Genealogieën

Genealogie van de familie Goslinga

De naam van de familie Goslinga is ontleend aan de Friese voornaam Gosling (ook Goslijk). Hein Goslings en zijn broer Andrys Goslings namen in 1811/1812 deze familienaam aan. Hun neef Gosling Lieuwes noemde zich Ferwerda naar zijn beroep als schilder (verwer).


Generatie I

I Goslijk Pijters

Uit een onbekende relatie:

 1. Bocke Goslijks; gedoopt Bozum 07-03-1680

 2. Lieuwe Goslijks; gedoopt Bozum 11-01-1685, volgt onder II

Generatie II

II Lieuwe Goslings; gedoopt Bozum 11-01-1685, overleden voor 1749, zoon van Goslijk Pijters. Lieuwe was meesterschoenmaker in Franeker. Hij werd in 1709 ingeschreven in het Burgerboek, waarbij werd vermeld dat hij in Bozum is geboren.

Lieuwe is ondertrouwd (1) Franeker 15-09-1708 en is getrouwd Franeker 04-10-1708 met Antie Jacobs; van Franeker, overleden 1717/1728.

Lieuwe is ondertrouwd (2) Franeker 20-04-1728 met Hiltje Heins; waarschijnlijk gedoopt Franeker 04-07-1678 als dochter van Hein Jelles en Jeltje Tijssen.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Japick (Jacob) Lieuwes; gedoopt Franeker 16-09-1710, volgt onder III-a.
 2. Pyttie Lieuwes; gedoopt Franeker 21-09-1713.

 3. Goslingh Lieuwes; gedoopt Franeker 14-12-1717, volgt onder III-b.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Bauckjen Lieuwes; gedoopt Franeker 05-05-1729.
 2. Tryntie Lieuwes; gedoopt Franeker 03-04-1732.

 3. Hein Lieuwes; gedoopt Franeker 01-02-1735.

Generatie III

III-a Japick (Jacob) Lieuwes; gedoopt Franeker 16-09-1710, zoon van Lieuwe Goslijks en Antie Jacobs. Jacob was meesterschoenmaker en winkelier te Franeker. Hij pachtte in 1740 voor een jaar de impositie (impost = verbruiksbelasting) van turf en brandhout in Franeker, zijn broer Goslingh stond borg.

Jacob is ondertrouwd Franeker 03-06-1741 en is getrouwd ald. 21-06-1741 met Jeltje Jelles; van Akkrum. Mogelijk gedoopt Terhorne 14-02-1714 als dochter van Jelle Lolkes.

Uit dit huwelijk:

 1. Lieuwe Jacobs; gedoopt Franeker 08-04-1742
 2. Jelke Jacobs; gedoopt Franeker 22-12-1743
 3. Pytter Jacobs; gedoopt Franeker 22-02-1746
 4. Anne Jacobs; gedoopt Franeker 07-12-1747
 5. N.N. Jacobs; gedoopt Franeker 25-11-1749
 6. Antje Jacobs; gedoopt Franeker 29-03-1753

 7. Pier Jacobs; gedoopt Franeker 29-05-1754

III-b Goslingh Lieuwes; gedoopt Franeker 14-12-1717, overleden na 1758, zoon van Lieuwe Goslijks en Antie Jacobs. Meesterschoenmaker in Franeker. Goslingh verhuisde in 1752 met zijn gezin naar Joure.

Goslingh is ondertrouwd Franeker 27-04-1743 en is getrouwd aldaar 12-05-1743 met Aaltje Andrys; van Franeker.

Uit dit huwelijk:

 1. Lieuwe Goslings; gedoopt Franeker 20-02-1744, volgt onder IV-a.
 2. Andrys Goslings; gedoopt Franeker 27-01-1746. overleden voor 1753.
 3. Hein Goslings [Goslinga]; gedoopt Franeker 17-06-1750, volgt onder IV-b.
 4. Andrys Goslings [Goslinga]; gedoopt Joure 23-09-1753, volgt onder IV-c.

 5. Antje Goslings; gedoopt Koudum 01-10-1758, overleden Bergum 07-04-1810. Antje is getrouwd Bergum 05-05-1782 Johannes Meinderts van Vlie; geboren ca. 1757, overleden Tietjerksteradeel 01-10-1831, zoon van Meindert Johannes en Hendrikje Piebes.

Generatie IV

IV-a Lieuwe Goslings; gedoopt Franeker 20-02-1744, overleden Dokkum 15-07-1800, zoon van Goslingh Lieuwes en Aaltje Andrys. Schipper.

Lieuwe is getrouwd Grouw 22-09-1771 met Fokje Abrahams; gedoopt Burum-Munnekezijl 03-02-1737, overleden Dokkum? na 1805, dochter van Abraham Gosses.

Uit dit huwelijk:

 1. Aaltje Lieuwes; geboren Warga 30-06-1774, gedoopt Warga 14-08-1774

 2. Gosseling Lieuwes [Ferwerda]; geboren Warga 30-09-1775, volgt onder V-a.

IV-b Hein Goslings [Goslinga]; gedoopt Franeker 17-06-1750, overleden Minnertsga 02-01-1823, zoon van Goslingh Lieuwes en Aaltje Andrys. Hein nam in augustus 1812 de naam Goslinga aan, woonde toen te Minnertsga.

Hein is ondertrouwd Wier 14-05-1803 en is getrouwd Minnertsga met Trijntje Pieters; van Wier, overleden na 1829. Werkvrouw (1829) in Minnertsga.

Uit dit huwelijk:

 1. Gosse Heins Goslinga; geboren Minnertsga 11-05-1806, volgt onder V-b.

 2. Grietje Heins Goslinga; geboren Minnertsga 12-01-1823 (tien dagen na overlijden van vader Hein)

IV-c Andrys Goslings [Goslinga]; gedoopt Joure 23-09-1753, overleden Bergum 10-06-1822, zoon van Goslingh Lieuwes en Aaltje Andrys. Andrys was executeur in Bergum. Hij nam op 27-12-1811 de familienaam Goslinga aan.

Andrys is getrouwd Bergum 14-04-1782 met Trijntje Cornelis Gaikema; geboren Bergum 19-06-1756, gedoopt Bergum 25-07-1756, overleden Tietjerksteradeel 05-02-1839, dochter van Cornelis Egberts Gaikema en Tjitske Fokkes.

Uit dit huwelijk:

 1. Tjitske Andrys; geboren Bergum 29-12-1782, gedoopt Bergum 09-02-1783, overleden voor 1811.

 2. Aaltje Andrys Goslinga; geboren Bergum 13-03-1785, gedoopt Bergum 24-04-1785, overleden aldaar 04-09-1849. Bij het huwelijk vermeld als Goslings, tekende ‘Aaltje Andries Goslinga’. Boerin in Bergum. Aaltje is getrouwd Tietjerksteradeel 14-05-1815 met Oeds Lubberts Gaikema; geboren Bergum ca. 1794, overleden Bergum 12-04-1820, zoon van Lubbert Jans Gaikema en Jitske Oedzes. Huisman.

Generatie V

V-a Gosseling (Gosling) Lieuwes [Ferwerda]; geboren Warga 30-09-1775, gedoopt Warga 01-10-1775, overleden Leeuwarden 14-09-1828, zoon van Lieuwe Goslings en Fokje Abrahams. Gosling noemde zich in 1799 al Ferwerda, naar zijn beroep als verwer (huisschilder) in Dokkum. Zijn overlijden werd aangegeven door twee bewaarders van het ‘huis van reclusie en tuchtiging’ in Leeuwarden, vermoedelijk is hij in de gevangenis overleden. Goslings nageslacht wordt hier verder niet gevolgd.

Gosling is getrouwd Dokkum 15-09-1799 met Jeltje Jeltes Beekmans; geboren Dokkum 10-08-1778, gedoopt Dokkum 16-08-1778, overleden Dokkum 30-01-1848, dochter van Jelte Johannes Beekman(s) en Martje Gerbens.

Uit dit huwelijk:

 1. Fokje Goslings Ferwerda; geboren Dokkum 12-10-1801, gedoopt Dokkum 01-11-1801, overleden aldaar 19-06-1863. Fokje is getrouwd Dokkum 20-09-1831 met Sint van der Hoek; geboren Hantumhuizen ca. 1806, overleden Dokkum 10-08-1849, zoon van Eva van der Hoek. Koopmansknecht.
 2. Martje Goslings Ferwerda; geboren Dokkum 22-10-1805, gedoopt Dokkum 06-11-1805.
 3. Jelte Goslings Ferwerda; geboren Dokkum 05-09-1807, gedoopt Dokkum 04-10-1807. Verver. Jelte is getrouwd (1) Dokkum 28-09-1834 met Tietje Jacobs Boersma. Hij is getrouwd (2) Dokkum 26-11-1874 met Regina Keuning; geboren Dokkum ca. 1822, dochter van Albert Dirks Keuning en Tetje Sakes van der Kloet.
 4. Marta Goslings Ferwerda; geboren Dokkum 14-12-1811

 5. Lieuwe Goslings Ferwerda; geboren Dokkum 13-02-1817. Lieuwe is getrouwd Dantumadeel 11-05-1851 met Akke Poppes Vriesema, ook Friesema; geboren Dokkum 30-08-1818, dochter van Popke Martens Friesema/Vriesema en Grietje Dooitsens.

V-b Gosse Heins Goslinga; geboren Minnertsga 11-05-1806, gedoopt Minnertsga 08-06-1806, overleden Herbaijum 09-02-1855, zoon van Heine Goslings [Goslinga] en Trijntje Pieters. Schoenmakersknecht.

Gosse is getrouwd Het Bildt 19-07-1829 met Jantie Dirks Kas; geboren Berlikum 25-07-1807, overleden Franekeradeel 15-02-1847, dochter van Dirk Johannes Kas en Dirkje Sapes Meyer.

Uit dit huwelijk:

 1. Hein Gosses Goslinga; geboren Tzummarum 02-09-1830, volgt onder VI-a.
 2. Dirk Gosses Goslinga; geboren Minnertsga 17-07-1833, overleden aldaar 27-07-1835.
 3. Dirk Gosses Goslinga; geboren Minnertsga 07-05-1836, overleden aldaar 12-01-1848.
 4. Johannes Goslinga; geboren Minnertsga 04-10-1838, volgt onder VI-b.
 5. Trijntje Goslinga; geboren Minnertsga 10-03-1841, overleden aldaar 23-06-1874. Trijntje is getrouwd Barradeel 19-05-1866 met Jacobus Fokkes Bakker; geboren Barradeel 09-07-1841, overleden Barradeel 25-02-1895, zoon van Fokke Jans Bakker en Jeltje Johannes Kuipers.

 6. Poppe Goslinga; geboren Tzummarum 13-07-1844, overleden Minnertsga 08-01-1848.

Generatie VI

VI-a Hein Gosses Goslinga; geboren Tzummarum 02-09-1830, overleden Menaldum 23-06-1872, zoon van Gosse Heins Goslinga en Jantie Dirks Kas. Hein was arbeider in Tzummarum (1856) en Menaldum (1857-overlijden).

Hein is getrouwd (1) Menaldumadeel 21-05-1856 met Ymkje Dirks de Boer; geboren Berlikum 17-02-1831, overleden Menaldum 20-08-1867, dochter van Dirk Martens de Boer en Klaaske Pieters Bijlsma.

Hein is getrouwd (2) Menaldumadeel 19-02-1870 met Jantje Jans van der Meulen; geboren Berlikum 10-11-1844, overleden Menaldum 22-05-1885, dochter van Jan Kornelis van der Meulen en Catharina Victor Klifford. Zij hertrouwde Menaldumadeel 22-04-1875 met Jouw Dirks van der Meer; geboren Menaldum 06-09-1845, overleden Menaldum 01-03-1924, zoon van Dirk Jans van der Meer en Antje Tjeerds Fokkema. Werkman.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Gosse Goslinga; geboren Menaldum 28-02-1857, volgt onder VII-a
 2. Klaaske Goslinga; geboren Menaldum 23-06-1858, overleden aldaar 30-07-1859.
 3. Klaaske Goslinga; geboren Menaldum 28-04-1861, overleden aldaar 29-07-1861.
 4. Dirk Goslinga; geboren Menaldum 21-08-1862, volgt onder VII-b.
 5. doodgeboren dochter; geboren 18-03-1866.

 6. Klaaske Goslinga; geboren Menaldum 13-07-1867, overleden aldaar 31-08-1867.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Jan Goslinga; geboren Menaldum 05-08-1870, overleden aldaar 21-08-1870.

 2. Jan Goslinga; geboren Menaldum 04-02-1872, overleden aldaar 05-08-1872.

VI-b Johannes Goslinga; geboren Minnertsga 04-10-1838, overleden Eenrum 27-11-1918, zoon van Gosse Heins Goslinga en Jantie Dirks Kas. Dagloner.

Johannes is getrouwd Eenrum 29-04-1871 met Martje Wierema; geboren Eenrum 26-05-1844, overleden Ulrum 15-06-1925, dochter van Hindericus Enne Wierema en Foktje Derks Poth.

Uit dit huwelijk:

 1. Derk Goslinga; geboren Eenrum 01-02-1867, volgt onder VII-c.
 2. Jantje Goslinga; geboren Eenrum 14-04-1872, overleden Groningen 11-03-1968, begraven Ulrum. Jantje is getrouwd Leens 20-05-1897 met Jelle Walstra; geboren Wehe 08-05-1870, overleden Ulrum 13-04-1935, begraven Ulrum, zoon van Oebele Walstra en Roelfien Japenga. Veehouder.
 3. Henderikus Goslinga; geboren Eenrum 22-02-1874, overleden aldaar 15-07-1874.
 4. Hinderikus Goslinga; geboren Eenrum 02-06-1875, overleden aldaar 10-10-1879.
 5. Hein Goslinga; geboren Eenrum 20-03-1877
 6. Antje Goslinga; geboren Eenrum 22-05-1878. Antje is getrouwd Eenrum 23-05-1903 met Gijsbertus Joannes Rienks; geboren Leens 21-11-1872, zoon van Pieter Rienks en Frederika Wieringa. Koopman.
 7. Trijntje Goslinga; geboren Eenrum 24-05-1881. Trijntje is getrouwd Eenrum 21-05-1904 met Jacob Douma; geboren Anjum 19-03-1873, zoon van Gerben Douma en Gaatske Meinderts de Groot.

 8. Doodgeboren zoon; geboren Eenrum 10-01-1883.

Generatie VII

VII-a Gosse Goslinga; geboren Menaldum 28-02-1857, overleden aldaar 12-02-1945, zoon van Hein Gosses Goslinga en Ymkje Dirks de Boer. Arbeider, werkman.

Gosse is getrouwd Menaldumadeel 24-05-1888 met Trijntje Riemersma; geboren Menaldum 18-06-1862, overleden na 1945, dochter van Wiebe Riemers Riemersma en Trijntje Jaspers Disselsma.

Uit dit huwelijk:

 1. Trijntje Goslinga; geboren Menaldum 25-01-1890. Trijntje is getrouwd Menaldumadeel 10-06-1915 met Enne Reitsma; geboren Berlicum 12-12-1887, zoon van Wybren Reitsma en Sybrigje de Haan. Timmerknecht (1915).
 2. Ymkje Goslinga; geboren Menaldum 12-04-1892, overleden aldaar 16-02-1895.
 3. Hein Goslinga; geboren Menaldum 29-10-1896, overleden 04-01-1990, begraven Harlingen. Hij is getrouwd met Frederika Margaretha Maria Magdalena de Haan; geboren 01-05-1895, overleden 04-03-1987, begraven Harlingen, dochter van Hendrik de Haan en Jacobje van Noggeren.
 4. Ymkje Goslinga; geboren Menaldum 23-07-1899, overleden aldaar 19-02-1919. Dienstbode.

 5. Wijbe Goslinga; geboren Menaldum 18-03-1902.


VII-b Dirk Goslinga; geboren Menaldum 21-08-1862, overleden Menaldum 12-05-1928, zoon van Hein Gosses Goslinga en Ymkje Dirks de Boer. Arbeider.

Dirk is getrouwd Menaldumadeel 02-09-1886 met Grietje de Haan; geboren Berlikum 06-08-1864, overleden Menaldumadeel 17-11-1948, dochter van Meindert Ennes de Haan en Marijke Klazes Vlietstra.

Uit dit huwelijk:

 1. Hein Goslinga; geboren Menaldum 12-08-1887, overleden Leeuwarden 04-03-1962, begraven Leeuwarden, Noorderbegraafplaats. Timmerknecht (1910). Hein is getrouwd Het Bildt 28-07-1910 met Tjerkje Halma; geboren St. Annaparochie 14-04-1888, overleden Veenwouden (Talmahuis) 20-11-1966, begraven Leeuwarden, Noorderbegraafplaats, dochter van Thijs Halma en Maartje Spoelhof.
 2. Marijke Goslinga; geboren Menaldum 07-10-1890, overleden aldaar 01-03-1897.
 3. Ymkje Goslinga; geboren Menaldum 13-10-1895, overleden Groningen (Talmahuis) 08-05-1969, begraven Menaldum.

 4. Meindert Goslinga; geboren Menaldum 13-09-1909, overleden Groningen 05-06-1993, begraven Selwerderhof. Meindert is getrouwd 05-07-1934 met Hanna Dijkstra; geboren Groningen 17-02-1911, overleden Groningen 24-07-1998, begraven Selwerderhof, dochter van Hanna Dijkstra.

VII-c Derk Goslinga; geboren Eenrum 01-02-1867, overleden Eenrum 14-07-1946, zoon van Johannes Goslinga en Martje Wierema. Stoker, machinist.

Derk is getrouwd Winsum 02-02-1895 met Gezina Wieringa; geboren Winsum 10-04-1867, overleden 02-10-1959, dochter van Hindrik Wieringa en Trientje Spanninga.

Uit dit huwelijk:

 1. Hindrik Goslinga; geboren Eenrum 22-04-1895.
 2. Martje Goslinga; geboren Eenrum 10-09-1897, overleden na 1942. Martje is getrouwd Eenrum 03-05-1919 met Jan Stuiveling; geboren Ulrum 20-04-1895, overleden Assen 15-09-1942, zoon van Arend Stuiveling en Martje Siegers. Handelsreiziger, importeur van rookartikelen.

 3. Trientje Goslinga; geboren Eenrum 01-03-1901.

VII-d Hein Goslinga; geboren Eenrum 20-03-1877, zoon van Johannes Goslinga en Martje Wierema. Boerenknecht (1905), dagloner (1906), goederenbesteller (1936).

Hein is getrouwd Baflo 08-09-1905 met Amke Kuipers; geboren Rasquert 09-04-1882, overleden Groningen 23-03-1917, dochter van Trijntje Kuipers.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Jakob Goslinga; geboren Den Andel 15-05-1906, goederenbesteller (1936) in Wehe.

 2. Trijntje Goslinga; geboren Den Andel 03-09-1907. Zij is getrouwd Leens 09-05-1936 met Jan Gerrit Vos; geboren Baflo 24-02-1906, zoon van Klaas Vos en Reina Bijsterveld. Manufacturier in Appingedam (1936).

Bronnen en links

 • De foto’s van grafstenen in dit overzicht komen uit de collectie van Graftombe.nl.

– – voor het laatst bijgewerkt op 10 mei 2016 – –

5 Comments

 • e.j.m.van nistelrooij van zantvliet

  mijn grootmoeder was aaltje goslinga gehuwd met klaas moerenhout heeft u misschien nog inlchtingen over haar voor ouders ik weet daat haar moeder naar amerika is geemigreerd
  met vriendelijke groeten bets van nistelrooij

 • H. Zwenger

  hallo mevr. van Nistelrooij

  Mijn oma was Johanna Moerenhout en haar vader was Adriaan Moerenhout getrouwd met Aaltje Goslinga.
  geb. te Marsum en overleden te Brunsum.

  Vader van Aaltje was Jan Goslinga.

  De rest is mij onbekend.

 • Ronn

  Aaltje Goslinga (getrouwd Stad Almelo 13-04-1885 met Adriaan Moerenhout) was een dochter van Jan Klazes Goslinga en Johanna Thomas van der Meer, kleindochter van Klaas Johannes Goslinga en Maartje Jans Post, achterkleindochter van slager Johannes Gosses Gosli(n)ga en Akke Klazes.

 • Marja Goslinga

  Wat bijzonder om hier de grafsteen van mijn opa en oma (Frederika Goslinga-de Haan en Hein Goslinga) te zien.
  Mijn opa is overigens in Harlingen overleden (en dus niet in Lemmer zoals beschreven).

 • Freek Derks

  Ik ben nog steeds benieuwd wie toch die meneer Goslinga was die in 1956/7 met mij en vele anderen college volgde aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Utrecht. Een vriendelijke man die een stuk ouder was dan wij.

Leave a Reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *