1804 met Frederik Landzaat; geboren ca. 1762, overleden voor augustus 1849.
 3. Klaas Boef; gedoopt Lopik 16-07-1769, volgt onder IX-k.
 4. Dirkje Boef; gedoopt Lopik 07-07-1771, overleden IJsselstein 09-11-1832. Dirkje is getrouwd voor juni 1805 met Hendrikus Itjeshorst; overleden na november 1832.
 5. Peter (Pieter) Boef; gedoopt Lopik 18-07-1773.
 6. Neeltje Boef; gedoopt Lopik 17-03-1776, overleden IJsselstein 10-09-1827. Neeltje is in ondertrouw gegaan IJsselsteijn 04-05-1806 en getrouwd aldaar 18-05-1806 met Evert Teunisz de Lange; geboren Benschop ca. 1779.
 7. Aart Boef; gedoopt Lopik 10-10-1779, volgt onder IX-l.
 8. Peter Boef; gedoopt Lopik 11-11-1781, volgt onder IX-m. 
 9. Cornelis Boef; gedoopt Benschop 11-01-1784, volgt onder IX-n.

Generatie IX

 

IX-a Hendrik Boef; geboren Rietveld, gedoopt Woerden 10-06-1759, overleden Rietveld 06-05-1829, zoon van Huibert Jacobsz Boef en Emmigje Hendriksd de With.

Hendrik is in ondertrouw gegaan Woerden 26-10-1806 met Carolina Christina Tielman; geboren ‘s-Gravenhage.

Uit dit huwelijk:

 1. Emmegie Boef; geboren Woerden 17-03-1807, gedoopt aldaar 25-03-1807, begraven aldaar 13-05-1807.
 2. Carel Christiaan Boeff; geboren Rietveld/Woerden 05-12-1808, gedoopt Woerden 07-12-1808, volgt onder X-a. 
 3. Emmegie Jeanetta Heijllena Boeff, ook Emmegie Jeannetta Helena en Emma Jeanette Helena; geboren Amstelveen ca. 1812, overleden Amsterdam 17-04-1898. Emmegie is getrouwd (1) voor 1838 met Franciscus Paulus Segers; overleden voor 1850. Emmegie is getrouwd (2) Oegstgeest 01-08-1850 met Johannes Abraham Jacobus Siljee; geboren Oegstgeest ca. 1823, overleden voor april 1898, zoon van Johan Jacobus Siljee en Helena Rijken.

 

IX-b Jacob Jansz Boef; gedoopt Waarder 22-02-1758, overleden Nieuwkoop 02-07-1818, zoon van Jan Jacobsz Boef en Maria Lamberts Hogenes.

Jacob is in ondertrouw gegaan (1) Waarder 26-11-1779 en getrouwd aldaar 12-12-1779 met Aaltje de Ruiter; overleden Waarder 23-11-1787.

Jacob is in ondertrouw gegaan (2) Haastrecht 09-04-1790 en getrouwd aldaar 25-04-1790 met Agatha Hoogenboom; gedoopt Oudewater 03-02-1764, overleden Nieuwkoop 05-11-1808, dochter van Jan Hoogenboom en Neeltje Claesen.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Boef; gedoopt Waarder 26-03-1780.
 2. Jan Jacobsz Boef; gedoopt Waarder 21-10-1781.
 3. Daniel Boef; gedoopt Waarder 17-04-1785, volgt onder X-b. 
 4. Marrigje Boef; gedoopt Waarder 25-03-1787, volgt onder X-c.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Johanna Boef; gedoopt Zwammerdam 23-09-1790 (Joanna), overleden Nieuwkoop 18-10-1816.
 2. Andries Boef; gedoopt Zwammerdam 15-06-1792 (Adrianus).
 3. Cornelia Boef; gedoopt Oudewater 30-09-1793. 
 4. Gerrit Boef; geboren Zwammerdam, gedoopt aldaar 02-10-1797, volgt onder X-d.

 

IX-c Huibert Jansz Boef; gedoopt Waarder 20-11-1768, overleden aldaar 30-11-1813, zoon van Jan Jacobsz Boef en Maria Lamberts Hogenes.

Huibert is in ondertrouw gegaan Woerden 12-08-1791 en getrouwd aldaar 28-08-1791 met Grietje Verbaan; van Woerden, overleden na 1834.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Boef; gedoopt Waarder 26-02-1792, begraven aldaar 03-03-1792.
 2. Maria Boef; geboren Lange Ruige Weijde 26-05-1793, gedoopt Waarder 02-06-1793, overleden Bodegraven 23-03-1879. Maria is getrouwd Barwoutswaarder 30-04-1819 met Dirk Verdel; geboren Linschoten ca. 1794, overleden v03-1879, zoon van Cornelis Verdel en Trijntje van Mourik. Boerenknecht (1819)
 3. Marrigje Boef; geboren Waarder 02-04-1795, gedoopt aldaar 12-04-1795, begraven aldaar 22-08-1795.
 4. Jan Boef; geboren Woerden 11-06-1798, gedoopt aldaar 19-06-1798.
 5. Arie Boef; geboren Woerden 04-10-1798, gedoopt aldaar 07-10-1798, overleden Willeskop 22-12-1881. Steenbaas. Arie is getrouwd Barwoutswaarder 11-12-1822 met Neeltje Snel; geboren Barwoutswaarder ca. 1796, overleden v12-1881, dochter van Cornelis Snel en Pietertje Veerman.
 6. Margie Boef; geboren Woerden 20-02-1802, gedoopt aldaar 24-02-1802, overleden Rietveld 02-01-1868. Margie is getrouwd Barwoutswaarder 15-11-1823 met Dirk Koning; geboren ca. 1801, overleden n01-1868, zoon van Pieter Koning en Trijntje van der Meij. Boerenknecht (1823)
 7. Wougje Boef; geboren Woerden 27-04-1805, gedoopt aldaar 01-05-1805, volgt onder X-e.
 8. Trijntie Boef; geboren Woerden 17-01-1808, gedoopt aldaar 20-01-1808. Trijntie is getrouwd Barwoutswaarder 25-03-1832 met Jan Hardenbol; geboren Waarder ca. 1812, zoon van Arie Hardenbol en Maria van der Starren. Metselaar. 
 9. Neeltje Boef; geboren Barwoutswaarder ca. 1812, overleden Willeskop 06-05-1880. Neeltje is getrouwd Rietveld 26-05-1837 met Cornelis van den Berg; geboren Kamerik ca. 1802, overleden v05-1880.

 

IX-d Gerrit Jansz Boef; geboren Langeweide, gedoopt Waarder 17-10-1773, overleden Driebrugge, Lange Ruige Weide 14-11-1819, zoon van Jan Jacobsz Boef en Maria Lamberts Hogenes. Metselaar (1813).

Gerrit is getrouwd Linschoten 27-09-1801 met Geertruij Pieterse Broere; gedoopt Noordeloos 23-10-1774, overleden Waarder voor september 1848, dochter van Pieter Cornelisse Broere en Ariaantje Dirkse van Braven.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Boef; geboren Waarder 12-01-1802, gedoopt aldaar 17-01-1802.
 2. Pieter Boef; geboren Waarder-Driebrugge 29-08-1803, gedoopt Waarder 04-09-1803, volgt onder X-f.
 3. Adriana Boef; geboren Waarder 07-08-1806, gedoopt aldaar 17-08-1806. Naaister (1837). Adriana is getrouwd Lange Ruijge Weide 09-08-1837 met Cornelis Barneveld; geboren Gouda 30-09-1810, gedoopt aldaar 03-10-1810, zoon van Jan Cornelis Barneveld en Goverdiena Lakermans. Timmerman.
 4. Lambertus Boef; geboren Waarder 09-04-1810, gedoopt aldaar 29-04-1810, overleden aldaar 02-01-1830.
 5. Maria Boeff; geboren Waarder 01-03-1813, gedoopt aldaar 21-03-1813. 
 6. Neeltje Boef; geboren Lange Ruijge Weide 22-07-1816, gedoopt Waarder 18-08-1816.

 

IX-e Lambert Jansz Boef; geboren Langeweide, gedoopt Waarder 11-12-1774, overleden Woerden 12-09-1829, begraven aldaar 15-09-1829, zoon van Jan Jacobsz Boef en Maria Lamberts Hogenes. Werkman, tuinman.

Lambert is getrouwd Lange Ruige Weide 04-11-1798 met Dirkje van Leeuwen; geboren Langeweide ca. 1776, overleden Woerden 26-01-1824, dochter van Dirk van Leeuwen.

Uit dit huwelijk:

 1. Marijtje Boef; geboren Waarder 23-01-1799, gedoopt aldaar 27-01-1799.
 2. Wougje Boef; geboren Waarder 03-12-1799, gedoopt aldaar 15-12-1799, overleden Linschoten 24-02-1848. Naaister. Wougje is getrouwd Linschoten 19-09-1833 met Jan van Krochten, ook Van Krogten; geboren Ameide 28-03-1800, gedoopt aldaar 30-03-1800, overleden Linschoten 08-01-1878, zoon van Daniel van Krochten, ook Van Krugten en Van Crogten, en Lena Lakerveld. Schutter, werkman.
 3. Jan Boef; geboren Bodegraven 18-12-1800, gedoopt aldaar 25-12-1800, volgt onder X-g.
 4. Wijntje Boef; geboren Bodegraven 20-08-1807, gedoopt aldaar 30-08-1807. 
 5. Mijntje Boef; geboren Woerden 30-05-1813.

 

IX-f Pieter Boef; gedoopt Nieuwerkerk aan de IJssel 20-03-1774, Klaas Dirksz Boef en Willemijntje Cornelisse Kok.

Pieter is getrouwd Ouderkerk aan de IJssel 24-12-1797 met Neeltje Verkaaik; van Berkwoude.

Uit dit huwelijk:

 1. Willemtje Boef; geboren Ouderkerk aan de IJssel 28-08-1799, gedoopt aldaar 08-09-1799. 
 2. Klaas Boef; geboren Ouderkerk aan de IJssel 15-09-1800, gedoopt aldaar 28-09-1800.

 

IX-g Dirk Boef; geboren Zevenhuizen 07-03-1793, gedoopt aldaar 17-03-1793, overleden Zevenhoven 21-02-1855, zoon van Bastiaan Gorisz Boef en Ariaantje Dirkse.

Dirk is getrouwd Zevenhoven 14-11-1828 met Elisabeth Koole; geboren Hillegersberg 28-07-1797, gedoopt aldaar 06-08-1797, overleden Zevenhoven 30-10-1862, dochter van IJzebrand Koole en Cornelia van den Werf. Elisabeth is eerder getrouwd voor 1827 met Jacobus Koole; overleden Zevenhoven 25-11-1827.

Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Boef; geboren Zevenhoven 21-04-1829.
 2. Cornelis Boef; geboren Zevenhoven 25-03-1830, overleden aldaar 09-01-1831.
 3. Cornelia Boef; geboren Zevenhoven 19-04-1831, overleden aldaar 08-05-1831.
 4. Bastiaan Boef; geboren Zevenhoven 16-03-1833.
 5. Cornelis Boef; geboren Zevenhoven 12-07-1834, overleden aldaar 08-10-1834.
 6. Jacobus Boef; geboren Zevenhoven 17-08-1835, overleden aldaar 18-10-1835.
 7. Cornelia Boef; geboren Zevenhoven 22-10-1836, overleden aldaar 18-09-1837. 
 8. Cornelia Boef; geboren Zevenhoven 18-04-1838.

 

IX-h Adrianus Boef; geboren Polsbroek 08-03-1779, gedoopt aldaar 14-03-1779, overleden Lopik 07-05-1843, zoon van Jan Dirkz Boef en Lijsbeth Adriaenze Oskam. Boer, arbeider.

Adrianus is in ondertrouw gegaan Benschop 28-04-1810 en getrouwd aldaar 13-05-1810 met Pietertje Markusdr van Middelkoop; geboren Tienhoven ca. 1787, overleden n05-1843.

Uit dit huwelijk:

 1. Lijsbeth Boef; geboren Benschop 02-11-1811.
 2. Marcus Boef; geboren Benschop 26-09-1812.
 3. Meijnsje Boef; geboren Benschop 07-10-1813, volgt onder X-h.
 4. Cornelia Boef; geboren Lopik 08-06-1816.
 5. Jannigje Boef; geboren Benschop 11-06-1817, overleden Ameide 14-05-1888. Jannigje is getrouwd Ameide 19-03-1847 met Willem de Gans; geboren Kedichem 10-08-1820, overleden Ameide 21-12-1884, zoon van Heijltje de Gans.
 6. Maria Boef; geboren Ameide 29-09-1819, overleden Tienhoven 30-05-1853. Ongehuwd.
 7. Markus Boef; geboren Tienhoven 26-05-1822, volgt onder X-i. 
 8. Neeltje Boef; geboren Tienhoven 05-12-1825, overleden Oudewater 12-06-1899. Neeltje is getrouwd (1) Tienhoven 25-05-1855 met Willem van der Zeijden; geboren Meerkerk 25-09-1831, overleden Haarlemmermeer 02-04-1858, zoon van Hendrikus van der Zeijden en Johanna van Delft. Neeltje is getrouwd (2) Tienhoven 27-02-1862 met Arie Stuijvenberg; geboren Jaarsveld 30-03-1829, zoon van Adrianus Stuijvenberg en Sara de Groot. Arie is eerder getrouwd met Marigje de Kogel; geboren Ameide ca. 1831, overleden Jaarsveld 25-06-1860, dochter van Willem Klaase de Kogel en Helena van Dokkum.

 

IX-i Dirk Boef; gedoopt Benschop 01-04-1782, zoon van Jan Dirkz Boef en Lijsbeth Adriaenze Oskam.

Dirk is in ondertrouw gegaan Benschop 04-02-1804 en getrouwd aldaar 22-02-1804 met Margaritha Grietje Boele; geboren Benschop ca. 1782, dochter van Arie Boele.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Boef; gedoopt Willige Langerak 10-02-1805.
 2. Jan Boef; geboren Willige Langerak 04-04-1806, gedoopt aldaar 11-04-1806.
 3. Arie Boef; geboren Willige Langerak 03-06-1807, gedoopt aldaar 07-06-1807.
 4. Elizabeth Boef; geboren Willige Langerak 26-12-1808, gedoopt aldaar 01-01-1809.
 5. Aafje Boef; geboren Waarder 12-04-1812, overleden aldaar 23-12-1813.
 6. Aafje Boef; geboren Oudewater 26-03-1820.
 7. Aantje Boef; geboren Oudewater 25-09-1822, overleden aldaar 12-10-1822. 
 8. Dirk Boef; geboren Oudewater 14-10-1823.

 

IX-j Jacobus Boeff; gedoopt Amsterdam, Nieuwe kerk 14-06-1767, overleden aldaar 30-07-1826, zoon van Cornelis Boef en Jannetje Jacobs de Ruijter. Kruier.

Jacobus is in ondertrouw gegaan Amsterdam 20-09-1787 met Maria Catharina van der Meulen; gedoopt Amsterdam 03-07-1763, overleden na juli 1826, dochter van Abraham van der Meulen en Pietertje Besselman.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Boeff; gedoopt Amsterdam 20-04-1788, begraven aldaar 17-10-1790 op het Karthuizer Kerkhof.
 2. Cornelis Boef; gedoopt Amsterdam 10-03-1790, volgt onder X-j.
 3. Abraham Boeff; gedoopt Amsterdam 08-06-1792.
 4. Jacob Boeff; gedoopt Amsterdam 01-10-1794, volgt onder X-k.
 5. Abraham Boef; geboren Amsterdam 18-08-1797, gedoopt aldaar 20-08-1797, volgt onder X-l.
 6. Nicolaas (Klaas) Boef; gedoopt Amsterdam 18-09-1799, volgt onder X-m. 
 7. Maria Adriana Boef; gedoopt Amsterdam 29-08-1802, overleden aldaar 01-01-1830.

 

IX-k Klaas Boef; gedoopt Lopik 16-07-1769, overleden aldaar 18-05-1842, zoon van Pieter Boef en Maria van Muij(d)en. Timmerman.

Klaas is in ondertrouw gegaan Lopik 07-08-1793 en getrouwd aldaar 01-09-1793 met Marretje Daniels van Randwijk, ook Merrigje; geboren Jaarsvelderkapel ca. 1770, overleden voor mei 1842.

Uit dit huwelijk:

 

 1. Maria Boef; gedoopt Lopik 17-11-1793. Maria is getrouwd Lopik 02-11-1816 met Adrianus van Egteld; gedoopt Benschop 24-10-1790, zoon van Willem van Egteld en Aaltje Oskam. Meesterverver.

 

IX-l Aart Boef, ook genaamd Boeff; gedoopt Lopik 10-10-1779, overleden Lexmond 08-11-1852, zoon van Pieter Boef en Maria van Muij(d)en. Kastelein.

Aart is getrouwd Lexmond 01-07-1805 met Grietje de Zeeuw; gedoopt Lexmond 22-12-1764, overleden Lexmond 15-06-1840, dochter van Jan de Seeuw en Maria van Rooijen.

Aart trok na zijn huwelijk van Lopik naar Lexmond, waar zijn familienaam werd geschreven als Boeff: “Op den 1e July zijn ten overstaan van Schout en Schepenen van Lexmond na alvorens drie huwelijkx geboden zo te Loopik als alhier gehad te hebben getrouwt Aart Boeff meer: jaar: jongman geboren en wonende te Loopik en Grietje de Zeeuw meerderj: j.d. geboren en wonende alhier op Lexmond.”

Uit dit huwelijk:

 

 1. Aart Aartz Boeff; geboren Lexmond 06-09-1806, volgt onder X-n.

 

IX-m Peter Boef; gedoopt Lopik 11-11-1781, overleden aldaar 02-09-1849 in huis nr. 84, zoon van Pieter Boef en Maria van Muij(d)en. Timmerman.

Peter is getrouwd Lopik 14-09-1800 met Marrigje Cornelis Alblas, gedoopt Ameide 25-12-1778, overleden Lopik 11-03-1832 in huis nr. 84, dochter van Cornelis Alblas en Aaltje de Jong Demper.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Boef; geboren Lopik 19-08-1801, gedoopt aldaar 23-08-1801, volgt onder X-o.
 2. Cornelis Boef; geboren Lopik 25-05-1803, gedoopt aldaar 29-05-1803, overleden Rotterdam 19-03-1880. Aannemer van publieke werken (1858), rijksaannemer (1866). Hij bouwde in 1863-66 in Amsterdam het St. Jozefgesticht tegenover Artis. Cornelis is getrouwd Gorinchem 07-01-1826 met Huibertje Lugten; geboren Gorinchem 26-01-1802, overleden Rotterdam 10-02-1873, dochter van Jacobus Lugten en Catharina Bollee.
 3. Aart Boef; geboren Lopik 30-06-1805, gedoopt aldaar 07-07-1805, volgt onder X-p.
 4. Arie Boef; geboren Lopik 22-01-1808, gedoopt aldaar 30-01-1808, volgt onder X-q. 
 5. Maria Boef; geboren Lopik 07-02-1820, overleden aldaar 10-02-1874. Maria is getrouwd Lopik 16-06-1840 met Teunis Lakerveld; geboren Jaarsveld ca. 1803, overleden voor 1874, zoon van Hendrik Lakerveld en Trijntje Heijkoop.

 

IX-n Cornelis Boef; gedoopt Benschop 11-01-1784, overleden Lopik 03-09-1859 in huis nr. 88a, zoon van Pieter Boef en Maria van Muij(d)en. Klompenmaker, timmerman.

Cornelis is getrouwd Lopik 01-07-1812 met Anna Margaretha Tempelman; geboren Schoonrewoerd 29-01-1792, overleden Tienhoven 13-12-1846, dochter van Jan Tempelman en Grietje Zuur.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Boef; geboren Mijdrecht 13-01-1813, volgt onder X-r.
 2. Jannigje Boef; geboren Lopik 02-10-1814, overleden Ameide 25-06-1882. Jannigje is getrouwd Ameide 08-11-1850 met Gerrit van der Zijde; geboren Meerkerk 16-08-1812, overleden Ameide 15-02-1862, zoon van Cornelis van der Zijden en Johanna Vuurens.
 3. Pieter Boef; geboren Lopik 30-08-1816, overleden aldaar 25-06-1818.
 4. Pieter Boef; geboren Lopik 11-07-1818, volgt onder X-s.
 5. Margaretha Boef; geboren Schoonhoven 19-05-1821.
 6. Margrita Boef; geboren Tienhoven 13-12-1823, overleden Jaarsveld 03-04-1900. Margrita is getrouwd Tienhoven 27-03-1846 met Teunis Langerak; geboren Jaarsveld 25-08-1814, overleden v04-1900, zoon van Teunis Langerak en Dirkje van Merkesteijn.
 7. Jan Boef; geboren Tienhoven 12-09-1826, volgt onder X-t.
 8. Cornelis Boef; geboren Tienhoven 06-12-1828, overleden aldaar 07-05-1829.
 9. Neeltje Cornelia Boef; geboren Tienhoven 05-04-1830, overleden aldaar 17-01-1848. 
 10. Huibert Johannes Boef; geboren Tienhoven 14-12-1833, overleden aldaar 28-09-1864. Timmermansknecht.

Generatie X

 

X-a Carel Christiaan Boeff; geboren Rietveld 05-12-1808, gedoopt Woerden 07-12-1808, overleden Leiden 07-04-1880, zoon van Hendrik Boef en Carolina Christina Tielman. Gruttersknecht (1833) in Zoeterwoude, koopman (1835, 1836), schuitenjager (1873), koetsier (1880) in Leiden.

Carel is getrouwd (1) Zoeterwoude 13-12-1833 met Maria Sebilla van Maurik, ook Maria Sibilla van Mourik; geboren Voorschoten ca. 1805, overleden voor 1873, dochter van Pieter van Maurik en Aletta Johanna Lucas.

Carel is getrouwd (2) Leiden 19-11-1873 met Jannetje van der Kaai; geboren Leiden 31-10-1822, overleden aldaar 11-11-1881, dochter van Pieter van der Kaai en Willemijntje Nieuwenhuizen. Zij trouwde (1) Leiden 28-05-1846 met Frans de Munnik; geboren Leiden 08-07-1823, zoon van Frans de Munnik en Johanna Marks. Steenhouwer (1846).
Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Carel Boeff; geboren Zoeterwoude 10-06-1834, overleden Leiden 16-09-1834.
 2. Hendrik Peter Karel Boeff; geboren Leiden 13-07-1835, overleden ‘s-Gravenhage 15-03-1838 aan een borstziekte.
 3. Aletta Johanna Maria Boeff; geboren Leiden 10-07-1836, overleden aldaar 19-08-1836.
 4. Pieter Hendrik Karel Boeff; geboren ‘s-Gravenhage 31-10-1837, overleden aldaar 10-11-1837.
 5. Aletta Johanna Hendrika Boeff; geboren ‘s-Gravenhage 26-01-1839, overleden aldaar 30-07-1839. 
 6. Karel Hendrik Peter Boeff; geboren ‘s-Gravenhage 06-10-1840, volgt onder XI-a.

 

X-b Daniel Boef; gedoopt Waarder 17-04-1785, overleden Alphen (aan boord) 06-08-1828, zoon van Jacob Jansz Boef en Aaltje de Ruiter.

Daniel is getrouwd Nieuwkoop 19-11-1810 met Aagje den Baas; geboren ca. 1788.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Boef; gedoopt Nieuwkoop 17-02-1811, overleden Aarlanderveen 21-04-1902. Catharina is getrouwd Aarlanderveen 22-11-1834 met Arie de Bruin; geboren Boskoop 09-08-1813, zoon van Bastiaan de Bruin en Sophia Ouwerkerk.
 2. Jacob Boef; geboren Nieuwkoop 19-04-1815, volgt onder XI-b.
 3. Elsje Boeff; geboren Aarlanderveen 30-03-1818.
 4. Arie Boef; geboren ‘s-Gravenhage 29-07-1820, overleden Weltevreden/op rede Batavia 26-02-1860. Hij was vuurstoker 2e klasse op HMS Merapi.
 5. Jan Boef; geboren ‘s-Gravenhage 28-11-1822.
 6. Andries Boef; geboren Koudekerke 21-08-1825, overleden ‘s-Gravenhage 21-11-1826 aan boord van zijn vaders schip. 
 7. Aaltje Boef; geboren Delft ca. 1827, overleden Kralingen 08-10-1830, overleden in een turfschuit aan de Oudendijk.

 

X-c Marrigje Boef; gedoopt Waarder 25-03-1787, overleden Nieuwkoop 15-05-1848, dochter van Jacob Jansz Boef en Aaltje de Ruiter.

Marrigje is getrouwd Nieuwkoop 16-02-1816 met Jacob Schellingerhout; gedoopt Nieuwkoop 09-07-1786, overleden voor mei 1845, zoon van Pieter Schellingerhout en Petronella Hogervegt.
Uit een onbekende relatie:

 

 1. Jacob Boef; geboren Nieuwkoop 13-08-1811, gedoopt aldaar 08-09-1811, overleden aldaar 30-03-1812

 

 

X-d Gerrit Boef; gedoopt Zwammerdam 02-10-1797, overleden Nieuwkoop 02-11-1863, zoon van Jacob Jansz Boef en Agatha Hoogenboom. Turfschipper, vuilnisschipper.

Gerrit is getrouwd (1) Nieuwkoop 16-06-1819 met Elisabeth Praagman; gedoopt Linschoten 26-11-1797, overleden Nieuwkoop 27-06-1839, dochter van Hendrik Praagman en Teuntje de Bode.

Gerrit is getrouwd (2) Nieuwkoop 05-02-1840 met Cornelia Verlooij; geboren Nieuwkoop 1809, overleden voor mei 1888, dochter van Jacobus Verlooij en Marregie Verlooij.

Uit dit huwelijk:

 1. Agatha Boef; geboren Nieuwkoop 04-10-1819, overleden aldaar 04-05-1821.
 2. Annigje Boef; geboren Nieuwkoop 28-02-1821, overleden aldaar 26-07-1882. Annigje is getrouwd na 1840 met Pieter Herkestein; geboren 1820.
 3. Agatha Boef; geboren Nieuwkoop 06-04-1824, overleden aldaar 24-06-1824.
 4. Agatha Boef; geboren Nieuwkoop 06-09-1825, overleden aldaar 15-03-1843.
 5. Jacob Boef; geboren Nieuwkoop 30-09-1827, overleden Bodegraven 17-05-1850. Schippersknecht.
 6. Hendrik Boef; geboren Nieuwkoop 12-04-1830, volgt onder XI-c.
 7. Teuntje Boef; geboren Nieuwkoop 23-02-1833, overleden ‘s-Gravenhage 25-11-1864. Dienstbode. Teuntje was gehuwd met Aart ten Haken; geboren 30-12-1827. Schipper.
 8. Andries Arie Boef; geboren Nieuwkoop 04-11-1835, overleden ‘s-Gravenhage 24-02-1843. 
 9. Gerrit Boef; geboren Nieuwkoop 28-03-1838, overleden aldaar 22-01-1840.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Arie Boef; geboren Nieuwkoop 23-06-1843, volgt onder XI-d.
 2. Elizabeth Boef; geboren Nieuwkoop 07-02-1845, overleden Alkemade 26-11-1858.
 3. Gerrit Boef; geboren Nieuwkoop 07-04-1846, overleden aldaar 13-04-1846.
 4. Cornelia Boef; geboren Nieuwkoop 20-05-1847. Cornelia is getrouwd Nieuwkoop 14-05-1874 met Teunis Verkleij; geboren Nieuwkoop ca. 1847, zoon van Pieter Verkleij en Aaltje Kranenburg. Kleermaker. 
 5. Gerrit Boef; geboren Nieuwkoop 03-09-1849, volgt onder XI-e.

 

X-e Wougje Boef; geboren Woerden 27-04-1805, gedoopt aldaar 01-05-1805, overleden Gouda 16-07-1879, dochter van Huibert Jansz Boef en Grietje Verbaan. Werkster (1859).

Wougje is getrouwd Barwoutswaarder 17-04-1834 (2) met Jan Snel; geboren Waarder ca. 1805, overleden v07-1879. Steenbakker. Jan is eerder getrouwd met Geertruij Hardenbol; overleden Barwoutswaarder 29-07-1833.

Uit een onbekende relatie:

 

 1. Lougje Boef; geboren Barwoutswaarder 27-04-1828, gedoopt Waarder/Woerden 18-05-1828, overleden Woerden 27-08-1859. Lougje is getrouwd Woerden 24-03-1854 met Gijsbert van der Landen; geboren Woerden ca. 1832, zoon van Dirk van der Landen en Antje Bus. Werkman.

 

X-f Pieter Boef; geboren Waarder-Driebrugge 29-08-1803, gedoopt Waarder 04-09-1803, overleden ‘s-Gravenhage 24-09-1848, zoon van Gerrit Jansz Boef en Geertruij Pieterse Broere.

Pieter is getrouwd Waarder 18-09-1829 met Aaltje Bergshoeff; geboren Waarder 06-09-1811, gedoopt aldaar 15-09-1811, overleden ‘s-Gravenhage 12-04-1855, dochter van Gerrit Bergshoeff en Krijntje Saal. Aaltje is later getrouwd ‘s-Gravenhage 05-12-1849 met Dirk van der Post.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Boeff; geboren Waarder 19-11-1829, gedoopt aldaar 13-12-1829, overleden aldaar 08-03-1830.
 2. Gerrit Boef; geboren Bodegraven 24-12-1831.
 3. Lambertus Boef; geboren Alphen 01-11-1833, volgt onder XI-f.
 4. Krijntje Boef; geboren Leiden 18-10-1835, volgt onder XI-g.
 5. Gerrit Boef; geboren ‘s-Gravenhage 03-09-1837. 
 6. Gerrit Boef; geboren ‘s-Gravenhage 25-06-1839, volgt onder XI-h.

 

X-g Jan Boef; geboren Bodegraven 18-12-1800, gedoopt aldaar 25-12-1800, overleden aldaar 28-10-1864, zoon van Lambert Jansz Boef en Dirkje van Leeuwen. Kleermaker.

Jan is getrouwd Zegveld 26-11-1828 met Elisabeth Veltwis; geboren Zegveld 19-03-1793, gedoopt aldaar 24-03-1793, overleden v10-1864, dochter van Frans Veltwis en Cornelia van Schie.

Uit dit huwelijk:

 1. Lambertus Boef; geboren Linschoten 22-09-1829.
 2. Cornelia Boef; geboren Linschoten 10-04-1832, overleden Woerden 02-05-1836, begraven aldaar 04-05-1836. 
 3. Dirkje Boef; geboren Linschoten 20-07-1834.

 

X-h Meijnsje Boef; geboren Benschop 07-10-1813, overleden Tienhoven 25-09-1882, dochter van Adrianus Boef en Pietertje Markusdr van Middelkoop.

Meijnsje is getrouwd Tienhoven 27-08-1842 met Teunis Verhoef; geboren Meerkerk 24-10-1817, zoon van Klaas Verhoef en Grietje van Genderen, bouwmansknecht.

Uit een onbekende relatie:

 

 1. Cornelis Boef; geboren Tienhoven 05-10-1832, volgt onder XI-i.

 

X-i Markus Boef; geboren Tienhoven 26-05-1822, zoon van Adrianus Boef en Pietertje Markusdr van Middelkoop. Voerman.

Markus is getrouwd (1) Ameide 28-08-1846 met Francina Stravers; geboren Lexmond 16-06-1822, overleden voor oktober 1851, dochter van Aart Stravers en Adriana den Hartog.

Markus is getrouwd (2) Lexmond 16-10-1851 met Jantje van Eijseren; geboren Asperen 02-10-1809, dochter van Willem van Eijseren en Adriana Duijser?.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Pieter Boef; geboren Ameide 12-01-1847, volgt onder XI-j. 
 2. Adriana Boef; geboorte aangegeven Lexmond 04-07-1849. Adriana is getrouwd Lexmond 19-09-1873 met Elbert Bogerd; geboren Leerdam ca. 1849, zoon van Cornelis Bogerd en Aartje Kras(?).

Uit het tweede huwelijk:

 

 1. Willem Boef; geboren Lexmond 04-05-1855, volgt onder XI-k.

 

X-j Cornelis Boef; gedoopt Amsterdam 10-03-1790, overleden aldaar 21-02-1844, zoon van Jacobus Boeff en Maria Catharina van der Meulen. Kruier.

Cornelis is in ondertrouw gegaan Amsterdam 22-06-1810 met Ignatia Buytensorg; gedoopt Amsterdam 10-10-1784, overleden aldaar 03-08-1840.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Boef; geboren Amsterdam 29-11-1810, gedoopt aldaar 02-12-1810, volgt onder XI-l.
 2. Ignatia Boef; geboren Amsterdam 15-05-1812, overleden aldaar 14-07-1812.
 3. Cornelis Boef; geboren Amsterdam 08-10-1813, overleden aldaar 23-11-1813.
 4. Abraham Boef; geboren Amsterdam 18-12-1814. 
 5. Maria Adriana Boef; geboren Amsterdam 13-09-1816, overleden aldaar 03-03-1818.

 

X-k Jacob Boeff; gedoopt Amsterdam 01-10-1794, overleden aldaar 19-06-1873, zoon van Jacobus Boeff en Maria Catharina van der Meulen. Tapper (1826), kantoorbediende (1833).

Jacob was gehuwd met Geertruy Gieltjes; geboren Amsterdam 28-07-1793, overleden aldaar 01-06-1879.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Boeff; geboren Amsterdam 12-09-1817, volgt onder XI-m.
 2. Franciscus Boeff; geboren Amsterdam 07-09-1819, volgt onder XI-n.
 3. Maria Geertruij Boeff; geboren Amsterdam 26-03-1822, overleden aldaar 22-10-1834.
 4. Wilhelmus Cornelis Boeff; geboren Amsterdam 23-07-1824, overleden aldaar 21-10-1834.
 5. Cornelis Abraham Boeff; geboren Amsterdam 20-09-1826, volgt onder XI-o.
 6. Abraham Johannes Boeff; geboren Amsterdam 17-02-1831, volgt onder XI-p. 
 7. Johannes Nicolaas Boeff; geboren Amsterdam 20-06-1833, overleden aldaar 20-04-1834.

 

X-l Abraham Boef; geboren Amsterdam 18-08-1797, gedoopt aldaar 20-08-1797, overleden aldaar 27-02-1861, zoon van Jacobus Boeff en Maria Catharina van der Meulen. Kantoorbediende, courantombrenger (1861).

Abraham is in ondertrouw gegaan Amsterdam 12-05-1820 en getrouwd aldaar 24-05-1820 met Anna van Diemen; geboren Amsterdam 07-03-1802, dochter van Johannes Ignatius van Diemen en Elisabeth Sjoukes.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elisabeth Boef; geboren Amsterdam 06-11-1820, overleden aldaar 16-03-1822.
 2. Anna Maria Hendrica Boef; geboren Amsterdam 16-09-1822. Anna is getrouwd Amsterdam 16-05-1861 met Franciscus Johannes Drieman; geboren Amsterdam 16-09-1826, zoon van Antonius Henricus Drieman en Maria Charlotta Sleeger.
 3. Bartha Boef; geboren Amsterdam 29-10-1824, overleden aldaar 04-02-1919. Bartha was gehuwd met Johannes Franciscus Drieman; overleden voor februari 1919.
 4. Christina Johanna Elizabeth Boef; geboren Amsterdam 26-04-1827, overleden aldaar 13-11-1827.
 5. Abraham Cyprianus Hermanus Boef; geboren Amsterdam 10-04-1829, overleden aldaar 02-02-1863. Letterzetter.
 6. Johannes Hermanus Boef; geboren Amsterdam 25-08-1831, volgt onder XI-q.
 7. Christina Johanna Elisabeth Boef; geboren Amsterdam 03-03-1834, overleden aldaar 23-09-1838. 
 8. Theodora Maria Boef; geboren Amsterdam 01-05-1836, overleden aldaar 12-10-1836.

 

X-m Nicolaas (Klaas) Boef; gedoopt Amsterdam 18-09-1799, overleden aldaar 30-05-1836, zoon van Jacobus Boeff en Maria Catharina van der Meulen.

Klaas is getrouwd met Jansie Frederika Tietzel; gedoopt Amsterdam, Westerkerk 21-03-1790, overleden aldaar 07-06-1836, dochter van Hendrik Tietzel en Grietje Veltkamp.

Uit dit huwelijk:

 1. Jansje Fredrica Boef; geboren Amsterdam 05-06-1821, overleden aldaar 13-03-1916. Jansje was gehuwd met Jurrianus Lambertus Koolbergen; geboren Amsterdam 14-03-1830, overleden voor maart 1916.
 2. Maria Margaretha Boef; geboren Amsterdam 20-03-1823. Maria is (1) getrouwd Amsterdam 22-02-1854 met Barent Lodewijk Raket; geboren Amsterdam 04-09-1828, overleden aldaar 05-07-1874, zoon van Barent Lodewijk Raket en Antjen Claasen. Blikslagersknecht. Maria is getrouwd (2) Amsterdam 21-11-1877 met Jan van den Berg; geboren Amsterdam 01-03-1825, zoon van Jan van den Berg en Maria Bakhuijzen. Jan is eerder getrouwd (huw. ontbonden Amsterdam 04-06-1860) met Elisabeth de Vries.
 3. Wilhelmina Sophia Boef; geboren Amsterdam 31-01-1826, overleden aldaar 25-03-1826.
 4. Hendrik Jacobus Boef; geboren Amsterdam 04-02-1827, volgt onder XI-r. 
 5. Wilhelmina Sophia Boef; geboren Amsterdam 31-12-1828, overleden aldaar 25-02-1829.

 

X-n Aart Aartsz Boeff; geboren Lexmond 06-09-1806, gedoopt Lexmond 05-10-1806, overleden Rotterdam 11-10-1888, zoon van Aart Boef en Grietje de Zeeuw. Koopman, kastelein, logementhouder.

Aart is getrouwd Tienhoven 21-04-1826 met Bartje van Lomwel; geboren Ameide 29-06-1800, gedoopt Ameide 06-07-1800, overleden voor okt. 1888, dochter van Jacobus van Lomwel en Annigje Barten Heicoop.

Uit dit huwelijk:

 1. Aart Jakobus Boeff; geboren Lexmond 30-10-1826.
 2. Annigje Bartha Boeff; geboren Lexmond 13-04-1829, overleden aldaar 21-10-1829.
 3. Annigje Barta Boeff; geboren Lexmond 25-07-1830, overleden aldaar 20-04-1831.
 4. Marinus Boeff; geboren Lexmond 11-11-1831, volgt onder XI-s.
 5. Arie Boeff; geboren Lexmond 11-03-1833, overleden aldaar 30-01-1834.
 6. Annigje Bartha Boeff; geboren Lexmond 01-06-1834, overleden aldaar 25-02-1835.
 7. Gijsbert Johannis Boeff; geboren 12-06-1835, overleden Lexmond 08-08-1835.
 8. Arie Boeff; geboren Lexmond 14-08-1836, overleden aldaar 15-08-1836.
 9. Arie Boeff; geboren Lexmond 04-01-1838, overleden aldaar 22-01-1838.
 10. Gijsbert Johannis Boeff; geboren Lexmond 18-02-1839, volgt onder XI-t.
 11. Annigje Bartha Boeff; geboren Lexmond 01-06-1840, overleden aldaar 02-10-1840. 
 12. Grietje Boeff; geboren Lexmond 26-01-1842, overleden Rotterdam 10-02-1904. Grietje is getrouwd Lexmond 23-01-1867 met Cornelis Antonie van Baalen; geboren Leerdam 02-04-1838, verdronken rond 23-11-1916, zoon van Adrianus van Baalen en Grietje van der Leeden.

 

X-o Pieter Boef; geboren Lopik 19-08-1801, gedoopt aldaar 23-08-1801, overleden aldaar 25-09-1879, zoon van Peter Boef en Marrigje Cornelis Alblas. Pieter was timmerman. Volgens het bevolkingsregister van Lopik in 1825 vanuit zijn ouderlijk huis ‘vertrokken naar Braband om te werken’, hij bleef daar vermoedelijk niet lang. In 1850 woonde hij weer in Lopik met zijn vrouw en zeven kinderen, op adres nr. 101 (was 84, zijn ouderlijk huis) en is dan gemeente – en polderbode.

Pieter is getrouwd ca. 1824 met Mensje van As; geboren Cabauw 13-04-1804, gedoopt Lopik 22-04-1804, overleden Schoonhoven 19-04-1891, dochter van Klaas van As en Grietje Stigter.

Uit dit huwelijk:

 1. Peter Boef; geboren Lopik 02-02-1825, volgt onder XI-u.
 2. Grietje Margaretha Boef; geboren Lopik 25-07-1826, volgt onder XI-v.
 3. Nicolaas Boef; geboren Jaarsveld 16-01-1828, overleden Nijmegen 29-04-1850. Soldaat.
 4. Cornelis Boef; geboren Jaarsveld 11-07-1829. Timmerman. Hij werd in 1855 uit het Huis van Militaire Detentie Leiden ontslagen, weer terug in Lopik.
 5. Merrigje Boef; geboren Jaarsveld 24-09-1830, overleden Amsterdam 11-01-1917. Merrigje is getrouwd Amsterdam 31-10-1860 met Johannes de Vos; geboren Amsterdam 08-04-1831, zoon van Joannes de Vos en Geertruij Mantels. Smidsknecht (1860)
 6. Maria Hendrika Boef; geboren Jaarsveld 12-01-1833.
 7. Huibertje Huiberdina Boef; geboren Jaarsveld 31-10-1834, overleden Amsterdam 11-11-1880. Huibertje is getrouwd (1) Schoonhoven 24-04-1852 met Teunis Oskamp; geboren Haastrecht ca. 1822, zoon van Pieter Oskamp en Cornelia Treuren. Koperslagersnkecht. Huibertje is getrouwd (2) Amsterdam 10-04-1872 met Hendrikus van der Fluit; geboren Barneveld 24-11-1826, zoon van Jan Hendriksen van der Fluit en Cornelisje van Burgelaar.
 8. Willemina Boef; geboren Jaarsveld 09-02-1837, overleden Schoonhoven 27-11-1879. Dienstmeid. Willemina is getrouwd Schoonhoven 12-12-1857 met Gerrit Maas Smitskamp; geboren Schoonhoven 10-07-1818, zoon van Jan Smitskamp en Elisabeth Schreuder. Goudsmid.
 9. Adriana Agata Boef; geboren Jaarsveld 28-02-1839, overleden Gouda 16-07-1914. Adriana was gehuwd met Simon Hofman; overleden voor juli 1914.
 10. Marinus Hendrikus Boef; geboren Jaarsveld 11-02-1841, volgt onder XI-w.
 11. Pieter Boef; geboren Jaarsveld 26-06-1842, volgt onder XI-x. 
 12. Arie Boef; geboren Lopik 04-02-1845, overleden aldaar 26-11-1845.

 

X-p Aart Boef; geboren Lopik 30-06-1805, gedoopt aldaar 07-07-1805, overleden Amsterdam 17-09-1859, zoon van Peter Boef en Marrigje Cornelis Alblas. Timmerman.

Aart is getrouwd Zwolle 11-02-1841 met Aaltje Weinrich; geboren Hasselt 23-12-1812, overleden Amsterdam 23-08-1864, dochter van Adam Weinrich en Aaltje Ridderinkhof. Koffijneringarbeidster (1860).

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Albrecht Boef; geboren Zwolle 26-09-1837, volgt onder XI-y.
 2. Mergje Boef; geboren Enschede 13-02-1842, overleden Amsterdam 05-08-1922. Mergje is getrouwd (1) Amsterdam 06-07-1870 met Hendrik Gerverdinck; geboren Zaandam 04-01-1842, overleden Amsterdam 13-01-1883, zoon van Daniel Antonio Gerverdinck en Wilhelmina Hofstede. Mergje is getrouwd (2) Amsterdam 13-02-1884 met Albertus Roest; geboren Utrecht 01-08-1845, overleden voor augustus 1922, zoon van Jacobus Roest en Agatha van Beek. Albertus was eerder gehuwd met Theodora Gerarda van Dillen; overleden Amsterdam 26-11-1882.
 3. Aaltje Boef; geboren Lopik 03-01-1845, overleden Amsterdam 24-02-1908. Aaltje was gehuwd met J.M. Hille; overleden Amsterdam 26-02-1908.
 4. Arie Peter Boef; geboren Amsterdam 04-03-1848. Wijnkopersknecht. Arie is getrouwd Amsterdam 11-05-1881 met Clara Elisabeth Haas; geboren Utrecht 08-03-1841, dochter van Johannes Haas en Elisabeth Hups.
 5. Cornelis Boef; geboren Amsterdam 12-05-1851, volgt onder XI-z. 
 6. Johan Adam Boef; geboren Amsterdam 29-10-1854, volgt onder XI-aa.

 

X-q Arie Boef; geboren Lopik 22-01-1808, gedoopt aldaar 30-01-1808, overleden Amsterdam 13-06-1847 in huis Korte Leidsche Dwarsstraat, zoon van Peter Boef en Marrigje Cornelis Alblas. Timmerman.

Arie is in ondertrouw gegaan Leiden 04-01-1839 en getrouwd aldaar 24-01-1839 met Diederica Pelgrom; geboren Leiden 23-06-1808, gedoopt aldaar 23-06-1808, overleden aldaar 20-10-1852, dochter van Pieter Pelgrom en Belia Jacoba van Nieuwhoff. Naaister.

Uit dit huwelijk:

 1. Marijtje Adriana Jacoba Boef; geboren Leiden 30-03-1838 als wettig kind erkend bij het huwelijk van haar ouders. Marijtje is getrouwd Rotterdam 05-11-1868 met Frederik Johannes de Visser; geboren ca. 1835, zoon van Willem de Visser en Catharina van Linstee. Grutter.
 2. Merrigje Wilhelmina Diederica Boef; geboren Leiden 01-05-1840. Merrigje is getrouwd Leiden 14-10-1869 met Hendrik Hermanus Blöte; geboren Leiden 17-04-1845, overleden aldaar 09-05-1949, zoon van Jan Blöte en Alida Grind, koek- en banketbakker.
 3. Arie Pieter Peeter Boef; geboren Hoorn 13-07-1842, volgt onder XI-ab. 
 4. Nicolaas Boef; geboren Hoorn 24-01-1844, volgt onder XI-ac.

 

X-r Maria Boef; geboren Mijdrecht 13-01-1813, overleden Oudewater 06-05-1857, dochter van Cornelis Boef en Anna Margaretha Tempelman. Naaister (1832)

Maria is getrouwd Tienhoven 21-08-1835 met Cornelis Verhoef, ook Verhoeff; geboren Lopik 16-05-1799, gedoopt aldaar 26-05-1799, overleden Moordrecht 29-08-1848, zoon van Anthonie Verhoef en Willemijntje den Haan.

Uit (een) onbekende relatie(s):

 1. Cornelis Boef; geboren Tienhoven 18-11-1832, overleden aldaar 28-05-1835 in huis 29.
 2. Cornelis Boef; geboren Tienhoven 26-03-1851, overleden Benschop 03-11-1884. Gepasporteerd militair van het Nederlandsche Oost Indisch leger. 
 3. Neeltje Boef; geboren Hoenkoop 02-02-1854, overleden Oudewater 05-06-1856.

 

X-s Pieter Boef; geboren Lopik 11-07-1818, overleden Bodegraven 26-01-1891, zoon van Cornelis Boef en Anna Margaretha Tempelman. Timmermansknecht (1840), timmerman.

Pieter is getrouwd Gouderak 25-07-1840 met Bastiaantje van Rijswijk; geboren Gouderak 10-11-1817, overleden Bodegraven 20-09-1888, dochter van Bastiaan van Rijswijk, watermolenaar, en Anthonia (Tona) de Wit. Zij had bij het huwelijk al een bijna zesjarige dochter Maria van Rijswijk (1834-1913).

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Boef; geboren Lopik 03-11-1841, volgt onder XI-ad.
 2. Anthonia Boef; geboren Stolwijk 31-05-1843, overleden Gouderak 14-07-1923. Anthonia is getrouwd Bodegraven 24-04-1870 met Johannes Kok; geboren Stolwijk 08-09-1833, overleden Gouderak 22-06-1908, zoon van Arie Kok en Jaantje Schipper.
 3. Johannes Boef; geboren Stolwijk 10-03-1846, overleden Bodegraven 25-01-1900. Metselaar. Johannes is getrouwd Bodegraven 01-05-1879 met Johanna Voortman; geboren Hazerswoude 26-03-1853, overleden Mijdrecht 09-03-1931, dochter van Frederik Voortman en Sijmetje Hogerbrug. Zij is hertrouwd Mijdrecht 23-11-1900 met Arie Sluis; geboren Mijdrecht 20-11-1851, zoon van Leendert Sluis en Antje Peet. Opperman.
 4. Bastiaan Boef; geboren Haastrecht 28-06-1848, volgt onder XI-ae. 
 5. Pieter Boef; geboren Krimpen aan de IJssel 25-04-1857, volgt onder XI-af.

 

X-t Jan Boef; geboren Tienhoven 12-09-1826, overleden Sliedrecht 25-06-1902, zoon van Cornelis Boef en Anna Margaretha Tempelman.

Jan is getrouwd Ameide 08-06-1850 met Elizabeth van der Zijden; geboren Ameide 28-09-1822, overleden Sliedrecht 17-09-1894, dochter van Cornelis van der Zijden en Johanna Vuurens.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Margaretha Boef; geboren Tienhoven 08-04-1851.
 2. Johanna Cornelia Boef; geboren Tienhoven 29-08-1852, overleden aldaar 11-09-1852.
 3. Johannes Cornelis Boef; geboren Tienhoven 26-10-1853, overleden aldaar 19-08-1854.
 4. Johanna Cornelia Boef; geboren Tienhoven 29-11-1854, overleden aldaar 28-02-1855.
 5. Johannes Cornelis Boef; geboren Tienhoven 06-03-1856.
 6. Cornelis Boef; geboren Tienhoven 16-06-1857, volgt onder XI-ag.
 7. Cornelia Boef; geboren Tienhoven 24-07-1859, overleden Sliedrecht 19-10-1950. Cornelia is getrouwd Sliedrecht 02-04-1881 met Arie Vuurens; geboren Ameide 09-01-1857, overleden Sliedrecht 18-10-1932, zoon van Hermanus Vuurens en Gijsbertje Diepenhorst.
 8. Neeltje Cornelia Boef; geboren Tienhoven 07-12-1861, overleden aldaar 02-07-1863.
 9. Jan Boef; geboren Tienhoven 30-10-1863, overleden aldaar 14-08-1864.
 10. Neeltje Cornelia Boef; geboren Tienhoven 30-10-1863, overleden aldaar 04-03-1865. 
 11. Jan Gerrit Boef; geboren Tienhoven 29-05-1866, volgt onder XI-ah.

Generatie XI

 

XI-a Karel Hendrik Peter Boeff; geboren ‘s-Gravenhage 06-10-1840, zoon van Carel Christiaan Boeff en Maria Sibilla van Mourik.

Karel is getrouwd Leiden 24-03-1875 met Johanna de Munnik; geboren Leiden 31-03-1849, overleden aldaar 02-03-1930, dochter van Frans de Munnik en Jannetje van der Kaai.

Karel was schuitenjager (1875), arbeider, los werkman in Leiden. Johanna was een dochter van Karels stiefmoeder. Bij hun huwelijk werden de kinderen Maria Johanna, Frans en Carolina erkend.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna Boeff; geboren Leiden 20-04-1869, overleden ‘s-Gravenhage 20-01-1951. Maria is getrouwd ‘s-Gravenhage 21-08-1895 met Willem Oudshoorn; geboren Leiden 21-09-1861, overleden ‘s-Gravenhage 23-02-1925.
 2. Frans Boeff; geboren Leiden 13-01-1872, overleden aldaar 04-04-1877.
 3. Carolina Boeff; geboren Leiden 08-10-1874, overleden aldaar 25-05-1876.
 4. Hendrik Boeff; geboren Leiden 27-10-1875, overleden aldaar 08-06-1876.
 5. Frans Boeff; geboren Leiden 17-06-1877, volgt onder XII-a.
 6. Hendrica Carolina Boeff; geboren Leiden 13-09-1879, overleden aldaar 19-08-1959. Hendrica is getrouwd Leiden 07-06-1899 met Gerardus Tisseur; geboren Leiden 26-07-1873, overleden aldaar 30-10-1946, zoon van Gerrit Tisseur en Petronella Fles. Bierbrouwersknecht (1899).
 7. Jansje Boeff; geboren Leiden 20-04-1882, overleden aldaar 23-07-1883.
 8. Karel Christiaan Boeff; geboren Leiden 20-04-1884, volgt onder XII-b.
 9. Johanna Boeff; geboren Leiden 12-06-1886, overleden aldaar 26-04-1920. Zij is getrouwd Leiden 07-10-1908 met Jacobus Neuteboom; geboren Leiden ca. 1899, zoon van Willem Neuteboom en Maria Pieternella Elisabeth Slegtenhorst. Los werkman.
 10. Carolina Boeff; geboren Leiden 23-11-1888, overleden aldaar 04-09-1932. Zij is getrouwd Leiden 16-02-1910 met Franciscus Mieremet; geboren ca. 1889, zoon van Frans Mieremet en Johanna Crama. Dekenstrijker (1910).
 11. Jansje Boeff; geboren Leiden 23-03-1891, overleden aldaar 17-09-1947. Jansje is getrouwd Leiden 11-10-1911 met Wilhelmus Brugman; geboren Leiden 12-02-1890, zoon van Jacobus Brugman en Elisabeth Johanna Ederzeel. Los werkman (1911). 
 12. Hendrik Boeff; geboren Leiden 06-05-1894, volgt onder XII-c.

 

XI-b Jacob Boef; geboren Nieuwkoop 19-04-1815, zoon van Daniel Boef en Aagje den Baas.

Jacob was gehuwd met Willemijntje van der Graft.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Boef; geboren ‘s-Gravenhage 20-10-1841. Cornelia is getrouwd Alphen 08-11-1866 met Jurgen Camman; geboren Schut, Hoogeveen 23-10-1839, zoon van Arend Camman en Margien Kuik.
 2. Aafje Boef; geboren ‘s-Gravenhage 05-12-1843.
 3. Daan Boef; geboren Aarlanderveen ca. juni 1845, overleden ‘s-Gravenhage 06-08-1845.
 4. Daniel Boef; geboren ‘s-Gravenhage 25-08-1852.
 5. Jacob Boef; geboren ‘s-Gravenhage 14-08-1854, overleden aldaar 01-01-1855.
 6. Elsje Boef; geboren Koudekerk ca. 06-1859, overleden ‘s-Gravenhage 07-11-1859.
 7. Jacob Boef; geboren Leiden 01-03-1861, overleden ‘s-Gravenhage 19-04-1861. 
 8. Wilhelmina Boef; geboren Koudekerk, overleden ‘s-Gravenhage 19-01-1849.

 

XI-c Hendrik Boef; geboren Nieuwkoop 12-04-1830, overleden aldaar 30-09-1858, zoon van Gerrit Boef en Elisabeth Praagman. Schipper.

Hendrik is getrouwd Nieuwkoop 11-04-1851 met Gerritje Schellingerhout, ook Gerugje, Gergie; geboren Nieuwkoop 25-11-1829, overleden aldaar 14-09-1867, dochter van Thomas Schellingerhout en Antje Kranenburg. Gerritje is later getrouwd Nieuwkoop 26-06-1861 met Lambertus Boef; geboren Alphen 01-11-1833, zie XI-f.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Boef; geboren Nieuwkoop 10-03-1852, overleden aldaar 26-07-1852.
 2. Elisabeth Boef; geboren Nieuwkoop 09-04-1854. Elisabeth is getrouwd Nieuwkoop 02-10-1873 met Jan Borst; geboren Lopik ca. 1851, zoon van Thomas Borst en Maria Oostrum. Schipper.
 3. Thomas Boef; geboren Nieuwkoop 23-07-1856, volgt onder XII-d. 
 4. Hendrik Boef; geboren Nieuwkoop 20-01-1859, overleden aldaar 18-12-1871.

 

XI-d Arie Boef; geboren Nieuwkoop 23-06-1843, zoon van Gerrit Boef en Cornelia Verlooij. Schipper.

Arie is getrouwd Nieuwkoop 12-05-1871 met Marrigje Verlooy; geboren Gouda 01-11-1844, overleden voor augustus 1908, dochter van Gijs Verlooy en Wilhelmina van Gestel.

Uit dit huwelijk:

 1. Gijs Boef; geboren Nieuwkoop 13-09-1872, volgt onder XII-e.
 2. Gerrit Boef; geboren Nieuwkoop 15-05-1874, volgt onder XII-f.
 3. Hendrik Boef; geboren Nieuwkoop 26-08-1875, volgt onder XII-g.
 4. Dirk Teunis Boef; geboren Nieuwkoop 19-04-1877, overleden ‘s-Gravenhage 02-09-1951. Hulpbediende ter secretarie. Dirk is getrouwd Rotterdam 22-11-1905 met Neeltje Verhoeff; geboren Kralingen 18-07-1883, overleden Rotterdam 24-12-1963, dochter van Krijn Verhoeff en Geertrui Breukhoven.
 5. Adriana Cornelia Boef; geboren Nieuwkoop 15-08-1878, overleden Rotterdam 28-02-1959. Adriana is getrouwd Rotterdam 08-11-1933 met Johannes Hendricus Vroom; geboren Amsterdam 28-09-1854, overleden Rotterdam 10-02-1937, zoon van Johannes Hendricus Vroom en Christina Margaretha Albers. Hij was eerder getrouwd met Annigje ten Haken en Wilhelmina Adriana Hofman.
 6. Wilhelmina Boef; geboren Nieuwkoop 16-08-1880, overleden Alphen 05-04-1890.
 7. Jacob Boef; geboren Nieuwkoop 19-07-1882, volgt onder XII-h.
 8. Klaas Boef; geboren Nieuwkoop 07-10-1884, volgt onder XII-i. 
 9. Elisabeth Boef; geboren Nieuwkoop 08-08-1886, overleden Woerden 25-03-1956. Dienstbode. Elisabeth is getrouwd Woerden 20-08-1908 met Jan Engels; geboren Woerden 04-07-1881, overleden aldaar 11-01-1938, zoon van Abram Engels en Ingena Verheul. Kleermaker.

 

XI-e Gerrit Boef; geboren Nieuwkoop 03-09-1849, zoon van Gerrit Boef en Cornelia Verlooij. Schipper.

Gerrit is getrouwd Rotterdam 09-05-1888 met Allegonda Adriana de Jongh; geboren Rotterdam 25-10-1858, dochter van Hendrik de Jongh en Pietronella van Doorn.

Uit dit huwelijk:

 

 1. Gerrit Hendrik Boef; geboren Ruhrort (Duitsland) 11-05-1889, overleden Duisburg (Duitsland) 22-06-1893.

 

XI-f Lambertus Boef; geboren Alphen 01-11-1833, zoon van Pieter Boef en Aaltje Bergshoeff.

Lambertus is getrouwd (1) Nieuwkoop 26-06-1861 met Gerritje Schellingerhout; geboren Nieuwkoop 25-11-1829, overleden aldaar 14-09-1867, dochter van Thomas Schellingerhout en Antje Kranenburg. Gerritje is eerder getrouwd Nieuwkoop 11-04-1851 met Hendrik Boef; geboren Nieuwkoop 12-04-1830, zie XI-c.

Lambertus is getrouwd (2) ‘s-Gravenhage 26-07-1876 met Wilhelmina Anna de Hen; geboren ca. 1841, dochter van Karel de Hen en Gerritje de Roode.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Boef; geboren Nieuwkoop 19-07-1862, volgt onder XII-j. 
 2. Gerrit Boef; geboren Nieuwkoop 09-03-1864, overleden aldaar 12-04-1865

Uit het tweede huwelijk:

 1. Lambertus Boef; geboren ‘s-Gravenhage 18-04-1871.
 2. Gerrit Boef; geboren ‘s-Gravenhage 27-07-1872, volgt onder XII-k.
 3. Arie Boef; geboren ‘s-Gravenhage 19-09-1874, volgt onder XII-l.
 4. Aaltje Boef; geboren Scheveningen ca. 08-1876, overleden ‘s-Gravenhage 17-10-1876.
 5. Christina Carolina Boef; geboren ‘s-Gravenhage 30-08-1877, overleden aldaar 03-03-1878.
 6. Wilhelmina Anna Boef; geboren ‘s-Gravenhage 10-01-1880, overleden aldaar 11-07-1880.
 7. Wilhelmina Anna Boef; geboren ‘s-Gravenhage 17-07-1882, overleden Smilde 12-03-1965. Wilhelmina is getrouwd (1) Rotterdam 25-08-1909 (huw. ontbonden Dordrecht 02-11-1910) met Leendert Adrianus Bakker; geboren Sliedrecht ca. 1876, zoon van Kornelis Bakker en Krijntje Schop. Schipper. Hij was weduwnaar van Janna de Groot. Wilhelmina is getrouwd (2) Smilde 07-09-1950 met Douwe van der Veen; geboren Bovensmilde 26-10-1877, zoon van Douwe van der Veen en Rika Huizinga.
 8. Hendrik Boef; geboren 21-10-1883, overleden 21-07-1884. 
 9. Jacobus Johannes Boef; geboren 04-01-1885, overleden 24-06-1885.

 

XI-g Krijntje Boef; geboren Leiden 18-10-1835, overleden Wormerveer 04-08-1862, dochter van Pieter Boef en Aaltje Bergshoeff.

Uit een onbekende relatie:

 

 1. Willem Boef; geboren Harmelen ca. 06-1862, overleden ‘s-Gravenhage 16-09-1862.

 

XI-h Gerrit Boef; geboren ‘s-Gravenhage 25-06-1839, overleden aldaar 21-10-1918, zoon van Pieter Boef en Aaltje Bergshoeff. Kurkensnijder, controleur bij het Kurhaus Hotel.

Gerrit is getrouwd (1) ‘s-Gravenhage 25-06-1862 met Sophie Marie Barriel; geboren ‘s-Gravenhage 10-03-1839, overleden aldaar 23-01-1871, dochter van Philippe François Barriel en Pieternella Mooijman.

Gerrit is getrouwd (2) ‘s-Gravenhage 08-11-1876 met Helena Wilhelmina Petronella van der Hoff; geboren ‘s-Gravenhage 24-04-1853, overleden Rotterdam 03-12-1934, dochter van Leendert David van der Hoff en Petronella Johanna van Zwaanenburg.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Aaltje Boef; geboren ‘s-Gravenhage 24-07-1862, overleden Den Helder 20-02-1939. Aaltje is getrouwd 27-08-1890 met Frederik Cornelis Straatman; geboren Gorinchem 13-04-1869, overleden Den Helder 31-08-1929.
 2. Philippe François Boef, naamswijziging naar Bouffaer; geboren ‘s-Gravenhage 03-08-1863, volgt onder XII-m.
 3. Pieter Boef; geboren ‘s-Gravenhage 19-10-1866, volgt onder XII-n.
 4. Sophie Marie Boef; geboren ‘s-Gravenhage 28-01-1868, overleden aldaar 01-10-1941. Sophie is getrouwd ‘s-Gravenhage 10-06-1891 met Antonie Bolland; geboren ‘s-Gravenhage 02-11-1870, overleden aldaar 21-11-1938, zoon van Antonie Bolland en Johanna Eckhardt. 
 5. Maria Boef; geboren ‘s-Gravenhage 01-03-1870, overleden aldaar 20-07-1870.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Gerrit Boef; geboren ‘s-Gravenhage 22-11-1876, volgt onder XII-o.
 2. Leenderd David Boef; geboren Scheveningen 11-08-1878, overleden ‘s-Gravenhage 07-03-1962. Schoenmaker. Leenderd is getrouwd (1) ‘s-Gravenhage 11-04-1900 met Neeltje den Boer; geboren Oud Beijerland 28-06-1873, overleden ‘s-Gravenhage 30-12-1946, dochter van Arie den Boer en Marijtje Hoek. Leenderd is getrouwd (2) ‘s-Gravenhage 16-06-1948 met Johanna Christina Kip; geboren Haarlem 10-08-1891.
 3. Cornelis Boef; geboren ‘s-Gravenhage 26-09-1880, overleden aldaar 31-10-1880.
 4. Cornelis Boef; geboren ‘s-Gravenhage 13-10-1881, volgt onder XII-p.
 5. Frederik Johannes Carel Boef; geboren ‘s-Gravenhage 10-12-1884, overleden Ginneken 06-03-1937. Hofmeester / restaurateur bij de Rotterdam Lloyd. Frederik is getrouwd ‘s-Gravenhage 17-05-1915 met Marie Nellij (Mies) Vermeulen; geboren Den Helder 24-01-1880, overleden na 1937, dochter van Franciscus Joannes Vermeulen en Elisabeth Catharina Theijs. 
 6. Helena Wilhelmina Petronella Boef; geboren ‘s-Gravenhage 05-08-1886, overleden Rotterdam 22-12-1973. Helena is getrouwd ‘s-Gravenhage 15-11-1916 met Willem Pakker; geboren Rotterdam 11-01-1891, overleden aldaar 17-09-1947, zoon van Jan Pakker en Anna Gravers.
      

   

 7. Lambertus Boef; geboren ‘s-Gravenhage 02-10-1889, volgt onder XII-q.
 8. Arie Boef, in Amerika bekend als Alexander Bauff; geboren ‘s-Gravenhage 19-03-1892, overleden New York augustus 1967. Kok. Zou tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn gedeserteerd uit het leger en naar Amerika zijn gegaan. Hij woonde officieel echter afwisselend in Den Haag en Rotterdam tot hij in 1919 naar Amerika vertrok. Hij werd er later genaturaliseerd. In 1942 werkte hij bij de Guaranty Trust Company of New York en woonde met zijn vrouw op het adres 611 W 171st street. Arie trouwde met Anna Stamford; geboren 1897, overleden New York september 1985. 
 9. Johannes Boef; geboren ‘s-Gravenhage 17-12-1897, volgt onder XII-r.

 

XI-i Cornelis Boef; geboren Tienhoven 05-10-1832, zoon van Meijnsje Boef. Bouwman.

Cornelis is getrouwd Tienhoven 13-02-1862 met Annigje Zijderveld; geboren Heikop 12-10-1833, dochter van Peter Zijderveld en Cornelia ‘t Lam.

Uit dit huwelijk:

 1. Meinsje Cornelia Boef; geboren Tienhoven 20-05-1862.
 2. Cornelia Boef; geboren Tienhoven 17-06-1863.
 3. Antje Boef; geboren Tienhoven 22-08-1864, overleden aldaar 03-05-1951. Antje is getrouwd Tienhoven 10-04-1886 met Johannes van Es; geboren Tienhoven 29-11-1862, overleden Utrecht 24-02-1929.
 4. Margaretha Boef, winkelierster; geboren Tienhoven 13-09-1867, overleden Nieuwpoort 27-04-1961. Margaretha is getrouwd Tienhoven 25-04-1895 met Hendrik Ouwerkerk; geboren Nieuwpoort 04-01-1872, overleden aldaar 23-06-1932. 
 5. Pietertje Boef; geboren Tienhoven 15-02-1872, overleden aldaar 25-01-1949. Pietertje is getrouwd Tienhoven 11-12-1896 met Pieter Willem Streefkerk; geboren Ameide 08-10-1871.

 

XI-j Pieter Boef; geboren Ameide 12-01-1847, overleden Lexmond 22-10-1910, zoon van Markus Boef en Francina Stravers.

Pieter is getrouwd (1) Lexmond 10-11-1870 met Adriana den Braven; geboren Hei en Boeicop ca. 1842, overleden voor aug. 1904, dochter van Aart den Braven en Antonetta de Berendt?.

Pieter is getrouwd (2) Lexmond 14-03-1906 met Maria Borsje; geboren Groot Ammers ca. 1851, overleden n10-1910, dochter van Cornelis Borsje en Klaasje Ros.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Marcus Boef; geboren Lexmond 09-02-1871, overleden aldaar 25-02-1871.
 2. Francijntje Boef; geboren Lexmond 26-03-1872, overleden aldaar 07-11-1894.
 3. Antonetta Boef; geboren Lexmond 23-09-1874, volgt onder XII-s.
 4. Aart Boef; geboren Lexmond 14-07-1878. 
 5. Marrigje Boef; geboren Lexmond 20-10-1879, overleden ‘s-Gravenhage 03-03-1941. Marrigje is getrouwd ‘s-Gravenhage 17-03-1915 met Dirk Hiddinga; geboren Leeuwarderadeel 24-01-1876.

 

XI-k Willem Boef; geboren Lexmond 04-05-1855, overleden aldaar 03-03-1947, zoon van Markus Boef en Jantje van Eijseren.

Willem is getrouwd Lexmond 07-07-1881 met Willempje de Groot; geboren Lexmond 14-01-1861, overleden aldaar 23-03-1928, dochter van Jan de Groot en Aafje van Iperen.

Willem was voerman en had vier of vijf paarden. Hij verzorgde transporten voor de landbouwers.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Boef; geboren Lexmond 15-05-1879, volgt onder XII-t.
 2. Jantje Boef; geboren Lexmond 15-11-1881, overleden aldaar 11-09-1950. Na het overlijden van haar man Steven ging zij met een mandje met negotie langs de deuren om te voorzien in het onderhoud van haarzelf en de drie kinderen, waarvan de derde enkele maanden na het overlijden van haar man werd geboren. Zij hertrouwde met Harmen, een broer van Steven, van wie zij nog vier kinderen kreeg. Jantje is getrouwd (1) Lexmond 03-01-1901 met Steven Versluis; geboren Lexmond 30-09-1878, overleden aldaar 29-01-1907, zoon van Alewijn Versluis en Maaike den Hartog. Jantje is getrouwd (2) Lexmond 25-02-1909 met haar zwager Harmen Versluis; geboren Lexmond 27-11-1887, overleden Utrecht 26-05-1935, zoon van Alewijn Versluis en Maaike den Hartog.
 3. Aafje Boef; geboren Lexmond 05-01-1883, overleden Deil 27-12-1971. Aafje is getrouwd Lexmond 26-03-1908 met Roelof Bogaard; geboren Culemborg 07-04-1876, overleden aldaar 25-03-1953, zoon van Marinus Bogaard en Hendrika Stavast. Hij was machinist op de Culemborgse raderboot.
 4. Marcus Boef; geboren Lexmond 04-06-1884, overleden aldaar 07-10-1884.
 5. Marrigje Boef; geboren Lexmond 01-12-1886.
 6. Marcus Boef; geboren Lexmond 28-01-1888, overleden aldaar 18-08-1888.
 7. Marcus Boef; geboren Lexmond 01-12-1889, overleden aldaar 10-10-1890.
 8. Janna Boef; geboren Lexmond 19-12-1890, overleden aldaar 22-08-1901.
 9. Marcus Boef; geboren Lexmond 11-01-1892, overleden aldaar 26-04-1893.
 10. Adriana Boef; geboren Lexmond 25-04-1893, overleden aldaar 23-06-1893.
 11. Marcus Boef; geboren Lexmond 14-08-1894, overleden aldaar 07-09-1894.
 12. Barbara Boef; geboren Lexmond 13-08-1895, overleden aldaar 05-10-1895.
 13. Marcus Boef; geboren Lexmond 13-08-1895, overleden aldaar 30-09-1895.
 14. Adriana Boef; geboren Lexmond 06-09-1897, overleden aldaar 13-11-1897.
 15. Jan Marcus Boef; geboren Lexmond 27-12-1902, overleden aldaar 09-02-1903. 
 16. Marrigje Janna Boef; geboren Lexmond 08-03-1905, overleden Utrecht 08-01-1998, begraven 10-08-1998. Marrigje is getrouwd Lexmond 11-08-1932 met Jan Marinus de Bruyn; geboren Jaarsveld-Lopikerkapel 14-05-1907, overleden Zederik-Lexmond 05-08-1987, begraven 10-08-1987. Ambtenaar bij de PTT.

 

XI-l Jacobus Boef; geboren Amsterdam 29-11-1810, gedoopt aldaar 02-12-1810, overleden aldaar 19-09-1878, zoon van Cornelis Boef en Ignatia Buytensorg. Smid, kastenmaker (1863)

Jacobus is getrouwd (1) Amsterdam 21-11-1838 met Anna Cat(ha)rina Lievens; gedoopt Amsterdam 22-08-1809, overleden aldaar 26-09-1839, dochter van Jan Lievens en Sophia Dorothea Keemnick/Kemeniek.

Jacobus is getrouwd (2) Amsterdam 02-09-1840 met Theodora Maria Francisca Bielesmit; geboren Amsterdam 16-12-1819, overleden aldaar 10-11-1877, dochter van Theodorus Bielesmit en Agnes Craamer.

Uit het eerste huwelijk:

 

 1. Ignatia Boef; geboren Amsterdam 10-04-1839, overleden aldaar 19-08-1839.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Hendrika Johanna Boef; geboren Amsterdam 12-02-1841, overleden aldaar 16-03-1870.
 2. Louisa Alida Petronella Boef; geboren Amsterdam 12-09-1842, overleden aldaar 04-12-1842.
 3. Johanna Petronella Boef; geboren Amsterdam 20-04-1844, overleden aldaar 29-04-1844.
 4. Maria Agnes Boef; geboren Amsterdam 03-06-1845, overleden aldaar 16-02-1847.
 5. Jacobus Hendricus Boef; geboren Amsterdam 24-02-1848, overleden aldaar 06-09-1855.
 6. Martinus Petrus Boef; geboren Amsterdam 02-03-1850, overleden aldaar 22-04-1850.
 7. Arnoldus Franciscus Boef; geboren Kampen ca. 06-1851, overleden aldaar 06-08-1851.
 8. Maria Agatha Boef; geboren Amsterdam 04-05-1854, volgt onder XII-u.
 9. Johanna Petronella Boef; geboren Amsterdam 24-08-1855, overleden aldaar 21-10-1855.
 10. Alida Boef; geboren Amsterdam 18-12-1856, overleden aldaar 15-03-1857.
 11. Johannes Antonius Boef; geboren Amsterdam 05-02-1859, overleden aldaar 24-06-1859.
 12. Theodorus Jacobus Boef; geboren Amsterdam 05-02-1859, overleden aldaar 04-06-1859. 
 13. Helena Johanna Boef; geboren Amsterdam 30-10-1863, overleden aldaar 31-08-1867.

 

XI-m Jacobus Boeff; geboren Amsterdam 12-09-1817, overleden aldaar 31-01-1870, zoon van Jacob Boeff en Geertruy Gieltjes. Kantoorbediende.

Jacobus is getrouwd Amsterdam 22-05-1844 met Maria Engelina de Groot; geboren Amsterdam 07-03-1819, dochter van Theodorus Johannes Bernardus Philippus de Groot en Willemina van Bilt.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Boef; geboren Amsterdam 31-08-1845, overleden aldaar 04-07-1849.
 2. Johannes Theodorus Boef; geboren Amsterdam 18-06-1849, volgt onder XII-v. 
 3. Maria Engelina Boef; geboren Amsterdam 13-06-1852, overleden aldaar 24-11-1924.

 

XI-n Franciscus Boeff; geboren Amsterdam 07-09-1819, overleden aldaar 30-06-1857, zoon van Jacob Boeff en Geertruy Gieltjes. Smid.

Franciscus is getrouwd Amsterdam 14-05-1845 met Wijnanda Ypenburg; geboren Amsterdam 06-05-1821, overleden aldaar 10-05-1905, dochter van Evert Ypenberg en Jannetje Gijssen. Melkslijtster (1877).
Zij is hertrouwd Amsterdam 22-05-1861 met Johannes Daniel Westerveld; geboren Amsterdam 27-12-1838.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Franciscus Boef; geboren Amsterdam 23-03-1846, overleden aldaar 26-04-1846.
 2. Geertruida Jeannette Maria Boef; geboren Amsterdam 06-04-1847. Geertruida is getrouwd Amsterdam 23-08-1877 met Gradus Hermanus Oberink; geboren Vorden 20-12-1848, zoon van Derk Oberink en Johanna Muijderman. Smidsknecht (1877). Gradus is later gehuwd met Anna Maria Hendrika Freijmuth; overleden Amsterdam 21-07-1874.
 3. Everardus Franciscus Boef; geboren Amsterdam 25-10-1849, volgt onder XII-w.
 4. Jacoba Wijnanda Boef; geboren Amsterdam 18-09-1851, overleden aldaar 22-11-1855.
 5. Johannes Jacobus Boef; geboren Amsterdam 13-12-1853, overleden aldaar 09-09-1854.
 6. Jannette Wijnanda Boef; geboren Amsterdam 26-02-1855, overleden aldaar 08-08-1942. Jannette is getrouwd Amsterdam 16-11-1882 met Hero Albertus Oosterloo; geboren Hatzum (Oost Friesland) 24-09-1854, overleden Amsterdam 02-12-1935, zoon van Jan Geerds Oosterloo en Catharina Janssen Bouman. 
 7. Jacobus Franciscus Boef; geboren Amsterdam 11-12-1857, overleden aldaar 16-06-1858.

 

XI-o Cornelis Abraham Boeff; geboren Amsterdam 20-09-1826, overleden aldaar in het Buiten Gasthuis 28-07-1890, zoon van Jacob Boeff en Geertruy Gieltjes. Timmerman.

Cornelis is getrouwd Amsterdam 03-05-1854 met Elizabeth Christiana Gerhardina van der Lichte; geboren Amsterdam 01-02-1827, overleden na 1890, dochter van Johannes Lambertus van der Lichte en Elizabeth Christiana Albertina Frentzsch.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertrui Elisabeth Maria Boeff; geboren Amsterdam 23-02-1855, overleden aldaar 01-05-1938. Geertrui is getrouwd Amsterdam 20-05-1880 met Willem Adriaan Carel van Kok; geboren Amsterdam ca. 1852, overleden voor mei 1938, zoon van Pieter Kok en Christina Hendrietta Link. Kantoorbediende.
 2. Elisabeth Jacoba Cornelia Boeff; geboren Amsterdam 09-01-1857, overleden aldaar 16-02-1895.
 3. Jacoba Johanna Cornelia Boeff; geboren Amsterdam 26-11-1859, overleden.
 4. Jacobus Cornelis Johannes Boeff; geboren Amsterdam 28-10-1862, overleden 23-04-1887. Kantoorbediende. Werd als enig zoon vrijgesteld voor militaire dienst.
 5. Cornelis Abraham Lambertus Boeff; geboren Amsterdam 27-12-1865, overleden aldaar 03-04-1870.

 

 

XI-p Abraham Johannes Boeff; geboren Amsterdam 17-02-1831, zoon van Jacob Boeff en Geertruy Gieltjes. Timmerman.

Abraham is getrouwd Amsterdam 05-05-1880 met Johanna Frederika Bosken; geboren Amsterdam 05-05-1844, dochter van Frederik Bosken en Maria Geertruij van Tuijl. Dienstbode.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Boef; geboren Amsterdam 14-01-1881, volgt onder XII-x. 
 2. Maria Geertrui Boef; geboren Amsterdam 27-02-1883.

 

XI-q Johannes Hermanus Boef; geboren Amsterdam 25-08-1831, overleden aldaar 19-09-1883, zoon van Abraham Boefen Anna van Diemen. Bediende (1872).

Johannes is getrouwd (1) Amsterdam 02-08-1860 met Hendrina Maria Martina Abels; geboren Amsterdam 31-12-1835, overleden aldaar 12-05-1871, dochter van Fredericus Abels en Anna van Eeden.

Johannes is getrouwd (2) Amsterdam 10-04-1872 met Maria Kooltjes; geboren Amsterdam 17-06-1839, overleden na 1883, dochter van Joannes Antonius Kooltjes en Maria Schmid.

Uit het eerste huwelijk:

 

 1. Anne Maria Geertruida Boef; geboren Amsterdam 29-09-1861, overleden aldaar 02-09-1864.

Uit het tweede huwelijk:

 

 1. Johannes Antonius Hermanus Boef; geboren Amsterdam 17-12-1872, volgt onder XII-y.

 

XI-r Hendrik Jacobus Boef; geboren Amsterdam 04-02-1827, zoon van Nicolaas Boef en Jansie Frederika Tietzel. Oliekookersknecht (1851)

Hendrik is getrouwd (1) Amsterdam 19-03-1851 met Carolina Anna Willemina Stetterogge; geboren Amsterdam 25-12-1807, gedoopt aldaar 13-01-1808, overleden aldaar 08-01-1873, dochter van Willem Stetterogge en Anna Frederika de Pool. Carolina is eerder getrouwd met Hendrik Hovers; overleden Amsterdam 18-07-1843.

Hendrik is getrouwd (2) Amsterdam 21-05-1873 met Jansje de Lang; geboren Utrecht 17-02-1825, dochter van Wouter de Lang en Jansje van der Linden. Jansje is eerder getrouwd Utrecht 23-04-1851 met Jan Carel Broggel; overleden Amsterdam 15-02-1870.

Uit het eerste huwelijk:

 

 1. Hendrik Jacobus Boef; geboren Amsterdam 24-11-1849, erkend 19-03-1851, overleden Rotterdam 17-01-1922. Kastelein. Hendrik is getrouwd (1) na 1870 met Geertruida Johanna Sudmeier; geboren Amsterdam 14-01-1853, overleden aldaar 04-03-1917. Hendrik is getrouwd (2) Amsterdam 30-08-1917 (huw. ontbonden) met Miriam Milicent Britton; geboren Bristol (GB) 09-02-1864, overleden Amsterdam 27-01-1940.

 

XI-s Marinus Boeff; geboren Lexmond 11-11-1831, overleden Kamerik 07-01-1878, zoon van Aart Aartsz Boeff en Bartje van Lomwel.

Marinus is getrouwd Kamerik 21-04-1860 met Jannigje Vink; geboren Lange Ruige Weide ca. 1836, overleden na 1878, dochter van Jacobus Vink en Krijntje Boer.

Uit dit huwelijk:

 1. Bartje Boeff; geboren Lexmond 30-06-1865, overleden aldaar 13-09-1865. 
 2. Jacobus Aart Boeff; geboren Lexmond 24-03-1870, overleden aldaar 16-07-1870.

 

XI-t Gijsbert Johannis Boeff; geboren Lexmond 18-02-1839, overleden voor 1919, zoon van Aart Aartsz Boeff en Bartje van Lomwel, broodbakker.

Gijsbert is getrouwd Leerdam 08-11-1866 met Elisabeth Clasina Bosschaart; geboren Leerdam 08-04-1838, overleden Leerdam 26-01-1919, dochter van Nicolaas Bosschaart en Aantje van der Leeden.

Uit dit huwelijk:

 1. Aart Jacobus Boeff; geboren Leerdam 01-06-1868, overleden Leerdam 17-08-1868.
 2. Nicolaas Jacobus Boeff; geboren Leerdam 13-05-1869, volgt onder XII-z.
 3. Aart Marinus Boeff; geboren Leerdam 24-11-1870, overleden aldaar 03-09-1871.
 4. Anna Antonia Boeff; geboren Leerdam 22-05-1872, overleden aldaar 06-05-1907.
 5. Aart Marinus Boeff; geboren Leerdam 02-06-1874, overleden Warnsveld 15-07-1954, bakker. 
 6. Aartje Boeff; geboren Leerdam 28-08-1875, overleden aldaar 31-08-1875.

 

XI-u Peter Boef; geboren Lopik 02-02-1825, overleden Jaarsveld 22-07-1910, zoon van Pieter Boef en Mensje van As. Timmermansknecht, timmerman.

Peter is getrouwd Lopik 12-08-1858 met Elisabeth Zevenhuizen; geboren Apeldoorn 02-11-1827, overleden na 1910, dochter van Jan Zegers Zevenhuizen en Aartje Montizaan.

Uit dit huwelijk:

 1. Aartje Boef; geboren Lopik 27-12-1858, overleden Laren (NH) 13-07-1950. Aartje is getrouwd Jaarsveld 09-05-1884 met Christiaan van Veldhuijzen; geboren Vreeswijk 09-04-1855, overleden Laren 21-11-1925.
 2. Pieter Boef; geboren Lopik 05-12-1860, volgt onder XII-aa. 
 3. Jan Boef; geboren Lopik 04-03-1864, volgt onder XII-ab.

 

 

XI-v Grietje Margaretha Boef; geboren Lopik 25-07-1826, overleden Amsterdam 15-07-1878, dochter van Pieter Boef en Mensje van As.

Grietje is getrouwd Amsterdam 11-08-1858 met Jan Bronkhorst; geboren Amsterdam 02-03-1815, overleden aldaar 15-07-1878, zoon van Jan Dirk Bronkhorst en Johanna Maria de Haan. Timmermansknecht (1858). Jan was eerder getrouwd met Leentje Egbrink; overleden Amsterdam 09-12-1857.

Tegelijk met haar man overleden in huis Overtoom, kanton 3, no. 144.

Uit (een) onbekende relatie(s):

 1. Pieter Boef; geboren Amsterdam 15-07-1856, overleden aldaar 23-10-1856. 
 2. Piet Boef; geboren Amsterdam 06-08-1857, overleden aldaar 04-10-1857.

 

XI-w Marinus Hendrikus Boef; geboren Jaarsveld 11-02-1841, zoon van Pieter Boef en Mensje van As. Timmerman.

Marinus was gehuwd met Maaike van der Heiden; geboren Meerkerk 09-08-1850, dochter van Antonie van der Heiden en Emma Pieternella Hoevens.

Uit dit huwelijk:

 1. Antonie Boef; geboren Meerkerk 01-05-1873, volgt onder XII-ac. 
 2. Emma Petronella Boef; geboren Schoonhoven 03-05-1875, overleden Gorinchem 15-04-1958. Emma is getrouwd Reeuwijk 04-12-1896 met Gijsbert Jacobus Grootendorst; geboren Reeuwijk 20-06-1868, overleden Meerkerk 11-07-1933, zoon van Leendert Grootendorst en Gijsje Schouten. Timmerman.

 

XI-x Pieter Boef; geboren Jaarsveld 26-06-1842, overleden Rotterdam 25-10-1919, zoon van Pieter Boef en Mensje van As. Timmerman.

Pieter is getrouwd Oudewater 03-11-1870 met Gerrigje van Buurt; geboren Oudewater 27-08-1838, overleden v10-1919, dochter van Hendrik Pieter van Buurt en Elisabeth van Ameijde. Gerrigje is eerder getrouwd met Korstiaan de Vast; overleden Oudewater 04-02-1868.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Boef; geboren Oudewater 14-10-1871, overleden aldaar 01-11-1871.
 2. Hendrik Pieter Boef; geboren Oudewater 07-02-1873, volgt onder XII-ad.
 3. Elizabeth Boef; geboren Willeskop 11-03-1877, overleden Schoonhoven 17-07-1877. 
 4. Elisabeth Boef; geboren Oudewater 12-09-1879, overleden aldaar 13-11-1879.

 

XI-y Willem Albrecht Boef; geboren Zwolle 26-09-1837, gewettigd aldaar 11-02-1841, zoon van Aart Boef en Aaltje Weinrich. Smid (1860), heibaas (1863).

Willem is getrouwd Amsterdam 22-08-1860 met Geertrui Elisabeth van Ballekum; geboren Amsterdam 18-18-1824, dochter van Johannes van Ballekum en Wiebrechtje Bleeker. Naaister (1860). Zij is hertrouwd met Johannes Manderfeld; overleden Amsterdam 24-10-1857.

Uit dit huwelijk:

 1. Alida Geertruida Elisabeth Boef; geboren Amsterdam 24-11-1860, overleden aldaar 14-07-1939. Alida is getrouwd Amsterdam 04-05-1881 met Gerrit Jan te Paske; geboren Amsterdam 07-08-1852, overleden Warnsveld 11-05-1908, zoon van Jan Harmen te Paske en Marie Louise Francoise Rangé. 
 2. Willem Albrecht Boef; geboren Amsterdam 22-05-1863, overleden aldaar 07-05-1866.

 

 

XI-z Cornelis Boef; geboren Amsterdam 12-05-1851, zoon van Aart Boef en Aaltje Weinrich. Werkman, gevangenbewaarder in Utrecht, Heiligeweg.

Cornelis is getrouwd Utrecht 30-08-1876 (erkenning 2 kinderen) met Elisabeth Cornelia Maria Haas; geboren Utrecht 12-07-1851, overleden aldaar 31-10-1881, dochter van Johannes Haas en Elisabeth Hups.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Boef; geboren Utrecht 29-08-1873, volgt onder XII-ae.
 2. Geertruida Alida Maria Boef; geboren Utrecht 17-01-1876, overleden aldaar 03-04-1877.
 3. Clara Elisabeth Maria Boef; geboren Utrecht 16-10-1877, overleden Amsterdam 12-01-1962. Clara is getrouwd Amsterdam 07-02-1901 met Hendrik Krook; geboren Medemblik 12-12-1874, overleden Amsterdam 11-06-1940, zoon van Klaas Krook en Trijntje Gleijsteen. Schilder. 
 4. Johan Adam Boef; geboren Utrecht 06-03-1879, volgt onder XII-af.

 

XI-aa Johan Adam Boef; geboren Amsterdam 29-10-1854, overleden aldaar 01-04-1905, zoon van Aart Boef en Aaltje Weinrich. Gevangenisbewaarder.

Johan was gehuwd met Neeltje Vermeulen; geboren Utrecht 17-06-1860, overleden na maart 1922.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Boef; geboren Amsterdam 12-03-1882, overleden aldaar 14-03-1922. Maria is getrouwd Amsterdam 21-11-1901 met Willem Koopman; geboren Emmen 04-11-1874, zoon van Johannes Koopman en Mina Elting, tramconducteur.
 2. Johan Adam Boef; geboren Amsterdam 21-12-1884, volgt onder XII-ag.
 3. Aaltje Boef; geboren Amsterdam 01-10-1886, overleden Enschede 28-12-1969. Aaltje is getrouwd Utrecht 01-10-1919 met Jakob Loffelt de Mol Moncourt; geboren Ooster-Nijkerk 14-06-1872, overleden Hellendoorn 02-11-1929, zoon van Pieter de Mol Moncourt en Theuniske Rensma. Predikant.
 4. Johanna Cornelia Boef; geboren Amsterdam 01-04-1889.
 5. Cornelis Boef; geboren Amsterdam 18-09-1890, overleden aldaar 02-01-1909.
 6. Neeltje Boef; geboren Nieuwer Amstel 12-05-1894, overleden Amsterdam 02-03-1966. Neeltje is getrouwd (1) 17-01-1912 (huw. ontbonden arr. rechtbank Utrecht 26-06-1913) met Gerrit Hermanus van Tergouw; geboren Utrecht ca. 1889, zoon van Gerrit van Tergouw en Geertje van der Horst. Neeltje is getrouwd (2) Amsterdam 07-06-1917 met Hendrik Herle; geboren Amsterdam 06-03-1882, overleden aldaar 29-04-1940.
 7. Albertus Boef; geboren Amsterdam 05-02-1897, volgt onder XII-ah. 
 8. Henderika Elisabeth Boef; geboren Amsterdam 08-05-1901, overleden aldaar 17-01-1977. Henderika is getrouwd Amsterdam 03-02-1927 met Jacob Stam; geboren Amsterdam 20-06-1897.

 

XI-ab Arie Pieter Peeter Boef; geboren Hoorn 13-07-1842, overleden Rotterdam 20-07-1918, zoon van Arie Boef en Diederica Pelgrom. Timmerman, sjouwer (1878), agent ener levensverzekeringsmij.

Arie is getrouwd Culemborg 18-12-1868 met Johanna van der Linden; geboren Wijk bij Duurstede 03-02-1845, overleden voor juli 1918, dochter van Jan van der Linden en Johanna Knoop.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Adriana Boef;geboren Culemborg 08-08-1870, overleden ‘s-Gravenhage 07-04-1959. Huishoudster.
 2. Johannes Cornelis Boef; geboren Amsterdam 13-03-1872, volgt onder XII-ai.
 3. Arie Nicolaas Boef; geboren ‘s-Gravenzande 16-11-1874, overleden Rotterdam 20-02-1875.
 4. Jansje Wilhelmina Diderika Boef; geboren Rotterdam 19-02-1877, overleden aldaar 21-01-1878.
 5. Arie Nicolaas Boef; geboren Kralingen 20-08-1884, overleden Rotterdam 27-03-1911, kantoorbediende.
 6. Cornelia Wilhelmina Dedrica Boef; geboren Nieuwland ca. 1884, overleden Amsterdam 24-04-1937. Zij is getrouwd Rotterdam 05-08-1909 met Maarten Jacobus Jansen; geboren Rotterdam 06-12-1884, overleden voor april 1937, zoon van Abraham Jacob Jansen en Maria Christima Lokerman. Adj. administrateur ener stoomvaartmaatschappij 
 7. Johanna Hendrika Boef; geboren Kralingen 17-02-1887, overleden ‘s-Gravenhage 24-01-1951. Johanna is getrouwd ‘s-Gravenhage 08-05-1929 met Antonius Johannes Jacobus Vervoorn; geboren ‘s-Gravenhage 01-09-1879.

 

XI-ac Nicolaas (Nico) Boef; geboren Hoorn 24-01-1844, overleden ‘s-Gravenhage 23-04-1924, zoon van Arie Boef en Diederica Pelgrom. Beëdigd vertaler (1910).

Nico is getrouwd Leiden 02-04-1873 met Johanna Jacoba (Jacoba) van der Henst; geboren Leiden 04-08-1848, overleden ‘s-Gravenhage 08-01-1915, dochter van Dirk van der Henst en Anna Alida Sophia Gravenstein.

In 1926 werd naamswijziging aangevraagd van Boef naar Borf door Guillermo Cornelis, zijn zoon Hendrik Willem, Anna Adelaida Sofia en Maria Juana Enriqueta Boef (Ned. Staatscourant, 13 november 1926).

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Juana Enriqueta Boef, naamswijziging naar Borf; geboren Guatemala 21-09-1874, overleden Deventer 15-02-1944. Lerares Spaans in Den Haag. Ze gaf bij Kramers een cursus Spaans uit.
 2. Guillermo Cornelio Boef, naamswijziging naar Borf?; geboren Guatemala 29-03-1877, volgt onder XII-aj.
 3. Juana Jacoba Luisa Boef; geboren Guatemala 09-03-1879, overleden Wiessel 26-01-1945. Juana is getrouwd ‘s-Gravenhage 13-05-1910 met Philippe Antoine de Bordes; geboren ‘s-Gravenhage 20-10-1876, overleden Bussum 21-08-1958, zoon van Willem George de Bordes en Jacoba Kleij. Adjunct-commies bij een Topografische Inrichting. 
 4. Ana Adelaida Sophia Boef, naamswijziging naar Borf; geboren Guatemala 24-04-1880, overleden ‘s-Gravenhage 22-12-1935.

 

XI-ad Cornelis Boef; geboren Lopik 03-11-1841, overleden Bodegraven 18-11-1895, zoon van Pieter Boef en Bastiaantje van Rijswijk. Timmerman (1869), werkman (1870, 1882), metselaar (1872, 1879, bij overlijden vermeld als schipper.

Cornelis is getrouwd (1) Bodegraven 06-08-1869 met zijn nicht Arigje Oskam; geboren Stolwijk 08-10-1847, overleden Bodegraven 04-05-1879, dochter van Goose Oskam en Marrigje van Rijswijk. Dienstbode.

Cornelis is getrouwd (2) Bodegraven 04-12-1879 met Maria van Kooten; geboren Woudenberg 25-08-1843, overleden Bodegraven 11-03-1886, dochter van Gerrit van Kooten en Geertje van Donkelaar. Dienstbode.

Cornelis is getrouwd (3) Bodegraven 15-10-1886 met Rachel van Klaveren, ook Racheltje; geboren Benschop 03-03-1841, overleden Zwammerdam 21-01-1914, dochter van Jacob van Klaveren en Elisabeth Zuidam. Dienstmeid in Gouda (1869), koopvrouw in Bodegraven (1886). Rachel is eerder getrouwd Zwammerdam 13-05-1869 met Anthonie Edelman; geboren Zwammerdam 19-10-1837, overleden Bodegraven 29-04-1884, zoon van Arie Edelman en Grietje Vlak. Werkman.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Marrigje Boef; geboren Bodegraven 01-01-1870, overleden aldaar 10-08-1870.
 2. Pieter Boef; geboren Bodegraven 09-04-1871, overleden aldaar 22-05-1872.
 3. Marrigje Boef; geboren Bodegraven 22-06-1873, overleden Wormer 31-03-1945. Marrigje is getrouwd Bodegraven 28-02-1896 met Dammes Uithol; geboren Bodegraven 15-12-1870, overleden aldaar 31-08-1925, zoon van Adriana Uithol. Koopman.
 4. Pieter Boef; geboren Bodegraven 28-06-1875, volgt onder XII-ak. 
 5. Bastiaantje Boef; geboren Bodegraven 31-10-1877, overleden aldaar 26-09-1879.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Gerrit Boef; geboren Bodegraven 05-04-1882, overleden Bodegraven aktedatum 13-10-1883. 
 2. Gerrit Boef; geboren Bodegraven 07-01-1884, volgt onder XII-al.

 

XI-ae Bastiaan Boef; geboren Haastrecht 28-06-1849, overleden Gouda 24-07-1917, zoon van Pieter Boef en Bastiaantje van Rijswijk. Metselaar, timmerman.

Bastiaan is getrouwd (1) Bodegraven 11-08-1871 met Krijntje van Nieuwpoort; geboren Woerden 11-08-1871, overleden voor oktober 1875, dochter van Gerrit van Nieuwpoort en Maria Pels.

Bastiaan is getrouwd (2) Gouda 20-10-1875 met Maria Kloos; geboren Zevenhuizen 09-02-1839, overleden voor juli 1917, dochter van Gerrit Kloos en Lijsje Giesbergen.

Uit het eerste huwelijk:

 

 1. Pieter Boef; geboren Bodegraven 28-09-1871, volgt onder XII-am.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Gerardus Boef; geboren Gouda 03-10-1876, overleden aldaar 23-05-1955.
 2. Albertus Adrianus Boef; geboren Gouda 22-09-1879, overleden aldaar 01-10-1880.
 3. Adriana Elizabeth Boef; geboren Gouda 07-12-1881, overleden aldaar 17-06-1886. 
 4. Bertus Boef; geboren Gouda 23-08-1884, overleden aldaar 28-06-1886.

 

XI-af Pieter Boef; geboren Krimpen aan de IJssel 25-04-1857, overleden ‘s-Gravenhage 23-06-1929, zoon van Pieter Boef en Bastiaantje van Rijswijk. Pieter was wagenmaker. Woonde bij zijn huwelijk in Bodegraven, kort daarop in Oudshoorn en vanaf 1895 met zijn gezin in ‘s-Gravenhage.

Pieter is getrouwd Bodegraven 19-11-1880 met Jacoba Duits; geboren Barwoutswaarder 06-01-1855, overleden ‘s-Gravenhage 19-04-1923, dochter van Jan Duits en Francina Vermaak.

Uit dit huwelijk:

 1. Francina Bastiaantje Boef; geboren Oudshoorn 12-02-1881, overleden ‘s-Gravenhage 03-02-1972. Francina is getrouwd ‘s-Gravenhage 24-08-1910 met Johannes Matthias Petri; geboren ‘s-Gravenhage 03-04-1881, overleden aldaar 21-07-1943.
 2. Pieter Jan Boef; geboren Oudshoorn 12-03-1883, volgt onder XII-an.
 3. Jacob Johannes Boef; geboren Oudshoorn 07-12-1887, overleden ‘s-Gravenhage 08-07-1959. Loodgieter.
 4. Anthonia Maria Boef; geboren Oudshoorn 06-12-1889, overleden ‘s-Gravenhage 30-01-1968. Anthonia is getrouwd ‘s-Gravenhage 28-01-1931 met Johannes Zaaijer; geboren Middelharnis 21-04-1890, overleden ‘s-Gravenhage 17-02-1950.
 5. Wilhelmina Boef; geboren Oudshoorn 24-04-1892, overleden ‘s-Gravenhage 20-01-1975. Wilhelmina is getrouwd ‘s-Gravenhage 09-04-1919 met Arie Abma; geboren ‘s-Gravenhage 25-03-1891, overleden aldaar 25-12-1946, zoon van Freerk Abma, schipper, en Elizabeth Catharina van der Wilk.
 6. Wilhelm Boef; geboren ‘s-Gravenhage 28-02-1897, volgt onder XII-ao. 
 7. Cornelia Boef; geboren ‘s-Gravenhage 18-04-1899, overleden Zoetermeer 05-10-1990. Cornelia is getrouwd ‘s-Gravenhage 26-05-1920 met Matthijs Cornelis Lip; geboren ‘s-Gravenhage 17-11-1898, overleden aldaar 23-05-1951, zoon van Matthijs Lip, letterzetter, en Henrietta Maria van der Splinter. Letterzetter.

 

XI-ag Cornelis Boef; geboren Tienhoven 16-06-1857, overleden Rotterdam 16-07-1923, zoon van Jan Boef en Elizabeth van der Zijden. Timmerman.

Cornelis is getrouwd (1) Sliedrecht 13-08-1881 (huw. ontbonden Rotterdam 18-12-1899) met Maria Schippers; geboren Ridderkerk 01-01-1850, overleden voor 1920, dochter van Adriaantje Schipper.

Cornelis is getrouwd (2) Dubbeldam 03-01-1901 met Johanna Maria van Scheers; geboren Dubbeldam 15-04-1873, overleden na juli 1923, dochter van Frans van Scheers en Johanna Elisabeth Rozier.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Adrianus Boef; geboren Giessendam 20-11-1881, overleden Rotterdam 21-11-1901.
 2. Jan Boef; geboren Sliedrecht 30-01-1884, overleden Rotterdam 20-10-1905.
 3. Johannes Cornelis Boef; geboren Sliedrecht 27-10-1886, overleden Rotterdam 22-01-1889.
 4. Johanna Boef; geboren Rotterdam 19-02-1889. Johanna is getrouwd Rotterdam 27-01-1909 met Johannes Egbertus Mietes; geboren Rotterdam 26-12-1887, zoon van Johannes Egbertus Mietes en Johanna Geertruida van Brenk. Fabrieksarbeider. 
 5. Elisabeth Boef; geboren Rotterdam 23-01-1892, overleden aldaar 27-02-1920. Elisabeth is getrouwd Rotterdam 03-05-1911 met Herman Berend Schinkel; geboren Rotterdam 25-06-1889, zoon van Pieter Schinkel en Berendina Jordens.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Elisabeth Boef; geboren Rotterdam 26-11-1901, overleden aldaar 06-09-1984. Elisabeth is getrouwd (1) Rotterdam 01-06-1921 (huw. ontbonden Rotterdam 14-03-1951) met Abraham Neuteboom; geboren Rotterdam 24-07-1899. Elisabeth is getrouwd (2) Rotterdam 21-09-1955 met Anthon van Hengst; geboren Den Helder 16-12-1908.
 2. Johanna Elizabeth Boef; geboren Rotterdam ca. 05-1903, overleden aldaar 08-06-1904.
 3. Cornelia Boef; geboren Rotterdam 22-05-1904, overleden aldaar 01-05-1961. Cornelia is getrouwd Rotterdam 17-10-1923 met Cornelis Leonardus van der Burg; geboren Rotterdam 15-01-1901, overleden Zeist 24-04-1952.
 4. Adrianus Boef; geboren Rotterdam 01-07-1906, overleden aldaar 14-06-1988. Adrianus is getrouwd (1) Rotterdam 09-07-1930 (huw. ontbonden Rotterdam 23-06-1934) én (2) Rotterdam 07-07-1937 (huw. ontbonden Rotterdam 18-11-1938) met Geertruida Maria Petronella Ritman; geboren Rotterdam 28-08-1911, dochter van Adam Ritman en Maria Pieternella de Koning. Adrianus is getrouwd (3) Rotterdam 08-11-1939 met Bernardina Jacoba van der Kieft; geboren Delft 24-08-1905, dochter van Bernardus van der Kieft en Gijsberta Helena van Bekkum.
 5. Cornelis Boef; geboren Rotterdam 09-10-1908, overleden aldaar 20-02-1981. Cornelis is getrouwd (1) Rotterdam 01-03-1933 (huw. ontbonden Rotterdam 06-10-1939) met Johanna Alida van den Eijkel; geboren Rotterdam 17-04-1911. Cornelis is getrouwd (2) Rotterdam 25-02-1942 met Gerardina Hendrina Raafs; geboren Cuijk en Sint Agatha 23-08-1913. 
 6. Johanna Maria Boef; geboren Rotterdam 06-02-1917, overleden ‘s-Gravenhage 15-03-1982. Zij is getrouwd (1) Rotterdam 05-12-1934 (huw. ontbonden Rotterdam 28-01-1948) met Hermanus Hendricus Determann; geboren Rotterdam 08-10-1911. Zij is getrouwd (2) met N.N. Meere.

 

XI-ah Jan Gerrit Boef; geboren Tienhoven 29-05-1866, overleden Sliedrecht 08-02-1891, zoon van Jan Boef en Elizabeth van der Zijden.

Jan is getrouwd Sliedrecht 15-08-1885 met Magdalena Lavooi; geboren Buiksloot 09-07-1863, dochter van Jacobus Lavooi en Magdalena Visser.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Boef; geboren Werkendam 27-12-1885, volgt onder XII-ap. 
 2. Magdalena Boef; geboren Werkendam 11-01-1887.

Generatie XII

 

XII-a Frans Boeff; geboren Leiden 17-06-1877, overleden aldaar 27-02-1963, zoon van Karel Hendrik Peter Boeff en Johanna de Munnik. Boekbinder.
Frans is getrouwd Leiden 10-07-1901 met Alida Maria Ankerna; geboren Leiden 22-10-1878, overleden aldaar 13-09-1956.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Boeff; geboren Leiden 14-09-1901, overleden Leiderdorp 01-04-1994. Johanna is getrouwd Leiden 14-03-1934 met Jacobus Crama; geboren Leiden 15-04-1905, overleden Leiderdorp 25-02-1977.
 2. Hendrik Boeff; geboren Leiden 08-10-1902, overleden Katwijk 07-05-1963. Kruidenier, bediende Rijks Herbarium. Bleef ongehuwd.
 3. Karel Hendrik Peter Boeff; geboren Leiden 16-12-1905, overleden aldaar 21-03-1995. Karel is getrouwd Leiden 18-10-1933 met Jannetje Erades; geboren Leiden 21-04-1910, overleden Katwijk 23-05-1977, dochter van Albertus Erades en Apolonia Redel. 
 4. Frans Boeff; geboren Leiden 11-03-1910, overleden Leiderdorp 17-06-1987. Frans is getrouwd Leiden 24-02-1932 met Geertruida van der Kaaij; geboren Leiden 11-06-1909, overleden aldaar 18-03-1983.

 

XII-b Karel Christiaan Boeff; geboren Leiden 20-04-1884, overleden aldaar 17-01-1930, zoon van Karel Hendrik Peter Boeff en Johanna de Munnik.

Karel is getrouwd voor 1906 met Cornelia van Nieuwenhoven; geboren Leiden 14-09-1883, overleden aldaar 17-10-1947, dochter van Hendrik van Nieuwenhoven en Alida Maria van der Reijden.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Boeff; geboren Leiden 24-05-1906, overleden Leiderdorp 18-05-1979. Hendrik is getrouwd Leiden 21-08-1935 met Theodora Marquenie; geboren Leiden 13-08-1911. Hieruit nageslacht.
 2. Karel Hendrik Peter Boeff; geboren Leiden 01-04-1907, overleden voor 1913.
 3. Frans Boeff; geboren Leiden 07-05-1908, overleden aldaar 06-11-1964. Grondwerker, laboratoriumbediende. Frans is getrouwd Leiden 07-05-1930 met Elisabeth Buitendijk; geboren Leiden 16-11-1910. Hieruit nageslacht.
 4. Johanna Boeff; geboren Leiden 13-02-1911, overleden Noordwijk 31-12-1988. Johanna is getrouwd Leiden 11-07-1934 met Klaas van der Meer; geboren Blokzijl 01-11-1908. 
 5. Karel Hendrik Peter Boeff; geboren Leiden 27-04-1913, overleden aldaar 28-01-1946. Kruidenier, grondwerker. Karel is getrouwd Leiden 17-06-1936 met Eva Cornelia Berkhout; geboren Leiderdorp 27-07-1914. Hieruit nageslacht.

 

XII-c Hendrik Boeff; geboren Leiden 06-05-1894, overleden aldaar 12-03-1976, zoon van Karel Hendrik Peter Boeff en Johanna de Munnik. Meeltapper, magazijnbediende.

Hendrik is getrouwd Leiden 11-08-1915 met Jacoba Catharina Flanderhijn geboren Leiden 19-09-1894, overleden aldaar 11-06-1972.

Uit dit huwelijk:

 1. Karel Hendrik Peter Boeff; geboren Leiden 21-10-1915, overleden aldaar 07-09-1973. Granietwerker, ijzerwerker, magazijnknecht, stucadoor. Karel is getrouwd Leiden 06-12-1939 met Johanna Wilhelmina Maria van der Linden; geboren Leiden 01-03-1919. Hieruit nageslacht.
 2. Willem Boeff; geboren Leiden 27-02-1920, overleden aldaar 17-05-1991, huisschilder. Willem is getrouwd Leiden 06-05-1946 met Sophia Johanna Serdijn; geboren Leiden 22-01-1923. Hieruit nageslacht.
 3. Jacoba Johanna Boeff; geboren Leiden 15-02-1925. Jacoba is getrouwd 20-07-1949 met Alijd Hendrik Immink; geboren Leiden 13-04-1927. 
 4. Hendrik Boeff; geboren Leiden 28-04-1929, overleden 16-03-2005. Hendrik is getrouwd Leiden 19-08-1957 met Cornelia van Winkel; geboren Leiden 26-06-1934, overleden 06-10-2006. Hieruit nageslacht.

 

XII-d Thomas Boef; geboren Nieuwkoop 23-07-1856, zoon van Hendrik Boef en Gerritje Schellingerhout. Schipper.

Thomas is getrouwd Nieuwkoop 23-01-1880 met Wilhelmina Johanna Kranenburg; geboren Nieuwkoop 13-08-1857, dochter van Jan Kranenburg en Marrigje Besemer.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Boef; geboren Leimuiden 17-12-1880, volgt onder XIII-a
 2. Gerritje Boef; geboren Leimuiden 31-01-1884, overleden Haarlemmermeer 26-02-1966. Gerritje is getrouwd Rijnsaterswoude 17-05-1906 met Pieter Kinkel; geboren Rijnsaterswoude 23-10-1883, overleden Haarlemmermeer 15-03-1957.
 3. Teuntje Boef; geboren Hillegom 09-04-1886, overleden Sassenheim 23-04-1984. Teuntje is getrouwd Rijnsaterswoude 23-11-1911 met Simon Eikelenboom; geboren Aarlanderveen 05-06-1886, overleden Sassenheim 19-03-1947.
 4. Elisabeth Boef; geboren Leimuiden 11-08-1889, overleden Zwammerdam 04-12-1959. Elisabeth is getrouwd Leimuiden 27-12-1923 met Adriaan Both; geboren Benschop 23-01-1885, overleden Zwammerdam 27-01-1958.
 5. Jan Boef; geboren Leimuiden 14-12-1891, volgt onder XIII-b. 
 6. Elsje Boef; geboren Sloten 18-07-1894, overleden ‘s-Gravenhage 24-03-1969. Elsje is getrouwd Leimuiden 09-11-1916 met Dirk Veldhuijzen; geboren Rijnsaterswoude 19-01-1892, overleden ‘s-Gravenhage 26-01-1942.

 

XII-e Gijs Boef; geboren Nieuwkoop 13-09-1872, overleden Amsterdam 15-05-1939, zoon van Arie Boef en Marrigje Verlooy. Schipper.

Gijs is getrouwd ‘s-Gravenhage 03-04-1901 met Margaretha de Pater; geboren Woerden 03-12-1872, dochter van Johannes de Pater en Pietertje Alida Nargaretha Verlooij.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Boef; geboren ‘s-Gravenhage 03-11-1901, overleden Amsterdam 22-01-1963. Schipper binnenvaart. Johannes is getrouwd Amsterdam 21-01-1948 met Maria Peick; geboren Castrop 13-10-1900.
 2. Marrigje Boef; geboren Bodegraven 05-12-1902, overleden Amsterdam 17-08-1971. Marrigje is getrouwd (1) Amsterdam 15-03-1922 (huw. ontbonden Amsterdam 22-03-1938) met Marinus van Buuren; geboren Amsterdam 21-03-1900, zoon van Johanna Jacoba van Buuren. Hij is hertrouwd met Margaretha Maria Peerdeman en Fokje Kramer. Marrigje is getrouwd (2) Amsterdam 19-06-1940 (huw. ontbonden Amsterdam 19-04-1943) met Otto Hein Veeninga; geboren Haarlem 14-12-1903. Marrigje is getrouwd (3) Amsterdam 23-01-1953 met Johannes Aloysius Bernardus Goosen; geboren Amsterdam 05-01-1898.
 3. Pietertje Alida Margaretha Boef; geboren Nieuwkoop 14-01-1904, overleden Zwolle 26-08-1986. Pietertje is getrouwd Amsterdam 09-09-1926 met Hendrik Jan de Koning Gans; geboren Hasselt 26-02-1903, overleden Zwolle 15-05-1976.
 4. Wilhelmina Boef; geboren Woerden 13-06-1906, overleden Zwijndrecht 27-12-1993. Wilhelmina is getrouwd Amsterdam 21-06-1928 met Bastiaan Krap; geboren Amsterdam 21-06-1902, overleden Zwijndrecht 11-11-1988.
 5. Gerrit Boef; geboren Rotterdam 03-10-1910, overleden Amsterdam 14-01-1993. Schippersknecht. Gerrit is getrouwd Amsterdam 18-06-1936 met Wijnanda Verschoor; geboren Rotterdam 23-06-1912, overleden ca. oktober 2002.
 6. Hendrik Boef; geboren Reeuwijk 27-01-1912, overleden Hardinxveld-Giessendam 02-03-1994. Schipper. Hendrik is getrouwd Duisburg 05-02-1951 met Elisabeth Lahno; geboren Duisburg 22-01-1917, overleden Sliedrecht 19-02-1989.
 7. Dirk Teunis Boef; geboren Bodegraven 04-09-1913, overleden Amsterdam 15-02-1968. Schipper voor zwavelzuurfabriek (Ketjen). Dirk is getrouwd Amsterdam 22-05-1940 met Marijtje van Arkel; geboren Alphen aan den Rijn 07-09-1918, overleden Lelystad 18-02-1998.
 8. Arie Boef; geboren Rotterdam 16-12-1915, overleden Haarlem 02-05-2002. Arie is getrouwd Haarlem 20-08-1952 met Hindrikje Elkerbout; geboren Schoten 16-07-1916. 
 9. Margaretha Boef; geboren Rotterdam 16-12-1915. Margaretha is getrouwd Amsterdam 06-09-1939 met Gerrit van Haaften; geboren Almkerk 27-09-1910, overleden Hillegom 03-07-1990.

 

XII-f Gerrit Boef; geboren Nieuwkoop 15-05-1874, overleden Rotterdam 07-06-1955, zoon van Arie Boef en Marrigje Verlooy. Bootwerker, los werkman (1900).

Gerrit is getrouwd Rotterdam 15-06-1898 met Christina Verhoeff; geboren Kralingen 05-08-1875, overleden Ridderkerk 07-09-1958, dochter van Jan Peije Verhoeff en Neeltje Pons.

Uit dit huwelijk:

 1. Marrigje Boef; geboren Rotterdam 23-10-1898, overleden Den Helder 28-09-1981. Marrigje is getrouwd Rotterdam 15-10-1924 met Pieter Willem Martinus Riemens; geboren Colijnsplaat 23-11-1897, overleden Gorinchem 26-10-1973, zoon van Willem Riemens en Maartje Wilhelmina Louisa Friderichs.
 2. Neeltje Boef; geboren Rotterdam 12-02-1900, overleden Poortugaal 28-05-1975. Neeltje is getrouwd Rotterdam 16-03-1921 met Jacob van Mourick; geboren Rotterdam 10-10-1895, overleden aldaar 31-01-1971, zoon van Teunis van Mourick en Klaasje Klok.
 3. Wilhelmina Boef; geboren Hillegersberg 16-01-1902, overleden Leidschendam 03-01-1988. Zij is getrouwd Rotterdam 28-07-1926 met Aart Marinus van der Vliet; geboren Rotterdam 03-09-1900, zoon van Pieter van der Vliet en Anna Margaretha van der Nat.
 4. Jan Peije Boef; geboren Rotterdam 18-01-1904, overleden aldaar 13-05-1992. Kantoorbediende. Jan is getrouwd Rotterdam 12-04-1933 met Johanna Margaretha Boogaarts; geboren Rotterdam 10-11-1902, dochter van Hendrik Boogaarts en Maria Dorothea van Hall.
 5. Adriana Cornelia Boef; geboren Rotterdam 09-03-1906, overleden aldaar 04-03-1988. Adriana is getrouwd Rotterdam 06-07-1932 met Hendrik Vollaard; geboren Rotterdam 12-11-1904, overleden Capelle aan de IJssel 18-01-1985, zoon van Bartel Vollaard en Korneliske Sietsma. 
 6. Arie Boef; geboren Rotterdam 26-01-1908. Agent van politie. Hij is getrouwd 01-07-1936 met Alida Johanna Margaretha Muntz; geboren Rotterdam 14-03-1907, dochter van Pieter Muntz en Alida Johanna Margaretha Siewert.

 

XII-g Hendrik Boef; geboren Nieuwkoop 26-08-1875, overleden Rotterdam 14-03-1951, zoon van Arie Boef en Marrigje Verlooy. Bootwerker, baas in het havenbedrijf (1937, 1938).

Hendrik is getrouwd Rotterdam 31-05-1899 met Maartje Christina Verhoeff; geboren Kralingen 06-12-1871, overleden Rotterdam 15-05-1954, dochter van Jan Peije Verhoeff en Neeltje Pons. Zij is getrouwd (1) Kralingen 27-07-1892 met Hermanus Johannes Gerardus Louis Warnas; geboren Delft ca. 1869, overleden Rotterdam 26-02-1898, zoon van Johannes Antonius Josephus Leonardus Warnas en Sara Elisabeth van der Roest.

De familienaam van Arie, Nelis, Gijs en Hendrik werd bij koninklijk besluit van 22-12-1947, 42 gewijzigd van Boef naar Verhoeff.

Uit dit huwelijk:

 1. Marrigje Boef; geboren Rotterdam 11-03-1900, overleden aldaar 13-04-1900.
 2. Arie Boef, naamswijziging naar Verhoeff; geboren Hillegersberg 21-08-1902. Electricien, monteur. Arie is getrouwd Rotterdam 16-10-1929 met Neeltje van ‘t Hof; geboren Rotterdam 07-09-1904, dochter van Aart van ‘t Hof.
 3. Nelis Boef, naamswijziging naar Verhoeff; geboren Rotterdam 12-06-1904. Elektricien. Nelis is getrouwd Rotterdam 25-11-1931 met Hendrika Gezina Waterham; geboren Rotterdam 09-03-1908, dochter van Leendert Waterham en Gezina Hendrika Reinds.
 4. Gijs Boef, naamswijziging naar Verhoeff; geboren Rotterdam 17-02-1906. Politie-agent. Gijs is getrouwd Rotterdam 22-12-1937 met Hendrika Maria Sprado; geboren Rotterdam 07-03-1909, dochter van Hendrikus Sprado en Aartje Kant.
 5. Hendrik Boef, naamswijziging naar Verhoeff; geboren Rotterdam 31-01-1908. Bankwerker. Hendrik is getrouwd Rotterdam 23-03-1938 met Marigje van Zanten; geboren Rotterdam 14-08-1911, dochter van Machiel van Zanten en Willemina van der Sterre. Getuigen bij het huwelijk waren vader Hendrik en broer Arie Boef. 
 6. Neeltje Marrigje Boef; geboren Rotterdam 30-10-1909, overleden aldaar 04-05-1997. Neeltje is getrouwd Rotterdam 25-09-1940 met Jacobus Willem van Opstal; geboren Rotterdam 17-05-1905, overleden aldaar 25-02-1972, zoon van Julianus Jacobus van Opstal en Geertrui Cornelia de Klerk.

 

XII-h Jacob Boef; geboren Nieuwkoop 19-07-1882, overleden Rotterdam 01-04-1972, zoon van Arie Boef en Marrigje Verlooy, los werkman, havenarbeider.

Jacob is getrouwd Rotterdam 12-05-1909 met Elisabeth van Asch; geboren Culemborg 12-12-1884, overleden Rotterdam 26-05-1951, dochter van Gradus van Asch en Antje de Boef.

Uit dit huwelijk:

 

 1. Marrigje Boef; geboren Rotterdam 09-02-1910, overleden aldaar 28-12-1983. Marrigje is getrouwd Rotterdam 05-06-1935 met Dirk Kramer; geboren Den Ham 23-09-1905, overleden Rotterdam 10-01-1979, zoon van Jan Hendrik Kramer en Jentje Lublinkhof.
 2. Gradus Jacob Boef, naamswijziging naar Boving; geboren Rotterdam 27-03-1912. In 1968 werd zijn familienaam gewijzigd. Kantoorbediende. Gradus is getrouwd Rotterdam 26-01-1938 met Hendrikje Mulder; geboren Rotterdam 16-02-1915, overleden 1993, dochter van Nicolaas Mulder en Hendrika Adriana Broere.
 3. Antje Boef; geboren Rotterdam 26-06-1916. Antje is getrouwd Rotterdam 28-08-1946 met Hendrik Baten; geboren Rotterdam 06-09-1918, overleden aldaar 12-10-1982. 
 4. Arie Boef; geboren Rotterdam 04-06-1926. Arie is getrouwd Rotterdam 01-03-1950 met Hermina Paulina Hendrika Val; geboren Rotterdam 16-02-1922.

 

XII-i Klaas Boef; geboren Nieuwkoop 07-10-1884, overleden Rotterdam 03-07-1948, zoon van Arie Boef en Marrigje Verlooy. Schippersknecht.

Klaas is getrouwd Rotterdam 25-01-1911 met Jacoba van Asch; geboren Culemborg 15-04-1888, overleden Rotterdam 24-03-1945, dochter van Gradus van Asch en Antje de Boef.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Elizabeth Boef; geboren Rotterdam 22-05-1911, overleden Krimpen aan de IJssel 23-06-1990. Jacoba is getrouwd Rotterdam 29-03-1939 met Gerrit Jan Becker; geboren Rotterdam 29-05-1912, overleden Krimpen aan de IJssel 02-04-1980, zoon van Jan Becker en Cornelia Pieternella Ras.
 2. Aria Marrigje Boef; geboren Rotterdam 07-10-1914, overleden Delft 19-04-1983. Aria is getrouwd Rotterdam 20-11-1940 met Pieter Adrianus Verduijn; geboren Raamsdonk 18-08-1914, overleden Amsterdam 31-10-1979.
 3. Gradus Boef; geboren Rotterdam 01-11-1916, overleden Velsen 12-08-1968. Gradus is getrouwd Deventer 24-06-1942 met Aafje Grupper; geboren Deventer 26-08-1920. Zij is hertrouwd met N.N. Kramer
 4. Klaas Boef; geboren Rotterdam 30-01-1925. Klaas is getrouwd Schiedam 29-09-1949 met Anna Plooy; geboren Rotterdam 06-03-1928.

 

XII-j Pieter Boef; geboren Nieuwkoop 19-07-1862, overleden ‘s-Gravenhage 26-04-1940, zoon van Lambertus Boef en Gerritje Schellingerhout. Baggerman, gemeentewerkman.

Pieter is getrouwd ‘s-Gravenhage 02-02-1887 met Christina Kleijn; geboren ‘s-Gravenhage 24-08-1864, overleden aldaar 07-11-1926, dochter van Frederik Kleijn en Aagje Groen.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerritje Boef; geboren ‘s-Gravenhage 26-04-1887, overleden aldaar 19-03-1958. Gerritje is getrouwd ‘s-Gravenhage 03-08-1910 met Nicolaas Johan van Grieken; geboren ‘s-Gravenhage 01-08-1881, overleden aldaar 06-05-1946.
 2. Agatha Boef; geboren ‘s-Gravenhage 20-07-1889, overleden Rotterdam 21-06-1986. Agatha is getrouwd Rotterdam 03-06-1914 met Reinhard George Muller; geboren Veenendaal 31-07-1888, overleden Rotterdam 25-02-1953.
 3. Bertha Boef; geboren ‘s-Gravenhage 06-05-1892, overleden aldaar 23-04-1961. Bertha is getrouwd ‘s-Gravenhage 01-04-1914 met Gerrit Hendrik Everaars; geboren Utrecht 16-08-1891, overleden ‘s-Gravenhage 10-02-1963, zoon van Ferdinand Coenraad Everaars, timmerman, en Martha Hendrika Leewis. Koffiehuisbediende.
 4. Frederik Boef; geboren ‘s-Gravenhage 01-03-1895, overleden aldaar 03-11-1895.
 5. Christina Boef; geboren ‘s-Gravenhage/Scheveningen 09-09-1896, overleden Haarlem 11-12-1970. Christina is getrouwd ‘s-Gravenhage 02-07-1924 met Gerard Nicolaas Obbes; geboren Amsterdam 06-09-1898, zoon van Willem Obbes en Antonetta Elisabeth Alberdina van Achterberg. Kantoorbediende.
 6. Pieter Boef; geboren ‘s-Gravenhage 25-04-1899, volgt onder XIII-c.
 7. Frederik Boef; geboren ‘s-Gravenhage 16-12-1901, volgt onder XIII-d.
 8. Cornelia Wilhelmina Boef; geboren ‘s-Gravenhage 16-01-1906, overleden aldaar 09-09-1986. Cornelia is getrouwd ‘s-Gravenhage 25-04-1934 met Johannes Cornelis Verheij; geboren ‘s-Gravenhage 06-02-1906, overleden aldaar 14-01-1985. 
 9. Jacobus Gijsbertus Boef, naamswijziging naar Beuf; geboren ‘s-Gravenhage 23-01-1908, overleden Leiden 06-05-1982. Bij koninklijk besluit van 2 mei 1967 werd de geslachtsnaam gewijzigd naar Beuf. Chauffeur. Hij is getrouwd (1) ‘s-Gravenhage 14-08-1935 met Josephina Joana Jacoba Teeuw; geboren Rotterdam 31-08-1910, dochter van Andries Teeuw, timmerman, en Anna Bertha de Ruijter. Zij was voor het huwelijk dienstbode in Den Haag. Hij is getrouwd (2) Wassenaar 19-06-1973 met Maria de Ruijter; geboren Rotterdam 08-05-1908, overleden Wassenaar 12-02-2002, dochter van Bernardus Jacobus de Ruijter en Johanna Huisman (erkend bij hun huwelijk op 07-06-1911). Zij was eerder getrouwd met Simon Lagarde en Johannes Kleijweg.

 

XII-k Gerrit Boef; geboren ‘s-Gravenhage 27-07-1872, overleden Leiden 13-04-1931, zoon van Lambertus Boef en Wilhelmina Anna de Hen. Amanuensis, conciërge.

Gerrit is getrouwd ‘s-Gravenhage 05-05-1897 met Pieternella Neerhout; geboren Zierikzee 08-10-1867, dochter van Dirk Johannes Neerhout en Thona Romer.

Uit dit huwelijk:

 

 1. Anthonia Boef; geboren ‘s-Gravenhage 08-03-1898, overleden aldaar 05-10-1983. Anthonia is getrouwd Leiden 22-10-1923 met Cornelis Frederik Poortvliet; geboren ‘s-Gravenhage 22-10-1899, overleden Voorburg 09-10-1975.

 

XII-l Arie Boef; geboren ‘s-Gravenhage 19-09-1874, overleden aldaar 30-12-1951, zoon van Lambertus Boef en Wilhelmina Anna de Hen. Arbeider gem. tel.

Arie is getrouwd ‘s-Gravenhage 05-12-1906 met Johanna van der Toorn; geboren ‘s-Gravenhage 14-12-1886, dochter van Arie van der Toorn en Cornelia de Ruiter.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Johanna Boef; geboren ‘s-Gravenhage 22-10-1906, overleden aldaar 30-12-1975. Wilhelmina is getrouwd (1) ‘s-Gravenhage 03-07-1929 (huw. ontbonden ‘s-Gravenhage 17-10-1941) met Nicolaas Philippus Bregman; geboren ‘s-Gravenhage 11-02-1904, zoon van Cornelis Johannes Bregman en Maria Ouwersloot. Wilhelmina is getrouwd (2) ‘s-Gravenhage 12-09-1952 met Jan Lukas Robertus; geboren Winschoten 06-03-1896, overleden ‘s-Gravenhage 11-12-1970, zoon van Jan Lukas Robertus en Geeske de Boer.
 2. Cornelia Adriana Boef; geboren ‘s-Gravenhage 14-02-1908, overleden Zaanstad 14-01-1990. Cornelia is getrouwd ‘s-Gravenhage 13-02-1929 met Johannes Albertus Roelof van der Poel; geboren Hellevoetsluis 16-10-1903, overleden ‘s-Gravenhage 26-12-1980. 
 3. Bertha Boef; geboren ‘s-Gravenhage 28-06-1909, overleden aldaar 09-01-1996. Bertha is getrouwd ‘s-Gravenhage 05-08-1931 met Arnoldus Pieter van Ingen; geboren ‘s-Gravenhage 24-06-1908, overleden aldaar 15-07-1980.

 

Overlijdensannonce P.F. Bouffaer in de Arnhemsche Courant 16-02-1943P.F. BouffaerXII-m Philippe François Boef, naamswijziging naar Bouffaer R.N.L., O.O.N.; geboren ‘s-Gravenhage 03-08-1863, overleden Oosterbeek 15-02-1943, begraven Arnhem, Moscowa, zoon van Gerrit Boef en Sophie Marie Barriel. Philippe werd vernoemd naar zijn grootvader Philippe François Barriel. Bij Koninklijk Besluit van 17-02-1900, nr. 21, werd zijn familienaam gewijzigd van Boef naar Bouffaer. Hij was inspecteur van de Waarborg en de belasting van gouden en zilveren werken bij het Departement Financiën. Tot mei 1919 was hij controleur van de Waarborg in Arnhem, daarna bij het buitenlands, twee jaar later bij het binnenlands kantoor in Amsterdam. Als inspecteur bereidde hij de wijziging van de Waarborgwet in 1924 voor. Hij werd benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Philippe is getrouwd (1) Arnhem 14-09-1893 met Roeline Johanna van Konijnenburg; geboren Frederiksoord 26-05-1859, overleden Arnhem 26-06-1895, dochter van IJsbrand van Konijnenburg en Henderica Johanna van Wolda.

Philippe is getrouwd (2) Arnhem 03-09-1903 (huw. ontbonden 01-03-1917) met Anna Pietje van Schaik; geboren Amerongen 05-05-1863, overleden ‘s-Gravenhage 07-09-1954, dochter van Johannes van Schaik en Adriana Christina Vos. Zij hertrouwde met Gijsbertus Faassen.

Philippe is getrouwd (3) Rheden 30-10-1917 met Cornelia Anna Costermans; geboren Deventer 13-05-1891, dochter van Huibertus Wilhelmus Costermans en Johanna Bonte.

Uit het eerste huwelijk:

 

 1. Emile Paul Henri Bouffaer; geboren Arnhem 18-06-1895, volgt onder XIII-e.

 

XII-n Pieter Boef; geboren ‘s-Gravenhage 19-10-1866, overleden aldaar 16-03-1938, zoon van Gerrit Boef en Sophie Marie Barriel, politieagent.

Pieter is getrouwd ‘s-Gravenhage 01-11-1893 met Regina Gerridina Bruins; geboren Zwolle 31-07-1863, overleden ‘s-Gravenhage 17-06-1935, dochter van Andries Bruins en Jantien Kamphuis.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Boef; geboren ‘s-Gravenhage 31-08-1894, overleden aldaar 15-04-1982, kantoorbediende (girodienst), assistent accoutant. Pieter is getrouwd ‘s-Gravenhage 07-05-1924 met Adriana den Heijer; geboren ‘s-Gravenhage 29-08-1897, dochter van Pieter den Heijer en Aagje Bruijn.
 2. Helena Wilhelmina Petronella Boef; geboren ‘s-Gravenhage 05-07-1897, overleden aldaar 06-01-1975. Hulp in de huishouding. 
 3. Regina Gerridina Boef; geboren ‘s-Gravenhage 10-04-1904, overleden Nijmegen 10-04-1951. Verkoopster.

 

XII-o Gerrit Boef; geboren ‘s-Gravenhage 22-11-1876, overleden Rotterdam 03-02-1946, zoon van Gerrit Boef en Helena Wilhelmina Petronella van der Hoff. Koetsier, kelner, depothouder, controleur havenbedrijf.

Gerrit is getrouwd Rotterdam 27-12-1899 met Cornelia Maatje van der Sluijs; geboren Rotterdam 04-07-1881, dochter van Arie van der Sluijs en Geertruida Johanna Bouts.

Uit dit huwelijk:

 1. Helena Wilhelmina Petronella Boef; geboren Rotterdam 02-01-1900, overleden aldaar 29-09-1986. Helena is getrouwd St Valery en Caux (Frankrijk) 06-04-1921 met Julien Marcel Grout; geboren St Valery en Caux 30-01-1898, overleden Rotterdam 25-11-1970.
 2. Geertruida Johanna Maria Boef; geboren ‘s-Gravenhage 27-12-1901. Geertruida is getrouwd 30-04-1930 met Joseph Francis (Joe) Burns; geboren New York 23-01-1923.
 3. Gerrit Boef; geboren Rotterdam 28-09-1910. Gerrit is getrouwd Bussum 15-07-1931 met Jansje Bouwman; geboren Ede 01-04-1912. 
 4. Cornelia Maatje Boef; geboren Rotterdam 23-08-1913, overleden aldaar 30-06-2000. Cornelia is getrouwd Rotterdam 14-12-1932 met David Adrianus van Brummelen; geboren Rotterdam 14-09-1906, overleden aldaar 09-09-1963, zoon van David Adrianus van Brummelen en Maria Weijers.

 

XII-p Cornelis Boef; geboren ‘s-Gravenhage 13-10-1881, overleden Rotterdam 12-04-1967, zoon van Gerrit Boef en Helena Wilhelmina Petronella van der Hoff. Verver bij de Rotterdam Lloyd.

Cornelis is getrouwd ‘s-Gravenhage 24-05-1916 met Elisabeth Johanna Cornelia Smink; geboren Leiden 23-12-1888, overleden Rotterdam 02-12-1958.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Boef; geboren Rotterdam 19-11-1917, overleden ‘s-Gravenhage 26-02-1999. Elisabeth is getrouwd (1) Arnhem 29-05-1946 (huw. ontbonden Arnhem 22-11-1963) met Leendert Willem Lievaart; geboren Vlaardingen 17-04-1907. Elisabeth is getrouwd (2) ‘s-Gravenhage 23-09-1964 met Hubertus Eduardus Tijdeman; geboren Den Haag 19-12-1919, overleden aldaar 13-06-1976.
 2. Helena Wilhelmina Petronella Boef; geboren Rotterdam 02-05-1920, overleden aldaar 16-03-2000. Helena is getrouwd Rotterdam 02-06-1943 met Gerrit Jan Waterkamp; geboren Hoek van Holland 03-08-1918, overleden Rotterdam 29-12-1982.
 3. Cornelia Boef; geboren Rotterdam 23-11-1921, overleden Culemborg 22-09-2004. Cornelia is getrouwd Rotterdam 19-09-1945 met Jan Vos; geboren Rotterdam 16-07-1921, overleden Nieuwegein 17-01-2004. 
 4. Gerrie Boef; geboren Rotterdam 08-11-1926. Gerrie is getrouwd Rotterdam 19-07-1950 met Klaas Broeshart; geboren Rotterdam 04-02-1921, overleden aldaar 19-07-1985, zoon van Hendricus Johannes Bartholomeus Broeshart en Willemina Elisabeth van der Want.

 

XII-q Lambertus Boef; geboren ‘s-Gravenhage 02-10-1889, overleden aldaar 10-04-1960, zoon van Gerrit Boef en Helena Wilhelmina Petronella van der Hoff. Societeitsbediende, bode bij Raad van State.

Hij is getrouwd ‘s-Gravenhage 27-01-1915 met Geertruida Johanna Cornelia de Wringer; geboren ‘s-Gravenhage 05-10-1888.

Uit dit huwelijk:

 

 1. Albertus Johannes Boef; geboren ‘s-Gravenhage 17-12-1921, overleden aldaar 17-11-1997. Rubberwerker. Hij is getrouwd (1) Poortugaal 18-12-1946 (huw. ontbonden Poortugaal 17-05-1950) met Johanna Christina van den Berge; geboren Oude-Tonge 17-01-1923. Hij is getrouwd (2) ‘s-Gravenhage 24-03-1954 met Henriëtte Wolsheimer; geboren ‘s-Gravenhage 08-10-1929.

 

XII-r Johannes Boef; geboren ‘s-Gravenhage 17-12-1897, overleden Rotterdam 17-02-1974, begraven aldaar 21-02-1974, zoon van Gerrit Boef (XI-h) en Helena Wilhelmina Petronella van der Hoff. Kapper.

Johannes is getrouwd Rotterdam 06-10-1927 met Pieternella Dina Becker; geboren Rotterdam 15-08-1903, overleden Amsterdam 01-02-1983, begraven aldaar 04-02-1983, dochter van Lambertus Becker en Jacoba Maria van Schaick.

Uit dit huwelijk onder anderen:

 

 1. Johannes Frederik Lambertus Boef; geboren Rotterdam 15-06-1931, overleden aldaar 10-11-1992, begraven aldaar 13-11-1992, banketbakker, vertegenwoordiger. Hij is getrouwd Rotterdam 27-04-1955 met Johanna Theresia Maria Talsma; geboren Zwolle 02-03-1933, dochter van Nicolaas Antonius Talsma en Johanna Maria Baltes.

 

XII-s Antonetta Boef; geboren Lexmond 23-09-1874, dochter van Pieter Boef en Adriana den Braven.

Antonetta is getrouwd Lexmond 04-08-1904 met Geerit Chaigneau; geboren Lexmond 30-05-1876, zoon van Dirk Chaigneau en Wilhelmina Schenkel.

Uit een onbekende relatie:

 

 1. Aart Boef; geboren Lexmond 18-09-1893, overleden Hilversum 13-03-1973. Pikeur in de Hilversumse manege, werkte voor de stal van baron Van Voorst tot Voorst en is daarmee naar Amerika geweest. Aart is getrouwd Haarlem 31-05-1922 met Johanna Christina Maria Rumping; geboren Wijk aan Zee 14-02-1895, overleden Hilversum 09-06-1970, dochter van Johannes Rumping en Guurtje Huipen.

 

XII-t Willem Boef; geboren Lexmond 15-05-1879, zoon van Willem Boef en Willempje de Groot. Voerman bij zijn vader.

Willem is getrouwd Goudriaan 26-01-1905 met Jannigje Versluis; geboren Goudriaan 08-03-1884, dochter van Arie Versluis en Eeltje Donk.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Arie Boef; geboren Lexmond 05-06-1906, overleden aldaar 05-09-1978, voerman, chauffeur, expediteur. Willem is getrouwd Lexmond 23-12-1942 met Marrigje Verheuvel; geboren Schelluinen 18-02-1906.
 2. Arie Boef; geboren Lexmond 20-06-1908, overleden aldaar 15-07-1969, vrachtrijder, transportondernemer. Arie is getrouwd Hoogblokland 01-09-1932 met Neeltje van Steenis; geboren Hoogblokland 27-07-1911.
 3. Eeltje Willempje Boef; geboren Lexmond 11-03-1914, overleden Vught 26-08-2000. Eeltje was gehuwd met Wilhelmus Geurts; geboren IJsselstein 22-10-1910, overleden Vught 20-03-1991.
 4. Willempje Boef; geboren Lexmond 25-07-1917, overleden Vianen 19-03-2002. Willempje is getrouwd Utrecht 09-04-1941 met Hendrik de Jong; geboren Vianen 11-02-1910, overleden aldaar 07-04-1979. Leraar. 
 5. Jansje Cornelia (Jannie) Boef; geboren Lexmond 21-09-1928, overleden 17-06-2013, gecremeerd. Jannie is getrouwd Lexmond 20-11-1946 met Marinus Ouwerkerk; geboren Meerkerk 04-05-1927, overleden 17-05-1999, begraven Meerkerk.

 

XII-u Maria Agatha Boef; geboren Amsterdam 04-05-1854, overleden aldaar 20-04-1923, dochter van Jacobus Boeff en Theodora Maria Francisca Bielesmit. Werkster.

Uit (een) onbekende relatie(s):

 1. Johanna Maria Boef; geboren Amsterdam 08-10-1877.
 2. Petrus Boef; geboren Amsterdam 12-08-1884.
 3. Gerardus Boef; geboren Amsterdam 01-01-1886, volgt onder XIII-f.
 4. Johanna Maria Boef; geboren Amsterdam 27-02-1888, overleden Leiden 18-09-1970. Johanna is getrouwd Amsterdam 24-11-1910 met Willem Jacobus Polderman; geboren Amsterdam 07-10-1875, overleden aldaar 01-12-1954, zoon van Jacob Polderman en Catharina Helena Elsman. Agent van politie. Willem is eerder getrouwd voor 1907 met Anna Katriena Singels; overleden Amsterdam 15-04-1907, dochter van Thomas Johannes Singels en Anne Caroline Elisabeth Benistant.
 5. Cornelia Maria Boef; geboren Amsterdam 22-04-1890, overleden aldaar 24-04-1971. Cornelia is getrouwd (1) Amsterdam 06-01-1909 (huw. ontbonden Amsterdam 19-11-1920) met Willem Frederik Monsees; geboren Amsterdam 21/28-02-1889, zoon van Willem Frederik Monsees en Christina Paulina Boon. Boekdrukker. Cornelia is getrouwd (2) Amsterdam 31-05-1922 (huw. ontbonden Amsterdam 05-12-1932) met Johannes Freij; geboren Sappemeer 12-04-1896, zoon van Willem Freij en Jantje Hoven. Cornelia is getrouwd (3) Amsterdam 24-04-1935 met Henricus Petrus Johannes van der Sloot; geboren Amsterdam 10-03-1898, overleden aldaar 01-01-1965. 
 6. Jacobus Wilhelmus Boef; geboren Amsterdam 27-09-1891, volgt onder XIII-g.

 

XII-v Johannes Theodorus Boef; geboren Amsterdam 18-06-1849, overleden aldaar 26-06-1928, begraven Zorgvlied 30-06-1928, zoon van Jacobus Boeff en Maria Engelina de Groot. Commissionair.

Johannes is getrouwd Amsterdam 18-09-1873 met Helena Louisa Veltman; geboren Amsterdam 11-01-1851, overleden aldaar 01-11-1927, begraven Zorgvlied 05-11-1927, dochter van Louis Jaques Veltman, toneelspeler, en Elisabeth Rinkes.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Engelina Boef; geboren Amsterdam 03-01-1875, overleden aldaar 24-11-1924.
 2. Johanna Theodora Boef; geboren Amsterdam 13-07-1877, overleden aldaar 14-12-1951. Johanna is getrouwd Amsterdam 28-07-1898 met Willem Goedhuijs; geboren Amsterdam 24-05-1852, overleden voor 1952, zoon van Willem Goedhuijs en Roza Antoinette Voorwalt. Willem is later gehuwd met Sophia Maria Gerardina Safft; overleden Hilversum 09-08-1897.
 3. Louis Jacques Boef; geboren Amsterdam 11-07-1879, overleden Velsen 24-12-1954, commissionair in effecten. Louis is getrouwd Zandvoort 15-02-1927 met Neeltje Wilhelmina (Mien) Heil; geboren Zandvoort 13-11-1902, overleden Bloemendaal 01-10-1953, dochter van Philip Lodewijk Heil en Dorothea Wilhelmina Hekket.
 4. Jacobus Boef; geboren Amsterdam 18-09-1884, overleden Rotterdam 26-05-1929. Handelsagent. Hij is getrouwd 26-07-1913 met Charlotte Valère Trochu; geboren Fonteney aux Roses 14-07-1873, overleden na 1929. 
 5. Anna Elisabeth (Bé) Boef; geboren Amsterdam 27-06-1893, overleden aldaar 16-07-1983. Kamerverhuurster, kantoorbediende effecten.

 

XII-w Everardus Franciscus Boef; geboren Amsterdam 25-10-1849, overleden aldaar 23-02-1907, zoon van Franciscus Boeff en Wijnanda Ypenburg. Timmerman.

Everardus is getrouwd Amsterdam 18-05-1892 met Margaretha van Doorneveld; geboren Amsterdam 20-02-1854, overleden aldaar 07-10-1900, dochter van Pieter van Doorneveld en Sijtje van Soest.

Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Boef; geboren Amsterdam 18-03-1893, overleden aldaar 29-11-1974. Liftknecht, keukenknecht. Ongehuwd. 
 2. Wijnanda Margaretha Boef; geboren Amsterdam 12-04-1894, overleden Haarlem 06-08-1964. Wijnanda is getrouwd 27-02-1919 met Arie Keesman; geboren Zandvoort 27-09-1881.

 

XII-x Johannes Boef; geboren Amsterdam 14-01-1881, overleden aldaar 21-01-1968, zoon van Abraham Johannes Boeff en Johanna Frederika Bosken. Sigarenmaker.

Johannes is getrouwd Amsterdam 28-07-1915 met Dina Elzenga; geboren Amsterdam 13-08-188, dochter van Heerke Elzenga, winkelier, en Trijntje Hofman.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Boef; geboren Amsterdam 15-08-1916, overleden aldaar 18-07-1989. Fabrieksarbeider, beddenmaker. Johannes is getrouwd Amsterdam 18-03-1961 met Margaretha Alida Golsteijn; geboren Amsterdam 21-12-1928.
 2. Heerke Boef; geboren Amsterdam 18-06-1918, overleden Münster 16-09-1944. Fabrieksarbeider, beddenmaker. Heerke is getrouwd Amsterdam 29-04-1942 met Egberta Maria Orsel; geboren Amsterdam 07-05-1922. 
 3. Trijntje Johanna Boef; geboren Amsterdam 10-03-1921. Trijntje is getrouwd met Willem van de Wildenberg; overleden voor 1981.

 

XII-y Johannes Antonius Hermanus Boef; geboren Amsterdam 17-12-1872, overleden aldaar 15-03-1945, begraven aldaar RK Kerkhof St. Barbara., zoon van Johannes Hermanus Boef en Maria Kooltjes. Bakker (1895).

Johannes is getrouwd Nieuwer-Amstel 07-08-1895 met Cornelia Robijns; geboren Workum 04-02-1874, overleden Amsterdam 15-12-1934, dochter van Johannes Robijns en Dirkje van der Wal.

Uit dit huwelijk:

 

 

 1. Johannes Antonius Hermanus Boef, naamswijziging naar Robijns; geboren Amsterdam 10-12-1897, overleden aldaar 06-04-1973. Controleur aan een meelfabriek (1925), kantoorbediende. Verkreeg bij KB van 21 februari 1950 toestemming voor zichzelf en zijn minderjarige nakomelingen de naam Robijns te voeren. Hij is getrouwd Amsterdam 12-03-1925 met Geertruida Pieterse; geboren Amsterdam 12-04-1899, dochter van Johannes Wilhelmus Pieterse en Theodora Vermeulen.

 

XII-z Nicolaas Jacobus Boeff; geboren Leerdam 13-05-1869, overleden aldaar 21-07-1944, zoon van Gijsbert Johannis Boeff en Elisabeth Clasina Bosschaart. Bakker.

Nicolaas is getrouwd (1) Leerdam 28-10-1908 met Aantje Jacoba Kon; geboren Leerdam 08-02-1876, overleden aldaar 11-06-1918, dochter van Jilles Kon en Geertje Oosterom.

Nicolaas is getrouwd (2) Utrecht 03-06-1920 met Agatha Wilhelmina Cornelia van Luijn; geboren Utrecht 24-05-1873, dochter van Adrianus van Luijn en Johanna Henrica Bosschaart.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Gijsbertus Johannes Boeff; geboren Leerdam 16-09-1909, overleden Apeldoorn 27-05-1976. IJsbereider, cafetaria, directeur-beheerde Gijsbertus is getrouwd (1) Arkel 21-01-1932 (huw. ontbonden Arkel 05-04-1944) met Sophia Smits; geboren Haarlemmermeer 16-10-1911. Gijsbertus is getrouwd (2) Utrecht 11-05-1944 met Theodora Jacobs; geboren Maasbree 06-08-1922.
 2. Geertje Boeff; geboren Leerdam 14-01-1913, overleden Hengelo 03-09-1990. Geertje is getrouwd Leerdam 27-12-1934 met Jan Willem van den Berg; geboren Buren 03-09-1911. 
 3. Aantje Jacoba Boeff; geboren Leerdam 11-06-1918.

 

XII-aa Pieter Boef; geboren Lopik 05-12-1860, zoon van Peter Boef en Elisabeth Zevenhuizen. Timmerman.

Pieter is getrouwd Jaarsveld 24-01-1890 met Pieternella Borst; geboren Jaarsveld 29-08-1868, dochter van Jan Cornelis Borst en Martijntje Kersbergen.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Boef; geboren Lopik 27-05-1890, overleden Apeldoorn 09-10-1979. Elisabeth is getrouwd Laren-NH 26-05-1915 met Hendrik Johannes Baijl‚; geboren Arnhem 27-02-1890, overleden Apeldoorn 07-01-1949, zoon van Johannes Baijl en Maria Johanna Nix.
 2. Jan Cornelis Boef; geboren Lopik 27-06-1891, volgt onder XIII-h.
 3. Martijntje Boef; geboren Lopik 27-10-1892, overleden Laren 13-09-1976. Martijntje is getrouwd Laren (NH) 03-10-1918 met Wilhelmus Johannes Kervers; geboren Gorinchem 03-12-1892, overleden Laren 16-11-1955, zoon van Josephus Franciscus Kervers en Elizabeth Engelina Smits. Oberkellner Hamdorff, Laren
 4. Peter Boef; geboren Lopik 10-01-1894, overleden Katwijk 10-09-1960, telefoonwerker, chef-vakwerkman PTT. Peter is getrouwd Hilversum 04-06-1921 met Maria Petronella Top; geboren Hilversum 06-03-1903, overleden Katwijk. 
 5. Antonia Janna Boef; geboren Lopik 29-09-1898, overleden Laren 18-09-1983. Antonia is getrouwd Laren 19-12-1945 met Carel Pieter Zegers; geboren Utrecht 04-10-1900, overleden Laren 10-07-1970.

 

XII-ab Jan Boef; geboren Lopik 04-03-1864, overleden ‘s-Gravenhage 30-01-1942, zoon van Peter Boef en Elisabeth Zevenhuizen. Timmerman.

Jan is getrouwd Polsbroek 23-05-1890 met Marrigje van der Vlist; geboren Polsbroek 07-12-1866, overleden v1950, dochter van Aart van der Vlist en Janna Johanna Kooiman.

Uit dit huwelijk:

 1. Janna Johanna Boef; geboren Polsbroek 23-10-1890, overleden Heemskerk 21-09-1968. Janna is getrouwd Gouda 28-01-1914 met Gilles van Buuren; geboren IJsselstein 11-09-1884, overleden Zaandam 21-03-1949, zoon van Johannes van Buuren en Cornelia Tersteeg. Weduwnaar van Sophia Antonia van der Ven.
 2. Elisabeth Boef; geboren Polsbroek 16-11-1891, overleden Gouda 25-12-1971. Elisabeth is getrouwd Berkenwoude 06-03-1925 met Louwerens Dekker; geboren Berkenwoude 01-10-1878, overleden Gouda 08-12-1959.
 3. Aart Boef, ; geboren Polsbroek 15-07-1893, overleden Gouda 29-03-1961. Meubelmaker, beeldhouwer. Aart is getrouwd Gouda 19-02-1947 met Helena Maria Cornelia Kortekaas; geboren Loosduinen 09-10-1903, overleden Gouda 26-11-1950.
 4. Aartje Boef; geboren Polsbroek 12-07-1894, overleden Amsterdam 24-10-1988. Aartje is getrouwd Gouda 01-10-1913 met (en gescheiden Gouda 25-08-1951 van) Adrianus van Buuren; geboren IJsselstein 11-04-1892.
 5. Hendrika Boef; geboren Lopik 13-04-1896, overleden Voorburg 13-04-1976. Hendrika is getrouwd Gouda 17-04-1918 met Barend Terlouw; geboren Gouda 25-12-1899, overleden ‘s-Gravenhage 05-03-1975. Bedrijfsleider bij Gescher & Kemper.
 6. Jannigje Boef; geboren Lopik 10-09-1897, overleden ‘s-Gravenhage 20-11-1961. Jannigje is getrouwd ‘s-Gravenhage 13-06-1923 met Jan Poorter; geboren ‘s-Gravenhage 27-04-1898.
 7. Peter Boef; geboren Benschop 28-08-1899, overleden Zaandam 20-02-1976. Meubelmaker. Werkte eerst op de Binderij van de Linoleumfabriek, was later zelfstandig. Had een meubelmakerij met Johannes van Buuren achter Weverstraat 12, en ging na een faillissement alleen verder. Maakte hoofdzakelijk meubelstukken voorzien van (Gotisch) steekwerk. Dit steekwerk werd veelal verzorgd door zijn broer Aart of Otto Brücker (woonachtig in het Molenmuseum). De machinale bewerking van het hout gebeurde bij aannemer Mooij aan de Heiligeweg. Peter is getrouwd Gouda 27-10-1920 met Maria Margaretha de Jong; geboren Gouda 16-05-1900, overleden Krommenie 02-09-1963, dochter van Jacob de Jong en Saartje Nuvelstijn.
 8. Hilletje Boef; geboren Benschop 04-08-1900, overleden aldaar 03-02-1901.
 9. Hilligje Boef; geboren Benschop 18-09-1901, overleden Eindhoven 01-03-1990. Hilligje is getrouwd (1) Rotterdam 18-08-1926 (huw. ontbonden Rotterdam 25-02-1937) met Laurens Kreukniet; geboren Rotterdam 17-07-1900. Hilligje is getrouwd (2) Rotterdam 18-04-1940 met Gerardus Goedhart; geboren Rotterdam 12-03-1898, overleden Gouda 20-07-1944. Hilligje is getrouwd (3) Heeze 31-10-1946 met Jacob de Koning; geboren Rhoon 19-04-1884, overleden Geldrop 13-10-1959.
 10. Alida Boef; geboren Benschop 09-01-1903, overleden Gouda 06-03-1989. Alida is getrouwd Utrecht 03-07-1941 met Evert van der Hoeven; geboren Utrecht 21-12-1905, overleden Gouda 29-08-1970.
 11. Jan Boef; geboren IJsselstein 05-12-1904, overleden aldaar 06-05-1905.
 12. Jan Boef; geboren IJsselstein 30-04-1906, overleden aldaar 01-06-1906.
 13. Hendrina Boef; geboren IJsselstein 26-06-1907, overleden ‘s-Gravenhage 11-07-1986.
 14. Marrigje Boef; geboren IJsselstein 03-01-1909, overleden aldaar 17-06-1909. 
 15. Jan Boef; geboren IJsselstein 15-06-1910, overleden Gouda 11-12-1911.

 

 

XII-ac Antonie Boef; geboren Meerkerk 01-05-1873, overleden Schiedam 09-04-1937, zoon van Marinus Hendrikus Boef en Maaike van der Heiden. Wagenmaker.

Antonie is getrouwd Schiedam 28-04-1897 met Evertje van Ekris; geboren Loosdrecht 03-07-1876, overleden Schiedam 21-04-1922, dochter van Willem Hendrik van Ekris en Jannetje Verhaar.

Uit dit huwelijk:

 1. Jannetje Boef; geboren Schiedam 01-07-1898, overleden aldaar 22-05-1960. Jannetje is getrouwd Schiedam 11-05-1922 met Petrus van Asten; geboren Schiedam 14-03-1895, overleden aldaar 09-08-1933.
 2. Maria Hendrika Boef; geboren Schiedam 11-05-1900, overleden aldaar 27-07-1904.
 3. Wilhelmina Hendrika Boef; geboren Schiedam 15-01-1903, overleden aldaar 15-04-1952. Wilhelmina is getrouwd Schiedam 30-11-1927 met Franciscus Petrus Hendrikus Kruter; geboren Rotterdam 05-10-1901, zoon van Frans Jozef Kruter en Geertruida Lamers.
 4. Maria Hendrika Boef; geboren Schiedam 11-07-1905, overleden aldaar 15-12-1954. Maria is getrouwd Schiedam 24-12-1929 met Willem Jacobus Willemse; geboren Schiedam 30-06-1899, zoon van Cornelis Hendricus Leander Willemse en Martha Gokke.
 5. Evertje Boef; geboren Schiedam 07-12-1906, overleden aldaar 27-09-1977. Evertje is getrouwd Schiedam 16-05-1929 met Hermanus van Gogh; geboren Schiedam 14-06-1902, overleden aldaar 27-04-1950. 
 6. Christina Boef; geboren Schiedam 26-02-1909, overleden Vlaardingen 08-01-1983. Christina is getrouwd Schiedam 20-11-1930 met Jan van den Bos; geboren Vlaardingen 01-08-1905, overleden aldaar 24-10-1974.

 

XII-ad Hendrik Pieter Boef; geboren Oudewater 07-02-1873, overleden Delft 13-05-1959, zoon van Pieter Boef en Gerrigje van Buurt. Timmerman, los werkman (1903)

Hendrik is getrouwd Utrecht 17-01-1901 met Christina Bernardina Maria Gerarda Kerkhof; geboren Utrecht 20-02-1876, overleden Schiedam 16-01-1955, dochter van Marinus Jacobus Kerkhof en Jacoba Susanna Dirkje Hardie.

Uit dit huwelijk:

 1. Christina Hendrika Boef; geboren Utrecht 21-01-1898, overleden Rotterdam 28-10-1984. Christina is getrouwd Rotterdam 27-10-1920 met Derk Hilberding; geboren Deventer 25-12-1896, overleden Rotterdam 19-07-1948, zoon van Derk Hilberding en Jentien van Veen.
 2. Jacoba Susanna Dirkje Boef; geboren Rotterdam 14-09-1901, overleden Schiedam 11-03-1987. Jacoba is getrouwd Rotterdam 12-05-1926 met Johan Alexander Bijleveld; geboren Vlissingen 04-09-1898, overleden Schiedam 17-05-1966, zoon van Johan Alexander Bijleveld en Janneke Johanna den Boer.
 3. Levenloos geboren kind; aangegeven Hillegersberg 16-05-1903
 4. Gerritje Boef; geboren Rotterdam 27-08-1904, overleden Delft 20-12-1989. Gerritje is getrouwd (1) Schiedam 24-10-1928 (huw. ontbonden 18-10-1935) met Pieter de Bruijn; geboren Delft 03-10-1903. Gerritje is getrouwd (2) Delft 18-02-1938 met Laurentius Zwarts; geboren Delft 25-07-1904, overleden aldaar 08-12-1978.
 5. Hendrik Pieter Boef; geboren Rotterdam 09-04-1906, overleden Ede 31-03-1983. Plaatwerker, wachtsman, brandwacht scheepswerf. Hendrik is getrouwd Kethel ca 27-09-1934 met Cornelia Martina de Bruin; geboren Schiedam 18-05-1913, overleden aldaar 05-04-1970.
 6. Pieternella Johanna Boef; geboren Rotterdam 20-03-1907, overleden Schiedam 27-01-1971. Pieternella is getrouwd (1) Schiedam 14-04-1927 met Adrianus Meerburg; geboren Rotterdam 26-03-1903, overleden Schiedam 20-07-1941, zoon van Adrianus Meerburg en Maria Elisabeth Wijnvoord. Pieternella is getrouwd (2) Schiedam 28-08-1946 met Wilhelm Johannes Cornelis van Oers; geboren Schiedam 04-11-1912.
 7. Johanna Boef; geboren Rotterdam 28-11-1909, overleden aldaar 21-07-1992. Johanna is getrouwd Rotterdam 08-04-1931 met Gerrit Ubas; geboren Rotterdam 13-06-1906, overleden aldaar 29-11-1969, zoon van Dirk Ubas en Neeltje Catharina Magendans.
 8. Elisabeth Boef; geboren Rotterdam 05-06-1913. Elisabeth was gehuwd met N.N. Christen
 9. Johannes Boef; geboren Rotterdam ca. 07-1914, overleden aldaar 08-08-1914.

 

XII-ae Cornelis Boef; geboren Utrecht 29-08-1873, overleden Amsterdam 23-10-1968, zoon van Cornelis Boef en Elisabeth Cornelia Maria Haas. Typograaf Stadsdrukkerij Amsterdam, tramconducteur.

Cornelis is getrouwd Amsterdam 15-02-1900 met Alida Cornelia Ringeling; geboren Amsterdam 23-09-1875, overleden aldaar 12-06-1952, dochter van Gerrit Ringeling en Margaretha Francina Dienst.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Boef; geboren Amsterdam 27-07-1902, overleden Rotterdam 13-07-1989, expediteur tabak fa. Scheltema, textielagent, boekhouder fa. De Leeuw. Cornelis is getrouwd Amsterdam 26-06-1930 met Hendrika Dingemanse; geboren Domburg 15-10-1896, overleden Rotterdam 20-02-1984, dochter van Antheunis Dingemanse en Lourina van der Welle.
 2. Geertruida Boef; geboren Amsterdam 24-02-1906, overleden Harlingen 24-11-1981. Zij is getrouwd Amsterdam 03-01-1968 met Pier Klijn; geboren Terschelling 03-07-1903, zoon van Jacob Klijn en Grietje Stobbe. 
 3. Huiberdina Wilhelmina Boef; geboren Amsterdam 19-10-1912, overleden Amstelveen 23-08-1995. Huiberdina is getrouwd Amsterdam 26-03-1942 met Gerrit Bakker; geboren Amsterdam 19-04-1915, overleden aldaar 11-01-1985.

 

XII-af Johan Adam Boef; geboren Utrecht 06-03-1879, overleden Wassenaar 05-12-1942, zoon van Cornelis Boef en Elisabeth Cornelia Maria Haas. Letterzetter, vertegenwoordiger, kellner Den Deyl.

Johan is getrouwd Voorschoten 16-12-1904 met Johanna Catharina Douwes; geboren Zoeterwoude 15-10-1882, overleden Wassenaar 05-11-1944.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Boef; geboren Leiden 16-06-1905, overleden aldaar 09-08-1990. Cornelis is getrouwd ‘s-Gravenhage 13-06-1930 met Maria Adriana Herkemeij; geboren ‘s-Gravenhage 11-04-1908, dochter van Jan Jacob Herkemeij en Johanna Geertruida Spee. 
 2. Margaretha Catharina Boef; geboren Leiden 28-06-1906, overleden Tilburg 11-03-2000. Margaretha is getrouwd (1) Wassenaar 12-09-1924 met Johannes Franciscus Pauli; geboren Arnhem 28-11-1903, overleden 09-07-1970, zoon van Cornelis Lambertus Petrus Pauli en Josina Hendrika Ruivenkamp. Margaretha is getrouwd (2) Heerlen 20-03-1975 met Pieter Herkemeij; geboren ‘s-Gravenhage 03-05-1901, overleden aldaar 11-02-1982, zoon van Jan Jacob Herkemeij en Johanna Geertruida Spee.

 

XII-ag Johan Adam Boef; geboren Amsterdam 21-12-1884, overleden Diemen 06-08-1958, zoon van Johan Adam Boef en Neeltje Vermeulen. Geweermaker (Hembrug), conducteur gemeentelijke tram.

Johan is getrouwd Amsterdam 26-05-1909 met Trijntje Agnes Sleeboom; geboren Haarlem 28-01-1881, dochter van Lub Hendrik Sleeboom en Geertruida Maria Gooij.

Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje Agnes Boef; geboren Amsterdam 05-09-1911, overleden Coevorden 13-09-2001. Neeltje is getrouwd Amsterdam 24-03-1938 met Jan Theodorus Noot; geboren Den Helder 29-09-1904, overleden Amersfoort 15-02-1972, zoon van Theodorus Noot en Helena Christina Wilhelmina Bienhoff.
 2. Johan Adam Boef; geboren Amsterdam 02-10-1913, overleden Bussum 05-01-1998. Ongehuwd. 
 3. Cornelia Boef; geboren Amsterdam 15-03-1919, overleden Marum 09-08-2004. Cornelia is getrouwd Amsterdam 10-03-1949 met Pieter Willem Schuin; geboren Utrecht 03-04-1920, overleden Groningen 12-11-1991.

 

XII-ah Albertus Boef; geboren Amsterdam 05-02-1897, overleden aldaar 21-06-1967, zoon van Johan Adam Boef en Neeltje Vermeulen.

Albertus is getrouwd Amsterdam 05-07-1923 met Margaretha Maria Elisabeth Licht; geboren Amsterdam 15-12-1901, overleden aldaar 16-06-1987, dochter van Pieter Jacobus Licht en Anna Jacoba de Jong.

Uit dit huwelijk:

 

 1. Johan Albertus Boef; geboren Amsterdam 25-01-1926, overleden Leiden 15-09-1992, landmeter, opzichter genie, electrotechnicus. Johan is getrouwd Amsterdam 22-09-1949 met (en gescheiden Amsterdam 05-07-1982 van) Johanna Gijsbertha Duurland; geboren Hilversum 03-04-1923.

 

XII-ai Johannes Cornelis Boef; geboren Amsterdam 13-03-1872, overleden Rotterdam 18-11-1935, zoon van Arie Pieter Peeter Boef en Johanna van der Linden. Timmerman, bouwkundig tekenaar.

Johannes is in ondertrouw gegaan Rotterdam 06-11-1892 en getrouwd aldaar 23-11-1892 met Jantje Helweg; geboren Beerta 18-11-1869, overleden Rotterdam 10-02-1941, dochter van Berend Helweg en Jantje Kunst.

Uit dit huwelijk:

 1. Arie Pieter Peter Boef; geboren Rotterdam 27-01-1893, overleden Sassenheim 15-11-1986, magazijnmeester, ambtenaar distributiedienst. Werkte rond 1925 bij een bedrijf voor auto- en bootonderdelen in Rotterdam. Vlak daarna is hij bij Mercedes gaan werken, eerst in ‘s-Gravenhage, later Amsterdam. Tot 1941 was hij 24 jaar bij Mercedes werkzaam. Na de oorlog werkte hij tot aan zijn pensionering bij Morris (firma Molenaar) in Amersfoort. Werkte als gepensioneerde nog circa vijf jaar bij de firma Goemans emballages in Hillegom. Hij is getrouwd Hillegom 09-07-1919 met Geertruida van der Werff; geboren Hillegom 09-02-1894, overleden aldaar 13-02-1944, dochter van Willem Nicolaas van der Werff en Johanna Bakker.
 2. Barend Johannes Boef; geboren Rotterdam 22-06-1894, overleden aldaar 13-04-1963, conducteur RET. Barend is getrouwd Rotterdam 15-06-1921 met Wilhelmina van Giersbergen; geboren Rotterdam 25-03-1894, dochter van Anna Wilhelmina van Giersbergen.
 3. Johanna Maria Boef; geboren Rotterdam 12-09-1895, overleden aldaar 13-04-1972. Johanna is getrouwd Rotterdam 14-05-1919 met Dirk Saarloos; geboren Kralingen 30-11-1890.
 4. Johannes Cornelis Boef; geboren Rotterdam 01-07-1897, overleden Delft 04-12-1961, grondwerker. Johannes is getrouwd Rotterdam 08-05-1929 met Afke Prins; geboren Workum 11-05-1905, dochter van Gerbrand Anne Prins en Wijbrigje de Jong.
 5. Hendrikus Johannes Boef; geboren Capelle NB 22-08-1898, overleden Rotterdam 23-10-1951. Kantoorbediende.
 6. Jeane Boef; geboren Rotterdam 19-05-1900, overleden aldaar 21-11-1976. Jeane is getrouwd Rotterdam 30-03-1927 met Corstiaan Willem Bakvis; geboren Rotterdam 24-08-1898, zoon van Abraham Johannes Bakvis en Maria de Bruin.
 7. Maria Cornelia Boef; geboren Rotterdam 05-09-1902, overleden aldaar 16-10-1928. Maria is getrouwd Rotterdam 16-07-1924 met Cornelis de Jong; geboren Rotterdam 22-02-1897, overleden aldaar 29-03-1937, zoon van Pieter de Jong en Teuntje van Driel. Kuiper. Hij is hertrouwd 26-06-1929 met Pietronella Aartse; geboren Rotterdam 23-04-1897.
 8. Anthonius Cornelis Boef; geboren Rotterdam 20-07-1904. Handelsvertegenwoordiger. Hij is getrouwd Rotterdam 23-12-1931 met Elizabeth Antonetta Wubbeling; geboren Rotterdam 05-02-1907, dochter van Carel Wubbeling en Elizabeth Antonetta Steenhorst.
 9. Cornelia Johanna Boef; geboren Rotterdam 17-11-1905, overleden aldaar 07-12-1905.
 10. Cornelis Johannes Boef; geboren Rotterdam 05-05-1907, overleden ‘s-Gravenhage 14-08-1963, timmerman. Cornelis is getrouwd Rotterdam 13-02-1935 met Alberta van den Oever; geboren Rotterdam 27-02-1909, dochter van Izaak Hendrik van den Oever en Johanna Kooreman.
 11. Wierdina Sophia Boef; geboren Rotterdam 18-10-1908, overleden aldaar 17-05-1915.
 12. Nicolaas Arie Boef; geboren Rotterdam 14-05-1912, overleden aldaar 06-02-1983. Timmerman. 
 13. Maarten Jacobus Boef; geboren Rotterdam 26-09-1913, overleden aldaar 05-03-1966. Timmerman. Maarten is getrouwd Rotterdam 18-01-1950 met Johanna Rambat; geboren Rotterdam 20-11-1912, dochter van Arie Egbertus Rambat en Hendrika Antonia van Ooij.

 

XII-aj Guillermo Cornelio Boef, naamswijziging naar Borf?; geboren Guatemala 29-03-1877, zoon van Nicolaas Boef en Johanna Jacoba van der Henst. Tweede voornaam ook vermeld als Cornelis. Koopman in Den Haag (1919).

Hij is getrouwd Guatemala 20-05-1903 met Elisa Josefa Luna Ospina; geboren Antiqua, Guatemala ca. 1877, dochter van Juan Esteban Luna en Suzana Ospina de Luna.

In 1926 werd naamswijziging aangevraagd van Boef naar Borf door Guillermo Cornelis (ook voor zijn minderjarige kinderen), Hendrik Willem, Anna Adelaida Sofia en Maria Juana Enriqueta Boef (Ned. Staatscourant, 13 november 1926). Het is niet duidelijk of de naam van Guillermo inderdaad werd gewijzigd, zoon Hendrik wordt later in de Verenigde Staten in elk geval nog steeds vermeld als Boef.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Willem Boef; geboren Guatemala 29-07-1904. Hij bezocht het Instituut Wullings, een katholieke hbs in Voorschoten. Woonde later in Califonië, hij was daar onder meer pastor van de Gabriel Church in Los Angeles (1933) en president van de Swedenborg Association (1941).
 2. Elsa Boef; geboren 1906. Zij trouwde met Federico Wulff
 3. Federico Nicolás Boef

 

XII-ak Pieter Boef; geboren Bodegraven 28-06-1875, overleden Leiden 29-05-1929, zoon van Cornelis Boef en Arigje Oskam. Fabrieksarbeider, likeurstoker, bierbrouwersknecht.

Pieter is getrouwd Alphen aan den Rijn 20-11-1902 met Barbara Clasina Ravensbergen; geboren Alphen 18-02-1882, overleden Alphen aan den Rijn 27-07-1964, dochter van Dirk Ravensbergen en Helena van Diggele. Naaister. Zij is hertrouwd Hillegom 04-04-1934 met Johannis de Jong; geboren Klaaswaal 24-07-1876, overleden Hillegom 21-07-1951, zoon van Pieter de Jong en Neeltje Reedijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Helena (Lena) Boef; geboren Alphen aan den Rijn 18-06-1904, overleden aldaar 03-12-1993. Lena is getrouwd Alphen aan den Rijn 08-10-1925 met Gerrit Russchenberg; geboren Kamperveen 15-07-1899, overleden Alphen aan den Rijn 23-12-1989, zoon van Berend Russchenberg en Tonia Rook.
 2. Cornelis (Cor) Boef; geboren Alphen 01-09-1906, overleden Alphen aan den Rijn 05-04-1992. Zaadhandelaarsknecht, lasarbeider, winkelbediende. Cor is getrouwd Alphen aan den Rijn 22-06-1933 met Alida Clasina (Alie) Hulscher; geboren Alphen 24-04-1909, overleden Alphen aan den Rijn 23-10-1999, dochter van Bernardus Hermanus Hulscher en Marrigje Blom.
 3. Dirkje Boef; geboren Alphen 12-07-1908, overleden aldaar 27-11-1910. 
 4. Arigje Boef; geboren Alphen 31-01-1910, overleden Alphen aan den Rijn 01-12-1941. Arigje is getrouwd Alphen aan den Rijn 01-06-1933 met Cornelis (Cor) Stigter; geboren Alphen 16-12-1903, zoon van Rijk Stigter en Klazina de Vries. Betonwerker. Cor is later getrouwd met Maaike NN.
  Trouwfoto Boef-van EsTrouwakte Boef-van Es    

   

 5. Dirk Boef; geboren Alphen aan den Rijn 01-04-1916, overleden Eelde 27-12-1999, begraven 31-12-1999. Melkboer, chauffeur, kok bij de Rijksluchtvaarschool. Dirk is getrouwd Hillegom 28-01-1944 met Suzanna (Suze) van Es; geboren Hillegom 29-05-1917, overleden Eelde 21-03-2004, dochter van Hemmo van Es en Neeltje Esselman.
 6. Dammes Marius Boef; geboren Alphen aan den Rijn 02-05-1919, overleden Meppel 04-01-2000. Hoofdagent van politie. Dammes is getrouwd Lisse 02-11-1939 met Cornelia (Corrie) van Voorst; geboren Lisse 13-03-1919. 
 7. Frans Boef; geboren Alphen aan den Rijn 30-09-1921, overleden 25-12-2008, begraven Hilversum 05-01-2009. Kapper in Hilversum. Frans is getrouwd Lisse 02-07-1946 met Willemijn (Wil) Vijfhuizen; geboren Woerden 27-07-1921, overleden 06-06-2008, dochter van Pieter Vijfhuizen en Bernardina Geertruida van Breenen.

 

XII-al Gerrit Boef; geboren Bodegraven 07-01-1884, overleden Gouda 27-05-1968, zoon van Cornelis Boef en Maria van Kooten. Kaaspakhuisknecht.

Gerrit is getrouwd Bodegraven 06-03-1908 met Dirkje Muijt; geboren Zegveld 16-01-1885, overleden Bodegraven 14-03-1948, dochter van Johannes Muijt en Lijsje Outshoorn.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Boef; geboren Bodegraven 17-08-1908, overleden aldaar 03-07-1960. Cornelis is getrouwd Bodegraven 03-05-1929 met Gerarda van Welzenis; geboren Waddinxveen 27-05-1906, dochter van Gemert Cornelis van Welzenis en Maria Catharina Groenescheij.
 2. Johannes Boef; geboren Bodegraven 28-07-1909, overleden Gouda 25-04-1996. Kapper. Johannes is getrouwd Bodegraven 26-05-1932 met Anna Groenescheij; geboren Bodegraven 04-06-1908, overleden Gouda 07-12-1987, dochter van Willem Gerardus Groenescheij en Hendrika Bekker.
 3. Pieter Boef; geboren Bodegraven 30-08-1910, overleden Leiderdorp 01-06-1976. Pieter is getrouwd (1) Bodegraven 28-02-1935 (huw. ontbonden Bodegraven 06-10-1949) met Elizabeth Huisman; geboren Bodegraven 30-09-1910, dochter van Pieter Huisman en Johanna Frederika Gerdina Dijkman. Pieter is getrouwd (2) Voorschoten 28-10-1949 met Margaretha Telle; geboren Rijswijk 22-11-1923.
 4. Dirk Jan Boef; geboren Bodegraven 19-02-1912, overleden Leiden 22-06-1990. Kapper. Dirk Jan is getrouwd Bodegraven 09-03-1939 met Jannetje Boer; geboren Bodegraven 10-09-1914.
 5. Maria Lijsje Boef; geboren Bodegraven 24-09-1913. Maria is getrouwd Utrecht 09-12-1936 met Frederik Middelman; geboren Rietveld 16-11-1911, zoon van Marinus Gijsbertus Middelman en Dirkje Beijen.
 6. Lijsje Boef; geboren Bodegraven 15-04-1917, overleden Gouda 02-09-1988. Dienstbode, verpleegster.
 7. Margje Boef; geboren Bodegraven 16-10-1921, overleden Woerden 10-12-2004. Margje is getrouwd Bodegraven 05-06-1947 met Arie Woudenberg; geboren Barwoutswaarder 04-12-1921, overleden Gouda 13-02-1997.
 8. Elisabeth Boef; geboren Bodegraven 16-10-1921, overleden aldaar 19-05-1922. 
 9. Nicolaas Boef; geboren Bodegraven 20-06-1925, overleden Bunnik 27-11-1999. Nicolaas is getrouwd Utrecht 05-11-1953 met Maria Catharina van Santen; geboren Utrecht 22-08-1929.

 

XII-am Pieter Boef; geboren Bodegraven 28-09-1871, overleden Gouda 17-07-1927, zoon van Bastiaan Boef en Krijntje van Nieuwpoort. Heibaas, los werkman (1927). Hij overleed na een ongeluk met een heimachine.

Pieter is getrouwd Gouda 03-10-1894 met Geertruida den Os; geboren Gouda 30-05-1873, dochter van Willem den Os en Geertruida Jongerheld.

Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan Boef; geboren Gouda 01-04-1895, volgt onder XIII-i. 
 2. Krijntje Geertruida Boef; geboren Gouda 27-08-1900, overleden aldaar 19-04-1983. Krijntje is getrouwd Gouda 07-06-1922 met Adrianus de Jong; geboren Gouda 15-11-1898, overleden aldaar 12-02-1976, zoon van Cornelis de Jong en Helena van Buuren.

 

XII-an Pieter Jan Boef; geboren Oudshoorn 12-03-1883, zoon van Pieter Boef en Jacoba Duits. Broodbezorger, bakker.

Pieter is getrouwd ‘s-Gravenhage 13-02-1907 met Maria Pieternella Maas; geboren Aardenburg 08-11-1884, dochter van Pieternella Catharina Maas.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Jacobus Boef; geboren ‘s-Gravenhage 22-07-1907, overleden aldaar 24-02-1969, smid, machine bankwerker, bedrijfsleider. Pieter is getrouwd ‘s-Gravenhage 02-09-1931 met Cornelia van Eersel; geboren ‘s-Gravenhage 05-03-1909, gewettigd 21-07-1909 als dochter van Gerrit van Eersel en Margje Cornelia Deuninck.

 

XII-ao Wilhelm Boef; geboren ‘s-Gravenhage 28-02-1897, overleden aldaar 28-05-1973, zoon van Pieter Boef en Jacoba Duits. Controleur melkunie (1920).

Wilhelm is getrouwd (1) ‘s-Gravenhage 08-09-1920 (huw. ontbonden ‘s-Gravenhage 12-08-1926) met Wilhelmina Catharina Snoeren; geboren ‘s-Gravenhage 06-09-1896, dochter van Johannes Snoeren en Maria Valk.

Wilhelm is getrouwd (2) ‘s-Gravenhage 09-02-1927 met Peternella Kleijmeer; geboren ‘s-Gravenhage 01-02-1892, dochter van Cornelis Kleijmeer en Barendina Johanna van Berschot.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jacoba Maria Boef; geboren ‘s-Gravenhage 19-11-1920, overleden aldaar 10-05-1990. Jacoba is getrouwd ‘s-Gravenhage 30-07-1941 met Hermanus Gerardus Lancee; geboren ‘s-Gravenhage 24-03-1921, overleden aldaar 02-11-1988, zoon van Johannes Gerardus Joseph Lancee en Gerritje Vergunst.
 2. Maria Boef; geboren ‘s-Gravenhage 23-11-1921, overleden aldaar 18-01-1922.
 3. Maria Valentine Boef; geboren ‘s-Gravenhage 19-11-1922. Maria was gehuwd met N.N. Verbarendse.

 

XII-ap Jan Boef; geboren Werkendam 27-12-1885, overleden Rotterdam 27-10-1956, zoon van Jan Gerrit Boef en Magdalena Lavooi. Los werkman, hulpmagazijnmeester.

Jan is getrouwd Sliedrecht 31-10-1908 met Gerrigje Lanser; geboren Sliedrecht 22-05-1887, overleden Schiedam 29-11-1941, dochter van Gerrigje Lanser.

Uit dit huwelijk:

 1. Magdalena Boef; geboren Sliedrecht 16-04-1911, overleden Hilversum 01-02-1977. Magdalena is getrouwd Schiedam 06-01-1949 met Leonard Jan van Zijl; geboren Rotterdam 31-05-1906, zoon van Johannes van Zijl en Alida Elizabeth Tieman.
 2. Jan Gerrit Boef; geboren Rotterdam 06-02-1913, overleden Baarle-Nassau 25-01-1980. Jan is getrouwd Rotterdam 08-06-1938 met Cornelia Pieternella Elich; geboren Vlissingen 30-01-1914, overleden 1994, dochter van Leonardus Cornelis Elich en Helena Cornelia van Veen.
 3. Gerrit Boef; geboren Rotterdam ca. 1915, overleden aldaar 09-03-1918.
 4. Gerrigje Boef; geboren Rotterdam 08-05-1920. Gerrigje is getrouwd 20-05-1942 met P. van den Ham.

Generatie XIII

 

XIII-a Hendrik Boef; geboren Leimuiden 17-12-1880 overleden aldaar 27-09-1965, zoon van Thomas Boef en Wilhelmina Johanna Kranenburg.

Hendrik is getrouwd Leimuiden 10-11-1910 met Pietertje Witte; geboren Haarlemmermeer 07-07-1885, overleden Leimuiden 09-04-1963, dochter van Dirk Witte en Hendrika Scheurwater.

Hendrik was schipper, hij had een paviljoentjalk “De Hoop geleidt ons” en vervoerde poerie (afval van de bollen) voor de boeren, alsmede zand en grind, hoofdzakelijk vanuit Bollenstreek.

Uit dit huwelijk:

 1. Thomas Boef; geboren Alkemade 28-11-1912, overleden Leimuiden 23-07-1990. Schipper binnenvaart, matroos, chauffeur. Thomas is getrouwd Amsterdam 12-08-1952 met Klazina Maria Stolwijk; geboren Reeuwijk 24-02-1926.
 2. Hendrika Boef; geboren Leimuiden 23-02-1914. Hendrika is getrouwd Leimuiden 28-08-1931 met Jacob van der Meij; geboren Katwijk aan de Rijn 04-09-1912.
 3. Dirk Boef; geboren Leimuiden 02-05-1916, overleden Haarlemmermeer 04-04-1998. Dirk is getrouwd Nieuw Vennep met Adriana Cardol; geboren 26-04-1916, overleden Haarlemmermeer 05-10-1995.
 4. Willem Johan Boef; geboren Leimuiden 31-08-1919, overleden Amsterdam 14-12-1989, schipper, sleepbootkapitein. Willem is getrouwd Rijnsaterwoude 21-11-1946 met Jacoba Wilhelmina Kooij; geboren Rijnsaterwoude 01-11-1923, dochter van Nicolaas Huibert Thomas Kooij en Adriana Margaretha Bardelmeijer.
 5. Wilhelmina Johanna Boef; geboren Leimuiden 02-03-1923, overleden Leiderdorp 11-08-1992. Zij is getrouwd Rijnsaterwoude 16-03-1944 met Johannes van Iperen; geboren Woubrugge 14-11-1923.
 6. Cornelia Boef; geboren Leimuiden 25-05-1925. Zij was getrouwd met Piet Brussen.
 7. Jan Boef; geboren Leimuiden 18-06-1927, overleden Zaanstad 23-03-2002, kapitein (IJ-pont Amsterdam). Jan is getrouwd Amsterdam 23-12-1954 met Aaltje Joosten; geboren Amsterdam 06-05-1932.
 8. Hendrik Boef; geboren Leimuiden 20-07-1930, overleden Breukelen 28-12-1957. Overleden door verdrinking; was aan boord van een schip dat in de Keulse Vaart bij Breukelen werd overvaren, waarbij de vier opvarenden de dood vonden.

 

XIII-b Jan Boef; geboren Leimuiden 14-12-1891, overleden Amsterdam 21-02-1969, zoon van Thomas Boef en Wilhelmina Johanna Kranenburg. Hofmeester (1917), dekknecht gem. pont, schipper

Jan is getrouwd Zwolle 16-08-1917 met Willemina Struis; geboren Zwolle 07-02-1896, dochter van Jacobus Struis en Willemina Wolters.

Uit dit huwelijk:

 1. Thomas Boef; geboren Zwolle 26-04-1918, overleden Woerden 30-06-1998. Thomas is getrouwd Amsterdam 17-12-1943 met Petronella Johanna Oosterberg; geboren Amsterdam 12-12-1916.

 

XIII-c Pieter Boef; geboren ‘s-Gravenhage 25-04-1899, overleden aldaar 02-12-1971, zoon van Pieter Boef en Christina Kleijn. expeditieknecht, chauffeur, gemeente-ambtenaar.

Pieter is getrouwd ‘s-Gravenhage 29-06-1927 met Elisabeth Boere; geboren ‘s-Gravenhage 15-02-1904, dochter van Hendrik Johannes Albertus Boere en Wilhelmina Antonia Johanna Piccardt.

Uit dit huwelijk onder anderen:

 

 1. Wilhelmina Christina Boef; geboren ‘s-Gravenhage 07-10-1927, overleden aldaar 25-04-2004. Wilhelmina is getrouwd ‘s-Gravenhage 24-11-1956 met Dirk Hogendoorn; geboren Rotterdam 25-08-1928, overleden ‘s-Gravenhage 23-10-1999.

 

XIII-d Frederik Boef; geboren ‘s-Gravenhage 16-12-1901, overleden aldaar 30-10-1984, zoon van Pieter Boef en Christina Kleijn. Chauffeur.

Frederik is getrouwd ‘s-Gravenhage 15-05-1929 met Evertje Hootsen; geboren Sterkrade (D) 14-06-1905, overleden ‘s-Gravenhage 23-07-1979, dochter van Teunis Hootsen en Klaasje Wolfswinkel. Dienstbode in ‘s-Gravenhage (1929).

Uit dit huwelijk:

 1. Christina Boef, naamswijziging naar Bomar; geboren ‘s-Gravenhage 05-12-1929.

 

XIII-e Emile Paul Henri Bouffaer geboren Arnhem 18-06-1895, overleden Semarang 10-10-1945, zoon van Philippe François Bouffaer en Roeline Johanna van Konijnenburg. Musicus. Emile is volgens een overlijdensannonce overleden in 1919, het is onduidelijk waarop deze vergissing is gebaseerd. Hij trouwde een aantal jaren later en kreeg twee kinderen. Volgens een brief van zijn stiefmoeder Anna Costerman, was hij in 1937 in leven en ook in de overlijdensannonce van zijn vader (1943) wordt hij genoemd. Volgens de Oorlogsgravenstichting is hij eind 1945 als oorlogsslachtoffer in het ziekenhuis overleden en begraven op het Nederlands ereveld Kalibanteng in Semarang.

Emile is getrouwd 09-09-1922 met Edith Maud Trutwein; geboren Ooctamund [India] 19-06-1901, overleden Richmond B.C. [Canada] 18-10-1994, dochter van George Alexander Trutwein en Lorna Doone Greene.

Uit dit huwelijk:

 1. Philip George Emile Bouffaer; geboren Quatta, Baluchistan [India] 30-06-1923, overleden Toronto [Canada] 04-12-1990. Hij is getrouwd (1) met en gescheiden van Lucette Roseboom. Hieruit een dochter. Hij is getrouwd (2) met Patricia N.N. 
 2. Roeline Lorna Bouffaer

 

XIII-f Gerardus Boef; geboren Amsterdam 01-01-1886, overleden na 1935, natuurlijke zoon van Maria Agatha Boef. Werkman, glazenwasser, werkman bij de glasfabriek.

Gerardus is getrouwd Amsterdam 10-01-1906 met Maria Catharina Luhrs; geboren Amsterdam 13-05-1874, dochter van Lucas Luhrs en Catharina Steeger. Maria is eerder getrouwd met Leendert Dirk Schmidt; geboren Amsterdam 22-04-1873, overleden aldaar 09-06-1904. Diamantversteller.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerardina Boef; geboren Amsterdam 13-04-1906, overleden Haarlem 11-05-1960. Gerardina is getrouwd Amsterdam 14-11-1928 met Arnoldus van der Putten; geboren Haarlem 02-09-1904. Groentehandelaar.
 2. Gerardus Boef; geboren Amsterdam 03-02-1908. Fabrieksarbeider.
 3. Nella Boef; geboren Amsterdam 04-01-1910, overleden aldaar 09-03-1911.
 4. Lucas Boef; geboren Amsterdam 12-07-1913. Chauffeur.
 5. ? Jacoba Wilhelmina Boef; geboren ca. april 1915, overleden Amsterdam 23-10-1915.

 

XIII-g Jacobus Wilhelmus Boef; geboren Amsterdam 27-09-1891, overleden aldaar 21-12-1966, natuurlijke zoon van Maria Agatha Boef. Rijwielhersteller (1913), filiaalhouder rijwielenzaak, garagehouder.

Hij is getrouwd Amsterdam 29-10-1913 met Alida Voorn; geboren Amsterdam 20-06-1891, overleden Bussum 18-11-1974, dochter van Andries Jan Daniel Voorn en Margaretha Hein.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Wilhelmus Boef; geboren Amsterdam 22-01-1915. Jacobus is getrouwd Amsterdam 13-08-1942 met Hendrika Cornelia Overberg; geboren Amsterdam 01-08-1917, dochter van Hendrik Cornelis Overberg en Rigtje van der Molen.
 2. Petrus Boef; geboren Amsterdam 06-09-1916, overleden aldaar 06-11-1999. Commissionair in effecten. Hij is getrouwd Zaandam 08-04-1943 met Jacoba Johanna Russelman; geboren Zaandam 25-10-1920, overleden Amsterdam 28-02-1992.

 

XIII-h Jan Cornelis Boef; geboren Lopik 27-06-1891, overleden Hilversum 31-01-1968, zoon van Pieter Boef en Pieternella Borst. Drogistbediende (1915), kruidenier, expeditieknecht.

Jan is getrouwd (1) Muiden 11-11-1915 (huw. ontbonden Muiden 12-04-1921) met Rienkje Elisabeth van Galen Last; geboren Muiden 06-12-1893, overleden 1992, dochter van Hendrik van Galen Last en Debora de Ruiter.

Jan is getrouwd (2) Hilversum 28-05-1930 met Cornelia Doorn; geboren Broek op Langedijk 25-11-1904.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Pieternella Boef; geboren Bussum 08-10-1916, overleden Utrecht 08-04-1971. Pieternella is getrouwd Bussum 22-01-1947 met Wilhelmus Hermannus van Aarst; geboren Weert 29-01-1924.
 2. Hendrik Jan (Henk) Boef, naamswijziging naar Bolinde bij kb 17-12-1971; geboren Bussum 19-01-1920, overleden 1974. Henk is getrouwd met Ilse Oelerich; geboren 31-10-1922, overleden 14-08-1999, begraven Bussum.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Trijntje Boef; geboren Hilversum 22-07-1933, overleden Veldhoven 19-09-2004.
 2. Lourens Boef

 

XIII-i Bastiaan Boef; geboren Gouda 01-04-1895, overleden Leiden 28-09-1980, zoon van Pieter Boef en Geertruida den Os. Stoffeerder, matrassenmaker, werkmeester bonthandel.

Bastiaan is getrouwd (1) Gouda 05-09-1917 (huw. ontbonden Gouda 22-12-1924) met Maria Cornelia de Knegt; geboren Gouda 12-12-1892, dochter van Pieter de Knegt en Anthonia Gibbon.

Bastiaan is getrouwd (2) Rotterdam 02-12-1925 met Elizabeth Engelina Groos; geboren Rotterdam 08-05-1905, dochter van Jan Groos en Anna Maria Wilhelmina Timmer. Verpleegkundige.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Geertruida Boef; geboren Gouda 20-02-1918, overleden ‘s-Gravenhage 15-06-1981. Geertruida is getrouwd Gouda 16-07-1941 met Matthijs Benjamin van As; geboren Gouda 21-01-1915.
 2. Pieter Boef; geboren Gouda 24-04-1919, overleden ‘s-Gravenhage 12-10-1983. Typograaf. Pieter is getrouwd Gouda 06-02-1946 (huw. ontbonden Gouda 25-10-1974) met Pleuntje van Driel; geboren Moordrecht 29-11-1924.

 


Bronnen en links

 

– – voor het laatst bijgewerkt op 7 mei 2023 – –

30 Comments

 • Paul Boef (Paulus Wilhelmus Maria)

  Mooi overzicht en er is altijd meer… Wie heeft dit bij elkaar gebracht?

  Vriendelijke groet, de zoon van Johannes Frederik Lambertus Boef genoemd bij XII-r 1.

 • Ronn

  Jan Blanken en ik hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar deze familie, daarnaast hebben veel (verre) familieleden gegevens aangeleverd. Ik ben een kleinzoon van Dirk Boef (XII-aj onder 5).

  Gr.
  Ronn

 • Han Noot

  Bij XII-ag wordt Johan Adam Boef genoemd. Ikzelf ben al 72 maar herinner mij hem heel goed als mijn meest nabije opa. Hij was destijds tramconducteur in Amsterdam en had ook de humor waar de conducteurs om bekend stonden. Bij zijn 25-jarig jubileum kreeg hij van de gemeente een oorkonde in de stijl van de Amsterdamse School; deels handgemaakt. Ik heb die laten inlijsten. Groet, Han

 • Wim Boef

  Ik kom dit bij toeval tegen, wat bijzonder. benieuwd hoe dit na het laatste gegeven verder is gegaan ikzelf ben zoon van Pieter Boef geboren te Katwijk en Hera Mulder geboren te Haren

 • Barbara Bosscher Boef

  Heel bijzonder dat ik dit lees . Ik ben de jongste dochter van Dammes Marius Boef getrouwd met Corrie van Voorst. Beiden zijn overleden . Heel mooi om de namen die bekend zijn in voorgaande geslachten terug te zien . Ik heet Barbara Clasina Boef woonachtig in Meppel en het is maar wat leuk om die naam letterlijk terug te vinden in je voorgeslacht.
  Ook goed om te weten dat er heel wat meer boeven zo rondlopen en rondliepen .
  Heel erg bedankt voor dit uitpluizen van het voorgeslacht want ook ik ben nieuwsgierig hoe het nou allemaal zat.

 • Ronn

  Beste Barbara,

  Bedankt voor je reactie. Ik kan me je ouders nog goed voor de geest halen. Ik ben een kleinzoon van je oom Dirk. Het is inderdaad altijd leuk om te zien waar namen vandaan komen. Ik ben niet vernoemd, maar heb dat bij mijn dochter bewust wel gedaan. Je naam is terug te voeren op Barbara Klazina Zummack (1765-1821), vroedvrouw in Alphen. Ze had van moederskant een tante Klaassientje en is mogelijk met haar eerste voornaam vernoemd naar iemand van vaderskant. Hij kwam uit Groß Ziegenort, het huidige Trzebież in Polen, dus dat is wat lastig naspeuren..

  Vriendelijke groet,
  Ronn

 • Johan Albers

  Hallo Ronn
  Heel leuk om familie Boef te volgen ,voor mijn echtgenote die een kleinkind is van Christina Hendrika Boef geb 1898 in Utrecht getrouwd met Derk Hilberding in generatie 12-ad ,voor haar en de rest van de familie zou ik dit wel willen afdrukken maar willen allen de directe voorouders afdrukken kan je mij vertellen hoe ik dit kan doen ? bij voorbaat onze dank en hartelijke groet

 • Martien

  Wat leuk, een keer zoeken in Google en mijn Oma’s (Hilligje Boef, 1901) hele familie en is te vinden. (plus 1-e , 2-e en 3-e echtgenoot) Hoe heb je dat allemaal kunnen vinden , knap werk. Altijd al willen weten hoe die familie in elkaar zit. Ik ga het mijn moeder laten zien , die zal het prachtig vinden al die ooms, tantes en verder.

 • Anna Pieterse

  Goed om te lezen, de voorouders van mijn kinderen aan de kant van hun overleden vader.

  Was Jan Boef geb 10 april 1944, te Rotterdam,overleden te Vlijmen 21/6/2005
  2 Kinderen Mark geb 18/8/1972 den Bosch
  Olga 8/6/1974 den Bosch
  Anna Pieterse was met Jan Boef getrouwd.
  Jan heeft zus Hennie, wonend te Baarle Nassau en
  Broer Rob ook wonend te Baarle Nassau.
  Jan was zoon van Jan Gerrit Boef geb 6/2/1913 te Rotterdam en overleden te Baarle Nassau 25/1/1980 en getrouwd
  met Cornelia Pieternella Elich30/1/1914 en overleden in 1994 te Baarle Nassau.

 • Duco Boef

  Hoi Ron,
  Tot XII ai (Johannes Cornelis x Jantje Helweg) heb ik dezelfde stamboom.
  Mijn grootvader was 1. Arie Pieter Peter Boef x Truus v.d Werff
  Hun oudste zoon; Johannes Cornelis was mijn vader
  Met vr. groet, Duco Boef, Hillegom

 • Suus Boef-van der Meulen

  Beste Ronn,
  Mooi werk, compliment! Hierbij een aanvulling:
  Zoon van XII-af (Cornelis Boef en Hendrika Dingemanse))is
  – Cornelis Boef, geb. Amsterdam 29-4-1932, getrouwd Wassenaar 29-7-1961 met Susanna van der Meulen, geb. Hengelo (Ov.) 21-8-1934, dochter van John Frederic William van der Meulen en Susanna Lugten. Overleden Rotterdam 12-3-2013.

 • Paulus Wilhelmus Maria Boef

  Dag Ronn, wat een werk man, mijn complimenten! Ik zal de site komende periode eens aandachtig doornemen.

  Paul Boef.
  (jongste zoon van Johannes Frederik Lambertus Boef, genoemd bij XII-r Johannes Boef; geboren ‘s-Gravenhage 17-12-1897)

 • IJmert L.C.A.Brouwer

  Gen.VIII g (5).

  Gijsbert (Johannesz.) Brouwer is geboren in Hei-en Boeicop.
  Gedoopt:18-10-1789 te HB
  Overl.8-6-1848 te Benschop

  De stamboom van deze familie Brouwer staat beschreven in het boek “Brouwer in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden” samengesteld door mevr.Z.Erkelens_Aanen

 • Lenie

  Teuntgen Jans Boeff; geboren ca. 1622. is waarschijnlijk een verre voorouder van mij, want ik ben een kleindochter van Gerritje Prinssen – van Kooten ( geboren 5 mei 1900 te IJsselstein)
  Ik ben zeer onder de indruk van uw speurwerk.

  Met vriendelijke groet,
  Lenie Prinssen

 • Cas

  De naam Boef kwam veelvuldig voor op Vlieland. Het was een roemrijk geslacht van Doopsgezinde grootschippers.

  Misschien familie?

 • Siem Eikelenboom

  Mooi werk, zeg! Ik ben Siem Eikelenboom, kleinzoon van Teuntje Boef, schippersdochter geboren in 1886 (zie XII-d Thomas Boef). Ze had een paar mooie verhalen uit haar jeugd over het leven aan boord van haar vader’s schip. Dat haar grote broer, Hendrik Boef, met eindeloos geduld een scheepje in een fles zat te maken, waarvan hij de masten met touwtjes omhoog trok. En ook bijv. en dat hij een keer van het schip viel bij de boeg en haar vader hem er weer uitviste bij de achtersteven en zei “ga droog goed aantrekken jij”. Dat ze in een tuigje over de jaagpaden liep om het schip te trekken. Toch weet ik ook wel weer heel weinig. Ben benieuwd over er nog meer verhalen zijn overgeleverd. Vergeet ze niet door te vertellen!

 • Wim Boef

  Goh wat interessant allemaal, jammer dat het stopt bij 1921 ik zag wel mijn grootouders staan maar helaas niet hun kinderen waaronder mijn Vader Pieter Boef is er wellicht een vervolg ik zou dat graag willen weten. mvrgrt. Wim Boef Amsterdam 😉 gewoon Boef man ha ha.

 • Ronn

  Beste Wim,

  Dat er geen jongere gegevens in het overzicht staan heeft te maken met privacywetgeving. Mooi dat je in elk geval de aansluiting hebt kunnen vinden.

  Gr.
  Ronn

Leave a Reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *