Genealogieën

Genealogie van de familie Cornelissen van Blokland

De familie Cornelissen van Blokland is een loot van de familie Van Blokland uit Montfoort. Of eigenlijk moet ik zeggen een familie Van Blokland, want er zijn meerdere die hun naam zullen hebben ontleend aan het nabij Montfoort gelegen Blokland. Het bijzondere van de hier behandelde familie (Cornelissen) van Blokland, is dat deze in rechte lijn stamt uit de familie Collaert, waarvan leden al in de 15e eeuw in Montfoort worden vermeld.1

Montfoort op een kaart uit 1711
Detail van de Generaale land-kaarte van den Loopicker Waard, opgesteld in 1771 door D.W.C. Hattinga. Op de kaart is het stadje Montfoort langs de Hollandse IJssel te zien en de nabijgelegen heerlijkheden Blokland en Heeswijk.

Rond 1700 ging Jan Willemsen Collaert zich Jan Willemsen van Blokland noemen. Bij de nazaten van zijn achterachterkleinzoon Albartus (Bart) Cornelissen van Blokland (1749-1834) bleef de vadersnaam ‘Cornelissen’ hangen, men noemt dat wel een ‘versteend patroniem’, waardoor de nieuwe familienaam Cornelissen van Blokland ontstond. Generaties na hem woonden en werkten soms over de grens, een geboorteinschrijving in Duitsland leverde in 1892 de naam Cornelius van Blockland op.


Generatie I

 

I Dirck Collaert.

Als hij identiek is aan Dirck Willemsz Collart, dan wordt hij in 1491 en 1509 vermeld inzake de lenen van één morgen land in Heeswijk en twee morgen land in Meerlo.2

Uit onbekende relatie(s):

 1. Hubert Dircksz Collaert; vermeld in 1500 als Hubert Dircksz Kollert.
 2. Jan Dircksz Collaert; volgt onder II.

Generatie II

 

II Jan Dircksz Collaert, ook Collert en Kollert; overleden Montfoort voor 25-01-1528, zoon van Dirck Collaert.

Jan is getrouwd in of voor 1511 met Cornelia Aert Aertsz; overleden Montfoort na 28-02-1558. Ze was mogelijk lid van de familie De Douwer (zie opmerking bij zoon Dirck). Zij is later getrouwd met Anthonis Henrickz; overleden Montfoort voor 01-08-1549.

Jan wordt vanaf 1511 vermeld in de akten van de weeskamer van Montfoort. Hij is voor 1528 overleden, zoals blijkt uit een akte waarbij zijn weduwe met haar nieuwe man Anthonis de kinderen “bij name Dirck Jansz Kollert, Frans Kollert, Adriaen Kollert ende Willem Kollert, ghebruders, Mertge Jansdochter ende Margryt Jansdochter, gehsusters” uitkoopt. Tot de nalatenschap behoren onder andere een “husinghe mit die brouwerie, staende aen die havenbrugghe ende mitten huysraet ende inboel die haerluden thoebehorende, noch hierthoe dat bouhuys mit die bouwerie ploech, waeghen ende anders als tot die bouwerie behoirt, ende noch een huys, staende aen die haven dair Willen Aertsz nu ter tijt in woent”, twee morgen land in Heeswijk, een erfpacht in Blokland en een aantal rentebrieven. Moeder Cornelia en stiefvader Anthonis beloven de kinderen te onderhouden “in eten ende drincken in kleeden ende schoen ende ter schoele laeten als redelick en moeghelick is”.3 Uit een vervolg op de akte blijkt dat Anthonis “dusent schilden” betaalt voor “dat groete huys, staende an de havenbrugghe mit die brouwerie ende alle sijn toebehoren mit dat verckescot” en dat de waarde van de twee morgen land wordt getaxeerd op “vier hondert schilden hollants”. In verschillende samenstellingen komen de kinderen later geregeld samen in aktes voor.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirck Jansz Collaert; Hij is mogelijk identiek aan Dirk Collart Jansz, kleinzoon van mr. Arnout Arnoutsz. de Douwer, die in 1525 en 1537 wordt vermeld inzake een leen van 2 morgen land in Meerlo.2
  Zijn kinderen:
  • Marijcken Dircks Collert; overleden voor 24-08-1583. Zij is getrouwd met Geergien Jansz Both<; overleden na 1583. Hieruit Dirck, Jan en Annichgen Geergiens Both.
  • Dirck Dircksz Collaert, ook Collert; overleden na 1593. Hij is getrouwd met Beirtgen Bernts; overleden voor 02-09-1593. Hieruit Cunera, Cornelia en Magtelt Dircks Collaert.
 2. Frans Jansz Collaert; Frans is getrouwd met Neeltgen Harmens van de Poll; overleden voor 03-11-1577, dochter van Harmen Meertensz van de Poll.
  Zijn kinderen:
  • Cornelis Fransz Collaert; Heilige Geestmeester (1588) en timmerman (1591) in Montfoort. Hij is getrouwd met Marijken Cornelisdr van Hooff; dochter van Cornelis Anthonisz van Hooff, schepen en burgemeester van Montfoort.
  • Alijdt Frans Collaert; overleden voor 12-02-1636. Zij is getrouwd (1) met Elbert Cornelisz. van Hooff; schepen (1583) van Montfoort, zoon van Cornelis Anthonisz van Hooff, schepen en burgemeester van Montfoort. Alijdt is getrouwd (2) met Thomas Gijsbertsz Brey, ook Breije.
 3. Adriaen Jansz Collaert; volgt onder III.
 4. Willem Jansz Collaert; overleden Montfoort tussen 1603 en 1608. Willem was schepen (1562) en burgemeester (1590) van Montfoort. Hij zegelde met de omgekeerde punt uit het wapen Collaert. Hij is getrouwd met Judith van de Poll; geboren Montfoort ca. 1520/1530, overleden aldaar tussen 1603 en 1608, dochter van Jan Gijsberts van de Poll, schepen, schout en burgemeester van Montfoort, en Mechteld Sas. Inzake de nalatenschap van het echtpaar Collaert-van de Poll wordt Jan Adriaensz Collaert in 1608 vermeld als gezworen bloedvoogd. Judiths voormoeder Heylwich Gijsbert Jansznsdr., die wordt beschouwd als stammoeder van de familie Van de Poll, was vermoedelijk een dochter van Gijsbert Jansz Collaert (overleden voor 13 mei 1437), poorter en schout van Montfoort.1
  Zijn kinderen:
  • Dirck Willemsz Collaert.
  • Cornelis Willemsz Collaert; overleden Montfoort voor 15-02-1608. Hij is getrouwd (1) met N.N. Hij is getrouwd (2) met Margrete van Harn. Uit het tweede huwelijk de kinderen Willem en Mechtelt Collaert.
  • Margriet Willems Collaert; Zij is getrouwd met Jacob Claesz; overleden Montfoort voor 02-05-1557.
  • Marrigjen Willems Collaert; overleden Montfoort voor 02-07-1611. Zij is getrouwd met Jan Jans van de Poel.
 5. Mertge Jans Collaert; zij is getrouwd met Jan Dircksz.
 6. Margriet Jans Collaert; vermeld in aktes van de weeskamer met Adriaen, Dirck en Willem (1533, als Margrijt), met Adriaen en Willem (1534, als Grietjen) en Frans (1542, als Margriet).

Stadsplattegrond van Montfoort in de 16e eeuw
Detail van een stadsplattegrond van Jacob van Deventer. Hij maakte in de periode 1545-1575 ruim 200 stadsplattegronden in opdracht van keizer Karel V. Op de kaart van Montfoort is aan de midden bovenin te zien waar het water van de Hollandse IJssel via de Waterpoort de stad binnenkwam, met even verderop de havenbrug. Het water liep door tot aan De Plaats, waar markten werden gehouden. De waterloop werd in 1922 gedempt.


Generatie III

 

III Adriaen Jansz Collaert, ook Ariaen; zoon van Jan Dircksz Collaert.

Hij is getrouwd voor 1556 met Anna Jans van der Hoeven.

Adriaen wordt in het weeskamerarchief van Montfoort onder meer vermeld met broer Willem Jansz Collert (1553), als man en voogd van Anna Jans van der Hoeven (1556)4 en als hypotheekgever (1556, 1562).

Uit dit huwelijk?:

 1. Jan Adriaensz Collaert; volgt onder IV.
 2. Gijsbert Adriaensz Collaert; vermoedelijk overleden Utrecht begin 1625. Vermeld Montfoort tussen 1599 en 1606. Hij was getrouwd met Marrichjen Henricks Snel; overleden voor juli 1604. Hieruit een dochter Neeltgen Gijsberts Collaert.
 3. Dirck Adriaensz Collaert; vermeld archief weeskamer Montfoort tussen 1604 en 1616. Hij trad onder meer in 1612 en 1616 op voor Jan, Gijsbert en Willem Jans van de Poel, kinderen van Jan Jans van de Poel en de dan overleden Marrigjen Willems Collaert.

Generatie IV

 

IV Jan Adriaensz Collaert, ook Collart en Collert; overleden Montfoort voor 29-02-1624, zoon van Adriaen Jansz Collaert.

Jan is getrouwd (1) met Marrigjen Willems; overleden Montfoort voor 01-02-1587.

Jan is getrouwd (2) met Elisabeth Gerardsdr.; Zij wordt genoemd bij een lijftocht in 1622.2

Jan Collaert was bouwman en burger van Montfoort. In het archief van de weeskamer wordt hij onder meer vermeld als vader van Willem, Adriaan, Annigjen en Marrigjen (1587)5, verder onder andere als momber (1582, 1604), hypotheekgever (1584, 1596, 1598, 1604, 1605, 1608, 1610-1613) en geldnemer (1604, 1619, 1624). Hij was tussen 1595 en 1624 leenman van een deel van een hoeve land in Blokland, genaamd Hermanshoeve.2

Uit het eerste huwelijk:

 1. Geerloff Jansz Collaert; volgt onder V.
 2. Willem Jansz Collaert.
 3. Adriaan Jansz Collaert.
 4. Annigjen Jans Collaert; Zij is vermoedelijk getrouwd met Steven Jansz Schinkel; overleden Montfoort voor 16-02-1625.
 5. Marrigjen Jans Collaert.

Generatie V

 

V Geerloff Jansz Collaert, ook Collart en Collert; begraven Montfoort februari 1653, zoon van Jan Adriaensz Collaert.

Geerloff is getrouwd ca. 1605/1610 met Marrichgen Jans van Vuren, ook Marietje Jansdr. en Van Vuijren; overleden Montfoort voor 14-11-1616, dochter van Jan Pancrasz van Vuren.

Geerloff was burger van Montfoort. Hij was in 1612 en 1624 opvolger van zijn vader als leenman van delen van de Hermanshoeve in Blokland.2 In 1630 werd deze grond van de hand gedaan. Na het overlijden van zijn vrouw kocht Geerloff eind 1616 zijn jongste zoons Adriaan en Pancras uit, (groot)vader Jan Adriaansz Collaert wordt dan als borg vermeld.6 Geerloff wordt verder in het archief van de weeskamer van Montfoort vermeld als onder andere hypotheekgever (1613, 1618) en als bloedvoogd van het zoontje van Dirck Geerlofsz Witboom en Geertruit Jans van Holland (1622). Als gebruiker van grond onder Willeskop, werd hij in 1631 -met zijn puthaak en zak- ingedeeld bij het dijkleger van de Lekdijk Benedendams en de IJsseldam.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Geerloffsz Collaert; geboren Montfoort ca. 1608/1613, volgt onder VI.
 2. Adriaan (Aryen) Geerloffsz Collaert; geboren Montfoort ca. 1610/1615. Kleermaker (1629) in Montfoort.
 3. Pancras (Panck) Geerloffsz Collaert; geboren Montfoort ca. 1610/1615, overleden na 1674.

Stadsplattegrond van Montfoort in 1649
Stadsplattegrond van Montfoort in de tijd van Geerloff Jansz Collaert. Uitgegeven door Joan Blaeu (1649).


Generatie V

 

VI Jan Geerloffsz Collaert, ook Collert; geboren Montfoort ca. 1608/1613, overleden Montfoort voor 1638, zoon van Geerloff Jansz Collaert.

Hij is getrouwd Montfoort 05-10-1633 met Neeltje Peters R..s, familienaam Raes, Roes of Roos?; zij is getrouwd (2) Montfoort 01-06-1638 met Gerrit Arijens/Aertsz de Vosch.

Uit dit huwelijk?:

 1. Willem Jansen Collaert; volgt onder VII.
 2. Geerlof Jansz Collaert; hij is getrouwd met Peterken Sijbrants. Zij stelden in 1650 een testament op.
 3. Catharina Jans Collaert; overleden Montfoort voor 1675. Zij is getrouwd Montfoort 08-11-1657 met Mathijs (Tijs) Claessen van Loosdrecht; van Schoonhoven, overleden voor 1713. Hij is ondertrouwd (2) Benschop 05-12-1675 met Annichje Dirks de Jongh; van Heikoop.

 


Generatie VII

 

VII Willem Jansen Collaert, ook Collert; van Montfoort, overleden aldaar voor november 1688, zoon van Jan Geerloffsz Collaert en Neeltje Peters.

Willem is getrouwd voor 1655 met Merriken Cornelis (de oude), ook Marrichje; dochter van Cornelis Gerrits Nelen en Aelbertgien Teunisz.

Handtekening
Handtekening van Willem Jansen Collaert (1660)

Willem werd in 1660 vermeld als bloedvoogd over Jan en Dirck, twee zoons van Gerrit Dirks Stekelenburg en Marrigjen Jans. In november 1688 vond de boedelscheiding plaats tussen Willems kinderen Jan en Mechtelt.7

Uit dit huwelijk:

 1. Mechtelt Willemssen Collaert; geboren Montfoort ca. 1649/1654, overleden na 1713. Zij is getrouwd Montfoort 19-07-1674 met Adrianus (Dries) Dircksen Achterslooth; van Montfoort.
 2. Jan Willemssen Collaert; geboren Montfoort ca. 1653/1658, volgt onder VIII.

 


Generatie VIII

 

VIII Jan Willemsen Collaert, alias Jan Willemsen van Blokland; geboren Montfoort ca. 1653/1658, overleden Montfoort tussen 1708 en 1711, zoon van Willem Jansen Collaert en Merriken Cornelis.

Jan is getrouwd (1) Montfoort 20-01-1678 met Marrichgjen Claes; van Benschop, overleden Montfoort in of voor 1703, dochter van Claas Fransz en Aaltje Willems.

Jan is getrouwd (2) Montfoort 28-10-1703 met Mechteld (van) Spijk; van Montfoort, overleden Montfoort 04-01-1744.

Jan was rademaker (een ander woord voor wielmaker of wagenmaker) in Montfoort. In 1701 machtigde hij als “Jan Willemsz Kollaart” zijn zwager Jacob Jacobs van Rietveld te Benschop om namens hem te handelen inzake een te innen bedrag van vierhonderd carolusguldens. Jan gebruikte in elk geval vanaf 1703 de naam (van) Blokland. Dat het om dezelfde persoon gaat blijkt onder andere uit het huwelijkscontract waarin hij en zijn bruid worden vermeld als “Jan Willemsen Blokland anders genaamt Collaart, weduwnaar wijlen Merrichjen Claas toe komende bruijdegom ter eenre ende Mechteld Spijk meerderjarige dogter en toekomende bruijd ter anderen zijde”.8
“Jan Willemsz Colder”, weduwnaar van Merrigje Claas Fransz, en diens zoon Cornelis worden in 1708 vermeld bij de scheiding van de boedel tussen de erven van Claas Fransz en Aaltje Willems.9

Prent van de wagenmaker uit Spiegel van het menselyk bedryf (1694) van Jan Luyken.

Prent van de wagenmaker uit Spiegel van het menselyk bedryf (1694) van Jan Luyken.

 

In augustus 1711 werd Jans nalatenschap verdeeld tussen “Cornelis Janssen van Blokland, als zoon en erfgenaam van zaliger Jan Willemz van Blokland, zijnen vader, in houwelijk verwekt bij zal. Merrichje Claas des overledens eerste huijsvrouwe, ende Mechteld van Spijk, weduwe en boedelhoudster van den voorn. Jan Willemsen van Blokland”. Tot de nalatenschap behoren onder andere een huis in de Heilig Levenstraat, met rademakersgereedschap en hout, obligaties ter waarde van 1600 gulden en verder “goud, zilver, linnen wollen bedde-werk, koper, tin, en allen verderen huijsraad”.10 Afgesproken werd dat Mechteld in de woning zou blijven wonen. Ze wordt elders ook vermeld als weduwe van “Jan Collaart”.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Cornelis Jans Collaert; gedoopt Montfoort 15-09-1678, volgt onder IX.

Generatie IX

 

IX Cornelis Jans Collaert, alias Cornelis Jans van Blokland; gedoopt Montfoort 15-09-1678 (als Cornelius, getuige Geertruij Claas), overleden aldaar voor 1729, zoon van Jan Willemsen Collaert en Marrichgjen Claes.

Cornelis is getrouwd Montfoort 03-04-1701 met Marij Lambers van der Merck, ook Van der Merckt en Van der Mark; gedoopt Montfoort 14-09-1671, begraven aldaar december 1729, dochter van Lambertus van der Merckt en Margarete Joannis.

Handtekening
Handtekening van Cornelis Jansz van Blokland (1711)

Het gezin woonde, net als Cornelis’ vader, in de Heilig Levenstraat in Montfoort. Op 19 maart 1730 verkopen Lambertus, Anna Maria en Margriet als “kinderen ende erfgenamen van Cornelis Jansz van Blokland ende Maria Lamberts van der Mark” een “Huijs ende Erve, met alle ‘t geene daar inne ende op Aard ende Nagelvast is, staande ende gelegen binnen dese Stad Montfoort, in de Heijligenlevenstraat, strekkende voor van de Straat, tot agter aan den Agterdijk, belend ten noorden de Heer Paul Mathij en ten Zuiden Mechteld Spijk weduwe van Jan Collaart” voor 350 carolusguldens.11

Uit dit huwelijk:

 1. Lambertus van Blokland; gedoopt Montfoort 19-02-1702 (getuige Lambertus Lamberts), volgt onder X.
 2. Anna Maria van Blokland; gedoopt Montfoort 21-04-1703 (getuige Grietie Jans), overleden Montfoort aug. 1758. Anna is getrouwd Montfoort 17-10-1734 met Steven van der Hulst; overleden Montfoort 1774?
 3. Cornelia Cornelissen; gedoopt Montfoort 11-07-1704 (getuige Grietie Jans), overleden voor 1704/1705.
 4. Cornelia Cornelissen; gedoopt Montfoort 10-10-1705 (getuige Grietie Jans), overleden 1705/1707.
 5. Cornelia Cornelissen; gedoopt Montfoort 11-05-1707 (getuige Grietie Jans), vermoedelijk overleden voor 1730
 6. Johannes Cornelissen; gedoopt Montfoort 18-09-1708 (getuige Jan Collaert), vermoedelijk overleden voor 1730.
 7. Margriet van Blokland, ook Magriet van Blockland; gedoopt Montfoort 23-03-1711 (getuige Lambert) als Gritie, dochter van Cornelis Janse Kollaert en Marij Lammerse, overleden na 1748. Zij is getrouwd voor 1730 met Antonij van Rijn; overleden na 1749. Ruiter (1749). Woonde met zijn gezin in de Heilig Levenstraat in Montfoort.

 


Generatie X

 

X Lambertus (Lambert) van Blokland; gedoopt Montfoort 19-02-1702 (Lambertus), overleden aldaar 1762 (overluid op 05-12-1762), zoon van Cornelis Jans van Blokland en Marij Lambers van der Merck.

Lambert is getrouwd Montfoort 21-10-1725 met Lijsbet Paulusse Granjean; gedoopt Montfoort 27-10-1704, overleden aldaar na 1768, dochter van Paulus Granjean, ook genaamd De Groot, en Clementia van der Cluijs.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Lamberts van Blokland; gedoopt Montfoort 25-05-1726, volgt onder XI.
 2. Jan van Blokland; gedoopt Montfoort 21-06-1729 (getuige Anna Marij van Blokland), overleden 1729/1730.
 3. Jan van Blokland; gedoopt Montfoort 22-07-1730 (getuige Hanna Granjean), overleden aldaar 1759. Jan is getrouwd Montfoort 28-12-1755 met Stijntje (van) Snelderweerd; gedoopt Montfoort 29-08-1730 (Steijntie), dochter van Arie (van) Snelderweerd en Beertie Reijers van Wijck. Hieruit Barbara/Beertje van Blokland (ca. 1754-1833) en Lambert (1756) van Blokland. Stijntje is hertrouwd Montfoort 10-01-1762 met Willem van der Does.
 4. Anne Marij van Blokland; gedoopt Montfoort 13-09-1732 (getuige Anna Marij van Blokland).
 5. Clementie (Mensie) van Blokland; gedoopt Montfoort 25-10-1734 (getuige Jan Paulusse), overleden Amsterdam voor maart 1774. Zij is ondertrouwd Amsterdan 18-03-1763 met Leendert van Uden; geboren Montfoort ca. 1737, overleden Amsterdam november 1797. Hij is ondertrouwd (2) 15-04-1774 met Anna Clara Berghs, ook Jannetje Clara Bergh; geboren Gulik ca. 1738, begraven Amsterdam 02-07-1776. Hij is ondertrouwd (3) Amsterdam 01-10-1778 met Alida van den Bogaart; gedoopt Amsterdam 05-07-1752, begraven aldaar 16-05-1807, dochter van Petrus (Pieter) van den Bogaart en Joanna van Uden.
 6. Gerrigie van Blokland; gedoopt Montfoort 30-04-1737 (getuige Ariaentie Granjean). Zij is ondertrouwd Amsterdam 24-07-1767 met Gerrit van Uden; gedoopt Amsterdam 28-10-1737, zoon van Anthonij van Uden en Catrijna Stokhof.
 7. Willem van Blokland; gedoopt Montfoort 30-05-1739 (getuige Marij van Roijen).
 8. Antonius van Blokland; gedoopt Montfoort 19-08-1740 (getuige Cornelis van der Kluijs), overleden 1740/1743.
 9. Antonia van Blokland; gedoopt Montfoort 17-09-1741 (getuige Cornelis van der Cluijs).
 10. Antonius van Blokland; gedoopt Montfoort 23-03-1743 (getuige Anne Granjean).
 11. Lijsbet van Blokland; gedoopt Montfoort 26-10-1744 (getuige Anne Granjean), overleden aldaar 10-09-1818 (Elisabeth). Lijsbet is getrouwd Montfoort 09-02-1766 met Arie Brands; gedoopt Montfoort 26-12-1745, zoon van Lukas Brands en Gerrigje Ariens de Jong.
 12. Joanna van Blockland; gedoopt Montfoort 17-04-1746 (getuige Anne Granjean).
 13. Frans van Blokland; gedoopt Montfoort 28-06-1747 (getuige Joanna Granjean).

Generatie XI

 

XI Cornelis Lamberts van Blokland; gedoopt Montfoort 25-05-1726 (getuige Marij Lammers), overleden aldaar 1799, zoon van Lambertus van Blokland en Lijsbet Paulusse Granjean.

Cornelis is in ondertrouw gegaan Montfoort 14-12-1749 en getrouwd aldaar 28-12-1749 met Anna Maria Mulder, alias Holsterman; geboren Maswoll(?) 1720/1730, begraven Montfoort 21-02-1811, dochter van Jan Mulder, alias Holsterman en Barbara van Rijssel.

Het trouwboek van de katholieke kerk in Montfoort vermeldt in 1749:
“19 dec: is Anna Maria Mulder, anders genaamt Holsterman, bij mij gekomen en heeft in tegenwoordigheyd van Gijsbert van den Houdyk en Michiel Stigter versogt in onse Religie onderwesen te worden

28 dec: Cornelis Lamb. van Blokland, j.m. Montft.
Anna Maria Mulder, anders genaemt Holsterman, j.d. van een Ruijter wiens vader is geboortig van Breda Jan Mulder, in de wandeling genaamt Holsterman, omdat in sijn jonkheyd los en wild geleeft heeft en haar moeder Barbara van Rijssel geboortig van den Briel.”

Bij de ondertrouw voor het gerecht wordt Anna Maria vermeld als “Anna Maria Holsterman, minder-Jaarige jonge dogter, geboren te Maswoll, en woonende alhier”. Verder wordt haar naam o.a. geschreven als “Anna Maria Mulder, alias Holsterman” (doopboek 1750), “Marij Janse Mulder in de wandeling genamet Holsterman” (doopboek 1754), “Maria Holsterman” (doopboeken 1757, 1762, overlijdensakte zoon Jan 1845), “Maria Hosterman” (doopboek 1759) en “Annemi Holsterman” (overlijdensakte zoon Bart 1834).

Uit dit huwelijk:

 1. Albartus (Bart) Cornelissen van Blokland; geboren Montfoort 09-03-1749, volgt onder XII.
 2. Barta van Blokland; gedoopt Montfoort 06-04-1750 (getuige Lijsje Granjean).
 3. Marie van Blokland; gedoopt Montfoort 15-10-1754 (getuige Anna Maria van Blokland), vermoedelijk begraven aldaar 16-08-1758 (“een kind begraaven van Corn. van Blokland”).
 4. Lambert van Blokland; gedoopt Montfoort 14-05-1757 (getuige Lambert van Blokland)
 5. Anna Maria van Blokland; gedoopt Montfoort 21-10-1759 (getuige Anna Maria van der Hulst), vermoedelijk begraven aldaar 09-03-1769 (“een kind begraaven van Cornelis Lambertse van Blokland”).
 6. Jennegie van Blokland; gedoopt Montfoort 10-07-1762 (getuige Gerretje van Blokland), overleden aldaar 04-02-1837.
 7. Jan van Blokland; gedoopt Montfoort 26-01-1766 (getuige Stijntje van Snelderweert), overleden aldaar 15-03-1845. Jan is getrouwd in of voor 1804 met Dirkje Harskamp; geboren ‘s Graveland ca. 1774, overleden Montfoort 13-02-1844, dochter van Joost Harskamp en Grietje van Kuilenburg. Hieruit de kinderen Joos (Harmelen 1804 – Linschoten 1883), Aalbertus (Bart) (Montfoort 1808 – 1868), Arie (Montfoort 1811 – 1811), Maria (Montfoort 1812 – 1813) en Margrieta (Montfoort 1815 – 1898) van Blokland.

Generatie XII

 

XII Albartus (Bart) Cornelissen van Blokland; geboren Montfoort 09-03-1749 (volgens ovl.akte), overleden Huissen 30-01-1834 wijk A no 169, zoon van Cornelis Lamberts van Blokland en Anna Maria Mulder, alias Holsterman. Arbeider (1829) in Huissen

Bart is ondertrouwd Vlieland 06-07-1782 en getrouwd voor de kerk in Vlieland (hervormd) 25-07-1784 en in Huissen (RK-kerk) 05-02-1786 met Johanna Katharina (Anna) Otten; gedoopt Sas van Gent 29-04-1764, overleden Huissen 28-02-1831 wijk A no 169, dochter van Willem Hendrik Otten/Ottes en Maria Elisabetha Scheffren/Scheffriens/Scheefferin.

Bart (ook Barth en soms Lambertus genoemd) was de eerste Van Blokland in rechte lijn die Montfoort verliet om als matroos de wereld te verkennen. Op Vlieland leerde hij Anna of Antje Otten kennen. Het verschil in geloof -hij was van huis uit Rooms, zij hervormd- zat ze niet in de weg en op 6 juli 1782 gingen zij voor de hervormde kerk in ondertrouw: “Lambertus van Blokland Jongman van Montfoort in ‘t Sticht van Utrecht en Antje Willems Otto Jongedr van hier”. Zij trouwden pas twee jaar later, omdat “den bruijdegom in die tijd een reijzen na de West-Indien had gedaan”. In de tussentijd werd op Vlieland hun zoontje Willem geboren. Het gezin vestigde zich in het Gelderse Huissen. Het echtpaar werd er begin 1786 opnieuw ingezegend, nadat Anna zich tot het Rooms geloof had bekeerd: “Op 5 februari [1786] heeft hier vrijwillig en openlijk in de parochie eerst de Belijdenis van de Roomse Religie gedaen Anna Catharina Otte huijsvrouw van Lambertus van Blocklant, en vervolgens de H. Sacramenten en den Huwlijks segen ontvangen.” Alle volgende kinderen werden rooms gedoopt. Doordat Bart zich blijkbaar ‘Cornelissen van Blokland’ noemde, werden de kinderen ook met die naam ingeschreven en ontstond een nieuwe familienaam.

Overlijdensregister Huissen 1805

In Huissen zijn bijnamen niet ongebruikelijk;13 volgens aantekeningen van de pastoor stond Bart er bekend als den dikke Bart. Naast bijnamen hield de pastoor ook overlijdensoorzaken bij. In 1805 noteerde hij binnen een week het overlijden van twee kinderen Van Blokland, die stierven aan de “catharale koorts”. Dat was een virusziekte die, gezien de andere vermeldingen in die periode, meerdere slachtoffers maakte.

 

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Cornelis (Willem) van Blokland; gedoopt Vlieland 05-01-1783, overleden Huissen “aen de poccen” 17-05-1789. Werd hervormd gedoopt als “Willem Cornelis van Blokland, zoon van Lambertus van Blokland en Antje Willems Otten”, bij overlijden vermeld als “Willem van Blockland”.
 2. Anna Maria (Maria) Cornelissen van Blokland; gedoopt Huissen 10-10-1786 (getuigen Cornelis van Blokland en Anna Maria H…), overleden “aan de wormen” 30-11-1792, begraven op het kerkhof 04-12-1792.
 3. Wilhelmus (Willem) Cornelissen van Blokland; gedoopt Huissen 28-06-1789 (getuigen Joanna en Joannes Cornelissen van Blokland), overleden “aan de pokken” 10-05-1794, begraven op het kerkhof 13-05-1794.
 4. Cornelis Cornelissen van Blokland; gedoopt Huissen 05-04-1791 (getuigen Cornelus van Blokland en Maria Holsterman), overleden “aan de catharale koorts” 11-05-1805, begraven op het kerkhof 15-05-1805.
 5. Wilhelmus Cornelissen van Blokland; gedoopt Huissen 02-02-1797, overleden voor 1801.
 6. Bartholomeus Cornelissen van Blokland; gedoopt Huissen 13-01-1800 (getuigen Bart van Aalten en Joanna Vedder), overleden “aan de begaavinge” (stuipen) 17-11-1800, begraven op het kerkhof 20-11-1800.
 7. Wilhelmus (Willem) Cornelissen van Blokland; gedoopt Huissen 02-12-1801 (getuigen Wilhelmus Smit en Dorothea Stokmans), overleden “aan de catharale koorts” 06-05-1805, begraven op het kerkhof 10-05-1805.
 8. Albertus (Bart) Cornelissen van Blokland; gedoopt Huissen 09-01-1804 (getuigen Jan Hendrik van Roggen en Maria Mulder), volgt onder XIII.

Generatie XIII

 

XIII Albertus (Bart) Cornelissen van Blokland; gedoopt Huissen 09-01-1804, overleden aldaar 02-08-1880 wijk A nr 352, zoon van Albartus Cornelissen van Blokland en Johanna Katharina (Anna) Otten.

Bart is getrouwd (1) Huissen 03-10-1829 met Adriana van Leeuwen; gedoopt Oud-Zevenaar 07-03-1809, overleden Huissen 25-07-1848 A 169, natuurlijke dochter van Wilhelmina van Leeuwen. Bij haar huwelijk zonder beroep en met haar moeder wonend te Huissen.

Bart is getrouwd (2) Huissen 20-07-1849 met Theodora Wennekers; gedoopt Heteren 25-12-1801, overleden Huissen 20-10-1877, dochter van Joannes Wennekers en Catharina Derksen. Arbeidster. Zij was weduwe van Henricus van Tiffelen; geboren ca. 1778, overleden Appeltern 09-06-1847.

Bart was arbeider (1829) in Huissen. Bij het het eerste huwelijk werd alleen ondertekend door burgemeester Pilgrim en twee van de vier getuigen “verklarende de Bruidegom, deszelfs vaders, de Bruid en hare moeder, benevens de twee laatste getuigen in het schrijven onkundig te zijn”. Bart overlegde bij zijn tweede huwelijk een zogeheten akte van onvermogen: “De Burgemeester van Huissen verklaart op het medegetuigenis van Jan Cornelissen en Johannes Siepman, beiden schoenmakers en ter goeder naam en faam, staande ingezetenen dezer Gemeente, dat Albertus Cornelissen van Blokland, arbeider en Theodora Wennekers Weduwe van Henricus van Tiffelen, beide alhier woonachtig, onvermogend zijn, om den kosten tot het aangaan van een huwelijk vereischt wordenden, te kunnen bestrijden.”

Uit het eerste huwelijk:

 1. Cornelis Cornelissen van Blokland; geboren Huissen 03-09-1831, overleden aldaar 17-08-1842.
 2. Bart Cornelissen van Blokland; geboren Huissen 05-03-1833, overleden aldaar 13-09-1837 wijk A no 169.
 3. Wilhelmina Cornelissen van Blokland; geboren Huissen 22-10-1834, overleden aldaar 08-06-1847 letter A no 169.
 4. Joannes (Jan) Cornelissen van Blokland; geboren Huissen 17-08-1836 wijk A no 169, volgt onder XIV-a.
 5. Albertus Cornelissen van Blokland; geboren Huissen 09-03-1838, volgt onder XIV-b.
 6. Willem Cornelissen van Blokland; geboren Huissen 27-04-1839, overleden aldaar 02-02-1843.
 7. Fredericus Cornelissen van Blokland; geboren Huissen 21-02-1841 wijk A no 169, overleden aldaar 29-03-1841.
 8. Cornelis Cornelissen van Blokland; geboren Huissen 04-11-1842.
 9. Gerardus Cornelissen van Blokland; geboren Huissen 10-12-1844 wijk A no 169, volgt onder XIV-c.
 10. Wilhelmus Cornelissen van Blokland; geboren Huissen 24-06-1846 letter A no 169, overleden aldaar 05-04-1849.

Generatie XIV

 

XIV-a Joannes (Jan) Cornelissen van Blokland; geboren Huissen 17-08-1836 wijk A no 169, overleden Mülheim 1903, zoon van Albertus Cornelissen van Blokland en Adriana van Leeuwen. Jan kon niet schrijven. Hij was arbeider in Huissen en vestigde zich na het huwelijk in Reinira’s woonplaats Oosterbeek. In 1910 arbeider in het Duitse Styrum.

Jan is getrouwd (1) Renkum 11-07-1863 met Reinira Anna Maria Broekhuisen; geboren Doorwerth 16-03-1836, overleden Oosterbeek 04-01-1866 (Reinira Maria Broekhuizen), dochter van Gijsbertus Broekhuisen/Broekhuizen en Helena Wolters.

Jan is getrouwd (2) Heteren 14-02-1866 met Maria Mijnders; geboren Heteren 30-06-1844, overleden Gendringen 13-04-1917, dochter van Jan Mijnders en Geertruida Wennekers. Arbeidster. Maria’s tante Theodora Wennekers was Jans stiefmoeder.

In 1902 verkregen Jan en zijn zoons Johannes (1866) en Albartus (1875), allen wonend in Styrum, het Nederlands ingezetenschap [Staatscourant, 05-11-1903].

Uit het eerste huwelijk:

 1. Gijsbertus Cornelis (Gijsbert) van Blokland; geboren Oosterbeek 26-07-1864, volgt onder XV-a.
 2. Theodora Helena Cornelissen van Blokland; geboren Oosterbeek 06-11-1865, overleden aldaar 29-06-1867.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Johannes Cornelissen van Blokland; geboren Oosterbeek 11-12-1866, overleden Gendringen 07-08-1936. Arbeider. Johannes is getrouwd Renkum 04-06-1892 met Aleida van de Kamp; geboren Arnhem 20-09-1858, overleden Ulft 16-03-1929, dochter van Johannes van de Kamp en Everdina Mechelina Gabriel.
 2. Theodora Helena Cornelissen van Blokland; geboren Vianen 25-05-1869, overleden Renkum 29-01-1876.
 3. Geertruida Cornelissen Blokland geboren Eck en Wiel 10-02-1872, overleden Mülheim am Ruhr, Duitsland 22-02-1904. Geertruida is getrouwd Renkum 27-08-1898 met Jan Willem Janssen; geboren Arnhem 29-07-1867, overleden Ulft 22-03-1920, zoon van Jan Janssen en Anna Stroo. Arbeider in Arnhem (1898), ‘platzarbeiter’ in Mülheim am Ruhr, fabrieksarbeider in Gendringen (1920). Jan werd uitgeloot voor militaire dienst, maar diende vanaf maart 1895 als plaatsvervanger bij het Korps Rijdende Artillerie. Geertruida en Jan erkenden bij het huwelijk dochter Maria Johanna Catharina, geboren Oosterbeek 24-02-1894. Getuigen bij het huwelijk waren Jans zwager Johan de Man (24 jr, arbeider), Geertruida’s broers Johannes (31 jr, arbeider) en Lambartus (24 jr, arbeider) en Evert Evers (44 jr, arbeider).
 4. Albartus Cornelissen van Blokland; geboren Oosterbeek 09-02-1875, overleden Eindhoven 11-09-1963.
 5. Theodora Helena (Dora) Cornelissen van Blokland; geboren Oosterbeek 23-08-1877, overleden Arnhem 11-01-1911. Tekende haar huwelijksakte als “Doora van Bloklant”. Strijkster in Oosterbeek (1903). Dora is getrouwd Renkum 01-10-1903 met Cornelis Bernardus Rademaker; geboren Arnhem 04-11-1877, overleden aldaar 24-05-1943, zoon van Gerardus Johannes Rademaker en Margaretha Anna Nijman. Papierfabrieksarbeider (1903), pakhuisknecht (1911, 1922) in Arnhem. Cornelis is later getrouwd Arnhem 08-11-1911 met (en gescheiden Arnhem 20-03-1914, arr.rechtbank Arnhem 30-10-1913 van) Maria Johanna Francisca Jansen; geboren Bemmel ca. 1879, overleden Rotterdam 19-06-1928, dochter van Peter Jansen en Gerharda Francisca Theodora Versteeg. Cornelis is later getrouwd Arnhem 22-03-1922 met Anna Maria van Hoorn; geboren Oss ca. 1888, overleden Arnhem 30-01-1950, dochter van Petrus Johannes van Hoorn en Wilhelmina van Vlijmen. Anna was weduwe van Antonius Berendsen; geboren ca. 1883, overleden Arnhem 08-11-1913, zoon van Johannes Albartus Berendsen en Johanna Margaretha Eijt. Borstelmaker.
 6. Cornelis Cornelissen van Blokland; geboren Oosterbeek 11-01-1880, overleden aldaar 17-07-1880.
 7. Levenloos geboren dochter; geboren Oosterbeek 20-10-1881.
 8. Catharina Cornelissen van Blokland; geboren Oosterbeek 09-09-1882, overleden aldaar 09-09-1882.
 9. Catharina Helena (Kaatje) Cornelissen van Blokland; geboren Oosterbeek 27-05-1884, volgt onder XV-b.

 

XIV-b Albertus Cornelissen van Blokland; geboren Huissen 09-03-1838, overleden na 1898, zoon van Albertus Cornelissen van Blokland en Adriana van Leeuwen.

Albertus is getrouwd Arnhem 28-01-1863 met Aleida Martens; geboren Arnhem 05-03-1834, overleden na 1898, dochter van Berend Martens en Elske Bodt. Dienstmeid.

Albertus kon niet schrijven. Hij was arbeider (1863-1868) in Arnhem en verhuisde daarna met zijn gezin naar Duitsland. In 1898 woonde hij opnieuw met zijn vrouw in Arnhem, daarna mogelijk weer naar Duitsland verhuisd.

Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos geboren kind, geboren Arnhem 15-02-1864.
 2. Albertus Cornelissen van Blokland; geboren Arnhem 17-03-1865, overleden aldaar 09-09-1868.
 3. Bernardus Cornelissen van Blokland; geboren Arnhem 28-05-1867, overleden Semarang 10-10-1892.
 4. Johanna van Blockland; geboren Schonnebeck, Duitsland 28-05-1870, overleden Kerkrade 05-01-1927. Zij is getrouwd Arnhem 27-07-1898 met Derk Anthonius Rijsmus; geboren Arnhem 25-09-1870, overleden Kerkrade 23-11-1924, zoon van Derk Rijsmus en Helena Johanna Boerboom. Arbeider. Uit de huwelijksakte: “Comparanten verklaarden dat te Duisburg zijn geboren twee kinderen, respectievelijk den vierden Juni achttienhonderdvierennegentig en den achtentwintigsten Februari achttienhonderd zevenennegentig en aldaar ingeschreven onder de namen Helena Johanna en Theodoor Albertus en een den twaalfden Juli dezes jaars te Speldorf, ingeschreven onder de namen Aleida Johanna, allen kinderen van Johanna van Blockland, welke kinderen zij voor de hunnen erkennen.”

detail huwelijksakte Gerardus Cornelissen van Blokland

 

XIV-c Gerardus Cornelissen van Blokland; geboren Huissen 10-12-1844 wijk A no 169, overleden aldaar 10-12-1908 wijk D nr 298, zoon van Albertus Cornelissen van Blokland en Adriana van Leeuwen.

Gerardus is getrouwd Huissen 29-04-1880 met Anna Maria Derksen; geboren Huissen 21-01-1852, overleden Bemmel 04-01-1937, dochter van Johannes (Jan) Derksen en Margaretha Degen.

Bericht uit De Gelderlander van 5 juni 1937 over de veiling van een huis in Doornenburg

Gerardus diende van 13 mei 1864 tot 12 mei 1869 bij de Nationale Militie. Hij was arbeider in Huissen. Het gezin woonde enige tijd in het Duitse Sterkrade, waar twee kinderen werden geboren. Ze werden per 5 maart 1896 weer ambtshalve ingeschreven op het adres Achter de muur D 329 (nu Walstraat) in Huissen, medio 1900 verhuisde het gezin naar de Langestraat. In 1908 wordt hij vermeld als koopman.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Cornelissen van Blokland; geboren Huissen 18-05-1881, overleden Bemmel 14-11-1936. Landbouwarbeider.
 2. Margaretha Cornelissen van Blokland; geboren Huissen 25-12-1883 wijk A nr 352. Dienstbode (1909). Margaretha is getrouwd Bemmel 19-08-1909 met Hendrikus Johannes Janssen; geboren Doornenburg 20-02-1880, overleden Utrecht 23-06-1936 (Jansen), zoon van Evert Janssen en Johanna Maria (Anna) Vos.

 3. Anna Maria Cornelissen van Blokland; geboren Huissen 22-06-1886, overleden Huize Elvira in Amstenrade 29-08-1976, begraven Hoensbroek 02-09-1976. Haar geboorte werd aangegeven door opa Derksen, die bij de geboorte aanwezig was. Haar vader was “uit oorzake van afwezigheid verhinderd in persoon de aangifte te doen”. Anna is getrouwd Huissen 15-07-1908 met Hendrikus Antonius Hendriks; geboren Huissen 18-02-1882, overleden Brunssum 24-02-1965 St. Gregoriusziekenhuis, begraven Hoensbroek, zoon van Johannes Theodorus Hendriks en Wilhelmina Diemen. Mandenmaker, later mijnwerker. Ter gelegenheid van hun gouden huwelijk in 1958 werden zij door het Limburgsch Dagblad geportretteerd.13
 4. Maria Cornelie (Marie) Cornelius van Blockland; geboren Buschhausen, Sterkrade, Duitsland 27-02-1892, overleden. Marie woonde en werkte vanaf december 1909 als dienstbode in Nijmegen. Ze verhuisde in maart 1911 naar Bemmel, waar ze kort daarop trouwde. Ze legde met haar moeder bij het huwelijk een verklaring af over “de identiteit van den vader der bruid wegens naamverschil in de overlegde stukken”, zie hieronder haar Geburtsurkunde. Marie is getrouwd Bemmel 27-04-1911 met Wilhelmus Andreas (Willem) Janssen; geboren Doornenburg 22-09-1881, overleden, zoon van Evert Janssen en Johanna Maria (Anna) Vos. Hij was ten tijde van het huwelijk steenfabrieksarbeider in Bemmel, hij kon niet schrijven. Willem werd ingeloot voor de lichting van de Nationale Militie van 1901, maar “vervolgens bij onherroepelijk geworden uitspraak van den Militieraad, uithoofde van lichaamsgebreken (No 111 van het Reglement, vastgesteld bij Staatsblad No 151 van 1883) voor den dienst ongeschikt is verklaard”.
 5. Gerhard Cornelissen van Blokland; geboren Sterkrade, Duitsland rond april 1894, overleden Huissen 21-10-1895 (Gerhard Cornelis van Blokland).

Geburtsurkunde

Geburtsurkunde Marie Cornelius van Blockland

Boven de Geburtsurkunde van Marie Cornelius van Blockland en onder haar handtekening onder de huwelijksakte (1911)

Handtekening


Generatie XV

 

XV-a Gijsbertus Cornelis (Gijsbert) van Blokland; geboren Oosterbeek 26-07-1864, overleden aldaar 29-10-1895, zoon van Joannes Cornelissen van Blokland en Reinira Anna Maria Broekhuizen.

Gijsbert was metselaar. In tegenstelling tot zijn broers en zussen voer(d)en hij en zijn nazaten de naam Van Blokland.14

Gijs is getrouwd Renkum 03-09-1887 met Beertje Gerritsen; geboren Putten 25-08-1860, overleden Oosterbeek 07-06-1919, dochter van Gerrit Gerritsen en Bietje Wolbersen, dienstmeid.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit van Blokland; geboren Putten 14-10-1882. Bij het huwelijk van zijn moeder gewettigd.
 2. Rezina Maria van Blokland; geboren Oosterbeek 09-10-1887, overleden Arnhem 23-06-1920 (Maria Rozina). Zij is getrouwd Renkum 19-08-1909 met Wilhelm Gerritsen; geboren Oosterbeek 12-12-1883, overleden Renkum 24-12-1958, zoon van Gerrit Jan Gerritsen en Lutje Menting, opperman, hulpmonteur en elektromonteur. Wilhelm is hertrouwd Renkum 29-03-1923 met Dina Johanna Piepers; geboren ca. 1891, overleden na 1958, dochter van Gerrit Piepers en Hendrika Aleida Otten. Dina is eerder getrouwd Wisch 16-02-1911 met (en gescheiden 1922 van) Frederik Schipper; geboren ca. 1889, zoon van Jasper Arie Schipper en Frederika Touber.
 3. Jan van Blokland; geboren Oosterbeek 08-01-1889, volgt onder XVI-a.
 4. Berendina Gijsberta van Blokland; geboren Oosterbeek 17-12-1890, overleden Baarn 17-04-1965. Berendina is getrouwd Warmond 09-11-1921 met Hendrik Gerard Dalhuisen; geboren Epe 09-07-1888, overleden Zeist 04-09-1957, zoon van Pieter Louis Dalhuisen en Johanna Berkhoff, huisknecht.
 5. Gijsbertus Cornelis (Gijs) van Blokland; geboren Oosterbeek 02-03-1893, volgt onder XVI-b.
 6. Bietje Johanna (Bia) van Blokland; geboren Oosterbeek 05-02-1895, overleden Utrecht 06-12-1973, begraven Oosterbeek. Bia is getrouwd Renkum 24-12-1919 met Geurt Peters; geboren Oosterbeek 04-07-1895, overleden Apeldoorn 19-09-1973, begraven Oosterbeek, zoon van Dirk Peters en Alida Margaretha van Druten, bankwerker en smid.
 7. Reindert van Blokland; geboren Oosterbeek 10-03-1896, overleden Delft 13-05-1953. Electromonteur in Delft (1921). Reindert is getrouwd Ridderkerk 01-09-1921 met Wilhelmina Adriana Wesdorp; geboren Brouwershaven 21-05-1893, dochter van Jan Cornelis Wesdorp en Pieternella van der Weel.

 

XV-b Catharina Helena (Kaatje) Cornelissen van Blokland; geboren Oosterbeek 27-05-1884, overleden Gendringen 20-09-1941, dochter van Joannes Cornelissen van Blokland en Maria Mijnders.

Kaatje is getrouwd Mülheim am Ruhr, Duitsland 22-07-1911 met Jan Verbrugge; geboren Oosterbeek 26-02-1881, overleden Gendringen 25-08-1949, zoon van Abraham Verbrugge en Willemientje Aalbers.

Uit een onbekende relatie:

 1. Albert Cornelius van Blokland; geboren Mülheim am Ruhr, Duitsland juni 1904, overleden aldaar 01-01-1907.

Generatie XVI

 

XVI-a Jan van Blokland; geboren Oosterbeek 08-01-1889, overleden Arnhem 04-08-1954, begraven Den Haag, Nieuw Eykenduinen 07-08-1954, zoon van Gijsbertus Cornelis (Gijsbert) van Blokland en Beertje Gerritsen.

Hij is getrouwd (1) Arnhem 29-09-1915 met Maria Hendrika van Hensbergen; geboren Oosterbeek 15-11-1887, overleden Den Haag 04-04-1949, begraven Den Haag, Nieuw Eykenduinen, dochter van Frans van Hensbergen en Maria Hendrika Aukes.

Hij is getrouwd (2) Arnhem 18-07-1952 met Elizabeth Cornelia van Quawegen; geboren Zoeterwoude 01-06-1889, overleden Arnhem 02-04-1978, dochter van Gerrit van Quawegen en Maria Amelia Proost. Elizabeth was eerder getrouwd Den Haag 28-03-1917 met Christiaan Lodewijk Dekker; geboren Leiden 10-07-1890, overleden Arnhem 15-04-1924, zoon van Gerardus Dekker en Christina Ludovica Maria Gerardina Veldhorst, kleermaker.

Jan was uitvoerder van bouwwerken (1915), leraar aan de ambachtsschool in Den Haag (1921).

Uit het eerste huwelijk:

 1. Maria Hendrika (Rie) van Blokland; geboren Den Haag 08-07-1921. Rie is getrouwd Den Haag 10-06-1943 met Frans Hijnekamp; zoon van Jan Hendrik Hijnekamp, bakker, en Christina Johanna (Stien) van Hensbergen.
 2. Johanna Berendina van Blokland; geboren Den Haag 07-08-1926, overleden Wassenaar 24-02-1996, begraven Den Haag, Nieuw Eykenduinen. Zij is getrouwd Den Haag 27-09-1950 met Hendrik Jan Marie Tompot; geboren Den Haag 14-02-1924, overleden aldaar 11-06-1991, begraven Den Haag, Nieuw Eykenduinen, zoon van Hendrik Jan Marie Tompot en Petronella Boudestein.

 

XVI-b Gijsbertus Cornelis (Gijs) van Blokland; geboren Oosterbeek 02-03-1893, overleden Sassenheim 02-10-1971, zoon van Gijsbertus Cornelis van Blokland en Beertje Gerritsen.

Hij is getrouwd Rhenen 21-09-1921 met Gerardina van den Berg; geboren Rhenen 12-12-1890, overleden Katwijk 12-03-1968, begraven Voorhout, dochter van Ernst van den Berg en Melia van Elst.

Gijs werkte aanvankelijk als barbier en was vanaf ca. 1919 schrijver (ambtenaar) bij de Ned. Spoorwegen.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Gijsbertus Gerardinus (Bert) van Blokland geboren Utrecht 24-12-1922, overleden Voorhout 22-04-1996, begraven aldaar 25-04-1996.

 

Bronnen en noten

 1. Jhr. H. van de Poll noemt in zijn “Bijdrage tot de genealogie van het geslacht van de Poll” (De Nederlandsche Leeuw, 1933, p. 7, 42, 47) onder anderen Gijsbert Jansz Collaert (overleden voor 13 mei 1437), poorter en schout van Montfoort, getrouwd met Mechteld Melis Jansdr. en hun zoon Jan Gijsbertsz Collaert, getrouwd met Clemense Aerrztsdr. van Hove. Vader (in 1422 en 1436) en zoon (in 1449) zegelden met het Collaert-zegel, met daarop een “omgekeerde punt vergezeld van een ster in den rechter schildhoek”. Hij noemt daarnaast Willem Jansz Collaert, schepen (1662) van Montfoort, die zegelde met de omgekeerde punt. Deze Willem was getrouwd met Judith van de Poll, die volgens de schrijver een nazaat was van de 15e eeuwse Gijsbert Jansz Collaert.
 2. Repertorium op de lenen van de hofstede Montfoort 1362-1649 van J.C. Kort.
 3. Uitkoop kinderen van Jan Kollert in Stadsgerecht Montfoort, Akten van de weeskamer Montfoort, archief M017, inventarisnummer 107, folio 112v, 25-01-1528. Transcriptie door Geert Ouweneel, via Wat staat daer?: “In maniere ende vorwarden hiernae bescreven zoe is Cornelia, Jan Kollerts weduwe mit Anthonis Henrickz, haer man ende voicht, overghecomen bij bruder ende maeghen van de kinderen van Jan Kollert, zaligher memorie, ende hebben tesamen een uuytcoep ghemaect van den kinderen voirsz,. als bij name Dirck Jansz Kollert, Frans Kollert, Adriaen Kollert ende Willem Kollert, ghebruders, Mertge Jansdochter ende Margryt Jansdochter, gehsusters, in den eersten soe zijn dese voirsz. kinderen uuytghecoft uten boedel van horen vader voirsz. van alle datghene dat die voirsz. kinderen aenbestorven mach wesen bij dode van Jan Kollert, haer vader saligher memorien, ende dit voir die somme van achtien hondert schilden hollans ghelt, te weten dat Cornelia voirsz. Anthonis Heynrickz hair man ende voecht hiervoir hebben sullen in den eerste die husinghe mit die brouwerie, staende aen die havenbrugghe ende mitten huysraet ende inboel die haerluden thoebehorende, noch hierthoe dat bouhuys mit die bouwerie ploech, waeghen ende anders als tot die bouwerie behoirt, ende noch een huys, staende aen die haven dair Willen Aertsz nu ter tijt in woent, noch twee merghen eyghen lants op Heeswijck bij die heylighe horn respective, noch twee hondert schilt van de verstorvinghe van den erfpacht, ghelegen op corte blocklant, noch hondert schilt van een rentenbrieff van Dirck Aertsz, noch een rentebrieff van Berte Ghijsberts int ghe.. wedue resp., noch soe sal Cornelia mit Anthonis hoer man voirsz. hebben dat schuldeboeck ende die kerfstock daer die voirsz. kinderen mede in bestorven waeren, voert soe sal Cornelia mit Anthonis haeren man voirgeschreven ses kinderen voirsz. beschreven int weeskinderboeck bij der burchmeesteren ende gherecht als dat behoirt, soedat die kinderen daer mede bewaert sijn, te weten dat elke kint voirsz. sal hebben voir haer vaderlicke erve elk drie hondert schilden hollants, voirt soe sal Cornelia mit Anthonis hoir man dese voirsz. kinderen houden in eten ende drincken in kleeden ende schoen ende ter schoele laeten als redelick en moeghelick is bij ghoetduncken van vrienden ende maeghen ende tot des gherechts bescheydenheyt voir dat ghewin van desen ghelden voirsz. ende off daer enighe van desen kinderen voirt uten huyse wouden ghaen, soe sellen die kinderen dan haer renten ingaen te weten van hondert schilden jaerlicx ses tot renten ende of air enich van de kinderen hylickten soe soude Cornelia miet Anthonis hoeren man gheven de wese dan opte legghen ende te betalen elke kint zijn drie hondert bynnen een vierendeel jaers nadat se ghehylickt? zijn, voirt zijnt vorwaerden als desen voirsz, kinderen ghecomen zijn tot haeren mondighe jaeren ende sij dan haer ghelt te doen hadden, soe sal Cornelia mit haeren man ghehouden wesen die vorsz, kinder op te leggen hoer voirsz. ghelt alsoe veere als vrunden ende maeghen dat kint bequaem kennen sijn ghelt selfs te ontfangen ende mede bij ghoede duncken van den burchmeyster mitten gherechten in der tijt wesende mede des ghoetduncken sal, ende als Cornelia voirsz. mit hoeren man ende voirsz. kinderen offlossen willen dese voirsz. penninghen indem dat Cornelia heeft dan enighee ghoede rentebrieff, van daer sal sijn haren voirsz. kinderen moeghen meer betalen, alsoe veer als die brieve ghoet gherekent? worden bij den vrunden ende maeghen ende bij den gherechte in der tijt, ende hiervoir alle dese voirsz. voirwarden set Cornelia mit Anthonie Heynrickz, hoeren man ende voecht, tot eene onderpant alle hare ghoet, rorende ende unrorende, dat sij nu heeft off noch crighen mach, .. … voir de de burchmeyster Jan Ghijsbertsz van de Poll, Yman Hermansz, rentmeester, …, scepenen, Heynrick Jacops, Wouter Roelofsz van Loyesteyn ende Cornelis Claesz op Sinte Pouwelsdach conversionis anno 1528.

  Item van dese voirschreven achtienhondert schilden heeft Antonis Heynrickz op betaelt vijftienhondert schilden, te weten dusent schilden mit dat groete huys, staende an de havenbrugghe mit die brouwerie ende alle sijn toebehoren mit dat verckescot, noch gegheven? twee merghen lants eyghelick gheleghen op Heeswijck boven die heylighe horn nae vermoegen den eyghensbrieff daervan wesende, mit alsulke lotinghe ende vruchten die daer nu ter tijt op leggende sijn ende Thonis Heynrickz dairaen heeft, dese voirsz. twee mergen lants ghetaxeert mit die voirsz. vruchten voir vier hondert schilden hollants, noch hierthoe een rentenbrieff van tsestich lichte gulden sestien brabantse stuvers voor den gulden, sprekende op Beerte Ghijsbert Rutgersz wedue nae inhouts des rentenbriefs, noch sal Anthonis Heynrickz hierthoe legghen veertich schilden hollants, te betalen tusschen dit ende den eersten dach van der meyemart nu naestcommende wesende opth sestienste February anno 1533, vorder scout Heynrick Jorisesz ende burghermeyster Zweder Jansz, Jan Ghijsbertsz van de Poll, scepenen, Dirck Aertsz Obijn, Wouter Roelofz van Loyesteyn.

  Item van dese vijftienhondert schilden is Jan Dirckz betaelt mit Mertge sijn huisvrou die hondert schilden voer haer vaderlicke erve. Item aengaende die andere twalif hondert schilden sal men bevinden hier- nae mit dit boeck int dartienste blat.”

 4. Vermelding Adriaen Jansz Collert als man en voogd van Anna Jans van der Hoeven in Stadsgerecht Montfoort, Akten van de weeskamer Montfoort, archief M017, inventarisnummer 108, folio 57v, 06-05-1556.
 5. Boedelscheiding Marrigjen Willems, echtgenote van Jan Adriaansz Collaert in Stadsgerecht Montfoort, Akten van de weeskamer Montfoort, archief M017, inventarisnummer 109, folio 206, 01-02-1587.
 6. Uitkoop Adriaan en Pancras Geerloffs Collaert in Stadsgerecht Montfoort, Akten van de weeskamer Montfoort, archief M017, inventarisnummer 112, folio 33, 14-11-1616.
 7. Boedelscheiding Willem Jansen Collaert in Notarieel archief Montfoort, Montfoort, archief M023, inventarisnummer 1448, folio 262, 28-11-1688.
 8. Huwelijkscontract Jan Willemsen Collaert, in Notarieel archief Montfoort, Montfoort, archief M023, inventarisnummer 1450, folio 66, 28-09-1703.
 9. Boedelscheiding erven Claas Fransz en Aaltje Willems, Utrecht, 02-04-1708.
 10. Boedelscheiding nalatenschap Jan Willemsen van Blokland in Notarieel archief Montfoort, Montfoort, archief M023, inventaris 1451, folio 34, 08-12-1711.
 11. Verkoop huis door erfgenamen van Cornelis Jansz van Blokland in Notarieel archief Montfoort, Montfoort, archief M023, inventaris 1460, folio 3, 19-03-1730.
 12. “Bijnamen in de 18e eeuw” door P.G.M. Driessen in Enkele familienamen, die Huissen passeerden., Huissen: Sectie Genealogie, Historische Kring Huessen, 2012. p. 210.
 13. “Vandaag gouden bruiloft op de Koumen te Hoensbroek. Familie-reunie in grote feesttent.”, Limburgsch Dagblad, 19 juli 1958; Gouden bruiloftsfeest op de Koumen”, Limburgsch Dagblad, 24 juli 1958; “In Valkenburg werden gouden paren uit Hoensbroek gehuldigd. Hoogtepunt van bejaardentocht.”, Limburgsch dagblad, 12 september 1958.
 14. Het nageslacht van Gijsbert is deels ontleend aan de Stambomen (van) Blokland(er) van Robin de Heij.

 


Deze genealogie is voor het laatst bijgewerkt op 22 november 2023.

2 Comments

 • M.Muller

  Geachte Lezer

  Hierbij een aanvulling van Joannes (Jan) Cornelissen van Blokland.

  [Bedankt! De aanvulling is door mij verwerkt in bovenstaande genealogie, Ronn]

  M.vr.gr. M.Muller

 • MJA Goossens-Compeer

  Hartelijk dank; ik heb informatie van familie Van de Poll overgenomen voor verder onderzoek.
  Ik onderzoek de tak Claes Willem van de Pol, mijn verre voorvader.
  M.V.G. MJA Goossens-Compeer

Leave a Reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *