Genealogieën

Genealogie van een familie De Vries

Handtekeningen van Gerben Sijtses de Vries, zijn dochter en schoonzoon ca. 1801
Handtekeningen van Gerben Sijtses de Vries, zijn dochter en schoonzoon ca. 1801

Aan het begin van de achttiende eeuw trokken de broers Gerben en Frerick vanuit het Friese Blija naar de stad Groningen. Zij kregen de toenaam ‘De Vries‘, die later familienaam werd. Over Gerben, wiens naam al snel werd ‘vergroningst’ tot Gerbrand, is onder meer bekend dat hij als zestienjarige jongen werkte op een tichelarij in Groningen, langs het huidige Noord-Willemskanaal (ter hoogte van het Emmaviaduct). Hij werd er later tichelbaas en mede-eigenaar.

Tot deze familie behoort de stad-Groninger beeldhouwer Wladimir de Vries (1917-2001).


Generatie I

 

I Sijtse Gerbens; geboren 1687/1692, overleden Blija 23-01-1728.

Sijtse is getrouwd Blija 26-10-1721 met Frouck Freericks; gedoopt Blija 15-01-1693, dochter van Freerick Sigers en Froúck Jans. Frouck is getrouwd (1) Blija 01-12-1715 met Jan Hendericks; geboren 1690/1695, overleden 1718/1720. Frouck is getrouwd (3) Hiaure 08-03-1730 met Ruird Hopkes; gedoopt Blija en Hogebeintum 12-11-1693, zoon van Hopke Pieters.

Frouck werd in 1711 lidmaat te Blija. Sijtse werd in 1723 lidmaat te Blija. In 1728 is hij ‘verstorven aan de teering’. De doopboeken van Blija in de periode dat Sijtse geboren moet zijn zijn verbrand; een duidelijk antwoord omtrent de identiteit van zijn ouders kan daarom niet gegeven worden. Waarschijnlijk waren zijn ouders Gerben Nannes en Hijlck Sijtses.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerben Sijtses [de Vries]; gedoopt Blija 24-01-1723, volgt onder II-a. 
 2. Frerik Sijtses [de Vries]; geboren Blija 20-01-1726, volgt onder II-b.

Generatie II

 

II-a Gerben Sijtses de Vries; gedoopt Blija 24-01-1723, overleden Groningen 30-08-1808, zoon van Sijtse Gerbens en Frouck Freericks. Gerben (in Groningen Gerbrand genoemd) werkte in de stad Groningen van 1739-1802 bij de steen- en pannenbakkerij aan het Hoornsediep. Eerst als afdragersjongen, later als tichelbaas. Van 1786-1802 was hij compagnon in de tichelarij. Na de beëindiging van het compagnieschap kwam Gerbrand te wonen op de lijmziederij naast de tichelarij. In 1776 werd hij, in het huwelijkscontract van zijn dochter Frouke, voor het eerst als De Vries vermeld.

Gerben is getrouwd Groningen 17-12-1748 met Willemke Gerrits; gedoopt Blija en Hogebeintum 14-03-1725, overleden Groningen 08-1789/1796, dochter van Gerrit Ypes en Klaaske Wijtses. Willemke kwam waarschijnlijk in of voor 1742 met haar moeder naar Groningen. Haar moeder hertrouwde daar in november 1742 met Jan Alberts; hij was getuige bij Willemkes huwelijk.

Uit dit huwelijk:

 1. Frouke de Vries; gedoopt Groningen 16-11-1749, overleden aldaar 19-09-1809. Frouke is getrouwd Groningen 22-05-1776 met Jannes Numan gedoopt Groningen 08-07-1750, overleden aldaar 11-09-1809, zoon van Harmannus Numan en Johanna Maria Rouaan. Jannes was koopman, hij woonde met zijn gezin in de Herestraat. Van 1786-1801 waren hij en zijn vrouw compagnons in de steen- en pannenbakkerij aan het Hoornsediep te Groningen. In zijn overlijdensbericht staat dat Frouke ‘de affaire’ zal voortzetten, over welke zaak het hier gaat is nog niet bekend, ze overleed echter kort daarop.”Heden Morgen tusschen 3 en 4 uur, trof mij en mijne drie Kinderen de gevoeligste slag, door het afsterven van mijn geliefde man JANNES NUMAN, in den ouderdom van ruim 60 jaren, met welke ik 33 jaren in een gezegende Echt heb mogen leven. Geve thans door dezen gebruikelijken weg kennis, aan Vrienden en Bekenden, verzoeke van brieven van rouwbeklag verschoond te blijven. FROUWKE DE VRIES. Groningen den 11 September 1809. N.S. De Affaire wordt door de Wedw. gecontinueerd.” (Groninger Courant no 74, 15-09-1809).”Naauwelijks eenigszins van de droefheid, wegens het spoedig afsterven van onzen geliefden Vader JANNES NUMAN, op den 11 dezer, hersteld, zien wij ons aandermaal in de diepste treurigheid gedompeld, daar het den Regeerder van het Heelal, in wiens hand onze adem is, behaagde, heden morgen, tusschen 8 en 9 uren, ook onze veel geliefde Moeder, FROUKE DE VRIES, in den ouderdom van 60 jaren, na eene kortstondige ziekte, vergezeld van zware Koortsen, uit onze ouderlievende aarmen weg te rukken en, zoo wij vertrouwen, in zijne Heerlijkheid over te nemen. Elk gevoelig hart zal zonder twijfel deel in onze treffende verliezen nemen, zonder ons zulks door condoleantie brieven te verzekeren en alzo onze harten telkens opnieuw te wonden. Groningen den 19 van Herfstmaand 1809. JOHANNA MARIA NUMAN, mede uit naam van mijn Zuster en Broeder.” (Groninger Courant no 77, 26-09-1809).
 2. Willemke de Vries; gedoopt Groningen 10-06-1753, overleden Groningen 15-12-1834. Willemke werd in 1775 lidmaat te Groningen. Op 11-12-1782 stelde ze een huwelijkscontract op met Claas, waarbij onder anderen haar ouders en zus Frouke met haar man aanwezig waren. Willemke woonde in elk geval in 1801 op het tichelwerk, waar zij kleren naaide voor de mensen op het tichelwerk.
  Willemke is getrouwd Groningen 07-01-1783 met Claas Dirks de Vries; gedoopt Leeuwarden, Jacobijnerkerk 26-05-1754, overleden 1815/1834, zoon van Durk Durks en Grietje Claasen, molenmaker. Wordt bij de huwelijken van zijn dochters in 1815 en 1827 vermeld als absent.
 3. Sijtze Gerbrands de Vries; gedoopt Groningen 17-04-1757, volgt onder III-a. 
 4. Klaaske de Vries; gedoopt Groningen 06-07-1760, overleden aldaar 05-10-1826. Werd in 1784 lidmaat te Groningen. Dienstmeid.

 

II-b Frerik Sijtses de Vries; geboren Blija 20-01-1726, overleden Obergum 07-11-1809, zoon van Sijtse Gerbens en Frouck Freericks. In Groningen werd Frerik tichelaar, later werd hij pottenbakker. Hij voerde net als zijn broer de naam ‘de Vries’. Frerik verhuisde met zijn gezin rond 1755 naar Zuidlaren, waar zij woonden aan de Plankensloot. Van Zuidlaren verhuisde het gezin naar Obergum (Winsum). Frerik werkte misschien op een van de steenbakkerijen in Obergum. Hij was er bovendien diaken en ouderling. Frerik was in 1785 getuige bij het opstellen van het huwelijkscontract van zijn neef Sijtse Gerbrands de Vries. In 1808 werd hij lidmaat te Groningen, een jaar later overleed hij bij zijn dochter Frouke in Obergum.

Frerik is getrouwd Groningen 25-08-1752 met Aaltje Freerks Pieks; afk. van Lellens, geboren 1725/1730, overleden Obergum voor 1787, dochter van Freerk Pieters Pieks.

Uit dit huwelijk:

 

 1. Frouke de Vries; gedoopt Groningen 13-06-1753, overleden Obergum 06-06-1814. Frouke is getrouwd Obergum 18-11-1804 met Jacob Berends Doornbos; gedoopt Krewerd 11-10-1744, overleden Obergum 06-01-1827, zoon van Berent Peters en Geertjen Alberts. Koopman.
 2. Anna de Vries; gedoopt Groningen 15-09-1754, overleden Obergum 30-07-1795. Werd 20-06-1788 lidmaat in Obergum. 
 3. Sijtske de Vries; gedoopt Zuidlaren 17-10-1756, overleden Groningen 15-12-1810. Sijtske werd in mei 1778 lidmaat te Groningen. Sijtske en Jan woonden in de Oosterstraat en later in de Poelestraat. Bij Sijtskes overlijden waren er nog 8 kinderen in leven. Jan ging na haar dood in het Heilige Geest Gasthuis wonen tot aan zijn eigen overlijden.Sijtske is getrouwd Groningen 17-10-1778 met Jannes (Jan) Goedhuis; geboren Groningen Botermarkt, gedoopt Groningen, A-Kerk 29-09-1751, overleden Groningen 16-10-1828 (Heilige Geestgasthuis), zoon van Pieter Jacobs Goedhuis en Jantje Berents.
 4. Alberdina de Vries; gedoopt Zuidlaren 17-12-1758, overleden Groningen 29-12-1845, vleeschhouwersche. Alberdina is getrouwd Groningen 25-05-1781 met Daniël; Goedhuis; gedoopt Groningen 04-12-1753, overleden Groningen 11-10-1824, zoon van Pieter Jacobs Goedhuis en Jantje Berents, vleeshouwer. 
 5. Frerik (Freerk) de Vries; gedoopt Zuidlaren 22-02-1761 (als Frerik), volgt onder III-b.

Generatie III

 

III-a Sijtze Gerbrands de Vries; gedoopt Groningen 17-04-1757, overleden Groningen 27-04-1827, zoon van Gerben Sijtses de Vries en Willemke Gerrits. Sytze woonde op het tichelwerk bij zijn ouders, hij was voerman. Op 22-04-1785 werd zijn huwelijkscontract met Aaltje opgesteld. In mei 1802 kocht hij samen met zijn vrouw van Thies Geerts Hoiting en diens vrouw Trijntje Geerts een huis met paard, wagen, slede, bodde en verdere toebehoren in de Sledemennerstraat (sledemenner = voerman). Hun buurman Wessel Jans had zijn huis gekocht van David Arends en Trijntje Hindriks (zij werd later Sytzes vrouw). Het huis werd verkocht in 1805, waarna het gezin verhuisde naar Bedum. Na Aaltjes overlijden ging Sytze weer terug naar Groningen. Bij zijn tweede huwelijk was Sytze koemelker.

Sijtze is getrouwd Groningen 27-05-1785 (1) met Aaltje Harms Lefers; geboren Groningen buiten de Herepoort, gedoopt Groningen, Martinikerk 15-01-1764, overleden Bedum 28-10-1807, dochter van Harmen Harms Lefers en Jacobje (Tjaakje) Jans.

Sijtze is getrouwd Groningen 25-04-1813 (2) met Trijnje Hindriks; gedoopt Wierum 04-07-1762, overleden Groningen 17-11-1829, dochter van Hendrik Geerts en Martje Louwes. Trijnje is eerder getrouwd met David Arents; van Leegkerk, overleden Groningen 05-01-1812, zoon van Arent Hindriks en Neeltien Geerts, voerman.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Gerbrand de Vries; gedoopt Groningen 21-04-1786, volgt onder IV-a.
 2. Roeberdina de Vries; gedoopt Groningen 01-06-1787, overleden 1787/1788. 
 3. Roeberdina de Vries; gedoopt Groningen 24-09-1788, overleden 1788/1790.
 4. Roeberdina de Vries; gedoopt Groningen 08-10-1790, overleden Antwerpen [België] 22-06-1865, dienstbode. Zij overleed na een ontploffing op het schip van haar tantezegger Stefanus Wolvenga. Roeberdina is getrouwd Groningen 25-06-1826 met Klaas Lauwes; gedoopt Groningen 08-04-1786, overleden Groningen 24-10-1854, zoon van Lauwe Remmers Lauwes en Trijntje Klasens, schipper. Klaas is eerder getrouwd Groningen 22-06-1813 met Geesje Bresters; geboren Groningen 06-02-1788, overleden Rotterdam 17-10-1825.
 5. Willem de Vries; gedoopt Groningen 09-01-1793, volgt onder IV-b.
 6. Harm de Vries; gedoopt Groningen 08-04-1796.
 7. Frouwke de Vries; gedoopt Groningen 26-04-1799, overleden voor 1802. 
 8. Frouke de Vries; gedoopt Groningen 29-08-1802, overleden aldaar 19-12-1874, dienstbode. Frouke is getrouwd Groningen 29-05-1834 met Arnoldus Cornelis Cramwinckel; gedoopt Nijmegen 13-05-1803, overleden Groningen 29-12-1861, zoon van Johannes Cramwinckel en Cornelia Reynen, schrijnwerker. Arnoldus is getrouwd (1) Groningen 10-07-1828 met Johanna van der Veen; geboren Groningen ca. 1805, overleden aldaar 20-06-1829, dochter van Jan van der Veen en Aaltje Roosing.
 9. Tjaakje de Vries; geboren Bedum 30-07-1806, overleden 18-12-1889, begr. Groningen, Noorderbegraafplaats. In 1830 dienstbode bij de fam. Dantuma te Groningen. Later winkelierster en baker. Tjaakje is getrouwd Groningen 04-12-1834 (1) met Jacobus Stevens Wolvenga; geboren Leek 02-07-1804, gedoopt ald. 15-07-1804, overleden Groningen 17-10-1842, zoon van Steven Jans Wolvenga en Elisabeth Jacobus, voerman. Tjaakje is getrouwd Groningen 08-02-1844 (2) met Johannes Herius; geboren Leeuwarden 01-01-1816, overleden Helpman 05-04-1883, zoon van Johannes Henderikus Herius en Wilhelmina Schuurhof. Koperslager, smid, kachelmaker.

 

III-b Frerik (Freerk) de Vries; gedoopt Zuidlaren 22-02-1761 (als Frerik), overleden Winsum, zoon van Frerik Sijtses de Vries en Aaltje Freerks Pieks. Freerk was pottenbakker te Obergum (Winsum).

Freerk is getrouwd Obergum 06-07-1787 met Anna Hoexum; geboren Nieuweschans 12-10-1749, dochter van Eyben Hoexum en Etje Boneschans. Anna is getrouwd (1) Leens 23-05-1768 met Albert Onnes Wolthuis; gedoopt Leens 20-03-1750, overleden aldaar 1783/1787, zoon van Willem Onnes Wolthuis en Grietje Onnes.

Uit dit huwelijk:

 1. Frerik (Freerk) de Vries; geboren Winsum 18-02-1788, volgt onder IV-c.
 2. Ettines de Vries; geboren Winsum 14-01-1790, gedoopt aldaar 24-01-1790. 
 3. Albert de Vries; geboren Winsum 06-11-1792, volgt onder IV-d.

Generatie IV

 

IV-a Gerbrand de Vries; gedoopt Groningen 21-04-1786, overleden Groningen 29-01-1833, zoon van Sijtze Gerbrands de Vries en Aaltje Harms Leffers. Gerbrand was zeilmakersknecht, later winkelier/koopman te Groningen. Hij en Bartruda woonden beiden al voor hun huwelijk in de Sledemennerstraat. Ze kochten in 1815 van koopman Roelof Klaagen “ene behuizinge staande te Groningen in de Kattenhage of Sint Walburgsstraat Oostzijde, getekend letter M, nummer 43, zwettende ten Noorden aan de Behuizing van Monsieur J. Schuiling, ten Oosten aan het Militaire Hospitaal, ten Zuiden aan de Behuizing bewoond door Monsieur James Sutherland en ten Westen de straat.” Het huis kostte totaal f 1900, waarvan nog f 1500 moest worden afbetaald aan de heer Harm Harms Nap. In 1821 deed Harm Nap zijn vordering, dan nog f 1300 over aan Trijntje Alberts, weduwe van Roelof Sikkens. In 1829 betaalden Gerbrand en zijn vrouw het huis waarschijnlijk totaal af, zij sloten hiervoor een lening van f 1200 bij mej. Anna Nijsing Schaapschoe, waarvoor ze hun huis in onderpand gaven.

Gerbrand is getrouwd Groningen 07-05-1815 met Bartruda Swart; gedoopt Groningen 21-05-1786, overleden aldaar 06-09-1832, dochter van Jacob Swart en Albertjen Scheltens. In 1827 verhuurden Bartruda’s vader Jacob Swart (boekweitmaker, weduwnaar van Albertjen Scholtens), Bartruda zelf en zus Heeltje, echtgenote van Hemmo Jager aan hun broer Schilto Swart en diens vrouw de ouderlijke “behuizinge met een vrijen gang, staande en gelegen te Groningen in de Sleeminderstraat nummer 196, alsmede van een molenpaard, winkelgereedschappen en verder toebehoren van de boekweitmakerij, welke thans daarin wordt uitgeoefend.”

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob de Vries; geboren Groningen 17-02-1816, overleden Rotterdam 29-01-1837, koopman.
 2. Aaltje de Vries; geboren Groningen 19-03-1817, overleden aldaar 11-08-1849. Aaltje is getrouwd Groningen 27-05-1841 met Johannes Barlinckhoff; geboren Rotterdam 09-04-1817, overleden Groningen 18-07-1870, zoon van Philippus Francois Barlinckhoff en Renske Mars, deurwaarder. Johannes is getrouwd (2) Leek 08-01-1851 met Jantje Reitsma; geboren Tolbert 20-09-1824, dochter van Gerrit Jannes Reitsma en Anke Botes Bosman.
 3. Sytze de Vries; geboren Groningen 12-06-1819, volgt onder V-a.
 4. Schelto de Vries; geboren Groningen 19-08-1821, overleden aldaar 05-06-1842, koopman.
 5. Willem de Vries; geboren Groningen 28-04-1824, overleden aldaar 21-05-1837. 
 6. Albertien de Vries; geboren Groningen 24-08-1825, overleden aldaar 17-04-1847.

 

IV-b Willem de Vries; gedoopt Groningen 09-01-1793, overleden aldaar 29-10-1879, zoon van Sijtze Gerbrands de Vries en Aaltje Harms Leffers. Getuigen bij het huwelijk waren broer Gerbrand de Vries (36 jr, winkelier), grootvader Warner Emmes (80 jr), Renso Hulzebos (52 jr, kuiper) en Adam Medendorp (26 jr, kistemaker). Willem was bierbrouwersknecht, later werd hij meesterknecht en tapper in een kelder in de Kleine Steentilstraat te Groningen.

Willem is getrouwd Groningen 05-05-1822 met Geertruda Warneerda Emmes; geboren Groningen voor de Herepoort, gedoopt Groningen, A-Kerk 05-03-1800, overleden Groningen 08-03-1867, dochter van Albert Emmes en Annegien Sijwkes, dienstbode.

Uit dit huwelijk:

 

 1. Sietse de Vries; geboren Groningen 19-01-1823, volgt onder V-b.
 2. Alberdina de Vries; geboren Groningen 02-05-1825, overleden aldaar 16-09-1826.
 3. Alberdina de Vries; geboren Groningen 11-07-1828, overleden aldaar 12-10-1829.
 4. Aaltien de Vries; geboren Groningen 09-08-1830, overleden aldaar 14-08-1900. Aaltien is getrouwd Groningen 01-12-1853 met Pieter Hoekstra; geboren Akkrum 11-11-1823, overleden Finsterwolde 27-12-1880, zoon van Anne Pieters Hoekstra en Grietje Harms de Jong. Schipper op eigen schip Aaltiena.
 5. Harmanna Alberdiena (Miena) de Vries; geboren Groningen 19-03-1833, overleden aldaar 04-07-1884.
 6. Gerbrand de Vries; geboren Groningen 04-02-1836, volgt onder V-c. 
 7. Klaas de Vries; geboren Groningen 09-06-1842, volgt onder V-d.

 

IV-c Frerik (Freerk) de Vries; geboren Winsum 18-02-1788, gedoopt aldaar 23-02-1788, overleden Obergum 12-10-1855, zoon van Frerik (Freerk) de Vries en Anna Hoexum. Freerk was pannenbakker te Obergum. Hij pachtte 4 grazen land in Winsum van de familie Van Bolhuis. In 1821 bood deze familie verscheidene landerijen te koop aan. Freerk kocht ‘zijn’ land toen voor f 650. Freerk werd later deurwaarder bij de rechtbank van Appingedam.

Freerk is getrouwd Obergum 08-11-1807 met Grietje Jacobs Kooi; geboren Saaksum 30-11-1789, gedoopt aldaar 13-12-1789, overleden Obergum 04-09-1847, dochter van Jacob Hindriks Kooi en Pieterke Pieters Dijksterhuis.

Uit dit huwelijk:

 1. N.N. Freerks de Vries; geboren Obergum 10-10-1808, overleden aldaar 11-11-1808. Het zoontje was slechts 32 dagen oud en nog ongedoopt.
 2. Anna Freerks de Vries; geboren Obergum 15-08-1810, gedoopt aldaar 02-09-1810, overleden Winsum 20-03-1860. Anna is getrouwd Winsum 26-05-1836 met Douwe Gerrits Siertsema geboren Garnwerd 11-10-1808, overleden Winsum 17-04-1889, zoon van Gerrit Willems Siertzema en Aafke Douwes Antema. Landbouwer te Klein Garnwerd. 
 3. Jacob Freerks de Vries; geboren Obergum 05-07-1813, volgt onder V-e.

 

IV-d Albert de Vries; geboren Winsum 06-11-1792, gedoopt aldaar 11-11-1792, overleden Groningen 28-02-1860, zoon van Frerik (Freerk) de Vries en Anna Hoexum. Albert was verwer in Groningen.

Albert is getrouwd Groningen 29-09-1811 met Hebbelina Jans; geboren Onnen, gedoopt Haren 19-08-1787 (als Hebbeltien), overleden Groningen 22-01-1864, dochter van Jannes Albers en Grietje Derks, dienstmeid.

Uit dit huwelijk:

 1. Johanna de Vries; geboren Groningen 14-08-1816, overleden aldaar 08-11-1883. Johanna is getrouwd Groningen 19-01-1851 met Adriaan van Luijk; geboren Retranchement 15-10-1820, overleden Groningen 02-02-1901, zoon van Jannis van Luijk en Katharina de Witte, voermansknecht.
 2. Ettinus de Vries; geboren Groningen 29-01-1823, overleden aldaar 30-07-1848, timmerknecht. 
 3. Jacob de Vries; geboren Groningen 24-02-1825, overleden Haarlem 27-03-1845, dragonder.

Generatie V

 

V-a Sytze de Vries; geboren Groningen 12-06-1819, overleden aldaar 06-09-1881, zoon van Gerbrand de Vries en Bartruda Swart. Sytze was koopman in Groningen.

Sytze is getrouwd Groningen 26-10-1843 met Margien Boomgaard; geboren Groningen 19-06-1817, overleden Groningen 03-12-1891, dochter van Zacharias Boomgaard en Maria Brandsma.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria de Vries; geboren Groningen 01-08-1844, overleden aldaar 12-08-1849.
 2. Battruida de Vries; geboren Groningen 11-05-1846, overleden Doorwerth 06-12-1921.
 3. Gerbrand de Vries; geboren Groningen 02-06-1850, overleden aldaar 19-09-1897, agent en zaakwaarnemer. Gerbrand is getrouwd Groningen 17-09-1896 met Weija Prummel; geboren Veendam 10-11-1850, overleden Avereest 18-02-1930, dochter van Jan Jans Prummel en Harmke Hendriks Wanneker. Weija is getrouwd (1) Hoogezand 30-11-1878 met Wijndelt Wieringa; geboren Hoogezand 09-11-1855, overleden Venlo 18-08-1893, zoon van Franciscus Hillebrands Wieringa en Zwaantje Nipperus, conducteur. Weija is getrouwd (3) Appingedam 21-10-1911 met Geert Minke; geboren Oudega 30-06-1852, overleden Hellum 20-08-1915, zoon van Gerardus Geert Minke en Johanna Alberts de Vette. Geert was weduwnaar van Hindriktje Engelsman.
 4. Catharina Harmina (Mina) de Vries; geboren Groningen 22-02-1853. Mina is getrouwd Groningen 19-11-1873 met Jan Veldkamp; geboren Groningen 11-07-1849, overleden 1923?, zoon van Frederikus Veldkamp en Anna Rasker. Jan was telegrafist, in 1899 verhuisde hij met Mina van Groningen naar Leeuwarden, hier werd Jan onderdirecteur commies der 1e klas telegrafie, later werd hij hoofdcommies. In 1905 verhuisden Jan en Catharina naar Zutphen.
 5. Aaltje de Vries; geboren Groningen 29-10-1856, overleden na 1893. Verhuisde in 1893 naar Amsterdam. 
 6. Margien de Vries; geboren Groningen 14-12-1858, overleden Zeist 13-06-1942. Margien is getrouwd Groningen 20-07-1881 met Gerrit Schutte; geboren Deventer 31-01-1856, overleden voor 1942, zoon van Mannis Schutte en Jennigje Meester, hoofdonderwijzer te Zutphen.

V-b Sietse de Vries; geboren Groningen 19-01-1823, overleden aldaar 12-10-1850, zoon van Willem de Vries en Geertruda Warneerda Emmes. Schrijnwerker.

Sietse is getrouwd Groningen 21-11-1847 met Grietje Bartels; geboren Groningen 16-02-1821, overleden na 1856, dochter van Hindrik Bartels Nieveen en Ida Geerts Kok. Grietje is getrouwd (2) Groningen 27-04-1856 met Reindert Egbert Brouwer; geboren Groningen 08-07-1812, zoon van Reindert Willems Brouwer en Egbertina Martines. Reindert is getrouwd (1) Groningen 11-02-1847 met Hinderkien Mijssema; geboren Groningen 17-04-1819, dochter van Mees Lubbers Mijssema en Derkien Hindriks.

Uit dit huwelijk:

 

 1. Sietske Hinderika de Vries; geboren Groningen 16-10-1850, overleden aldaar 23-12-1850. Zij werd kort na het overlijden van haar vader geboren.

V-c Gerbrand de Vries; geboren Groningen 04-02-1836, overleden aldaar 05-11-1877, zoon van Willem de Vries en Geertruda Warneerda Emmes. Gerbrand was zadelmakersknecht, zakkenmaker.

Gerbrand is getrouwd Groningen 22-05-1864 met Jantje Mol; geboren Groningen 05-05-1842, overleden aldaar 06-02-1885, dochter van Hermanus Mol en Eltje Steenbergen. Jantje was dienstmeid en wasvrouw.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertruda Warneerda de Vries; geboren Groningen 24-03-1865. Dienstmeid bij de fam. Offerhaus aan de Spilsluizen te Groningen. Vertrok na haar huwelijk met haar man naar Harlingen. in september 1893 emigreerden zij naar Chigago (USA). Geertruda is getrouwd Groningen 04-05-1890 met Jacob de Vries; geboren Harlingen 17-08-1866, zoon van Willem de Vries en Tettje Wiersma, schrijnwerker.
 2. Harmannus de Vries; geboren Groningen 03-10-1866, volgt onder VI-a.
 3. Aaltje de Vries; geboren Groningen 14-01-1870, overleden Harlingen 26-08-1941. Dienstbode in Harlingen. Zij is getrouwd Harlingen 19-07-1900 met Eelke Tadema; geboren Harlingen 11-03-1869, overleden aldaar 28-08-1913, zoon van Haye Tadema en Dirkje Jorna. Sigarenmaker.
 4. Willem de Vries; geboren Groningen 08-02-1876, overleden Winschoten 15-03-1946, uurwerkmaker, horlogemaker. Willem is getrouwd Winschoten 23-08-1913 met Martha Pik; geboren Winschoten 06-09-1879, overleden aldaar 22-01-1947, dochter van Jans Pik en Severina Catharina Post.

Klaas de Vries
Klaas de Vries

 

V-d Klaas de Vries; geboren Groningen 09-06-1842, overleden aldaar 22-12-1915, begraven Groningen, Zuiderbegraafplaats, zoon van Willem de Vries en Geertruda Warneerda Emmes. Klaas was kok op het schip Aaltiena van zijn zwager Pieter Hoekstra. Volgens overlevering kwam Klaas per schip door de sluis bij Loksverlaat, waar Jan Lok (stiefvader van Geessien) sluiswachter was en leerde zo zijn toekomstige vrouw kennen. Hij werd schipper op zijn eigen schip de Bien Pret. In 1891 liet hij bij de scheepswerf Mijs en Co. te Alphen aan den Rijn de Godt met ons bouwen, een ijzeren hektjalk bedoeld voor de vaart op de binnenwateren en de Zuiderzee.

Klaas is getrouwd Anloo 18-07-1868 met Geessien de Jonge; geboren Annerveen 08-01-1841, overleden Ridderkerk 29-04-1902, dochter van Roelof Jans de Jonge en Elsien Eppes Dik.
Uit dit huwelijk:

 1. Doodgeboren zoon, geboren Eexterveenschekanaal 12-09-1869.
 2. Willem de Vries; geboren Eexterveenschekanaal 23-06-1871, overleden Gaarkeuken 13-02-1878.
 3. Roelof de Vries; geboren Eexterveenschekanaal 07-11-1874, overleden aldaar 23-11-1874.
 4. Roelof de Vries; geboren Harlingen 10-08-1876, volgt onder VI-b.
 5. Willem de Vries; geboren Dronrijp 11-04-1878, volgt onder VI-c. 
 6. Elsiena de Vries; geboren Dordrecht 05-12-1881. Elsiena is getrouwd Groningen 01-02-1906 met Jakob Bleker; geboren Hamburg [Duitsland] 05-10-1875, zoon van Jan Jakobs Bleker en Klasina Schutte. Werkte als schippersknecht aan boord bij schipper Jan Harm Orsel, werd later zelfstandig schipper. Getuigen bij het huwelijk waren onder anderen Harm Veling (49 jr, schipper te Wildervank) en Pieter Heitman (50 jr, waterverschaffer), zij waren getrouwd met resp. Geertuda Hoekstra en Harmina Alberdina Hoekstra, dochters van Elsina’s tante Aaltien Hoekstra-de Vries.

V-e Jacob Freerks de Vries; geboren Obergum 05-07-1813, overleden Den Hoorn, Leens 09-02-1856, zoon van Frerik (Freerk) de Vries en Grietje Jacobs Kooi. Jacob was koopman, houtkoper, landbouwer en zaakwaarnemer.

Jacob is getrouwd Winsum 03-05-1837 met Martje Joosten Alderts; geboren Winsum 22-10-1816, overleden aldaar 04-05-1906, dochter van Joost Alderts en Fokje Jans Smit.

Uit dit huwelijk:

 1. Freerk de Vries; geboren Winsum 22-02-1838.
 2. Joost Alderts de Vries; geboren Winsum 15-06-1839.
 3. Grietje Pieterke de Vries; geboren Niezijl 27-02-1841, overleden Groningen 22-01-1898. Grietje is getrouwd Winsum 06-05-1876 met Siwert Bolhuis; geboren Groningen 11-07-1833, overleden Groningen 16-12-1912, zoon van Harke Siwerts Bolhuis en Lammegien Klaasens Bouman, landbouwer.
 4. Aldert de Vries; geboren Niezijl 02-11-1842, volgt onder VI-d.
 5. Foktje de Vries; geboren Niezijl 05-01-1845, overleden Obergum 08-04-1880, onderwijzeres in handwerken. Foktje is getrouwd Winsum 20-05-1870 met Antonie Beekman geboren Obergum 15-04-1844, overleden aldaar 06-05-1930, zoon van Berend Antonie Beekman en Klaziena Hagemeijer, hulponderwijzer. Antonie is getrouwd (2) Winsum 27-08-1881 met Annechien Smid; geboren Hoogkerk 07-07-1858, overleden Obergum 17-08-1916, dochter van Jakob Smid en Antje Smit.
 6. Doodgeboren kind, geboren Visvliet 26-10-1848.
 7. Anna Jacoba de Vries; geboren Westerhorn 17-09-1849, overleden aldaar 19-09-1849.
 8. Anna Jacoba de Vries; geboren Westerhorn 26-09-1850, overleden Den Hoorn 17-11-1882. Anna is getrouwd Winsum 17-11-1871 met Jacob Zantinga; geboren Westerhorn 05-07-1839, overleden Den Hoorn, Leens 26-01-1905, zoon van Willem Jacobs Zantinga en Tietje Pieters van den Broek, tolpachter, kastelein en logementhouder. Jacob is getrouwd (2) met Fenna Rasterhoff
 9. Jacobus Fredericus de Vries; geboren Den Hoorn 30-08-1855, volgt onder VI-e.

Generatie VI

 

VI-a Harmannus de Vries; geboren Groningen 03-10-1866, overleden Haren 10-02-1949, begr. Groningen, Zuiderbegraafplaats, zoon van Gerbrand de Vries en Jantje Mol. Harmannus was achtereenvolgens boekbinder, pakkersknecht, typograaf.

Harmannus is getrouwd Groningen 29-11-1894 met Hindriktje Mensinga; geboren Tjamsweer, Appingedam 24-01-1867, overleden Groningen 21-09-1944, begr. Groningen, Zuiderbegraafplaats, dochter van Albert Mensinga en Jantje Perdok.

Uit dit huwelijk:

 1. Doodgeboren dochter, geboren Groningen 10-10-1895.
 2. Jantje de Vries; geboren Groningen 12-11-1896. Jantje is getrouwd Groningen 29-04-1920 met Hindrik Pieterdino Kuipers geboren Assen 08-04-1895, zoon van Klaas Kuipers en Arendina Postema. Suikerwerker te Groningen. Het gezin woonde juli 1922 – maart 1923 in Emmen. Hindrik verhuisde in april 1923 naar Haarlem, zijn vrouw en zoon Klaas verhuisden in juli 1923 naar Boskoop.
 3. Maria de Vries; geboren Groningen 22-12-1897, mantelwerkster. Maria is getrouwd Groningen 31-07-1922 met Geert Roemers; geboren Groningen 07-09-1900, zoon van Jacob Roemers en Hillegien Henstra. Geert was militair, kantoorbediende, colporteur (1924), krantenbezorger.
 4. Gerhard Sirp Gerbrand de Vries; geboren Groningen 21-03-1900, overleden aldaar 29-01-1920, meubelmaker. 
 5. Harmannus Hindrikus de Vries; geboren Groningen 08-11-1906, overleden aldaar 03-10-1914.

 

Gezin van Roelof en Jantina de Vries-Bleker
Gezin van Roelof en Jantina de Vries-Bleker

VI-b Roelof de Vries; geboren Harlingen 10-08-1876, overleden Groningen 16-10-1957, begr. Groningen, Selwerderhof, zoon van Klaas de Vries en Geessien de Jonge. Roelof was kapitein-eigenaar op de kleine handelsvaart, rond 1903 verbouwde hij het schip van zijn vader (Godt met ons) voor de zeevaart. Tijdens de Eerste Wereldoorlog ging Roelof aan wal wonen en had hij een zetkapitein aangenomen voor zijn schip. Waarschijnlijk in 1917 is de Godt met ons in beslag genomen door de Franse marine, op verdenking van spionage. Het schip was met een lading melk te dicht onder de Franse kust verzeild geraakt. Na de oorlog kon Roelof zijn schip, zwaar verwaarloosd en onder het teer, weer terug krijgen. Op 10 maart 1927 gingen Roelof, zijn vrouw en de zoons Jaap, Gesinus en Wladimir, op weg van Lübeck naar Karlshamn met een lading van 100 ton cokes. In de nacht van de 23e brak een zuidooster storm los. De “Godt met ons” kon niet meer vrijgezeild worden van de Zweedse kust en strandde bij Simrisham. De familie de Vries werd gered en opgevangen door Zweedse families. Na een tijdje konden ze met een andere kapitein naar Duitsland varen, waar ze de trein naar Groningen namen. De “Godt met ons” werd gesloopt en haar lading verkocht. Roelof voer na de Godt met ons nog op andere schepen en kreeg voor zijn verdiensten het diploma ‘grote vaart’.

Roelof is getrouwd Rotterdam 29-03-1905 met Jantina Jacobina Bleker geboren Dordrecht 20-02-1877, overleden Groningen 08-10-1972, begraven Groningen, Selwerderhof, dochter van van Jan Jakobs Bleker en Klasina Schutte.

Uit dit huwelijk:

 1. Klaas de Vries; geboren Groningen 20-10-1905, overleden feb. 1926. “Klaas de Vries; geboren 20 oct. 1905, is op 5 februari 1926 met den schipper Douwe de Groot met diens schip vertrokken van Vlieland met bestemming naar Kopenhagen, sedert dien datum is geen bericht van hem ingekomen”. (Bron: gezinskaart 1920-1939)
 2. Jan de Vries; geboren Groningen 13-03-1907, overleden 04-09-1977. Stuurman, kapitein op de grote vaart. Jan is getrouwd Rotterdam 19-12-1934 met Elsina (Els) van der Haak; geboren Amsterdam 23-11-1907, overleden Wormerveer 06-11-1994, gecremeerd Driehuis, dochter van Gerrit Pieks van der Haak en Wilhelmina Damhoff. Zij verhuisde in januari 1933 van Amsterdam naar Rotterdam, waar ze werkte als dienstbode.
 3. Willem de Vries; geboren Groningen 18-04-1908, overleden Sneek 20-02-1975. Stuurman, kapitein op de grote vaart. Caféhouder te Wormerveer. Transportarbeider. Willem is getrouwd Wormerveer 27-09-1937 met Petronella (Nel) Kop; geboren Wormerveer 09-12-1914, overleden 13-06-1989.
 4. Jacob (Jaap) de Vries; geboren Groningen 19-07-1909, overleden aldaar 21-04-1980, gecremeerd aldaar 24-04-1980. Jaap was stuurman op de Godt met ons. Kapitein-eigenaar op de Tiny tijdens de Tweede Wereldoorlog, hij voer op de Engelse kust in geallieerde dienst. De Tiny werd tot zinken gebracht door een bom. Jaap was gezagvoerder op de Erna tijdens de invasie op de Normandische kust. Jacob is getrouwd Groningen 08-03-1937 met Pietertje Smid; geboren Groningen 01-04-1912, overleden Groningen 01-10-2000, gecremeerd aldaar 05-10-2000, dochter van Evert Smid en Anna Groen, coupeuse-lerares.
 5. Roelof de Vries; geboren Kroutzand 15-08-1913, overleden Polessk, Rusland juni 1925. Volgens de gezinskaart overleden in Libial bij Koningsbergen, dit zal Labiau (nu Polessk) zijn.
 6. Gesinus de Vries; geboren Groningen 05-06-1916, overleden 22-10-1990. Gesinus was schipper. Hij voer tijdens de Tweede Wereldoorlog in dienst van de geallieerden op de Engelse kust als gezagvoerder op het mls Hoop op zegen. Gesinus is getrouwd Groningen 13-09-1956 (huwelijk ontbonden) met Diena Geertruida (Dini) Drentje; geboren 04-05-1926, dochter van Jurrien Drentje en Trientje Hielkema. Zij is getrouwd (2) met Fré Swijghuizen
 7. Hendrik Wladimir Albrecht Ernst (Wladimir) de Vries; geboren Groningen 03-11-1917, overleden Zuidlaren 30-07-2001. Reclametekenaar, later beeldhouwer (zie WladimirDeVries.nl). Wladimir is getrouwd (1) Groningen 02-03-1944 met Willy (Will) Littel; geboren Amsterdam 06-01-1921, overleden Groningen 05-07-1968, begraven Haren, Eshof, dochter van Willem Jacob Hendrik (Willem) Littel en Gerharda Antonia Johanna (Gerda) Jonker. Wladimir is getrouwd (2) Groningen 03-10-1968 (huw. ontbonden) met Frouke Johanna Fransina (Francien) Nouwt.

 

VI-c Willem de Vries; geboren Dronrijp 11-04-1878, overleden Rotterdam 23-08-1918, zoon van Klaas de Vries en Geessien de Jonge. Schipper.

Willem is getrouwd Groningen 20-06-1904 met Harmke Velvis; geboren Assen 02-05-1879, overleden Amsterdam 12-07-1950, dochter van Wubbo Velvis en Albertje Tuin. Harmke is getrouwd (2) Amsterdam 30-03-1922 met Daniel van Teeseling; geboren Amsterdam 12-06-1871, overleden aldaar 04-03-1926, zoon van Daniel van Teeseling en Alida Elisabeth Hoek. Brandwacht (1892), opzichter bij de Gemeente Waterleidingen (1922). Daniel was eerder getrouwd Amsterdam 20-10-1892 met Geertruij Spieker; geboren Amsterdam 18-01-1867, overleden 09-02-1921, dochter van Gerrit Spieker en Elisabeth Roos. Strijkster.

Uit dit huwelijk:

 

 1. Geesje de Vries; geboren Rotterdam 11-06-1905. Geesje is getrouwd Amsterdam 01-09-1927 met Hermanus Albertus de Bas; geboren Amsterdam 05-02-1899, zoon van Hermanus de Bas en Henriëtte Mathilde van Seggern. Kantoorbediende in Amsterdam.

 

VI-d Aldert de Vries; geboren Niezijl 02-11-1842, overleden Obergum 26-10-1915, zoon van Jacob Freerks de Vries en Martje Joosten Alderts. Aldert was koopman en tuinier.

Aldert is getrouwd (1) Bedum 21-04-1866 met Reina Groeneveld; geboren Noorderhoogebrug 29-12-1838, overleden Winsum 29-09-1878, dochter van Hindrik Klaasen Groeneveld en Matje Duurts van Dijk.

Aldert is getrouwd (2) Winsum 24-11-1883 met Grietje Tiddens; geboren Nieuw Beerta 30-03-1841, dochter van Jan Tiddes Tiddens en Elske Kornelis Timmer, dienstmeid.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Hendrik de Vries; geboren Winsum 01-05-1868, overleden Obergum 26-11-1929, slager. Hendrik is getrouwd Winsum 29-04-1897 met Reina Hoekzema; geboren Obergum 01-07-1871, dochter van Willem Hoekzema en Hindrikje Kuipers, naaister.
 2. Jacobus Fredericus de Vries; geboren Winsum 11-04-1870, overleden Amsterdam 01-11-1940. Slagersknecht, los werkman, voerman in Amsterdam.
 3. Grietje de Vries; geboren Winsum 31-08-1871, overleden Groningen 03-11-1942. Grietje is getrouwd Winsum 25-08-1904 met Johannes Bulthuis; geboren Usquert 15-08-1865, overleden na 1942, zoon van Berend Bulthuis en Geertje Wieringa, schipper.
 4. Joost Aldert de Vries; geboren 14-12-1872, overleden Winsum 18-12-1872.
 5. Doodgeboren zoon; geboren Winsum 29-08-1874.
 6. Henderika Ettina de Vries; geboren Winsum 25-05-1876, overleden Groningen 19-02-1956. Zij is getrouwd Winsum 08-06-1911 met Menno Benes; geboren Obergum 10-10-1879, overleden aldaar 20-07-1950, zoon van Barteld Jans Benes en Antje Mennes Rikkerts, tuinier. 
 7. Foktje Anna de Vries; geboren Winsum 20-09-1878, overleden Amsterdam 05-01-1939. Foktje is getrouwd Amsterdam 19-05-1904 met Johannes Michiel Bruno; geboren Amsterdam 30-10-1876, overleden aldaar 08-03-1953, zoon van Johannes Michiel Bruno en Hendrika Elisabeth Eijgenstein. Smid.

Uit het tweede huwelijk:

 

 1. Jan de Vries; geboren Winsum 05-07-1884, overleden aldaar 03-09-1884.

 

VI-e Jacobus Fredericus de Vries; geboren Den Hoorn, Leens 30-08-1855, overleden Amsterdam 20-12-1936, zoon van Jacob Freerks de Vries en Martje Joosten Alderts. Jacobus was kastelein, broodbakker. Hij vestigde zich in 1891 als bakker in Amsterdam en was er later winkelier en colporteur.

Jacobus is getrouwd Bierum 11-03-1880 met Jacobtje Alfing; geboren Holwierde 15-03-1860, overleden Amsterdam 05-03-1945, dochter van Gerrit Martens Alfing en Geessien Jacobs Deddens.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Marten de Vries; geboren Delfzijl 12-10-1880, overleden Amsterdam 15-09-1958. Winkelier. Gerrit is getrouwd Amsterdam 11-05-1910 (huw. ontbonden 27-10-1922) met Johanna van der Poel; geboren Amsterdam 24-05-1883, dochter van Johannes Baptist van der Poel en Rosalia van Bragt.
 2. Jacob Freerk de Vries; geboren Delfzijl 08-01-1881, overleden Midwolde 18-08-1884.
 3. Martje Geessiena de Vries; geboren Leek 02-12-1883, overleden Midwolde 02-08-1885.
 4. Mattheus Fredericus de Vries; geboren Leek 22-02-1886, overleden Amsterdam 11-08-1892.
 5. Mattheus Fredericus de Vries; geboren Amsterdam 06-10-1892, overleden aldaar 19-02-1967. Kantoorbediende, bankbediende. Mattheus is getrouwd Amsterdam 05-01-1916 met Anna Geertruida de Wolff; geboren Amsterdam 22-09-1893, overleden Renkum 20-01-1976, dochter van Rijndert de Wollf en Antonia Boerhoop.
 6. Karel Heronimus de Vries; geboren Amsterdam 02-07-1894, overleden aldaar 23-04-1895.
 7. Karel Heronimus de Vries; geboren Amsterdam 30-03-1896, overleden aldaar 21-12-1963. Werkman, koopman in bloemen. Karel is getrouwd Amsterdam 07-08-1918 met Wilhelmina Johanna Peijffers; geboren Arnhem 16-07-1898, overleden Amsterdam 20-03-1948, dochter van Johan Karel Lambertus Peijffers en Wilhelmina Antonia Arnolda Francisca Naninck.
 8. Jacobus Frederikus de Vries; geboren Amsterdam 04-01-1899. Woonde enige tijd afwisselend in Hoboken (USA) en Amsterdam, verhuisde in 1969 naar Veenendaal. 
 9. Martha Gesina de Vries; geboren Amsterdam 09-02-1904, overleden aldaar 27-09-1983. Martha is getrouwd Amsterdam 05-04-1923 met Hendrik Johannes Jacobus Groenewout; geboren Amsterdam 16-10-1900, overleden Hilversum 27-12-1957, zoon van Hendrik Johannes Groenewout en Gesina Maria Burger. Boekdrukker.

 

– – voor het laatst bijgewerkt op 22 november 2023 – –

2 Comments

 • Rozamarijn Rustighini-Rot

  Wat een prachtige stamboom. Geweldig indrukwekkend om het op deze manier te beschrijven!!! Grote en welgemeende complimenten mijnerzijds! Mijn grote vraag: waar in dit alles past nu mijn grootmoeder Geesiena Jantiena de Vries??? Volgens mij hoort ook zij namelijk ergens thuis in deze stamboom. Waarschijnlijk een zijtak en niet in de direct afstammingslijn. Haar voornamen komen namelijk telkens terug in deze prachtige stamboom. Ook mijn oma kwam uit de provincie Groningen en woonde geruime tijd in de Korenstraat in de stad. Ik zag de Martinitoren vanuit het zolderkamerraampje als ik sporadisch bij haar logeerde. Nu heb ik op dit moment geen gegevens van haar geboortedatum en precieze geboorteplaats bij de hand. Die liggen thuis en thuis is in Italië (…ben even in Ned.). Wat ik uit mijn hoofd weet is dat ze in januari 1986 op hoge leeftijd overleed. Ooit vond ik haar naam in een kant en klare stamboom De Vries, maar ik heb dat helaas slecht opgeslagen en ben ook de naam en het e-mail adres van mijn De Vries-contactpersoon van destijds kwijt. Suf! Hopelijk, beste genealogicus, kunt u mij helpen.
  Met vriendelijke groet, RozaMarijn Rustighini-Rot

 • Ronn

  Beste RozaMarijn, bedankt voor het compliment! Geesiena Jantiena van Velzen-de Vries (ovl. 15-11-1985) was een dochter van Hendericus de Vries en Aaltje van Velzen, kleindochter van Egbert de Vries en Grietje Nauta, achterkleindochter van Jan Fakes de Vries en Hendrikje Overbeek … Het ziet er niet naar uit dat zij tot deze familie behoort.

  Vriendelijke groet,
  Ronn

Leave a Reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *