Genealogieën

Genealogie van de familie Nutma

De familie Nutma stamt uit het Friese Oostdongeradeel, waar nog steeds familieleden wonen. Oudst bekende voorvader Sijbren Dircks liet begin 18e eeuw zijn kinderen dopen in Ee. Sijbrens kleinzoon Minze Wopkes (1755-1829) woonde met zijn gezin op de kooiplaats onder Engwierum. Minze nam in 1811 de familienaam Nutma aan. Zijn broers noemden zich Kingma, Dijkstra en De Jong. In dit overzicht worden alleen Minzes nazaten gevolgd.


Generatie I

I Sijbren Dircks; afkomstig uit Ee, geboren 1685/1690.

Sijbren is getrouwd Ee 24-01-1712 met Grietie Jans; afkomstig uit Engwierum, geboren 1685/1690.

Sijbren is waarschijnlijk hertrouwd Ee 20-05-1731 met Rinske Douwes; afkomstig uit Ee.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Bauckjen Sijbrens; gedoopt Ee 05-02-1713.
 2. Aaltje Sijbrens; gedoopt Engwierum 02-12-1714 (Aeltje). Aaltje is getrouwd voor 1741 met Jorrit Tietes.
 3. Antje Sijbrens; gedoopt Engwierum 15-03-1716.
 4. Wopke Sijbrens; gedoopt Engwierum 17-10-1717, volgt onder II.
 5. Dirk Sijbrens; gedoopt Ee 25-12-1719.
 6. Jan Sijbrens; gedoopt Anjum 29-03-1722.
 7. Jietske Sijbrens; gedoopt Anjum 03-08-1727.
 8. Feije Sijbrens; gedoopt Anjum 24-04-1729.

Generatie II

II Wopke Sijbrens gedoopt Engwierum 17-10-1717, overleden voor 1809, zoon van Sijbren Dircks en Grietie Jans.

Wopke is getrouwd (1) Ee 13-05-1742 met Aaltje Jans; afkomstig uit Ee, overleden 1746/1750.

Wopke is getrouwd (2) Morra-Lioessens 17-05-1750 met Fokeltje Ottes; gedoopt Morra 21-03-1728 (Fokel), overleden 1751/1752, dochter van Otte Liummes en Yke Binnerts.

Wopke is in ondertrouw gegaan (3) Morra 23-09-1753 met Willemke Minses; gedoopt Ee 07-05-1730, overleden Morra 02-07-1809, dochter van Minse Annes en Gertje Willems.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Grietje Wopkes; gedoopt Morra-Lioessens 16-02-1744.
 2. Jan Wopkes; gedoopt Lioessens 04-12-1746, volgt onder III-a.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Grietje Wopkes; gedoopt Morra 10-01-1751, overleden Anjum 02-04-1809 als weduwe, laat 3 kinderen na. Grietje is getrouwd Morra 23-05-1773 met haar neef Sijbren Jorrits; geboren Morra, gedoopt Morra-Lioessens 28-08-1746, overleden voor 1809, zoon van Jorrit Tietes en Aaltje Sijbrens. Hun zoon Dirk (1791-1846) nam de naam Van der Scheep aan, dochter Fokeltje (1786-1854) noemde zich Dijkstra.

Uit het derde huwelijk:

 1. Minze Wopkes Nutma; gedoopt Morra 19-10-1755, volgt onder III-b.
 2. Sijbren Wopkes; gedoopt Morra 01-10-1758, overleden voor 1809.
 3. Durk Wopkes Kingma; gedoopt Morra 04-10-1761, overleden Niawier 18-12-1813. Nam in 1811 de naam Kingma aan, wonend te Niawier. Werkman. Durk is getrouwd Morra 29-05-1791 met Klaaske Jans Jansma; gedoopt Nijkerk 05-03-1769, overleden Niawier 27-04-1842, dochter van Jan Jacobs en Wepkjen Sakes. Klaaske is later getrouwd Metslawier 31-03-1815 met Dirk Gerrits de Wendt; geboren Ternaard ca. 1795, overleden Niawier 11-01-1849, zoon van Gerrit Dirks en Baukjen Lammerts. Hij was gardenier en arbeider. Dirk is later getrouwd Oostdongeradeel 24-01-1843 met Sibbeltje Dirks Weidenaar; geboren Lioessens 02-08-1802, overleden Niawier 29-12-1853, dochter van Dirk Hessels Weidenaar en Doetje Jans.
 4. Sipke Wopkes Dijkstra; gedoopt Morra 06-01-1765, overleden aldaar 30-12-1824. Arbeider. Nam in 1811 de naam Dijkstra aan, wonende te Morra. Sipke is getrouwd Morra 19-05-1805 met Gertje Siebrens van der Hout; geboren Morra 11-02-1780, gedoopt aldaar 27-02-1780, overleden aldaar 08-09-1827, dochter van Siebren Sipkes en Antje Jans. Naaister (1827)
 5. Anne Wopkes de Jong; gedoopt Morra 19-07-1767, overleden Lioessens 05-04-1826. Nam 1811 de naam De Jong aan, wonend te Morra. Bij zijn overlijden gardenier. Anne is getrouwd Morra 22-05-1796 met Trijntje Baukes; gedoopt Dantumawoude 05-03-1769, overleden Lioessens 29-04-1840, dochter van Bauke Sikkes en Froukjen Sjoerds.
 6. Geert Wopkes; gedoopt Morra 24-06-1770, volgt onder III-c.

Generatie III

III-a Jan Wopkes; gedoopt Lioessens 04-12-1746, overleden voor 1819, zoon van Wopke Sijbrens en Aaltje Jans.

Jan is waarschijnlijk getrouwd Morra 19-05-1777 met Baukje Pieters; afkomstig uit Morra, geboren ca. 1749, overleden Anjum 20-11-1819, dochter van Pieter Romts en Lijsbeth Wybes.

Uit dit huwelijk:

 1. Aaltje Jans (Wybesma); geboren Morra 31-05-1780, gedoopt aldaar 11-06-1780, overleden Anjum 19-08-1849. In Tjepkes overlijdensakte (1831) en bij het huwelijk van dochter Baukjen (1847) vermeld als Aaltje Jans Wybesma. Aaltje is getrouwd Anjum 30-04-1809 met Tjepke Pieters Monsma; geboren Lioessens 13-04-1773, gedoopt aldaar 02-05-1773, overleden Anjum 09-08-1831, zoon van Pieter Tjepkes en Janke Jacobs. Nam in 1811 de naam Monsma aan. Schipper (1819), gardenier (1831).
 2. Lijsbert Jans Dijkstra; geboren Morra 29-10-1788, gedoopt aldaar 23-11-1788, overleden Anjum 10-05-1861. In overlijdensakte vermeld met de naam Dijkstra, ze zou volgens deze akte een dochter zijn van Jan Jans Dijkstra en Baukje Jacobs Kooi. Lijsbert is getrouwd Anjum 02-09-1810 met Klaas Lubberts Zijlstra; geboren Ezumazijl 12-04-1781, gedoopt Anjum 22-04-1781, overleden Lioessens 22-09-1826, zoon van Lubbert Luitjes en Grytje Jorrijts. Arbeider. Hij nam in 1811 de naam Zijlstra aan. Arbeider (1819), gardenier (1826).

III-b Minze Wopkes Nutma; geboren Morra, gedoopt aldaar 19-10-1755 Minse, overleden Engwierum 26-02-1829, zoon van Wopke Sijbrens en Willemke Minses. Minze nam in 1811 de naam Nutma aan, woonde toen te Engwierum. Volgens zijn overlijdensakte een zoon van Wopke Menzes en Liskje Siebrens, een vergissing van de aangevers.

Minze is getrouwd Ee 13-07-1784 met Aaltje Sjoeks Tibma; gedoopt Ee 23-12-1759, overleden Engwierum 13-01-1829, dochter van Sjoek Sapes en Jisk Sijbrens.

Akte van naamsaanneming: “Voor ons Menne Douwes Mellema, Lid van het Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel, waarnemende de functien van Maire, in de Gemeente van Ee, Canton Dokkum, Arrondisement Leeuwarden – Departement Vriesland; Gecompareerd zijnde Minze Wopkes woonende te Engwierum heeft hij verklaard dat hij aanneemt de naam van Nutma voor Familienaam, dat hij heeft vier zoons & een dogter, als Siebren oud 27 jaar te Ee, Sjoek 22 jaar te Engwierum, Willemke oud 21 jaar te Engw., Wopke oud 17 jaar te Metslawier, Jietze oud 15 jaar te Ee.
En heeft de declarant verklaard niet te kunnen schrijven, den 16 Dec. 1811
M.D. Mellema”

Uit dit huwelijk:

 1. Sybren Minzes Nutma; geboren Engwierum, op de Kooiplaats 26-03-1785, gedoopt Engwierum 24-04-1785, overleden aldaar 16-05-1857. Schipper.
 2. Sjoek Minzes Nutma; geboren Engwierum, op de Kooiplaats 25-04-1788, gedoopt Engwierum 18-05-1788, volgt onder IV-a.
 3. Willemke Minzes Nutma; geboren Engwierum, op de Kooiplaats 05-09-1790, gedoopt Engwierum 30-10-1790, overleden Ee 03-01-1889. Gardenierse (1834) in Ee. Willemke is getrouwd Oostdongeradeel 06-05-1834 met Tjeerd Jochums Algra; geboren Britsum 20-10-1772, gedoopt aldaar 08-11-1772, overleden Ee 23-12-1854, zoon van Jochum Tjeerds en Jitske Hendriks. Hij nam in 1811 de naam Algra aan. Gardenier (1823, 1834) in Ee. Tjeerd is eerder getrouwd Ee 12-05-1799 met Grietje Johannes Douma; geboren Ee 06-11-1773, gedoopt aldaar 14-11-1773 (Grijtje), overleden aldaar 15-09-1823, dochter van Johannes Douwes Douma en Pietrikje Jans.
 4. Wopke Minzes Nutma; geboren Engwierum 01-03-1794, gedoopt aldaar 06-04-1794, ongehuwd overleden aldaar 03-05-1820. Gardenier.
 5. Jitze Minzes Nutma; geboren Engwierum, op de Kooiplaats 20-04-1796, gedoopt Engwierum 16-05-1796, volgt onder IV-b.
 6. Pijter Minzes; geboren Engwierum, op de Kooiplaats 07-04-1804, gedoopt Engwierum 29-04-1804, vermoedelijk overleden 20-12-1808 (een kind van Meinse Wopkes).

III-c Geert Wopkes gedoopt Morra 24-06-1770, overleden Oostdongeradeel 25-11-1808, zoon van Wopke Sijbrens en Willemke Minses.

Geert is getrouwd Morra 19-05-1805 met Jetske Klaases; afkomstig uit Morra, geboren ca. 1777, overleden Paesens 24-11-1843. Zij was volgens haar overlijdensakte een dochter van Klaas Klazes en Dieuke Tjeerds, dit echtpaar niet gevonden. Mogelijk is ze gedoopt Niawier 04-05-1777 als Ytske, dochter van Klaas Tyssens en Dieuwkje Eelses. Jetske is later getrouwd Morra 03-12-1809 met Folkert Durks de Vries; geboren Paesens 10-01-1773, gedoopt aldaar 31-01-1773, overleden aldaar 21-04-1822, zoon van Durk Jorrijts en Taetske Folkerts. Folkert is eerder getrouwd 14-03-1802 met Tietje Rienks; afkomstig uit Morra.

Uit dit huwelijk:

 1. Klaas Geerts Nutma; geboren Morra 03-06-1807, gedoopt aldaar 28-06-1807, overleden Groningen 18-02-1830. Klaas was fuselier bij de eerste compagnie van het eerste bataljon van de achtste afdeling infanterie. Hij overleed in de garnizoensziekenzaal in Groningen.

Leeuwarder Courant, 31 maart 1854 - S.M. Nutma

Generatie IV

IV-a Sjoek Minzes Nutma; geboren Engwierum, op de Kooiplaats 25-04-1788, gedoopt Engwierum 18-05-1788, overleden Oostrum 27-05-1867, zoon van Minze Wopkes Nutma en Aaltje Sjoeks Tibma. Sjoeks ouders gaven per notariële akte toestemming voor het huwelijk van hun zoon, zijn vader kon deze niet ondertekenen “uit hoofde van zijnen zwakken toestand”, zijn moeder had geen schrijven geleerd. Sjoek was gardenier (1828) te Ee, landbouwer (1830, 1836, 1861) te Oostrum. In 1854 werd verkocht “eene zathe en landen staande en gelegen in het Vogelland onder Oostrum, groot naar naam en faam 64 1/2 pond Kadastraal gemeten op 23 bunder 63 roede 30 el, thans in huur en gebruik bij Sjoek Menzes Nutma”. (Leeuwarder Courant, 31 maart 1854)

Sjoek is getrouwd Oostdongeradeel 03-05-1828 met Doetje Jelles Faber; geboren Ee 26-07-1803, gedoopt aldaar 14-08-1803, overleden Jouswier 26-01-1871, dochter van kastelein Jelle Sijbrens Faber en Saakjen Sjoerds. Kasteleinse (1828)

Uit dit huwelijk:

 1. Jelle Sjoeks Nutma; geboren Oostrum 25-07-1830, volgt onder V.
 2. Aaltje Nutma; geboren Oostrum 19-04-1832, overleden Jouswier 25-11-1878. Aaltje is getrouwd Oostdongeradeel 23-05-1861 met Jacobus Doedes de Jong; geboren Cornjum 21-10-1822, overleden Dokkum 10-09-1903, zoon van Doede Brands de Jong en Dieuwke Jacobs Heeringa.
 3. Saakje Nutma; geboren Oostrum 07-02-1836, overleden Lioessens 08-02-1926. Saakje is getrouwd Oostdongeradeel 25-05-1858 met Doede Doedes de Jong; geboren Cornjum 08-06-1824, overleden Waaxens 31-10-1872, zoon van Doede Brands de Jong en Dieuwke Jacobs Heeringa. Landbouwer.

IV-b Jitze Minzes Nutma; geboren Engwierum, op de Kooiplaats 20-04-1796, gedoopt Engwierum 16-05-1796 Jetze, overleden Ee 08-05-1846, zoon van Minze Wopkes Nutma en Aaltje Sjoeks Tibma. Volgens de keuring voor de Nationale Militie had hij een rond aangezicht, bruin haar, blauwe ogen, een breed voorhoofd, een brede neus, grote mond en ronde kin. Hij werd ingeloot, maar niet opgeroepen voor dienst. Boerenknecht (1830) onder Westergeest, gardenier (1833-1846) te Ee.

Jitze is getrouwd Dantumadeel 23-05-1830 met Grietje Hylkes Tonnema; geboren Dokkum 22-03-1800, gedoopt aldaar 09-04-1800, overleden Ee 14-11-1875, dochter van Hylke Liebes Tonnema en Lijsebeth Tjommes Dijkstra. Boerenmeid (1830), arbeidster (1847, 1871)

Uit dit huwelijk:

 1. Aaltje Jitzes Nutma; geboren Ee 25-09-1833, overleden aldaar 01-02-1847.
 2. Lijsbeth Jitzes Nutma; geboren Ee 19-08-1835, overleden aldaar 24-01-1872. Arbeidster (1861) te Ee. Lijsbeth is getrouwd Oostdongeradeel 25-05-1861 met Eelze Johannes Visser geboren Ee 31-10-1831, overleden aldaar 29-05-1907, zoon van Johannes Pieters Visser en Baukjen Eelzes Dijkstra. Boerenknecht (1861) te Westergeest, arbeider (1907) te Ee. Eelze is later getrouwd 1872 (hc 03-07-1872) met Durkje Durks Sloot; geboren Oudwoude 1841, overleden Ee 21-03-1907, dochter van Durk Sipkes Sloot en Jantje Mulder.
 3. Minze Jitzes Nutma; geboren Ee 27-01-1838, overleden aldaar 05-02-1848.

Generatie V

V Jelle Sjoeks Nutma; geboren Oostrum 25-07-1830, overleden aldaar 26-08-1906, begraven Ee bij de kerk, zoon van Sjoek Minzes Nutma en Doetje Jelles Faber. Volgens zijn signalement van de Nationale Militie was hij 1 el en 750 streep lang. Hij had blond haar en blauwe ogen, ovaal aangezicht met een ronde kind, een breed voorhoofd en een grote neus en mond. Hij werd wel ingeloot, maar niet opgeroepen voor de dienst. Zonder beroep (1860), landbouwer (1862, 1871) in Oostrum.

Jelle is getrouwd (1) Oostdongeradeel 24-05-1860 met Trijntje Theunis Rensma; geboren Ternaard 28-12-1836, overleden Oostrum 04-03-1864, dochter van Theunis Karels Rinsma/Rensma en Trijntje Pieters Bakker.

Jelle is getrouwd (2) Oostdongeradeel 13-07-1871 met Trijntje Harmens Koopmans; geboren Ternaard 07-08-1832, overleden Oostrum 10-04-1885, dochter van Harmen Sijdzes Koopmans en Atje Klazes Holwerda. Trijntje is eerder getrouwd Westdongeradeel 27-10-1860 met Johan Diederich Blok; geboren Leeuwarden 09-12-1831, overleden Dantumadeel 08-07-1861, zoon van Jacob Blok en Anna Catharina Dorothea Christina Grabhorn.

Leeuwarder Courant, 29 augustus 1906 - J.S. Nutma

Uit het eerste huwelijk:

 1. Doodgeboren zoon; geboren Oostdongeradeel 30-04-1861.
 2. Sjoek Nutma; geboren Oostrum 15-07-1862, volgt onder VI-a.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Harmen Nutma; geboren Oostrum 18-12-1872, volgt onder VI-b.

Generatie VI

VI-a Sjoek Nutma; geboren Oostrum 15-07-1862, overleden 04-12-1944, begraven Ee, Kerk, zoon van Jelle Sjoeks Nutma en Trijntje Theunis Rensma. Landbouwer in Oostrum. Gemeenteraadslid in Oostdongeradeel (1909-1919) voor de Anti-Revolutionairen.

Sjoek is getrouwd Oostdongeradeel 11-05-1888 met Ytje Waringa; geboren Rinsumageest 21-03-1862, overleden 22-07-1950, begraven Ee bij de kerk, dochter van Dirk Minzes Waringa en Aaltje Jans Dijkstra.

Uit dit huwelijk:

 1. Trijntje Nutma; geboren Oostrum 06-05-1890, overleden Niekerk 15-07-1965, begraven aldaar. Trijntje is getrouwd Oostdongeradeel 15-05-1919 met Geert Kits; geboren Lutjegast 15-05-1885, overleden Niekerk 01-11-1961, begraven aldaar, zoon van Uilke Kits en Jantje Bierma. Landbouwer.
 2. Jelle Nutma; geboren Oostrum 16-08-1891, volgt onder VII-a.
 3. Dirk Nutma; geboren Oostrum 21-09-1892, volgt onder VII-b.
 4. Aaltje Nutma; geboren Oostrum 16-09-1893, overleden aldaar 02-02-1901.
 5. Harmen Nutma; geboren Oostrum 19-10-1894, volgt onder VII-c.
 6. Menze Nutma; geboren Oostrum 05-10-1896, volgt onder VII-d.
 7. Doodgeboren dochter; geboren Oostrum 18-10-1899.
 8. Auke Nutma; geboren Oostrum 09-12-1900, overleden 16-03-1969, begraven Oosternijkerk. Auke was gehuwd met Wytske Kampstra geboren 25-09-1904, overleden 17-12-1991, begraven Oosternijkerk.

VI-b Harmen Nutma; geboren Oostrum 18-12-1872, overleden aldaar 01-04-1959, begraven Ee 04-04-1959 bij de kerk, zoon van Jelle Sjoeks Nutma en Trijntje Harmens Koopmans. Landbouwer.

Harmen is getrouwd Oostdongeradeel 13-05-1909 met Jantje Osinga; geboren Metslawier 28-08-1872, overleden Oostrum 31-12-1939, begraven Ee bij de kerk, dochter van Willem Jans Osinga en Hiltje Tjeerds van der Kooi.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Nutma; geboren 16-12-1910, overleden 28-04-1983, begraven Ee. Willem is getrouwd 07-05-1936 met Eke Miedema; geboren 20-05-1914, overleden Oostrum 29-11-1962, begraven Ee 03-12-1962.

Generatie VII

VII-a Jelle Nutma; geboren Oostrum 16-08-1891, overleden Dokkum 07-03-1960, zoon van Sjoek Nutma en Ytje Waringa. Veehouwer

Jelle is getrouwd Oostdongeradeel 07-05-1914 met Amarenske Vellenga; geboren Hardegarijp 10-06-1890, overleden 07-04-1976, dochter van Lieuwe Jacobs Vellenga en Attje Sybrens de Jong.

Uit dit huwelijk, onder anderen:

 1. Attje Nutma; geboren 15-12-1921, overleden 18-12-2009, begraven Ferwerd. Zij is getrouwd met Andries van der Galiën; geboren 29-01-1922, overleden 05-06-2005, begraven Ferwerd.
 2. Ytje Nutma; geboren 22-04-1926, overleden 03-12-1994, begraven Doorn. Zij is getrouwd met Auke Rones Pander; geboren 24-11-1925, overleden 17-09-1977, begraven Doorn.

VII-b Dirk Nutma; geboren Oostrum 21-09-1892, overleden 23-10-1988, begraven Damwoude, zoon van Sjoek Nutma en Ytje Waringa. Veehouder in Oostrum (1915)

Dirk is getrouwd Dantumadeel 15-05-1915 met Iemkje Visser; geboren Akkerwoude 08-12-1892, overleden 27-12-1971, begraven Damwoude, dochter van Sjoerd Sikkes Visser en Joukje Ebeles Visser.

Uit dit huwelijk, onder anderen:

 1. Sjoek Nutma; geboren 19-05-1916, overleden Dantumadeel 28-04-1920, begraven Damwoude.
 2. Joukje Nutma; geboren Akkerwoude 23-05-1917, overleden voor 2010. Dienstbode in Westergeest (1941). Joukje is getrouwd Kollumerland c.a. 10-05-1941 met Jelke van der Kloet; geboren Lutjegast 25-05-1918, overleden voor 2010, zoon van Marten van der Kloet en Eke Postema. Landarbeider in Westergeest (1941).
 3. Ytje (Ietsje) Nutma; geboren Akkerwoude 25-10-1918, overleden 04-03-2005. Ietsje is getrouwd 10-05-1944 met Leendert Abma; geboren Lollum 14-10-1914, overleden 21-05-2000, zoon van Hilbrand Abma en Jitske Plantinga. Bakker te Schiermonnikoog.
 4. Feikje Nutma; geboren 30-05-1925, overleden 04-11-2010, begraven Hoofddorp. Feikje was gehuwd met Cornelis (Cor) van der Hoest; geboren 23-12-1923, overleden 09-11-1991, begraven Hoofddorp.
 5. Sjoek Nutma; geboren Dantumawoude 26-01-1931, overleden Groningen 03-04-1970, begraven Damwoude.
 6. Sjoerd Nutma; geboren Dantumawoude 29-01-1935, overleden Dokkum 01-10-2015, begraven Damwoude 08-10-2015. Hij is getrouwd 1957 met Janke Braaksma.

Handtekeningen huwelijk Nutma-Hoekstra en Nutma-Warringa in 1921

VII-c Harmen Nutma; geboren Oostrum 19-10-1894, overleden Dokkum 03-07-1976, begraven Wetsens, zoon van Sjoek Nutma en Ytje Waringa. Landbouwer in Oostrum (1921).

Harmen is getrouwd Oostdongeradeel 19-05-1921 met Grietje Hoekstra; geboren Ee 28-11-1894, overleden 25-10-1985, begraven Wetsens, dochter van koopman Jacob Reinders Hoekstra en Grietje Johannes Douma.

Uit dit huwelijk, onder anderen:

 1. Jacob (Jaap) Nutma; geboren Oostrum 09-03-1925, overleden Dokkum 14-10-2004. Hij is getrouwd met Sjoukje Algra.
 2. Doodgeboren dochter; geboren Oostdongeradeel 25-11-1930.
 3. Jelle Nutma; overleden Grimsby, Canada 06-05-2017.

VII-d Menze Nutma; geboren Oostrum 05-10-1896, overleden Dokkum 02-02-1966, zoon van Sjoek Nutma en Ytje Waringa. Landbouwer in Oostrum (1920).

Menze is getrouwd (1) Oostdongeradeel 27-05-1920 met Doetje Gorter; geboren Oostdongeradeel 05-04-1896, overleden Oostrum 28-12-1952, begraven aldaar 02-01-1953, dochter van Lambertus Gorter en Lutske Sjoeks.

Menze is getrouwd (2) Metslawier 13-05-1954 met Alida Henderika (Alida) Ellens; geboren 19-09-1910, overleden Dokkum 09-09-1994, begraven Aalsum, dochter van Elle Ellens en Harmke van der Krieke.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Sjoek Nutma; geboren 25-09-1921, overleden 18-12-1995, begraven Oostrum. Sjoek was gehuwd met Antje van Hijum; geboren 27-07-1920, overleden 17-03-2005, begraven Oostrum.
 2. Lambertus Nutma; geboren Harkema 06-03-1923, overleden Dokkum 09-09-2015. Hij is getrouwd 16-05-1946 met Aukje Hiemstra geboren Lippenhuizen 01-09-1922, overleden 02-09-2005, begraven Damwoude, dochter van Sjoerd Aukes Hiemstra en Jantje Heines Lageveen.

 

– – voor het laatst bijgewerkt op 14 april 2022 – –

 

8 Comments

 • Lieuwe Nutma

  Dit ziet er goed uit. Alleen het houdt zo abrupt op. Waarom?
  Graag zou ik in contact komen met degene die dit heeft gemaakt.

  groetnis,
  lieuwe nutma

 • Ronn

  Beste Sieuwke en Menze, in verband met privacywetgeving mogen de jongste generaties niet worden opgenomen in dit overzicht.

 • Dirk Venema

  Uit het huwelijk van Dirk Nutma en Iemkje Visser ontbreken de twee nog in leven zijnde kinderen Aaltje en Anna. Aaltje (mijn moeder is geboren op 25-7-1927) komt na Feikje, en daarna Anna.

 • Otto H. Hiemstra Grijpskerk

  Wopke is in ondertrouw gegaan Morra 23-09-1753 (3) met Willemke Minses; gedoopt Ee 07-05-1730, overleden Morra 02-07-1809, dochter van Minse Annes Kingma en Gertje Willems.
  Mijn vraag is: waar komt die familienaam Kingma van Minse Annes toch vandaan?
  Dit is een directe voorvader van mij langs de vader-lijn. De zoon van deze Minse Annes was Minse Annes en die nam in 1811 de naam Hiemstra aan als familienaam, toen wonend in Oosternijkerk
  Ook zijn 2 zonen Menze Annes en Mame Annes namen ieder voor zich de naam Hiemstra aan.
  Als de naam Kingma in de familie bekend was, dan lag het meer voor de hand dat in 1811 deze naam was aangenomen. Ik heb geen originele melding gezien in de archieven met de naam Kingma voor bedoelde Minse Annes en zijn vrouw Ge(e)rtje Willems.
  Dit moet een vergissing zijn, die toch steeds weer op duikt.

  fam. Hiemstra

 • willem

  Beste Otto.

  De moeder van Minse Annes was een Kingma uit een voornaam geslacht van Zweins.

  Anne MINSES gehuwd met Ydtie Bernardus Kingma.

  19/11-2022

Leave a Reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *