Genealogieën

Genealogie van de familie Van ‘t Sant

De familie Van ‘t Sant / Van ‘t Zant in Deventer stamt uit de broers Wolter en Lammert Willems van ‘t Sant. Wolter was ruiter in het leger. De oudst gevonden vermelding van de familienaam is in januari 1725 toen “de Huisvrou van Henrik Willems van ‘t Zant” werd begraven.

Lammert was waarschijnlijk de eerste bruggeman in de familie en als zodanig verantwoordelijk voor het innen van het bruggeld bij de Langebrug over de IJssel. Na hem werd dit werk door nog drie opvolgende generaties van de familie Van ‘t Sant uitgevoerd: Willem (ovl. 1782), Lammert (1768-1851) en Willem van ‘t Sant (1799-1851).

Gezicht op Deventer door J.A. Knip

Lammert kreeg in 1730 toestemming het huisje waar het gereedschap van de brug was opgeslagen uit te bouwen tot ‘een woninge’. Het schilderij van J.A. Knip laat het witte huis aan de IJsselkade, tegenover de kop van de schipbrug, zien in de tijd dat Lammerts kleinzoon Gerrit Jan van ‘t Sant (1765-1831) hier als kastelein woonde. Rechts daarvan het “bruggemans, commissaris- en waakhuisje”, met daarachter de nog bestaande waltoren.

 


Generatie I

Willem Henricks; geboren 1650/1660, overleden na 1708.

Willem woonde waarschijnlijk in de Papenstraat in Deventer. Het is nog niet zeker of hij al de naam Van ‘t Sant voerde.

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 1. Wolter Willems van ‘t Sant; geboren 1680/1685, volgt onder II-a.
 2. Lammert Willems van ‘t Sant; geboren 1683/1688, volgt onder II-b.
 3. Henrik Willems van ‘t Sant; Hij is getrouwd met N.N.; begraven Deventer, Broederenkerkhof 12-01-1725. Misschien zijn zij dezelfde als “Henrick Willems soldaat uit regiment van de brigade van Delen in de comp. van de luijt-kolonel van Souten in de Papenstraat [en] Gertruijt Omeler(?) Jon[ge] Docht[er] in de Papenstraat.”, in dat geval trouwden ze in Deventer op 15-03-1711.

 


Generatie II

II-a Wolter Willems van ‘t Sant; geboren 1680/1685, overleden Deventer in de Papenstraat, begraven op het Broederenkerkhof 29-04-1740 (als “Wolter Willems van t Sandt”), zoon van Willem Henricks.

Wolter is getrouwd Deventer 18-10-1705 met Maria Travers ook genaamd Ter Veere, Ter Veers en Trevers; gedoopt Breda 04-12-1680, dochter van korporaal Jacob Travers, ook ter Veer/ter Vers en Geesken Janssen. Maria’s vader kwam uit Zwitserland. Haar ouders woonden in Deventer, ze werd geboren toen haar vader in Breda in was gelegerd. Ze werd op 30 maart 1714 lidmaat in Rhenen, met attestatie van Deventer. Per 13 mei 1716 vertrok ze met attestatie naar Breda.

Wolter diende -net als zijn schoonvader- in het leger, bij de inschrijving van zijn huwelijk voor het Deventer gericht werd genoteerd “Wolter Willems, sone van Willem Henricks, tegenwoordig in ‘t leger, met Maria ter Veers, dochter van Jacob ter Veer”. Wolter was van huis uit Rooms, de kinderen werden gereformeerd in Deventer gedoopt. Ten tijde van de doop van Jan (1716) was Wolter als ruiter met zijn garnizoen gelegerd in Rhenen.

Uit dit huwelijk:

 1. Jenneken Wolters; gedoopt Deventer [NG] 15-11-1705.
 2. Jacoba Wolters; gedoopt Deventer [NG] 31-07-1707.
 3. Willemine Wolters; gedoopt Deventer [NG] 03-10-1710.
 4. Willem Wolters; gedoopt Deventer [NG] 27-05-1714.
 5. Jan van ‘t Zand; gedoopt Rhenen [NG] 03-05-1716, volgt onder III-a.

 


II-b Lammert Willems van ‘t Sant; geboren 1683/1688, overleden Deventer in de Papenstraat, begraven op het Broederenkerkhof 06-02-1737 (als “Lammert Willems van t Sant”), zoon van Willem Henricks.

Lammert is getrouwd Deventer 17-06-1708 met Janna Gerrits; van Raalte, overleden Deventer in de Papenstraat, begraven op het Broederenkerkhof 22-03-1742. Zij is mogelijk gedoopt Raalte 05-02-1688 als dochter van Gerrit Joosten en Jenneken Willems op ‘t Velthuis in Tijenraan.

Bij het huwelijk ingeschreven als “Lambert Willems, j.m. soon van Willem Hendriksz in de Paepenstraat, ende Janna Gerrits j.d. van Raelte, op de Ziel.” Ze konden beide niet schrijven. Lammert was bruggeman in Deventer. Hij kreeg in 1730 toestemming een huisje aan de Welle, waar het gereedschap van de brug was opgeslagen, om te bouwen tot ‘een woninge’. Lammert en zijn vrouw woonden bij hun overlijden in de Papenstraat.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes (Jan) van ‘t Sant; geboren 1705/1710, volgt onder III-b.
 2. Janna van ‘t Zand, ook Janna Lammers; geboren 1715/1720, begraven Deventer 15-08-1754. Janna is getrouwd Deventer 11-09-1740 met haar neef Jan van ‘t Zand; gedoopt Rhenen 03-05-1716, zie onder III-a.
 3. Willem van ‘t Sant; geboren 1718/1723, volgt onder III-c.
 4. N.N. van ‘t Sant; begraven Deventer, Broederenkerkhof 13-12-1725 als “Lambert Willem vant Sant zijn kint”.

Paapsch

De oudste generaties van de familie Van ‘t Sant waren Rooms-Katholiek, dat blijkt onder andere uit de doopinschrijving van Jan van ‘t Zand (1716) en de vermeldingen bij de huwelijken van Willem van ‘t Sant (1743, 1753) dat hij “paapsch” was. Vanaf eind 16e eeuw was er geen godsdienstvrijheid in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en kon ook in Deventer de katholieke godsdienst in Deventer niet meer in het openbaar worden beleden. Bij de huwelijken van Willem werd aangetekend dat hij “belooft zig te zullen gedragen naar het placcaat.” In de plakkaten, die als antikatholieke maatregel werden opgesteld, werden verordeningen opgenomen rondom onder andere het verbod om te laten dopen of trouwen door katholieke priesters, het zingen of reciteren van geestelijke liederen, het verbod op het aanvaarden van een openbaar ambt, het legateren aan katholieken en het burgerschap van steden. In Willems geval zal hij een belofte hebben moeten afleggen zijn kinderen gereformeerd op te voeden.

De katholieken in Deventer, die van oudsher kerkten in de Broederenkerk, kwamen nu in deze periode in het geheim samen in schuilkerken. Pas vanaf 1721 werd gedoogd dat ze bijeenkwamen in het huis De Kroon aan de Nieuwstraat, dat fungeerde als huiskerk. De kinderen Van ‘t Sant die nadien zijn geboren, konden weer openlijk rooms worden gedoopt. Dat betekende niet dat het met de antikatholieke maatregelen was gedaan. In 1724 kwamen er klachten over het tegelijkertijd uitgaan van de gereformeerde en katholieken, Raad en Schepenen van Deventer bepaalden daarop dat de Roomse priester daar rekening mee moest houden en de “dienst zoo te reguleeren, dat daar door geen aanstoot of ergernis aan de onzen worde gegeven”. In 1743 bepaalden ze -opnieuw na klachten- dat de katholieken niet hun kerkboeken niet openlijk mochten dragen. Pas eind 18e eeuw kregen de katholieken gelijke rechten in de Nederlanden en mocht de Deventer katholieke gemeenschap de Broederenkerk weer in gebruik nemen.


Generatie III

III-a Jan van ‘t Zand; ook genaamd van ‘t Sand en van ‘t Sandt, gedoopt Rhenen 03-05-1716, overleden Deventer in de Nieuwstraat, begraven op het Broederenkerkhof 20-04-1768, zoon van Wolter Willems van ‘t Sant en Maria Travers.

Jan is getrouwd (1) Deventer 11-09-1740 en kerkelijk op 27-06-1745 met zijn nicht Janna van ‘t Zand, ook genaamd Janna Lammers; geboren 1715/1720, overleden Deventer in de Papenstraat, begraven op het Broederenkerkhof 15-08-1754, dochter van Lammert Willems van ‘t Sant en Janna Gerrits.

Jan is getrouwd (2) Deventer 20-09-1757 met Johanna Catharina Horion; overleden na 01-09-1767.

Jan werd gereformeerd gedoopt in Rhenen als zoon van “Wouter Willems, Ruijter alhier in garnison, Maria ter Veers. Alsoo de vader Rooms was, heeft Neeltje van Grootveld sig tot getuijge gesteld”. De ondertrouw van “Jan Van Sant van Reen van dan (en) Janna Lammers in papen straet” werd in 1740 ingeschreven voor het gericht. Volgens een aantekening in de kantlijn waren ze beiden paaps. Jan ondertekende als “ian van sandt”, Janna kon niet schrijven. Eind van dat jaar werd een zoon gedoopt, waarbij ook bij Janna de familienaam Van ‘t Zand wordt vermeld. Op 31-01-1741, 22-02-1746 en 15-04-1747 werden er niet met name genoemde kinderen van Jan van ‘t Sant uit de Papenstraat begraven op het Broederenkerkhof. Het kerkelijk huwelijk van “Jan van ‘t Zand, et Joanna van ‘t Zand” vond pas plaats in 1745, waarbij werd aangetekend “cum disp. in 2 d. consang. grad.”. Dat geeft aan waarom het zoveel later plaatsvond: Jan en Janna waren neef en nicht (verwanten in de 2e graad), vanuit Rome moest daarom vrijstelling voor het huwelijk worden verleend.

Hij zal de ‘Jan van ‘t Sant’ zijn die bij de volkstelling in 1748 wordt vermeld als schoenmakersknecht. Jan hertrouwde als weduwnaar in 1757. In de boeken van het gericht werd op 13 augustus 1757 ingeschreven “Jan van ‘t Sant weduwnaar van Janna van ‘t Zandt, Johanna Catharina Horion, J.D., onlangs gewoondt hebbende te Amsterdam.” Volgens een aantekening in de kantlijn kon het bruidspaar niet schrijven. In het ondertrouwregister van Amsterdam werd op 26 augustus 1757 genoteerd: “Deese perzoonen zijn alhier op de acte van Philipus Henriqus Woltenbeek predikant te Deventer aangetekent Jan van t Sand Wedr Johanna van t Sand Rooms & Johanna Catrina Horion J.D. Rooms, beijde woonende te Deventer”. Ze trouwden in de katholieke kerk in Deventer op 19 september 1757 “Jannes van Sant cum Joanna Catharina Horion” in aanwezigheid van twee getuigen (“praesentibus duobus testibus”).

Uit het eerste huwelijk:

 1. Walter van ‘t Zand; gedoopt Deventer [RK] 17-12-1740 (doopgetuige was Gertruid Rikkels).
 2. Lambertus van ‘t Zand; gedoopt Deventer [RK] 03-03-1743 (doopgetuige was Jenneken Lamberts).
 3. Wilhelmus (Willem) van ‘t Zand; gedoopt Deventer [RK] 02-12-1748 (doopgetuige was Vidua van Welsum), volgt onder IV-a.
 4. Joanna Maria van ‘t Zand; gedoopt Deventer [RK] 29-12-1751 (doopgetuige was Vidua van Welsum).

 


III-b Joannes (Jan) van ‘t Sant, ook genaamd Joannis van ‘t Zand; geboren 1705/1710, overleden Deventer aan de Welle, begraven op het Bergkerkhof 31-10-1742, zoon van Lammert Willems van ‘t Sant en Janna Gerrits.

Jan is getrouwd Deventer 12-11-1730 met Bertjen of Berta Oostwegel, ook genaamd Oostwegelen, Oostwegels, Oostwechels; geboren 1705/1710, begraven Deventer, Bergkerkhof 30-04-1742, waarschijnlijk dochter van Hermen Oostweechel en Lijsebeth Stegeman.

Handtekeningen van het bruidspaar Van 't Sant-Oostwegel

De handtekeningen van het bruidspaar Van ‘t Sant-Oostwegel. Zij woonden bij hun huwelijk in Deventer, hij in de Papenstraat, zij in de Walsteeg. Het echtpaar kocht in januari 1739 van Eva van Diemen “haer huis staende en gelegen alhier in de Papenstraete tusschen het huis van Jan Lamberts ter eenre en dat van Hendrik Greve ter andere zijde”. In juni 1743 werd opgesteld een “Staat en inventaris welke zijn overgevende Antoni Bettum en Berent Verwij als momboiren over de naegelaeten onmundige vijff kinderen van wijlen Jan van t Sant en Barta Oostwechele, in leven eheluijden.” De boedelinventaris had een positief saldo van 1130 gulden. Tot de bezittingen behoorden: “De halfscheijd van een camp lants den Winkeloort genaemt in ‘t Carspel Gorssel Boerschap Epse bij ‘t Coerhuis gelegen, waarvan de andere halfscheid Lambert Stegeman toekomt; Een hoff over den IJssel in de aghterste straat, tussen de hoven van Abraham van Olst ter eenre en Hagen ter anderen zijde; Een huis alhier in de Papenstraat naast h..en van Greve de pijpenbacker ter eenre en Lambert van Wilsum ter anderen zijde [en] Een huisjen op de Welle, door Willem van het Sand bewoond”. Het laatstgenoemde huis, de voormalige woninge van Lambert van ‘t Sant, wordt door de momboiren van de kinderen in 1753 aan hun oom Willem verkocht.

Uit dit huwelijk:

 1. Lambertus van ‘t Sant; gedoopt Deventer [RK] 17-09-1732 (doopgetuige was Joanna van ‘t Sant), overleden voor 1735.
 2. Elisabeth van ‘t Sant; gedoopt Deventer [RK] 28-01-1734 (doopgetuige was Joanna van ‘t Zand), begraven Amsterdam, Karthuizer Kerkhof 25-07-1804. Schreef haar naam als ‘Elisabet van het Sant’. Elisabeth is in ondertrouw gegaan Amsterdam 12-04-1771 (getuige was Maria van het Sant) met Pieter Koolen afkomstig uit Turnhout, geboren ca. 1739, zoon van Jan Koolen en Elisabeth Pinxter.
 3. Lambertus van ‘t Sant; gedoopt Deventer [RK] 14-10-1735 (doopgetuige was Joanna van ‘t Sant).
 4. Hermina van ‘t Sant; gedoopt Deventer [RK] 17-05-1737 (doopgetuige was Hermanus Oostwegelen), begraven Amsterdam 05-02-1785. Ze schreef haar naam als haarremyna (1763), haarmyna (1767) en haremyna (1774) van t Sant.
  Hermina is in ondertrouw gegaan (1) Amsterdam 21-10-1763 met Jan Dassen; overleden voor 1774. Hij is waarschijnlijk gedoopt Sint Pieter, Maastricht 01-07-1726 als zoon van Anthonius Dassen en Catharina Bovens.
  Hermina is in ondertrouw gegaan (2) Amsterdam 24-01-1774 met Mattheus, Matthias of Matthijs Robertus Overberg, ook genaamd Overbergh, Overbergen; gedoopt Maastricht 04-05-1736, begraven Amsterdam 28-12-1800, zoon van Dominicus Overberg en Elisabeth van der Steegen, passementswerker, tabakswinkelier (1775).
 5. Gerardus (Gerrit) van ‘t Sant; gedoopt Deventer [RK] 05-02-1739 (doopgetuige was Joanna Gerrits), volgt onder IV-b.
 6. Joanna van ‘t Sant; gedoopt Deventer [RK] 13-04-1741 (doopgetuigen waren Hermen Oostwegel en Janna van ‘t Sand). Joanna is in ondertrouw gegaan Zwolle 17-05-1766 en getrouwd Deventer 13-06-1766 met Joannes (Jan) Brouwer; gedoopt Zwolle 03-01-1742 (doopgetuige was Aleydis van Grol), zoon van Anthonij Brouwer en Francina van Grol.
 7. Maria van ‘t Sant; overleden na 1771. In 1771 getuige bij de ondertrouw van zus Elisabeth.

III-c Willem van ‘t Sant; geboren ca. 1718/1723, overleden Deventer aan de Welle, begraven op het Broederenkerkhof 20-08-1782, zoon van Lammert Willems van ‘t Sant en Janna Gerrits.

Willem is in ondertrouw gegaan (1) Deventer 16-02-1743 en getrouwd aldaar 17-03-1743 met Lamberdina (Diena) van der Haar, ook Van der Haaren, Van de Haar en Van de Hare; gedoopt Deventer 24-09-1719 (Lammerdine), overleden aan de Welle aldaar, begraven op het Bergkerkhof 26-01-1753, dochter van Wolter Harms van de Hare en Jenneken Lammers. Zij overleed kort na de geboorte van haar jongste.

Willem is in ondertrouw gegaan (2) Deventer 24-11-1753 en getrouwd aldaar 23-12-1753 met Jannetjen Dirks de Ruijter; geboren ca. 1728/1733, begraven Deventer 28-09-1802.

Inschrijving tweede huwelijk in Deventer, 1753

Bij de ondertrouwinschrijving in Deventer werd in 1743 vermeld “Willem van t Zant j.m. wonende aan de Langebrug en Lammerdina van der Haaren j.d. woonende in de Mane Steeg aan den Brink.”, in de kantlijn “De Bruidegom paapsch zynde belooft zig te zullen gedragen naar het placcaat. Attestatie op Amsterdam”. Ze ondertekenden als Willem van t San en Lamberdina van der Haar. In 1753 werd genoteerd “Willem van ‘t Zand Wedn van Lamberdina van der Haar aan de Welle en Jannetjen Dirks de Ruiter j.d. aan den Brink”, met in de kantlijn “De Bruidegom paaps synde heeft de belofte gedaen. Attestatie gegeven op Amsterdam”. Zij tekenden als Willem van t Sant en Jannetie Dirks de Ruijter.
Dat de huwelijken ook in Amsterdam werden aangetekend doen vermoeden dat Willem daar enige tijd heeft gewoond. Hij was van huis uit Rooms, zijn echtgenotes gereformeerd. Hij legde bij zijn huwelijken de belofte af zich te gedragen naar “het placcaat”, een van de antikatholieke maatregelen uit die tijd.

In de volkstelling van 1748 werd hij als bruggeman met de (bij)naam ‘Willem Bruggeman’ vermeld. Hij was er al langer huurder, maar werd in 1753 eigenaar van de voormalige ‘woninge’ van zijn vader. Het huis ging later over op zoon Gerrit Jan en diens vrouw. In december 1753 werd een boedelinventaris opgesteld waarin Willem “aan sijne vier kinderen bij wijlen Dina van der Haar in echte geteelt haar voorn. moeders goed is bewijzende.” Hij verklaarde daarbij dat zijn schoonouders hadden beloofd Dina 400 gulden mee te geven in het huwelijk, maar dat ze dat nooit hebben ontvangen. De boedel heeft desondanks een positief saldo van 1741 gulden en omvat onder meer “Een Erve en Huisjen door den Inventerisant bewoond staande aan de Welle geaestimeert op f 520”.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Janna (Johanna) van ‘t Sant; gedoopt Deventer [NG] 18-02-1744 (Janna), begraven aldaar 27-09-1796 (als “Johanna van ‘t Sant vrouw van Engelbert Arentsen”). Zij was in 1788 getuige bij de ondertrouw van zus Diena in Amsterdam. Johanna is ondertrouwd Amsterdam 14-02-1783 met Engelbartus Arendsen, ook Engelbertus, Arentsen; gedoopt Deventer 02-03-1757 (Engelbartus), overleden tussen september 1796 en december 1801, zoon van Arnoldus Arendsen/Arentsen en Lammerdina Jans Haselek, ook Hazelink. Bij de ondertrouw werd genoteerd “Engelbertus Arensen van Deventer, Gereformeert, Oud 26 jaren, in de Jongenroelensteeg, sijn moeder LamberDina Haseleks woont te Deventer [en] Johanna vant Zand, van Deventer, Gereformeerd, oud 38 Jaren in Devinkestraat. Oudrs Doot, Geadst met haar suster Diena vant Zand woont als voorn.”, ze ondertekenen de akte als Engelbartus Arentzen en Johanna van Sant, zus Diena was getuige.
  Het paar vestigde zich in Deventer. In januari 1794 verkochten zij samen met secretaris J.S. Knoop als momber over Engelbertus’ zussen Wilhelmina, Catharina en Harmina Arentsen een “Erve en hof buijten de Noorenbergpoort gelegen in de Lange Zandstraat”. Op 7 december 1801 verklaarden Hannes Harmsen en Jan Albertus Zickler als executeuren testamentair van het echtpaar dat zij “een erve en huis gelegen in de Smedestraat, naast de drie pijlen, gen. L. 4 F. 471″ hadden overgedragen aan Garrit Ligtenberg en zijn vrouw en aan Garrit Hoebrink en Comp. de helft van een windkoornmool, staande aan den Norenberg, op het Moolen Bolwerk, gen. L 10 F. 13”.
 2. Wolterdina (Diena) van ‘t Sant; gedoopt Deventer [NG] 28-11-1745, begraven Amsterdam, Karthuizer kerkhof 24-10-1807. Zij is ondertrouwd Amsterdam 01-08-1788 (als Diena van Zant) met Cornelis Aartsz de Jong, ook De Jongh; geboren Mijdrecht ca. 1752, overleden na 1811, zoon van Aart Cornelisz de Jongh, ook d’Jonch, en Antje Pieters Verheul. Hij is ondertrouwd (1) Amsterdam 20-10-1774 met Johanna Hassing; gedoopt Amsterdam, Westerkerk 18-03-1753, begraven aldaar 24-01-1780, dochter van Gerrit Hassing en Maria Stechoven. Hij is ondertrouwd (2) Amsterdam 17-08-1780 met Anna Maria Heijl; gedoopt Amsterdam, Amstelkerk 27-10-1748, overleden 1782/1788, dochter van Martinus Heijl en Arnolda te Boekhorst. Hij is ondertrouwd (4) Amsterdam 25-01-1811 met Johanna van Ligten; gedoopt Amsterdam, Oosterkerk 09-04-1780, dochter van Jan van Ligten en Naleken (Neeltje) van Dreven.
 3. Willem van ‘t Sant; gedoopt Deventer [NG] 03-03-1748.
 4. Hendrika van ‘t Sant; gedoopt Deventer [NG] 08-11-1750.
 5. Jenneken van ‘t Sant; gedoopt Deventer [NG] 14-01-1753.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Antjen van ‘t Sant; gedoopt Deventer [NG] 03-10-1754. Mogelijk begraven 22-10-1754 op het Bergkerkhof als “de dogter van Willem Brugman agter de Mueren”.
 2. Anneken (Anna) van ‘t Sant; gedoopt Deventer [NG] 29-02-1756, overleden Amsterdam in de Egelantiersstraat 11-09-1832 (als Antje van’t Zant). Anna is in ondertrouw gegaan Amsterdam 28-08-1778 met Gerrit Diephuijsen, ook Diephuijzen; gedoopt Amsterdam, Westerkerk 25-07-1756, overleden Amsterdam 06-11-1828, zoon van Arie Diephuijsen en Susanna Holthof. Kantoorbediende (1828).
 3. Lammert van ‘t Sant; gedoopt Deventer [NG] 24-01-1758, overleden 27-01-1758.
 4. Lammerdina (Dina) van ‘t Sant; gedoopt Deventer [NG] 21-01-1759, begraven Amsterdam, st. Anthonis kerkhof 25-10-1785. Dina is in ondertrouw gegaan Amsterdam 24-12-1784 met Jan Balthazar Freij; geboren Mannheim ca. 1747. Jan was ondertrouwd (1) Amsterdam 22-20-1776 (kerk) en 23-02-1776 (gericht) met Adriana Dal, ook Daal; van Haarlem, begraven Amsterdam, st. Anthonis kerkhof 26-08-1784, weduwe van Jan Jacob Zeijler. Hij is ondertrouwd Amsterdam 31-03-1786 (3) met Eva van Aaltwijk; weduwe van Jan Alexander Santhagens.
 5. Johanna van ‘t Sant; gedoopt Deventer [NG] 04-01-1761, overleden Amsterdam in de Schildersteeg bij de Singel 31-01-1818. Johanna tekende het huwelijksregister in Deventer als Johanna van t Zant, ze werd bij de doop van de kinderen in Amsterdam vermeld als Anna van Et Zaant (1787), Anna van Et Zant (1788) en Johanna van Sant (1790) en Johanna van t Zant (1793), bij overlijden als Johanna van Zant (1818). Ze is getrouwd Deventer 23-11-1785 met Cornelis van Egmont, ook Van Egmond; gedoopt Amsterdam, Noorderkerk 17-06-1759, overleden Amsterdam, Haringpakkerstoren 16-12-1823, zoon van Pieter van Egmont en Jannetje Minne. Bij de doop van hun kinderen traden onder anderen Gerrit Jan van ‘t Sant (1788) en Gerrit Diephuijzen (1793) als getuigen op. Johanna en Gerrit Jan waren samen in 1796 getuige bij de doop van een van de kinderen van Anna van ‘t Sant.
 6. Derk van ‘t Sant; gedoopt Deventer 16-02-1763.
 7. Gerrit Jan van ‘t Sant; gedoopt Deventer [NG] 11-08-1765, volgt onder IV-c.
 8. Lammert van ‘t Sant; gedoopt Deventer [NG] 08-05-1768, volgt onder IV-d.

Detail van een plattegrond van Deventer door J. Blaeu (1649)

Detail van een plattegrond van Deventer, van Joan Blaeu (1649), met op de voorgrond de Langebrug.

Bruggeman

Jacob Kemp bracht in 1580 de Deventer vestingwerken in kaart en tekende daarbij ook een schipbrug in, die ter hoogte van de huidige spoorbrug lag. Bij een schipbrug wordt het brugdek op schepen gelegd, die als drijvers worden gebruikt en zo nodig kunnen worden weggevaren. Rond 1600 is de brug verplaatst, op de plattegrond van Joan Blaeu is te zien dat de schipbrug aan de Welle is geplaatst. De schipbrug, ook wel Langebrug of IJsselbrug genoemd, lag ongeveer halverwege tussen de Vispoort (aan het begin van de Nieuwe Markt) en de Duimpoort. Aan stadskant zat er een klapbrug in de schipbrug, zodat schepen er door konden varen.

Vier generaties van de familie Van ‘t Sant waren in dienst van de stad als bruggeman, ook wel collecteur van het bruggeld of opbeurder genoemd. Lammert Willems van ‘t Sant wordt in 1730 als ‘Lambert Bruggeman’ vermeld, na hem kregen zijn zoon Willem, kleinzoon Lammert (1768-1851) en achterkleinzoon Willem (1799-1851) de baan. Volgens een “Instructie voor de twee opbeurders van het brug-geld” (1793) waren zij verplicht “van de Passagieren, derzelver Wagenen en Paarden, voorts van al wat den Brug passeeren zal, en ‘t Brug-geld te betaalen, ingevolge ordonnantie, verpligt is, te vorderen”. Er moest minimaal een van hen bij de brug aanwezig zijn vanaf het openen van de poort tot tien uur ‘s avonds. Ze waren elkaars vervangers bij ziekte. Het “Reglement op het gebruik der Schipbrug en bij het overvaren van den IJssel bij deze stad” (1835), opgenomen in het Handboek voor ingezetenen der stad Deventer vermeldt de tarieven uit die tijd: inwoners van Deventer (inclusief militairen en studenten), leden van het koninklijk huis, transporteurs van goederen voor de stad en mestwagens en waren van het bruggeld vrijgesteld. Anderen betaalden 4 cent per persoon en 20 cent voor een boerenkar of 30 tot 60 cent voor een rijtuig, daarnaast gold er een tarief voor dieren. Als men op dezelfde dag heen en terug ging, hoefde slechts één keer bruggeld te worden betaald. Wie op andere wijze dan via de brug personen of goederen over de IJssel zette, riskeerde een boete van ten hoogste zeven gulden. Naast het innen van het bruggeld, hield de collecteur ook toezicht op het naleven van de regels. Zo mochten er van elke zijde maximaal zes rijtuigen achter elkaar over de brug. Er mocht niet van beide zijden tegelijk een rijtuig op de brug rijden en het was aan de collecteur om te bepalen welke zich zo nodig moest terugtrekken. In de Schipbrug van Deventer was aan stadszijde een ophaalbrug opgenomen. Voor het passeren van de brug betaalden schippers, afhankelijk van de grootte van hun schip, 20 tot 40 cent tol. Als zij binnen een week de andere kant opvoeren, hoefden ze maar één keer te betalen.

Tussen 1939 en 1943 werd stroomopwaarts, een paar honderd meter verderop, een nieuwe IJsselbrug gebouwd, een stalen boogbrug. De schipbrug werd “afgevoerd en ongewijzigd opgeslagen, zodat zij in geval van nood weer kon worden gelegd”. Dat bleek nodig, tijdens de oorlog werd de stalen brug vernield en in 1945 werd de schipbrug in ere hersteld. In 1948 kon de nieuwe IJsselbrug, die de naam Wilhelminabrug kreeg, worden geopend. Kort daarop is de schipbrug na een korte plechtigheid met toespraak van burgemeester Bloemers verwijderd. “De brugvlag werd halfstok gehesen, de brugbel werd voor de laatste maal geluid en even later was de brug, die eeuwen dienst heeft gedaan, naar de oever gesleept om te worden gesloopt.” (Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 13-09-1948)

Wie op ter hoogte van de voormalige schipbrug de IJssel wil oversteken kan gebruik maken van een pontje.

Detail van een plattegrond van Deventer door F. Bosch (1836)

Detail van een plattegrond van Deventer, door F. Bosch (1836), met op de voorgrond de IJssel met de Langebrug. Even voorbij de brug in rood het perceel met het woonhuis van de familie Van ‘t Sant. Vanaf de Langebrug kon men linksaf via de kleine en grote Visserpoort de stad binnenkomen of rechtsaf via de Duimpoort (ook Duinpoort). De drie kleinere percelen aan de rechterkant van het pand van Van ‘t Sant waren in 1833 samengevoegd tot een nieuw, klassiek bruggenmans-, commissaris- en wachthuis, onder een doorlopende zolder. De buiten- en binnen-Vispoort werden grotendeels in 1838 gesloopt, de Duimpoort in 1859.

Een woninge

Uit een notitie die werd opgesteld door de schepenen Lambert Nilant en Dionisius Andreas Röell blijkt dat Lammert Willems van ‘t Sant in 1730 toestemming kreeg het huisje waar het gereedschap voor de brug werd bewaard uit te bouwen tot woning: “Op ‘t rapport van de Heeren Cameraars goedgevonden aan Lambert collecteur van de brugge alhier, op desselfs versoek te accorderen en toe te staan om het huisjen, alwaar het brugge gereedschap word bewaard op sijn kosten te mogen appropieren tot een woninge, en te vergroten so en in dier vougen, als hem door de Heeren Cameraars is aangewesen, mits dat daar aan op sijn kosten een nieuw huisjen tot bewaringe van voorn. brugge gereedschap, sal moeten maken. alles onder conditie nogtans, dat ingeval hij Lambert Bruggeman voornt. mogte komen voor sijn huisvrouw te overlijden, deselve het alsoo geapproprieerde huisjen haar leven lang sal blijven bewonen, ende den successeur, die de collecte van de brugge henvorders mogt hebben, gehouden en verpligt zijn, nae dode van geseide Lambert Bruggeman, van desselfs vrouw in sulken val deselve te moeten overnemen nae estimatie van onpartijde des verstands hebbende luiden, ter waardij so als dan sal worden bevonden.” Het huis stond aan de Welle aan de buitenzijde van de stadsmuur, maar kreeg ook een uitgang aan de binnenzijde van de stadsmuur, via een naastgelegen gang naar Achter de Muren.

Lammert en zijn vrouw verhuisden op zeker moment naar de Papengang, waarna het huis toekwam aan zoon Jan en zijn vrouw. Zij overleden beiden in 1742 in het huis aan de Welle. In juni 1743 werd een inventaris van hun nagelaten goederen opgesteld, waarin wordt gesproken over geld voor “1/4 jaars bedieninge van de brugge”. Het lijkt erop dat ook Jan als bruggeman actief was. De vermelding in de inventaris van “Een huisjen op de Welle, door Willem van het Sand bewoond.” laat zien dat Jans jongere broer Willem na hen het ouderlijk huis heeft betrokken. Hij wordt in de volkstelling van 1748 vermeld als ‘Willem Bruggeman’. Pas in september 1753 is het huis [L.2 F.94] door de momboiren van “d’onmondige kinderen van wijlen Jan van ‘t Sant en Barta Oostwechel” officieel aan oom Willem overgedragen.

Het woonhuis van de familie Van 't Sant

Willems zoon Gerrit Jan zal het huis hebben geërfd. Hij woonde er met zijn gezin en had er een tapperij. Volgens de kadasterregistratie van 1832 stond het pand (toen kadastraal genummerd E 1287) op naam van de -dan al overleden- ‘Gerrit Jan van het Zant’. In 1838 werd het pand gekocht door boekdrukkersknecht Simon Potman (ovl. 1842), die zich er vestigde als tapper. Potmans weduwe Hendrikje Holthuis werd er later vermeld als koffiehuishoudster. Zij hertrouwde met Franz Grandjean, die na haar overlijden in 1860 de zaak voortzette en het uitbreidde tot Logement IJsselzicht. Na 1872 verhuisde Grandjean met zijn nieuwe echtgenote naar Noord-Holland en werd E. Schimmelpenninck de eigenaar. In mei 1893 moest hij de zaak een aantal maanden sluiten; de hele bovenverdieping was afgebrand nadat schilders een komfoor met spiritus, nodig om oude verf af te branden, in de vensterbank hadden gezet en de gordijnen vlam vatten. In september kon logement, biljart- en koffiehuis IJsselzicht worden heropend. In 1903 wordt het nog vermeld als Café Schimmelpenninck. Het café aan de Welle 14 werd in 1914 gesloten, waarna er een sigarenmagazijn werd gevestigd onder de namen Mensink, IJsselzicht (vanaf 1938) en Mulder (1942-1944). Op last van de Duitsers werden 1944-1945 alle panden tussen de voormalige Duim- en Vispoort gesloopt, inclusief de voormalige ‘woninge’ van de familie Van ‘t Sant.


Generatie IV

IV-a Wilhelmus (Willem) van ‘t Zand; gedoopt Deventer [RK] 02-12-1748, overleden aldaar 23-11-1807, zoon van Jan van ‘t Zand en Janna van ‘t Zand.

Willem is getrouwd Utrecht 10-05-1777 met Johanna Catharina (Catharina) Middeldorp, ook genaamd Catharina Anna Middeldorp; gedoopt Kleve, Duitsland 16-04-1750 (Johanna Catharina), overleden Deventer 18-11-1808 Nieuwstraat, dochter van Joannes Middeldorp en Sybilla Giepkens (weduwe van Petrus Martens).

Willem en Catharina woonden bij hun trouwen aan het Predikherenkerkhof in Utrecht, later in Amsterdam. Zij werden in 1788 opgenomen in het testament van Johanna Martens, laatst weduwe van Hermanus Vriend, die twee derde van haar nalatenschap vermaakte aan haar zuster Helena Martens, getrouwd met Joseph van Deelen, en een derde aan “haar zuster van halven bedde Catharina Middeldorp getrouwt met Willem van ‘t Zandt”. Volgens een aantekening in het register van aangegeven lijken in Deventer, was Willem in 1807 62 jr (geboren ca. 1745) en officieel woonachtig in Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Bartha van het Sant, ook genaamd Margaretha Berta van het Zant; gedoopt Amsterdam, RK-kerk ‘t Boompje 19-01-1779 (doopgetuigen waren Willem van het Sant en Elisabeth van het Sant), overleden Amsterdam 1848/1856. Maria is getrouwd Deventer 31-10-1802 (kerk) en 02-11-1802 (gericht) met Gilles Robijns ook genaamd Gielis, gedoopt Utrecht [RK] 14-09-1760 (Aegidius Robius), overleden Amsterdam 30-03-1841 (Aegidius Robijns), zoon van Johannes Wilhelmus Antonius Robius, ook Jan Willem Robijns en Aletta Beernaerts. Hij was kuiper. Gilles is getrouwd (1) met Maria Derks; overleden voor 1802.
 2. Joanna Maria van het Sant, ook genaamd Johanna Maria van ‘t Sant; gedoopt Amsterdam, RK-kerk ‘t Boompje 26-07-1782 (doopgetuigen waren Pieter Middeldorp en Anna Maria Martens), overleden na oktober 1855. Dienstbode (1822). Joanna is in ondertrouw gegaan Amsterdam 18-04-1822 en getrouwd aldaar 01-05-1822 met Hermanus Rabels; geboren Amsterdam, gedoopt Amsterdam, RK-kerk ‘t Boompje 04-08-1784, overleden voor 1852, zoon van Hermanus Rabels en Maria Assestein. Aanspreker (1822).
 3. Petrus Henricus van het Sant; gedoopt Amsterdam, RK-kerk ‘t Boompje 16-05-1785 (doopgetuigen waren Petrus Henricus Koolen en Maria Elisabeth Koolen), mogelijk begraven Amsterdam 30-01-1803 als Pieter van ‘t Sand .

 


IV-b Gerardus (Gerrit) van ‘t Sant; gedoopt Deventer [RK] 05-02-1739, overleden aldaar 10-07-1821, zoon van Joannes van ‘t Sant en Berta Oostwegel.

Gerrit is in ondertrouw gegaan Deventer 13-04-1765 en getrouwd Zwolle met Henrica Catharina (Hendrina) Brouwer; geboren Zwolle 25-11-1744, gedoopt aldaar 25-11-1744 (doopgetuige was Egberta van Grol), overleden Deventer in de Korte Bisschopstraat, begraven aldaar op het Bergkerkhof 04-02-1772, dochter van Anthonij Brouwer en Francina van Grol.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes (Jan) van ‘t Sant; gedoopt Deventer 01-03-1766, volgt onder V-a.
 2. Francine van ‘t Sant; gedoopt Deventer 01-09-1767 (doopgetuigen waren Francine van Grol en Joanna Horion), overleden aldaar 24-05-1863 (Francina van ‘t Zant). Haar beide echtgenoten waren zwagers van elkaar.
  Francine is in ondertrouw gegaan (1) Amsterdam 30-10-1807 met Gerhardus (Gerrit) Barenbrug; geboren Ahaus ca. 1768, overleden Amsterdam 21-05-1823, zoon van N.N. Barenbrug en Maria Schelling. Hij wordt bij zijn beide huwelijken in het Amsterdams ondertrouwregister vermeld als Gerrit Barenbrug, hij ondertekende als “Gerhardus Barenbrug”, resp. “G. Barenbrug”. Bij de dopen van de kinderen wordt hij vermeld als “Bernardus (1798, 1802), “Gerrit” (1800), “Gerardus Jacobus” (1804) en Gerardus (1806), bij zijn overlijden werd hij aangegeven als “Gerardus Josephus Barenbrug”. Gerrit was grutter. Hij kocht in 1802 “Een Huis en Erve daar grutten affaire in gedaan word, staande en gelegen op de Utrechtse straet op de hoek van de Utrechtsche dwarsstraet”. Gerrit was eerder in ondertrouw gegaan Amsterdam 26-01-1798 met Rutgera Theodora (Dorothea) van Rossum; gedoopt Emmerich, Sankt Aldegundis, Duitsland 25-04-1770, begraven Amsterdam 27-10-1806, dochter van Lambertus van Rossum en Anna Maria (Maria) van Haren.
  Francine is getrouwd (2) Deventer 18-09-1836 met Joannes Bernardus Hulsink, ook genaamd Hulsing; gedoopt Harderwijk 03-10-1772, overleden aldaar 02-04-1852, zoon van Johannes Hendrikus Hulsink en Catharina Bemer, koopman. Joannes was weduwnaar van Johanna Willemina van Rossum gedoopt Emmerich, Sankt Aldegundis, Duitsland 17-04-1776, overleden Harderwijk 15-05-1835, dochter van Lambertus van Rossum en Anna Maria (Maria) van Haren.
 3. Berta van ‘t Sant; gedoopt Deventer 18-09-1769 (Berta) (doopgetuige was Hendrina van ‘t Sant), overleden Amsterdam 04-08-1812 (Bartha). Berta is in ondertrouw gegaan Amsterdam 19-07-1799 met Joannes Christianus (Christiaan) Hamaker; gedoopt Amsterdam, RK-kerk De Lely 12-10-1773, overleden Heemstede 16-08-1823, zoon van Lambertus Hamaker en Anna Maria Pelgrom. Wijnkoper.
  Hij is hertrouwd Amsterdam 25-08-1814 met Elisabeth Johanna Tilleman; gedoopt Amsterdam 11-07-1784, overleden na 1850, dochter van Wilhelmus Tilleman en Christina Mosmans. Elisabeth is hertrouwd Amsterdam 02-11-1824 met Gerhardus Hermanus van der Beek; geboren Amsterdam ca. 1788, overleden Dieren 22-07-1850, zoon van Hermanus van der Beek en Maria Meeks. Hij was weduwnaar van Catharina Elisabeth van Laak.
 4. Antonia van ‘t Sant; gedoopt Deventer 02-11-1771 (doopgetuige was Joanna van ‘t Sant), waarschijnlijk begraven aldaar op het Bergkerkhof 18-01-1772 als “het kind van Garrit van ‘t Sant uit de korte bissopstraet”.

 


IV-c Gerrit Jan van ‘t Sant; gedoopt Deventer [NG] 11-08-1765, overleden aldaar aan de Welle (no 2214) 10-09-1831, zoon van Willem van ‘t Sant en Jannetjen Dirks de Ruijter.

Gerrit is getrouwd voor 1797 met Harmina Arendsen, ook Arensen en Arentsen; gedoopt Deventer 12-05-1763, overleden aldaar in de Bagijnenstraat 15-01-1845 (Harmina Arendsen), dochter van Arnoldus Arendsen/Arentsen en Lammerdina Jans Haselek, ook Hazelink.

Harmina was een jongere zus van Gerrits zwager Engelbertus. Gerrit was kastelein (1822), tapper (1824, 1831). Zij woonden volgens de volkstelling van 1829 in zijn ouderlijk huis aan de Welle, met dochter Jans (32 jr) en kleinzoon Johannes Benedictus Clemens Boonekamp (7 jr). Gerrit is op dit adres overleden.

Uit dit huwelijk:

 1. Jansijen (Jans) van ‘t Sant; gedoopt Deventer 13-09-1797, overleden aldaar aan de Welle (no 2214) 03-03-1831.
 2. Lammerdiena van ‘t Sant; gedoopt Deventer 31-10-1798, overleden Roermond 18-01-1875 (als Maria van ‘t Sant). Lammerdiena is getrouwd Deventer 02-03-1824 met Benedictus Clemens Bonekamp jr.; gedoopt Deventer 10-06-1800, overleden Heerlen 17-02-1871, zoon van Benedictus Clemens Bonekamp en Joanna Tempelman. Brigadier bij de marechaussee te paard. Zij kregen op 16 november 1822 een zoon Johannes Benedictus Clemens Boonekamp, die werd aangegeven door zijn 71-jarige grootvader Benedictus Clemens Boonekamp sr. Hij werd pas in 1837 door zijn ouders erkend en bij koninklijk besluit gewettigd (zie inschrijving huwelijksregister Deventer 1837, akte 125).
 3. Willemina van ‘t Sant; gedoopt Deventer 06-05-1801, overleden aldaar in het Groote- en Voorster Gasthuis 29-10-1876. Willemina is getrouwd Deventer 14-02-1822 met Jan Klein, ook Kleijn; geboren Maastricht 14-11-1796, overleden Deventer 01-04-1851, zoon van Joachim Kleijn/Klijn en Anna Catharina Verling. Tapper, timmerman.
 4. Willem van ‘t Sant; gedoopt Deventer 06-04-1803.
 5. Johanna Arnolda van ‘t Sant; gedoopt Deventer 07-11-1804.

IV-d Lammert van ‘t Sant; gedoopt Deventer [NG] 08-05-1768, overleden aldaar 03-09-1851 in het Groote- en Voorster Gasthuis aan de Bagijnenstraat, zoon van Willem van ‘t Sant en Jannetjen Dirks de Ruijter.

Lammert is in ondertrouw gegaan Deventer 21-04-1798 met Mechteld Biesterveld; gedoopt Deventer 06-11-1765, overleden aldaar 23-12-1843, dochter van Hendrik Biesterveld en Catharina Kortelinck.

Lammert is waarschijnlijk dezelfde als de uit Deventer afkomstige Lambert van het Zand, die een aantal jaren (1793-1796) hervormd lidmaat was in Zwolle. Zij waren eigenaar van een vierde part van een Bierstelle [L.10 F.125] (1798-1803), een erve en huis aan de Welle [L.2 F.95, later E 12, 13] (1803-?) en een erve en huis aan de Norenbergstraat [L.3.F.115v, later N.1311] (1804-1808). Lammert werd, net als zijn vader, bruggeman. Hij wordt vermeld als collecteur van het bruggeld (1818, 1839), brugman (1827), bruggenmaker (1832). Hij werd op zijn beurt opgevolgd door zijn zoon Willem.

Uit dit huwelijk:

 1. Willem van ‘t Sant; gedoopt Deventer 03-03-1799, volgt onder V-b.
 2. Katrina Hendrika van het Sand; gedoopt Deventer 08-02-1801, overleden Leiden 03-09-1873. Bij doop en huwelijk vermeld als Katrina Hendrika van het Sand, bij overlijden als Catharina Hendrika van ‘t Sant. Zij is getrouwd Deventer 21-03-1818 met Dirk van den Hurk; gedoopt Tiel 17-04-1793, overleden Leiden 27-08-1858, zoon van Arnoldus (Aart) van den Hurk en Erkulina (Erke) van Wichen. Dirk was sergeant-majoor (1818), adjudant onderofficier (1829), administrateur van kleding bij de 5e Afd. Infanterie (1835, 1838). Hij werd benoemd tot ridder in de vierde klasse van de Militaire Willems-Orde. Zij erkenden bij het huwelijk een dochter Mechtelt, geboren Deventer 05-03-1818.

Generatie V

V-a Joannes (Jan) van ‘t Sant, ook genaamd van ‘t Zant; gedoopt Deventer [RK] 01-03-1766, overleden aldaar 26-10-1819, zoon van Gerardus (Gerrit) van ‘t Sant en Henrica Catharina (Hendrina) Brouwer.

Jan is in ondertrouw gegaan Deventer 29-10-1796 en getrouwd aldaar 13-11-1796 met Johanna Tempelman; gedoopt Deventer 16-02-1774 (Joanna) (doopgetuige was Wilmina Braekman), overleden Deventer 21-09-1854, dochter van Jan Tempelman en Antonia Schutte, touwslagerse.

Overlijdensannonce Johanna Tempelman

Jan had vanaf 1798 een touwslagerij in Deventer. Naast allerlei soorten touw werden er onder andere borstels verkocht. Na zijn overlijden werd de zaak voortgezet door zijn weduwe en hun zoons Gerrit en Antonie. In 1851 trok zij zich terug uit de firma en gingen de broers gezamenlijk verder. Later werd de zaak omgezet in een winkel voor huishoudelijke artikelen, die vanaf 1938 werd voortgezet door de firma Van Poorten en Co.

Uit dit huwelijk:

 1. Garrit (Gerrit) van ‘t Zant; gedoopt Deventer [RK] 04-09-1797 (doopgetuige was Maria Tempelman), overleden aldaar 25-10-1879, touwslager.
 2. Antonius (Antonie) van ‘t Zant; gedoopt Deventer [RK] 12-08-1799 (doopgetuige was Derkje Tempelman), overleden Deventer 14-04-1889, touwslager.
 3. Henricus van ‘t Zant; gedoopt Deventer [RK] 16-01-1802 (doopgetuigen waren Francina van ‘t Sant en Derkjen Tempelman), overleden Deventer 07-03-1806 als “Een kind waarvan Vader is Jan van t Zand, 4 jaar, Lange Bisschopstraat”.
 4. Johannes Bartholomeus (Jan Barthold) van ‘t Zant; gedoopt Deventer [RK] 06-06-1804 (doopgetuigen waren Christiaan Hamaker en Barta van ‘t Sant), overleden aldaar 19-06-1893, timmerman en architect. Hij was bestuurslid van de Rooms-Katholieke Weescommissie en van de in 1848 opgerichte ‘Vereeniging tot bevordering van den bloei van alle ambachten of vakken, welke in betrekking staan tot de Bouwkunde’.
 5. Francina Hendrina van ‘t Zant; gedoopt Deventer [RK] 19-01-1807 (Francisca Henrica van het Zand) (doopgetuige was Fransisca van ‘t Zant), overleden Deventer 12-03-1881 (Francina Hendrina van ‘t Zant).
 6. Theodora van ‘t Zant, ook genaamd van ‘t Sant; gedoopt Deventer [RK] 03-09-1809 (doopgetuige was Wilhelmina Tempelman), overleden Deventer 01-05-1868. Theodora is getrouwd Deventer 19-02-1835 met Gerhardus van Poorten, gedoopt Deventer 22-11-1804, overleden aldaar 10-09-1874, zoon van Wilhelmus van Poorten en Jacomina de Groen. Hij was beeldhouwer.
 7. Garritdina van ‘t Zant, ook genaamd Gerhardina en Gerritdina; geboren Deventer 21-09-1811, overleden aldaar 07-04-1898. Garritdina is getrouwd 07-07-1834 met Bernardus Henricus Tikkel; geboren Zwolle 02-10-1812, overleden Deventer 07-09-1895, zoon van Hermanus Tikkel en Gesina Wilms van der Kolk, koopman en winkelier.
 8. Arnoldus Antonius Christianus van ‘t Zant; geboren Deventer 30-05-1815, volgt onder VI-a.
 9. Bartha van ‘t Zant; geboren Deventer 23-04-1818, overleden aldaar 03-10-1824.

V-b Willem van ‘t Sant; gedoopt Deventer 03-03-1799, overleden aldaar 05-11-1851, zoon van Lammert van ‘t Sant en Mechteld Biesterveld.

Hij is getrouwd Deventer 08-11-1827 met Johanna Kok; geboren Deventer 26-12-1800, overleden Utrecht 14-02-1871, dochter van Gerrit (Garrit) Kok en Geertrui Tusveld. Dienstbaar (1827).

Willem wordt vermeld als bakkersknecht (1827), bakker (1828-1839), bruggeman (1839, 1841) en winkelier (1851) in Deventer. Volgens het Kadaster was hij in 1832 eigenaar van twee naastgelegen panden in de Bagijnenstraat.

Uit dit huwelijk:

 1. Lammert van ‘t Sant; geboren Deventer 28-08-1828, volgt onder VI-b.
 2. Gerrit van ‘t Sant; geboren Deventer 05-12-1829, volgt onder VI-c.
 3. Mechteld van ‘t Sant; geboren Deventer 21-06-1832, overleden Utrecht 01-01-1920. Mechteld is getrouwd Utrecht 02-11-1864 met Johannes de Ru; geboren Leiden 28-08-1837, overleden Utrecht 23-06-1908, zoon van Johannes de Ru en Elisabeth de Klerk.
 4. Dirk Karel Hendrik van ‘t Sant; geboren Deventer 04-04-1834, volgt onder VI-d.
 5. Geertruida Helena van ‘t Sant; geboren Deventer 20-04-1836, overleden aldaar 23-04-1836.
 6. Wouter Jan van ‘t Sant; geboren Deventer 20-09-1839, volgt onder VI-e.
 7. Arnoldus van ‘t Sant; geboren Deventer 29-09-1841, overleden aldaar 16-04-1863, schoenmaker.

Zicht op Deventer (detail) van Arnoldus van 't Zant

Detail van een negentiende-eeuws zicht op de stad Deventer door Arnoldus A.C. van ‘t Zant. Aan de linkerkant is de Langebrug te zien.


Generatie VI

VI-a Arnoldus Antonius Christianus van ‘t Zant geboren Deventer 30-05-1815, overleden aldaar 12-02-1889, zoon van Jan van ‘t Sant en Johanna Tempelman.

Hij is getrouwd Deventer 15-05-1844 met Gesina Kemper; geboren Deventer 04-06-1819 (Gesina), overleden aldaar 09-11-1846 (Gezina Johanna), dochter van Willem Kemper en Maria te Riele.

Arnoldus studeerde aan de Deventer Teekenacademieschool, onder leiding van Jacob Jansen Vredenburg. Hij kreeg bekendheid als landschapsschilder en was tekenleraar in Deventer.

Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos geboren dochter; geboren Deventer 09-03-1846.

VI-b Lammert van ‘t Sant; geboren Deventer 28-08-1828, overleden Utrecht 16-07-1898, zoon van Willem van ‘t Sant en Johanna Kok.

Hij is getrouwd Roermond 19-07-1859 met Catharina Tissen, ook Thissen; geboren Arnhem 12-04-1832, overleden Utrecht 16-10-1914, dochter van Jan Tissen en Hendrica van den Berg

Lammert was rijksveldwachter (1860), brigadier (1870).

Uit dit huwelijk:

 1. Willem Johannes van ‘t Sant; geboren Aalsmeer 22-03-1860, volgt onder VII-a.
 2. Johannes van ‘t Sant; geboren Aalsmeer 15-11-1862, overleden aldaar 26-07-1863.
 3. Hendrica van ‘t Sant; geboren Aalsmeer 17-12-1863, overleden Zeist 03-04-1941.
 4. Johanna van ‘t Sant; geboren Aalsmeer 01-01-1865, overleden aldaar 11-04-1865.
 5. Johanna van ‘t Sant; geboren Aalsmeer 17-03-1866, overleden Zuilen 09-07-1951. Zij is getrouwd Utrecht 23-02-1887 met Jan Bastiaan Correljé; geboren Utrecht 03-01-1865, overleden aldaar 20-03-1892, zoon van Hendricus Petrus Correljé en Elisabeth Mansveld. Bij hun huwelijk werd zoon Lambert Johan van ‘t Sant (geboren Utrecht 13-03-1886) gewettigd.
 6. Catharina van ‘t Sant; geboren Aalsmeer 26-03-1867, overleden aldaar 13-07-1867.
 7. Johannes Lambertus van ‘t Sant; geboren Aalsmeer 03-06-1868, overleden aldaar 14-10-1868.
 8. Catharina van ‘t Sant; geboren Aalsmeer 10-08-1869, overleden aldaar 26-12-1869.
 9. Catharina van ‘t Sant; geboren Haarlemmermeer 23-11-1870, overleden aldaar 09-07-1872.
 10. Lamberdina van ‘t Sant; geboren Haarlemmermeer 23-05-1872, overleden Utrecht 09-03-1945. Werd met haar zus Johanna in een graf begraven in Soesterbergen. Op de grafsteen staat haar naam als Alberdina van ‘t Sant.
 11. Johan Carel van ‘t Sant; geboren Haarlemmermeer 21-06-1873, overleden aldaar 16-07-1873.

VI-b Gerrit van ‘t Sant; geboren Deventer 05-12-1829, overleden aldaar 02-08-1878, zoon van Willem van ‘t Sant en Johanna Kok. Dagloner en schoenmaker.

Gerrit is getrouwd (1) Apeldoorn 10-02-1854 met Aaltjen Beeuwkes; geboren Apeldoorn 18-10-1829, overleden Deventer 29-09-1868, dochter van Jacob Samuel Beeuwkes en Hendrika Westerhof.

Gerrit is getrouwd (2) Deventer 12-05-1870 met Berendina Mensink; geboren Rijssen 18-03-1837, overleden Deventer 05-02-1905, dochter van Hermannus Mensink en Zwaantjen Maatman.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Hendrikje van ‘t Sant; geboren Apeldoorn 19-03-1849, overleden Deventer 25-07-1868. Zij werd bij het huwelijk van haar moeder gewettigd.
 2. Johanna Willemina van ‘t Sant; geboren Apeldoorn 28-06-1854, overleden Deventer 25-08-1875. Johanna is getrouwd Deventer 18-09-1873 met Berend Willem Lammersen; geboren Deventer 26-08-1849, zoon van Hendrik Lammersen en Hendrika Koers. Dagloner, pakhuisknecht. Berend is later getrouwd Deventer 18-05-1876 met Maria Kieftenbelt; geboren Terwolde 31-03-1855, dochter van Jan Kieftenbelt en Aaltjen Jansen.
 3. Mina van ‘t Sant; geboren Deventer 10-07-1856, overleden aldaar 21-10-1856.
 4. Willem van ‘t Sant; geboren Deventer 24-07-1858, overleden aldaar 01-09-1865.
 5. Mechteld van ‘t Sant; geboren Deventer 28-02-1861, overleden aldaar 21-04-1867.
 6. Adam van ‘t Sant; geboren Deventer 19-01-1864, overleden aldaar 19-06-1867.
 7. Willem van ‘t Sant; geboren Deventer 13-09-1866, overleden aldaar 05-09-1868.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Willem van ‘t Sant; geboren Deventer 03-02-1872, overleden aldaar 05-07-1872.
 2. Hermanus van ‘t Sant; geboren Deventer 03-02-1872, overleden aldaar 26-07-1872.
 3. Lammert van ‘t Sant; geboren Deventer 07-05-1873, overleden aldaar 19-10-1873.
 4. Gerritdina (Gerretje) van ‘t Sant; geboren Deventer 31-08-1874, overleden Hilversum 01-04-1952. Naaister in Deventer en Amsterdam. Verhuisde 27-03-1907 naar Amsterdam en in 1938 naar een herenhuis aan de Waldecklaan in Hilversum.
 5. Carolina (Lina) van ‘t Sant; geboren Deventer 12-02-1877, overleden Hilversum 23-03-1956. Lina woonde onder andere in Den Haag (1896), Davos (tot 1906) en Amsterdam (vanaf 1906). In januari 1907 werd ze met attestatie overgeschreven van de kerk in Den Haag naar de Nederduitsche Gereformeerde Kerk in Amsterdam. Ze werkte in Amsterdam -als inwonend dienstbode- onder andere ruim veertien jaar bij de familie Jonas van ‘s Heer Arendskerke (Keizersgracht 648, Herengracht 524) en bij een jaar bij jhr. C.C.Th. Six, intendant van het Koninklijk Paleis op de Dam (Van Eeghenstraat 66). Tussen de betrekkingen door woonde ze bij zus Gerretje. In 1938 verhuisden ze samen naar Hilversum.

Lina van ‘t Sant

Lina en Gerretje van 't Sant

De zusters Lina (1877-1956) en Gerretje (1874-1952) van ‘t Sant.

Overlijdensannonce Carolina van 't Sant


VI-d Dirk Karel Hendrik van ‘t Sant; geboren Deventer 04-04-1834, overleden Utrecht 07-08-1891, Willem van ‘t Sant en Johanna Kok. Timmerman.

Dirk is getrouwd Deventer 17-02-1859 met Gerritjen Diekman; geboren Deventer 14-02-1836, overleden Utrecht 17-10-1904, dochter van Gerrit Diekman en Jenneken Masman.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna van ‘t Sant; geboren Deventer 12-06-1859, overleden aldaar 07-03-1861.
 2. Gerrit van ‘t Sant; geboren Deventer 28-09-1860, overleden Utrecht 20-06-1889.
 3. Johanna van ‘t Sant; geboren Deventer 12-12-1861, overleden aldaar 20-03-1862.
 4. Willem van ‘t Sant; geboren Deventer 29-06-1863, overleden Meppel 01-01-1868.
 5. Jenneken van ‘t Sant; geboren Deventer 25-09-1864, overleden aldaar 12-11-1864.
 6. Hendrik Albert van ‘t Sant; geboren Meppel 09-11-1865, overleden Utrecht 05-05-1885.
 7. Arnold van ‘t Sant; geboren Meppel 28-05-1867, overleden Utrecht 16-08-1870.
 8. Willem van ‘t Sant; geboren Utrecht 12-05-1869, volgt onder VII-b.
 9. Gerdina Hendrica van ‘t Sant; geboren Utrecht 25-11-1871, overleden aldaar 13-07-1951. Gerdina is getrouwd Utrecht 04-07-1900 met Hendrik Mackaaij; geboren Utrecht 18-11-1875, overleden aldaar 16-02-1942, zoon van Johannes Mackaaij en Wilhelmina Lagard. Hendrik was smid.

VI-e Wouter Jan van ‘t Sant; geboren Deventer 20-09-1839, overleden aldaar 03-01-1900, begraven aldaar op de Oude Begraafplaats, zoon van Willem van ‘t Sant en Johanna Kok. Timmerman.

Wouter is getrouwd (1) Deventer 18-12-1862 met Wilhelmina Berendina Dubbe; geboren Deventer 08-10-1839, overleden aldaar 06-09-1876, dochter van Jan Dubbe en Antonia Johanna Gildemeester.

Wouter is getrouwd (2) Deventer 31-01-1878 met Jannetjen Blom; geboren Zwartebroek (Barneveld) 24-02-1850, overleden Deventer 03-03-1915, dochter van Hendrik Blom en Geertje Bos. Zij is getrouwd (2) Deventer 02-07-1902 met Berend Jans Hulsegge; geboren Deventer 25-02-1858, overleden aldaar 26-07-1939, zoon van Jacob Hulsegge en Hendrika van Gulik. Hij was weduwnaar van Hendrina Sluizeman.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Johanna Wilhelmina van ‘t Sant; geboren Deventer 06-02-1863, overleden Den Haag 13-11-1929. Pensionhoudster in Den Haag. Johanna is getrouwd (1) Den Haag 06-02-1889 met Johannes Arnoldus Sanderse; geboren Middelburg 30-01-1865, overleden aldaar 26-05-1901, zoon van Arnoldus Johannes Sanderse en Jacomina Langejan, kelner. Johanna is getrouwd (2) Amsterdam 17-09-1903 met Bernardus Hendrik Hollmann; geboren Alkmaar 02-12-1876, overleden Rotterdam 24-12-1965, zoon van Bernardus Michael Hollmann en Aleida Maria Theodora Heijerman, onderwijzer.
 2. Jan van ‘t Sant; geboren Deventer 29-04-1864, overleden aldaar 03-05-1893. Timmerman (1889). Jan is getrouwd Deventer 22-08-1889 met Willemina Johanna van den Vlekkert; geboren Gorssel 31-05-1867, overleden Den Haag 14-02-1924, dochter van Jan van den Vlekkert en Christina Harms. Verhuisde in 1896 naar Bloemendaal. Zij is hertrouwd Heemstede 15-05-1907 met Martinus Rieken; geboren Arnhem 24-10-1874, overleden Den Haag 15-08-1927, zoon van Theodor Rieken en Pieternella Cornelia Staalman. Hij was koetsier (1907) in Heemstede en conciërge (1927) in Den Haag. Haar zwager Jacob Jonker was een van de getuigen bij het huwelijk.
 3. Antonia Johanna van ‘t Sant; geboren Deventer 30-05-1866, overleden Breda 13-06-1946, begraven aldaar 18-06-1946 begraafplaats “de Bieberg”. Antonia is getrouwd Deventer 16-05-1889 met Jacob Jonker; geboren Deventer 21-12-1855, overleden Den Haag 30-07-1921, zoon van Willem Jonker en Gerharda Antonia Boode. Vermeld als kantoorloper, bediende (1901), kantoorbediende (1903), administrateur van een ziekenfonds (1904, 1907, 1921).
 4. Willem van ‘t Sant; geboren Deventer 05-06-1867, overleden aldaar 03-08-1867.
 5. Catharina Hendrika van ‘t Sant; geboren Deventer 15-07-1868, overleden aldaar 14-01-1872.
 6. Willem van ‘t Sant; geboren Deventer 17-05-1871, overleden aldaar 22-01-1873.
 7. Catharina Hendrika van ‘t Sant; geboren Deventer 28-12-1872, overleden Amsterdam 30-04-1957. Zij is getrouwd Amsterdam 25-04-1901 met Adriaan Barel; geboren Amsterdam 14-05-1871, overleden aldaar 30-04-1936, zoon van Machiel Barel en Amelia Carolina Paans. Winkelbediende (1901). Bij het huwelijk werd dochter Johanna Wilhelmina van ‘t Sant (geboren Zetten 01-02-1896, overleden Amsterdam 20-04-1902) gewettigd.
 8. Wilhelmina Berendina van ‘t Sant; geboren Deventer 28-05-1874, overleden Den Haag 23-05-1939. Zij is getrouwd Den Haag 18-01-1901 met Eduard van Maanen; geboren Heumen 05-10-1864, overleden Den Haag 20-11-1937, zoon van Taede van Maanen en Wilhelmina Martina Aggenbach. Winkelier (1886), koopman in gedistilleerd (1901). Bij hun huwelijk getuigde onder anderen haar zwager Jacob Jonker (45 jr, kantoorbediende). Eduard is eerder getrouwd Den Haag 29-09-1886 met Margaretha Geurtz; geboren Den Haag 24-11-1858, overleden aldaar 26-08-1900, dochter van Johannes Abraham Geurtz en Elisabeth Everdina Teunissen
 9. Mechteld van ‘t Sant; geboren Deventer 11-08-1876, overleden aldaar 19-07-1877.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Wouter Jan van ‘t Sant; geboren Deventer 28-10-1878, overleden aldaar 03-03-1882.
 2. Gerrit van ‘t Sant; geboren Deventer 28-08-1880, overleden aldaar 19-03-1882.
 3. Wouter Jan van ‘t Sant; geboren Deventer 16-05-1882, volgt onder VII-c.
 4. Gerrit van ‘t Sant; geboren Deventer 10-09-1883, volgt onder VII-d.
 5. Mechteld van ‘t Sant; geboren Deventer 17-12-1884, overleden aldaar 13-03-1886.
 6. Willem van ‘t Sant; geboren Deventer 18-07-1887, overleden aldaar 25-05-1888.

Generatie VII

VII-a Willem Johannes van ‘t Sant; geboren Aalsmeer 22-03-1860, overleden Leiden 25-08-1925, begraven Leiden, Rhijnhof, zoon van Lammert van ‘t Sant en Catharina Tissen. Onderwijzer.

Willem is getrouwd Waddinxveen 09-11-1887 met Ida Maria Kraan; geboren Zuid-Waddinxveen 25-11-1856, overleden Den Haag 12-11-1936, begraven Oud Eik en Duinen, dochter van Aris Kraan en Jannigje Kranenburg.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Catharina (Jo) van ‘t Sant; geboren Waddinxveen 10-10-1888, overleden Jakarta 21-03-1958. Studeerde in Leiden, waar ze werd opgeleid tot apothekersassistent en na haar doctoraal examen farmacie werd bevorderd tot apotheker (1915). Jo is getrouwd (1) Weltevreden 20-11-1916 met Carel Clemens Elias Tengbergen; geboren Scheveningen 15-09-1886, overleden Den Haag 02-12-1925, begraven Oud Eik en Duinen, zoon van Allard Gerrit Tengbergen en Cornelia Carolina Henriëtte Nina d’Engelbronner. Leraar aan de Indische artsenschool (Stovia) in Batavia, mil. apotheker 1e klas. Zij is getrouwd Batavia 04-04-1928 (2) met Joseph Johann; geboren Ambon 08-10-1902, overleden Amersfoort 27-12-1967, zoon van Willem Frederik Johann en Adriana Hendriks. Apothekersassistent.
 2. Ida Lamberta van ‘t Sant; geboren Djokjakarta 04-07-1893, overleden. Leerling verpleegkundige. Zij is getrouwd Leiden 21-08-1923 (huw. ontbonden arr. rechtbank Den Haag 22-01-1935) met Nicolaas Ahasuerus Cornelis Slotemaker; geboren Den Haag 13-11-1891, zoon van Adrianus Slotenmaker en Cornelia van Epenhuijsen. Arts in Den Haag.
 3. Lambert Johan van ‘t Sant; geboren Djokjakarta 24-07-1895, overleden 19-02-1975. Officier van gezondheid 1e klas en radioloog bij het (Koninklijk) Nederlandsch-Indisch Leger. Hij is getrouwd Haarlem 17-12-1925 met Margaritha Pauline Aletta Engelberts; geboren Pretoria 01-04-1899, overleden Maartensdijk? 31-12-1980, dochter van Roelof Engelberts en Pauline Aletta Harmanna Buning.

VII-b Willem van ‘t Sant; geboren Utrecht 12-05-1869, overleden aldaar 19-07-1907, zoon van Dirk Karel Hendrik van ‘t Sant en Gerritjen Diekman. Timmerman (1903) in Utrecht.

Willem is getrouwd Utrecht 11-11-1903 met Alida Rijkse; geboren Rijsenburg 18-08-1874, overleden Utrecht 24-04-1944, dochter van Elbert Rijkse en Dirkje Beekhof. Zij is eerder getrouwd Zeist 17-05-1900 met Engelbert Klasinus Reede; geboren Amerongen 08-02-1874, overleden Zeist 30-03-1901, zoon van Engelbert Reede en Magdalena Clasina van Doorn.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk Karel Hendrik van ‘t Sant; geboren Utrecht 20-04-1905, overleden 21-03-1988, begraven op Den en Rust in Bilthoven. Beambte bij de NS. Dirk is getrouwd Utrecht 11-06-1931 met Ida Gijsberta Maria Elisabeth Pisa; geboren Utrecht 28-09-1908, overleden 21-12-2012, begraven op Den en Rust in Bilthoven, dochter van Wilhelmus Johannes Pisa en Johanna Wilhelmina van Melzen.
 2. Elbert van ‘t Sant; geboren Utrecht 26-09-1906. Elbert is getrouwd Utrecht 09-04-1931 met Gijsje Hardeveld Kleuver; geboren Utrecht 22-09-1909, dochter van Gerrit Hardeveld Kleuver en Gijsje Molenaar.

VII-c Wouter Jan van ‘t Sant; geboren Deventer 16-05-1882, overleden Rotterdam 03-10-1961, zoon van Wouter Jan van ‘t Sant (IV-d) en Jannetjen Blom.

Hij is getrouwd Utrecht 10-12-1903 met Jeannetta Cornelia Wilhelmina Brinkgreve; geboren Utrecht 22-05-1872, overleden Deventer 25-05-1929, dochter van Martinus Brinkgreve en Jeannetta Cornelia Wilhelmina Mur.

Wouter was timmerman (1903, 1919), opzichter (1925), gemeenteambtenaar (1929) in Deventer. Hij was daarnaast bestuurslid van de Coöperatieve Verbruiks- en Productievereeniging ‘Ons Belang’.

Uit dit huwelijk:

 1. Jeannetta Cornelia Wilhelmina van ‘t Sant; geboren Deventer 22-03-1904, overleden na 1961. Jeannetta is getrouwd Deventer 13-11-1929 met Wouter van Essen; geboren Arnhem 07-05-1904, zoon van Maas van Essen en Johanna Gerritsen, kantoorbediende.
 2. Wouter Jan van ‘t Sant; geboren Deventer 09-06-1905, overleden Apeldoorn 08-04-1969. Wouter was gehuwd met H.A. Nooij.
 3. Jenny van ‘t Sant; geboren Deventer 23-05-1906.
 4. Martinus van ‘t Sant; geboren Deventer 15-09-1907, overleden Bathmen 11-10-1939. Vertegenwoordiger bij handelsver. Holland. Martinus was gehuwd met Maria Johanna Rutgers; geboren Laren 18-06-1908, overleden na 1939, dochter van Grades Rutgers en Gerritjen Janna Bast.
 5. Gerrit Jan van ‘t Sant; geboren Deventer 01-05-1909, overleden aldaar 30-07-1909.
 6. Gerrit Jan van ‘t Sant; geboren Deventer 10-07-1911, overleden aldaar 15-08-1911.
 7. Henri (Hans) van ‘t Sant; geboren Deventer 21-05-1914, overleden 22-12-1982. Hoofd van de Openbare Lagere School in Almen, penningmeester van de Stichting Vrienden van het P.W. Janssen Ziekenhuis. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hans is getrouwd Zutphen 06-08-1941 met A.L. (Alie) Meulenbrugge; overleden na 1982.

VII-d Gerrit van ‘t Sant; geboren Deventer 10-09-1883, overleden na 1934, zoon van Wouter Jan van ‘t Sant en Jannetjen Blom.

Hij is getrouwd Gorssel 12-03-1904 met (huwelijk ontbonden arr.rechtbank Den Haag 30-06-1932) Johanna Hulsegge; geboren Deventer 15-06-1880, overleden na 1932, dochter van Berend Jan Hulsegge en Hendrika Sluizeman.

Hij was magazijnchef, handelsbediende (1904, 1905) in Deventer. Gerrits schoonvader Hulsegge was ook zijn stiefvader en zijn moeder was Johanna’s stiefmoeder. Het gezin verhuisde in dec. 1923 naar Den Haag, Gerrit was daar magazijnchef en bedrijfsleider (1932).

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit van ‘t Sant; geboren Utrecht 22-11-1903, overleden Deventer 12-02-1905.
 2. Johanna van ‘t Sant; geboren Deventer 10-04-1907, overleden aldaar 25-02-1985. Onderwijzeres in Den Haag (1932), verhuisde na haar huwelijk naar Wormerveer. Johanna is getrouwd Den Haag 27-02-1932 met Klaas Karel August van Vals; geboren Deventer 05-10-1904, overleden na 1985, zoon van Karel August van Vals en Cornelia Buisman. Onderwijzer in Wormerveer (1932).

Bronnen

Jan van ‘t Sant

x Barta Oostwechel

 • Aankoop pand Papenstraat in Rechterlijk archief Deventer, toegang 0722, inv.nr 134o “Liber renunciationum”, 13-01-1739, p. 673.
 • Boedelinventaris Jan van ‘t Sant en Barta Oostwechele in Rechterlijk archief Deventer, toegang 0722, inv.nr 139b, 21-06-1743, 215.
Jan van ‘t Sant

x Johanna Tempelman

 • Aankoop van de opstand van een touwslagershuisjen [L.5 F.192v, later N.1859] in Rechterlijk archief Deventer, toegang 0722, inv.nr 184 “Renunciatieboek”, 08-11-1807 en 13-01-1808.
 • Aankoop van een erve en huis en een erve en stal in de Lange Bisschopstraat in Rechterlijk archief Deventer, toegang 0722, inv.nr 213 “Renunciatieboek”, 10-06-1809 en 19-06-1809.
Johanna van ‘t Sant

x Engelbartus Arendsen

 • Verkoop pand buiten de Noorenbergpoort in Rechterlijk archief Deventer, toegang 0722, inv.nr 134u “Liber renunciationum”, 13-01-1794, p. 120r.
 • Verkoop door executeuren testamentair in Rechterlijk archief Deventer, toegang 0722, inv.nr 134u “Liber renunciationum”, 07-12-1801, p. 275r.
Lammert van ‘t Sant

x Mechteld Biesterveld

 • Aankoop een vierde part van een bierstelle in Rechterlijk archief Deventer, toegang 0722, inv.nr 134u “Liber renunciationum”, 26-05-1798, p. 204v.
 • Verkoop een vierde part van een bierstelle (L.10 F.125) in Rechterlijk archief Deventer, toegang 0722, inv.nr 184 “Renunciatieboek”, 21-03-1803, p. 33.
 • Aankoop van een erve en huis aan de Welle [L.2 F.95, later E12, 13] in Rechterlijk archief Deventer, toegang 0722, inv.nr 184 “Renunciatieboek”, 04-11-1803, p. 60.
 • Aankoop van een erve en huis in de Norenbergstraat [L.3 F.95, later N.1311] in Rechterlijk archief Deventer, toegang 0722, inv.nr 184 “Renunciatieboek”, 1804, 11-02-1807, p.
 • Verkoop van een erve en huis in de Norenbergstraat [L.3 F.95, later N.1311] in Rechterlijk archief Deventer, toegang 0722, inv.nr 184 “Renunciatieboek”, 31-12-1807, 16-02-1808.
Lammert Willems van ‘t Sant

x Janna Gerrits

 • Vergunning “om het huisjen, alwaar het brugge gereedschap word bewaard op sijn kosten te mogen appropieren tot een woninge” in toegang 0691 Schepenen en Raad van de stad Deventer, inv.nr. 4-28 “Prothocoll des Rades van dagelicken resolutien”, 30-06-1730.
Willem van ‘t Sant

x1 Dina van der Haar. x2 Jannetje Dirks de Ruijter

 • Rechterlijk archief Deventer 0722, toegang 111b Straatboek 2 – Waterstraat, Deventer. Pand 140, L.2 F.94. Overdracht in 1753: “Nu bij appointement van den 14 September 1753 Willem van het Zant, de wijze hoe zie in het boek van Memorien van den 20 September 1753.”
 • Overdracht huis aan de Welle aan Willem van ‘t Sant in Rechterlijk archief Deventer, toegang 0722, inv.nr. 124o “Boek van memoriën”, 20 September 1753.
 • Boedelinventaris Willem van ‘t Sant en Dina van der Haar in Rechterlijk archief Deventer, toegang 0722, inv.nr 139b, 21-12-1753, 393.
Bruggeman
Woninge
 • Toegang 0735 Stadsbouwmeester / Openbare Werken, inv.nr. 268-3 Bouwen van een Bruggemans-, Commissaris- en Waakhuisje en een militair wachthuis voor de schipbrug, 15-03-1833

 

Deze genealogie is voor het laatst bijgewerkt op 27 maart 2022.

4 Comments

 • Paul J. der Kinderen

  L.s.,

  Ik ben familie van Johan Johann, tweede echtgenoot van Johanna Catharina van ‘t Sant. Hadden zij kinderen? Heeft U meer informatie en /of Foto’s

  Met vriendelijke groeten,

  Paul J. der Kinderen (pjderkinderen (at) hotmail.com)

 • Ronn

  Ik weet van het echtpaar Johann-van ‘t Sant helaas niet meer dan hierboven staat vermeld.

  Vriendelijke groet,
  Ronn

 • Andrea Gouverneur

  Ik zoek familie van ‘t Sant die in amersfoort woonden Geoge van’tSant en stien van vulpen daar de kinderen van George willem Arie Jolanda yvonne en Bea van ‘t Sant ze woonden in amersfoort in de spreeuwenstraat

Leave a Reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *