Genealogieën

Het nageslacht van Halbe Fokes

Deze genealogie behandelt het nageslacht in mannelijke lijn (en een klein beetje voorgeslacht) van Halbe Fokes, boer in Smallingerland in de achttiende eeuw.1 Halbe huwde drie maal, zijn kinderen voerden de familienamen Van der Gaast, Ga(a)stra, Halbesma (later Halbersma) en Veenstra.

Afwijkende spellingen van de namen in de diverse akten wordt in dit overzicht weergegeven tussen accolades.


Generatie I

 

I Ype Hendricks, van Drachten, geboren ca. 1654, overleden Boornbergum 21-11-1698.

Ype is getrouwd Drachten 15-12-1676 met Blycke Fockes; geboren Drachten ca. 1656, gedoopt Drachten 15-11-1676, overleden Boornbergum juni 1726, dochter van Focke Ottes en Foock Lieuwes. Blycke is getrouwd (2) Boornbergum 09-03-1703 met Kornelis Lourens; geboren ca. 1650.

Ype was boer en ouderling (1692). Hij woonde met zijn gezin te Drachten en werd in 1679 (met attestatie) lidmaat in Boornbergum. In 1698 was Ype eigenaar en gebruiker van stem 24 te Boornbergum.

Uit dit huwelijk:

 1. Hiltie Ypes; gedoopt Drachten 06-05-1677, overleden voor oktober 1680.
 2. Foeckien Ypes; gedoopt Drachten 27-10-1678, overleden voor oktober 1690.
 3. Hendrik Ypes; gedoopt Boornbergum 31-10-1680, overleden voor augustus 1696.
 4. Hiltie Ypes; gedoopt Boornbergum 23-09-1683.
 5. Trijntie Ypes; gedoopt Boornbergum 04-10-1685, overleden voor oktober 1694.
 6. Fooke Ypes; gedoopt Boornbergum 08-04-1688, volgt onder II.
 7. Fokjen Ypes; gedoopt Boornbergum 05-10-1690.
 8. Trijntje Ypes; gedoopt Boornbergum 31-10-1694, overleden 28-04-1721. Trijntje is getrouwd Boornbergum 05-02-1713 met Meynte Hajes; van Boornbergum, overleden 16-09-1715. Trijntje en Meynte werden 25-02-1714 (samen met broer Fooke en zijn vrouw) op belijdenis aangenomen als lidmaat te Boornbergum.
 9. Hendrik Ypes; gedoopt Boornbergum 21-08-1696.
 10. ..ntje (Antje?) Ypes; gedoopt Boornbergum 21-08-1696. Tweeling met voorgaande.

 11. Hendrik Ypes; gedoopt Boornbergum 27-03-1698.

Generatie II

 

II Fooke Ypes; gedoopt Boornbergum 08-04-1688, overleden Boornbergum 02-07-1754, zoon van Ype Hendricks.

Fooke is getrouwd Boornbergum 05-02-1713 met Bieukjen Halbes; gedoopt Boornbergum 01-08-1686, overleden Boornbergum 16-03-1767, dochter van Halbe Ypes en Taltje Tjidsgers. (Sommige onderzoekers vermelden voor Bieukjen een doopdatum van 08-03-1691, maar in het doopboek lijkt bij deze datum de naam Dieuke te staan i.p.v. Bieuke.)

De Quotisatiekohieren 1749 vermelden Foocke Ypes als boer in Boornbergum, in huis 5 volwassenen, aanslag 44-6-0.
Diaken (1715) en ouderling (1725, 1731) te Boornbergum-Kortehemmen.
Fooke en Bieukjen werden 25-02-1714 “op belijdenisse huns Christlijken Geloofs tot de Schoot van de Gemeente angenoomen” te Boornbergum.

Uit dit huwelijk:

 1. Ype Fokes; gedoopt Boornbergum 29-12-1713. Is waarschijnlijk dezelfde als Ype Fokes, huisman, die in 1772 lidmaat was te Boornbergum. Ouderling (1779, 1783) in de gemeente Boornbergum-Kortehemmen. Ongehuwd overleden?
 2. Hiltje Fokes; gedoopt Boornbergum 01-01-1715, overleden Suameer 1744/1746. Hiltje is getrouwd Boornbergum 23-02-1738 met Ype Rinses; gedoopt Garijp 23-09-1703, zoon van Rinse Uldricks en Jeltje Tjidsgers. Ype is getrouwd (2) Suameer 04-06-1747 met Jattje Tjerks.
 3. Tjipke Fokes; gedoopt Boornbergum 15-11-1716.
 4. Rixtje Fokes; gedoopt Boornbergum 27-02-1718, overleden voor juni 1730.
 5. Blijke Fokes; gedoopt Boornbergum 23-04-1719.
 6. Halbe Fokes; gedoopt Boornbergum 28-09-1721, overleden voor nov. 1731.
 7. Hendrik Fokes; gedoopt Boornbergum 24-06-1724.
 8. Taalke Fokes; gedoopt Boornbergum 25-12-1726, overleden Zuiderdrachten 1781/1782. Taalke is getrouwd Drachten 25-02-1748 met Auke Sybes; geboren Zuiderdrachten ca. 1722, overleden ald. 1764/1765, zoon van Sybe Aukes en Gooitske Annes. Schoenmaker. Zijn nageslacht noemde zich Sybinga (zoon Sybe), Van der Kuip (zoon Fooke) en De Boer (zoon Halbe). Zie voor zijn voor- en nageslacht de website van Jurjen de Boer.
 9. Rixtje Fokes; gedoopt Boornbergum 04-06-1730, overleden 28-12-1813. Rixtje is getrouwd Boornbergum 16-11-1755 met Eebele Geerts de Boer, ook genaamd Geertsema; gedoopt Boornbergum 13-02-1724 (als Aeble), overleden 25-04-1816, zoon van Geert Aebeles en Elisabeth Koenes.

 10. Halbe Fokes; gedoopt Boornbergum 18-11-1731, volgt onder III.

Generatie III

 

III Halbe Fokes; gedoopt Boornbergum 18-11-1731, overleden Zuiderdrachten 12-08-1811, zoon van Fooke Ypes en Bieukjen Halbes.

Halbe is getrouwd (1) Boornbergum 25-05-1766 met Aaltje Jans; van Boornbergum, overleden Boornbergum ca. 1770.

Halbe is getrouwd (2) Boornbergum 30-06-1771 met Grietje Gaukes; van Middelgaast, overleden 1780/1785.

Halbe is getrouwd (3) Boornbergum 17-07-1785 met Asseltie Lefferts Veenstra; gedoopt Bakkeveen 03-10-1762, overleden Echten 02-05-1822, dochter van Leffert Klases en Romkje Joukes.

Halbe was boer te Boornbergum (1766, 1785), Middelgaast (1771). Hij overleed in het armenhuis in Zuiderdrachten. Zijn derde echtgenote Asseltie werd 16-02-1792 te Boornbergum aangenomen als lidmaat. Asseltie woonde in 1813 te Noorderdrachten in een schip, zij nam voor haar zoon en haarzelf de naam Veenstra aan (in haar overlijdensakte wordt echter geen achternaam genoemd), ook dochter Blijke voerde de familienaam Veenstra: “Voor ons Mairie van de Gemeente Dragten Kanton Beetsterzwaag, Arrondissement Heerenveen, Departement Vriesland, gecompareerd zijnde Asseltje Lefferts, wonende in het Schip, doch behoorende tot de Noorderdragten, heeft dezelve verklaard dat zij voor haarzelve, en als moeder en voogdesse over haren zoon Leffert, oud twintig karen, bij haar inwonende en bij haar wijlen man Halbe Fokes in echte getoogen, aanneemt de naam van Veenstra voor familienaam en heeft deze met ons verteekend den 16e Augustus 1813.”
Asseltie ondertekende de akte van naamsaanneming met “A.L. Veenstra”, een half jaar later (bij het huwelijk van zoon Leffert) verklaart ze niet te kunnen schrijven. Zij wordt in 1814 vermeld als potschipperse te Wolvega.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Foke Halbes van der Gaast, geboren Boornbergum 31-03-1767, volgt onder IV-a.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Bieuke Halbes Gaastra; gedoopt Boornbergum 29-03-1772, overleden 04-05-1838 {Baukjen Gastra}. Zij wordt in diverse akten vermeld als ‘Gaastra’, in haar overlijdensakte als ‘Gastra’. Bieuke is getrouwd Drachten 21-10-1792 met Berend Lippes Bosma; gedoopt Drachten 07-12-1760, overleden ald. 16-02-1833, zoon van Lippe Berends (Bosma) en Tjitske Klazes. Berend nam, net als zijn vader, in 1811 de naam Bosma aan, woonde te Zuiderdrachten.
 2. Gauke Halbes Halbesma; geboren Boornbergum 21-05-1776, volgt onder IV-b.

 3. Vroukien Halbes; gedoopt Boornbergum 30-04-1780

Uit het derde huwelijk:

 1. Blijke Halbes Veenstra; geboren Boornbergum 20-06-1786, gedoopt 23-07-1786, overleden Kooten 08-08-1846. Blijke is getrouwd Rottevalle 07-01-1811 met Ybele Annes Faber; geboren Rottevalle 18-03-1785, gedoopt 01-05-1785, overleden Kooten 07-10-1845, zoon van Anne Bouwes en Hinke Hendriks. Ybele was grofsmid te Kooten. Aan het beroep van Ybele dankt de familie ook haar naam, faber is Latijn voor smid.
 2. Ype Halbes; geboren Boornbergum 11-04-1788, gedoopt 11-05-1788, overleden voor 1811?
 3. Rixtie Halbes; geboren Boornbergum 25-02-1790, gedoopt 04-04-1790, overleden voor 1811?

 4. Leffert Halbes Veenstra; geboren Boornbergum 25-02-1793, volgt onder IV-c.

Generatie IV

 

IV-a Foke Halbes van der Gaast; geboren Boornbergum 31-03-1767, overleden Rottevalle 27-08-1844, zoon van Halbe Fokes en Aaltje Jans.

Foke is getrouwd Drachten 30-12-1804 met Sjoukjen Wietzes Scheper; geboren Oudega 01-02-1776, gedoopt Oudega 24-03-1776, overleden Rottevalle 04-01-1862, dochter van Wietze Jeips en Jeltje Roels

Foke nam in 1811 de naam Van der Gaast aan (waarschijnlijk naar het gehucht Middelgaast onder Boornbergum), woonde toen Noorderdrachten 76.

Uit dit huwelijk:

 1. Aaltje Fokes van der Gaast; geboren Noorderdrachten 08-02-1807, gedoopt Drachten 16-10-1808, overleden na nov. 1874. Aaltje is getrouwd Smallingerland 07-05-1836 met Gerrit Tjipkes de Vries; geboren Rottevalle ca. 1811, overleden 17-11-1874, zoon van Tjipke Tjeerds de Vries en Wiegerke Gerrits
 2. Wijtse Fokes van der Gaast; geboren Noorderdrachten 18-07-1808, gedoopt Drachten 16-10-1808, overleden 23-02-1860.
 3. Halbe Fokes van der Gaast; geboren ca. 1811, overleden 31-07-1814.
 4. Jeltje Fokes van der Gaast; geboren 20-12-1813, overleden 27-06-1864. Jeltje is getrouwd Smallingerland 01-04-1852 met Gjalt Sipkes Lindeboom; geboren Bergum 06-02-1817, overleden Rottevalle 21-12-1903, zoon van Sipke Gjalts Lindeboom en Gertje Pieters van der Wal. Gjalt was veldwachter en landbouwer. Gjalt is hertrouwd Smallingerland 08-02-1867 met Renske Atzes Postma; geboren Oostermeer 17-03-1845, overleden Rottevalle 01-03-1922, dochter van Atze Sjoerds Postma en Wietske Halbes Scheper.

 5. Halbe Fokes van der Gaast; geboren 05-03-1822, overleden 25-08-1823.

 

IV-b Gauke Halbes Halbesma; geboren Boornbergum 21-05-1776, overleden Ureterp 06-04-1858, zoon van Halbe Fokes en Grietje Gaukes.

Gauke is ondertrouwd Oudega 20-05-1804 en is getrouwd Drachten, Doopsgezinde Kerk met Geeske Sytses Lindeboom; geboren Zuiderdrachten 03-11-1775, overleden Ureterp 08-04-1837, dochter van Sytze Gooitzes Lindeboom (hij nam de naam Lindeboom aan in 1811) en Haaitske Jans.

Gauke nam in 1811 de naam Halbesma aan, hij woonde toen met zijn gezin en schoonvader te Noorderdrachten. In 1836 boer te Ureterp.

Uit dit huwelijk:

 1. Haitske Halbesma; geboren ca. 1805, overleden Diever 16-08-1887. Haitske is getrouwd (1) Smallingerland 12-12-1827 met Harmen Johannes de Boer; geboren Drachten ca. 1802, overleden 13-06-1848, zoon van Johannes Simons en Liepkjen Hendriks de Boer. Haitske is getrouwd (2) Smallingerland 11-05-1850 {Halbersma} met Albert Roelofs Klaster; geboren Eemster, gedoopt Diever 19-02-1809, overleden Dwingelo 03-03-1893, zoon van Roelof Hendriks Klaster en Aaltje Engberts.
 2. Sytze Gaukes Halbesma; geboren Drachten 19-06-1808, volgt onder V-a.
 3. Jan Gaukes Halbesma; geboren 11-03-1811, overleden 02-07-1812 {Halbersma}.

 4. Grietje Gaukes Halbesma; geboren Noorderdrachten 19-12-1815, overleden Ureterp 25-11-1898. Grietje is getrouwd Opsterland 17-04-1837 met Berend Meis Lammers; geboren Ureterp 1811, overleden aldaar 10-11-1891, zoon van Meis Lammers en Aukje Geerts Bogeman. Wever.

 

IV-c Leffert Halbes Veenstra; geboren Boornbergum 25-02-1793, gedoopt aldaar 31-03-1793, overleden Wolvega 19-04-1861, zoon van Halbe Fokes en Asseltie Lefferts Veenstra. Leffert was potschipper (1814, 1827, 1834), inlandse kramer (1825), later winkelier (1838, 1844, 1848) te Wolvega.

Leffert is getrouwd (1) Weststellingwerf 10-02-1814 met Trijntje Willems de Vries; geboren Wolvega 26-02-1795, overleden Surhuisterveen 21-06-1817, dochter van Willem Aryens de Vries, potschipper, en Sjoerdtje Wytses.

Leffert is getrouwd (2) Baarderadeel 29-03-1823 met Geertje Kornelis Bakker; geboren Bozum 1798 (volgens akte van bekendheid), overleden Wolvega 17-04-1861, dochter van Kornelis Klasen Bakker en Boukje Sietses de Boer. Geertje was dienstbode, winkelierster.

Leffert ondertekende onder andere zijn eerste huwelijksakte en de huwelijksakte van zoon Tymen (1842) als ‘L.H. Feenstra’, bij het tweede huwelijk van Tymen (1844) tekende Lefferts als ‘L.H. Veenstra’. De kinderen uit het eerste huwelijk werden ingeschreven als ‘Feenstra’, maar voerden de naam als ‘Veenstra’.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Aukjen Lefferts Veenstra; geboren Buitenpost 23-10-1814 {Feenstra}, overleden 16-05-1867. Aukjen werd geboren op het postschip, liggende in de Buitenpostervaart. Aukjen is getrouwd Weststellingwerf 21-04-1841 met Jerrit Lubberts Veenstra; geboren Wolvega 29-05-1813, overleden 29-10-1870, zoon van Lubbert Jerrits Veenstra en Antje Baartes Groenland.

 2. Tymen Lefferts Veenstra; geboren Surhuisterveen 08-06-1817 {Feenstra}, volgt onder V-b.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Kornelis Lefferts Veenstra; geboren Lutjegast 01-06-1825, volgt onder V-c.
 2. Halbe Lefferts Veenstra; geboren Wolvega 15-10-1827, overleden aldaar 02-12-1827.
 3. Halbe Lefferts Veenstra; geboren Wolvega 02-10-1834, volgt onder V-d.

 4. Bauke Lefferts Veenstra; geboren Wolvega 19-01-1838, volgt onder V-e.

Generatie V

 

V-a Sytze Gaukes Halbesma; geboren Drachten 19-06-1808 (volgens akte van bekendheid), overleden Ureterp 07-11-1848, zoon van Gauke Halbes Halbesma en Geeske Sytses Lindeboom. Arbeider te Ureterp (1836). Sytze tekende onder andere zijn huwelijksakte als ‘Halbesma’ (wordt hierin vermeld als ‘Halbertsma’). Hun kinderen werden ingeschreven als Halbesma, Halbersma en Halbertsma.

Sytze is getrouwd Opsterland 03-05-1836 {Halbertsma} met Fokeltje Harmens de Vries; geboren Ureterp 08-05-1808 (volgens akte van bekendheid), overleden 11-08-1884, dochter van Harmen Gerrits de Vries en Trijntje Durks de Vries.

Uit dit huwelijk:

 1. Gauke Sytzes Halbersma; geboren Ureterp 08-07-1836, volgt onder VI-a.
 2. Harmen Sytzes Halbesma; geboren 27-06-1838, overleden 22-04-1840.
 3. Harmen Sytzes Halbesma; geboren 19-10-1840, overleden 12-12-1842.
 4. Geeske Sytzes Halbertsma; geboren 08-10-1843.

 5. Durk Sytzes Halbersma; geboren Ureterp 27-07-1848, overleden Opeinde 29-05-1935. Durk is getrouwd Smallingerland 15-05-1891 met Beitske Miedema; geboren Warga 13-07-1847, overleden Drachten 24-04-1922, dochter van Keimpe Harrits Miedema en Jetske Jans Postma.

 

V-b Tymen Lefferts Veenstra; geboren Surhuisterveen 08-06-1817 {Feenstra}, overleden Haarlem 22-02-1900, zoon van Leffert Halbes Veenstra en Trijntje Willems de Vries.

Tymen is getrouwd (1) Weststellingwerf 02-02-1842 {Feenstra} met Deekje Heeres; geboren Wolvega 26-11-1817, overleden aldaar 01-03-1843, dochter van Heere Dirks Heeres en Aaltje Klazes Starkenborg.

Tymen is getrouwd (2) Weststellingwerf 16-10-1844 met zijn schoonzus Jitske Heeres; geboren Wolvega 12-04-1821, overleden aldaar 03-07-1867, dochter van Heere Dirks Heeres en Aaltje Klazes Starkenborg.

Tymen was winkelier te Wolvega (1844), timmerman te Heerenveen (1877). Verhuisde in 1869 met zijn gezin naar Heerenveen.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Deekje Tymens Veenstra; geboren Wolvega 03-02-1843, overleden Amsterdam? na 1914. Deekje is getrouwd Gaasterland 20-03-1870 met Homme Jetzes van Dijk; geboren Sneek 13-03-1841, overleden Amsterdam? voor 1914, zoon van Jetze van Dijk en Antje de Ruiter. Verwersknecht. Het gezin Van Dijk-Veenstra verhuisde in 1894 naar Amsterdam.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Aaltje Tymens Veenstra; geboren Wolvega 01-09-1845, overleden Zaandam 14-12-1942. Naaister te Heerenveen (1877). Aaltje is getrouwd Schoterland 11-11-1877 met Reitze Comello; geboren Het Meer 09-11-1849, overleden voor 1942, zoon van Willem Jurjens Comello en Janke Reitzes Hazewind. Verwersknecht te Heerenveen (1877).
 2. Leffert Tymens Veenstra; geboren Wolvega 28-03-1848, overleden Zwolle 27-12-1936.
 3. Geertje Tymens Veenstra; geboren Wolvega 12-01-1851, overleden Velsen 13-01-1927. Dienstbode (1882). Zij is getrouwd Haarlem 04-10-1882 met Jacobus Ruijsenaars; geboren Haarlem ca. 1859, overleden na 1927, zoon van Jacobus Ruijsenaers en Catharina Bouman. Metselaar.
 4. Trijntje Tymens Veenstra; geboren Wolvega 24-11-1853.
 5. Hermina Tymens Veenstra; geboren Wolvega 28-01-1858, overleden Haarlem 07-04-1939. Zij is getrouwd Haarlem 26-09-1888 met Abraham Appelboom; geboren Winkel ca. 1864, overleden na 1939, zoon van Pieter Appelboom en Engeltje Grootewal. Smid.

 6. Kornelis Tymens Veenstra; geboren Wolvega 12-02-1859, volgt onder VI-b.

 

V-c Kornelis Lefferts Veenstra; geboren Lutjegast 01-06-1825, overleden 02-10-1857, zoon van Leffert Halbes Veenstra.

Kornelis is getrouwd Weststellingwerf 22-09-1848 met Trijntje Siebes Visser; geboren Scherpenzeel 26-06-1826, overleden Waddinxveen 21-01-1915, dochter van Siebe Idzes Visser en Attje Jans Sloterdijk. Trijntje is hertrouwd Schoonhoven 26-11-1873 met Jacob Hendrik Littel; geboren Schoonhoven 12-10-1824, overleden ‘s-Gravenhage 21-11-1895, zoon van Willem Littel en Elisabeth Poederbach. Jacob is getrouwd (1) Rotterdam 29-06-1859 met Grietje Krijger, geboren ‘s-Gravenzande 27-01-1836, overleden Schoonhoven 05-02-1873, dochter van Abraham Krijger en Wilhelmina (Mina) Boon.

Trijntje was in 1848 strohoedenmaakster te Delfstrahuizen. Trijntjes stiefzoon Abraham Littel trouwde in 1890 met haar tantezegger Geesje Halbes Veenstra.

Uit dit huwelijk:

 1. Geertje Veenstra; geboren Oldemarkt 01-08-1849, overleden Gouda 23-01-1929.
  Geertje is getrouwd (1) Gouda 03-02-1875 met Dirk Stolwijk; geboren Gouda 01-11-1835, zoon van Bartholomeus Stolwijk en Grietje Prinse. Dirk was koopman (1856, 1875) en smid (1869, 1870) te Gouda. Dirk is getrouwd Gouda 10-12-1856 (1) met Elisabeth Lammers; geboren Brielle ca. 1833, overleden Gouda 16-02-1869, dochter van Hendrik Lammers en Maartje Vroom. Dirk is getrouwd (2) Gouda 15-12-1869 met Helena Moerman; geboren Gouda 14-08-1838, overleden Gouda 09-10-1873, dochter van Johannes Moerman en Elisabeth Robanus.
  Geertje is getrouwd (2) Gouda 18-07-1877 met Korstiaan van Rhijn; geboren Woubrugge 12-08-1837, overleden tussen 1882 en 1910, zoon van Arnolus van Rhijn en Agatha van Greuningen. Weduwnaar van Alida Francken; geboren Hazerswoude 06-07-1837, overleden Gouda 19-09-1876. Korstiaan was verver.
  Geertje is getrouwd (3) Gouda 25-05-1910 met Teunis Zuiddam; geboren Haarzuilens 23-01-1850, overleden Gouda 24-03-1925, zoon van Daniel Zuiddam en Neeltje Brouwer. Hij was getrouwd Kamerik 15-06-1872 (1) met Lijsje Vonk; dochter van Stephanus Vonk en Mietje Vink.

 2. Idskje Veenstra; geboren Wolvega 12-09-1851, overleden ‘s-Gravenhage 04-06-1936.
 3. Boukje Veenstra; geboren Wolvega 02-03-1854, overleden ‘s-Gravenhage 29-03-1912. Zij is getrouwd Schoonhoven 03-12-1879 met Kornelis Couprie; geboren Zevenhoven 27-12-1853, overleden ‘s-Gravenhage 10-07-1928, zoon van Leendert Couprie en Jacoba van der Heide.

 4. Leffort Siebes Veenstra; geboren Wolvega 10-02-1857, volgt onder VI-c.

 

V-d Halbe Lefferts Veenstra; geboren Wolvega 02-10-1834 aan boord, overleden Wolvega 17-05-1908, zoon van Leffert Halbes Veenstra en Geertje Kornelis Bakker.

Halbe is (1) getrouwd Weststellingwerf 21-05-1858 met Antje van Heijnsbergen; geboren Oldemarkt 23-06-1835, overleden Wolvega 21-05-1868, dochter van Jan van Heijnsbergen en Geesje Bouwknecht, dienstbode.

Halbe is (2) getrouwd Weststellingwerf 31-10-1868 met Elisabeth Jans Dijkstra; geboren Oldeberkoop 23-06-1844, overleden 26-12-1913, dochter van Jan Sjoerds Dijkstra en Hendrikje Jans Bloem.

Halbe was inlandse kramer (1868), winkelier, koopman en bakkersknecht (1888) te Wolvega. Elisabeth was in 1868 dienstmeid te Wolvega. Gezien de traditie van vernoeming was het logisch geweest als Halbe en Elisabeth hun oudste zoon Jan hadden genoemd. Elisabeth had echter bij het huwelijk al een negen maanden oude zoon Jan Dijkstra (geboren Wolvega 05-02-1868). De oudste zoon van Halbe en Elisabeth werd vernoemd naar haar broer Hans Jans Dijkstra (1841-1901).

Uit het eerste huwelijk:

 1. Leffert Halbes Veenstra; geboren Wolvega 15-06-1859, volgt onder VI-d.

 2. Geesje Veenstra; geboren Wolvega 19-01-1863, overleden ‘s-Gravenhage 20-09-1909. Woonde van 15-12-1877 tot 01-10-1879 bij haar nicht Geertje Veenstra in Gouda, waar ze werkte als dienstbode. Geesje is getrouwd ‘s-Gravenhage 21-05-1890 met Abraham Littel; geboren Schoonhoven 11-07-1862, overleden Apeldoorn 26-08-1928, begraven aldaar 30-08-1928, zoon van Jacob Hendrik Littel en Grietje Krijger. Zie de Genealogie van de familie Littel. Abraham is hertrouwd Bloemendaal 06-10-1910 met Maria Cornelia Hessels; geboren Bloemendaal 22-10-1868, overleden Apeldoorn 23-12-1952, dochter van Hermannus Hessels en Wilhelmina Bruinier.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Geertje Veenstra; geboren Wolvega 04-11-1869.
 2. Hans Veenstra; geboren Wolvega 17-09-1871, volgt onder VI-e.
 3. Bouke Halbes Veenstra; geboren Wolvega 08-09-1874. Werkman in Solingen (1900). Hij is getrouwd Tiel 05-05-1900 met Willemke Ritsma; geboren Delfstrahuizen ca. 1874, dochter van Hendrik Baukes Ritsma en Aukje Sipkes Dijkstra. Dienstbode.
 4. Sjoerd Halbes Veenstra; geboren 07-01-1877, overleden 23-01-1877.
 5. Sjoerd Halbes Veenstra; geboren 03-12-1877, overleden 06-04-1909.
 6. Geertje Halbes Veenstra; geboren 30-08-1881.

 7. Hendrikje Halbes Veenstra; geboren 06-12-1884.

 

V-e Bauke Lefferts Veenstra; geboren Wolvega 19-01-1838, overleden 04-04-1918, begraven op Oakhill Cemetery in Grand Rapids, Kent County, Michigan, zoon van Leffert Halbes Veenstra en Geertje Kornelis Bakker.

Bauke is getrouwd Gaasterland 20-10-1861 met Wytske Wybes Tietema, ook Wietske; geboren Balk 18-06-1834, overleden 05-10-1912, begraven op Oakhill Cemetery in Grand Rapids, Kent County, Michigan, dochter van Wybe Tietema en Wobbigje Nutterts Gouma.

Bauke was winkelier in Wolvega, boer (1875) in Vinkega, koopman (1883) in Amsterdam. In 1886 verhuisde hij met zijn gezin naar Vinkega en in 1882 naar Amsterdam. Nadat het gezin naar de Verenigde Staten verhuisde, werd het in mei 1887 in Amsterdam ambtshalve doorgehaald.2

Uit dit huwelijk:

 1. Wobbina Geertruida Veenstra; geboren Wolvega 16-09-1862.
 2. Geertruida Wobbina (Gertrude) Veenstra; geboren Wolvega 24-03-1864. Zij is getrouwd Zeeland, Ottawa, Michigan 26-03-1887 met Bernhard Bennink, ook Bernhard John; geboren Stedum 28-03-1864, zoon van Berend Jan Bennink, predikant, en Trijntje Krap.
 3. Minke Veenstra, ook Minkje; geboren Wolvega 10-06-1866. Zij is getrouwd Grand Rapids, Kent, Michigan 28-02-1900 met Klaas Kuijers, ook Kuyers; zoon van Berend Kuijers (1842-1921) en Jentje Kappe (1846-1939).

 4. Wiebertha Jannetta Leviena (Bertha) Veenstra; geboren Vinkega 28-02-1875, overleden 15-05-1918, begraven op Rusk Cemetery in Allendale, Ottawa County, Michigan. Zij is getrouwd Grand Rapids, Kent, Michigan 31-03-1904 met Aalt Kuijers, ook Kuyers; geboren Olive, Ottawa, Michigan 27-07-1875, overleden 06-10-1961, begraven op Rusk Cemetery in Allendale, Ottawa County, Michigan, zoon van Berend Kuijers (1842-1921) en Jentje Kappe (1846-1939). Hij is hertrouwd met Theresa Eling (1881-1928) en Katherine Potts (1883-1942).

Generatie VI

 

VI-a Gauke Sytzes Halbersma; geboren Ureterp 08-07-1836, overleden Drachten 11-07-1919, zoon van Sytze Gaykes Halbesma. Gauke was arbeider in Oudega (1865), werkman in Nijega (1893).

Gauke is getrouwd Smallingerland 04-06-1864 met Aukjen Pieters Zwerver; geboren Oudega 31-05-1834, overleden na 1919, dochter van Pieter Melles Zwerver en Baukjen Jans de Roos

Uit dit huwelijk:

 1. Sytze Halbersma; geboren Oudega 21-04-1865, overleden Nijega 15-12-1878.
 2. Baukje Halbersma; geboren Oudega 27-07-1866, overleden Nijega 12-07-1875.
 3. Pieter Halbersma; geboren Nijega 02-10-1869, volgt onder VII-a.
 4. Durk Halbersma; geboren Nijega 10-06-1872, volgt onder VII-b.

 5. Bauke Halbersma; geboren Nijega 07-09-1877. Bauke is getrouwd Smallingerland 19-05-1905 met Maaike Lepstra; geboren Opeinde 27-02-1881, dochter van Durk Lepstra en Tjitske Bos

 

VI-b Kornelis Tymens Veenstra; geboren Wolvega 12-02-1859, overleden Amsterdam 02-07-1930, zoon van Tymen Lefferts Veenstra. Koopman in Sneek (1911).

Kornelis is getrouwd (1) met Antonia Adriana Smink; geboren Culemborg 01-04-1864, overleden Luik 10-06-1895, dochter van Jacobus Theodorus Smink en Arnolda Clasina Ladrak.

Kornelis is getrouwd (2) Sneek 09-09-1911 met Anna van der Wal; geboren Sneek 02-08-1843, dochter van Heere van der Wal en Minke Wielinga. Zij was eerder getrouwd met Sybren Spaan; overleden Sneek 08-09-1909.

Uit het eerste huwelijk:

  3

 1. Thimus Cornelis Veenstra; geboren Maastricht 06-05-1884, overleden Arnhem 11-12-1933. Hij is getrouwd Assen 23-01-1907 met Jantje Meelker; geboren Groningen 08-12-1882, dochter van Jan Meelker en Neeltje Wiegers.
 2. Arnolda Adriana Veenstra; geboren Weesp 07-10-1886, overleden 02-02-1949. Zij is getrouwd Amsterdam 05-02-1913 (huw. ontbonden 1930) met Antonius Johannes Engelen; geboren Amsterdam 15-02-1890, overleden aldaar 31-01-1955, zoon van Engelbertus Arnoldus Engelen en Elisabeth Maria Mobron. Werkman.
 3. Leffert Veenstra; geboren Haarlem 01-03-1889, overleden ‘s-Gravenhage 08-03-1958. Hij is getrouwd ‘s-Gravenhage 09-06-1946 met Antonia Grotenhuis; geboren Apeldoorn 14-01-1883, overleden ‘s-Gravenhage 04-10-1956, dochter van Gerrit Jan Grotenhuis en Mijntje Quakernaad.

 4. Andreas Veenstra; geboren Antwerpen 23-07-1891, overleden Heerenveen 02-05-1968. Andreas is getrouwd Middelburg 23-03-1917 met Adriana Christina Stofregen; geboren Middelburg 22-05-1888, overleden Heerenveen 09-10-1967, dochter van Andries Stofregen en Cornelia Vader.

 

VI-c Leffort Siebes Veenstra; geboren Wolvega 10-02-1857, overleden Baarn 30-03-1927, zoon van Kornelis Lefferts Veenstra. Zadelmaker.

Leffort is getrouwd (1) Baarn 12-10-1883 met Hendrika Brolman; geboren Baarn 27-04-1854, overleden aldaar 14-03-1888, dochter van Hendrikus Brolman en Aartje Schippers.

Hij is getrouwd (2) Utrecht 26-02-1889 met Wilhelmina Jacoba Hendrika Bottema; geboren Zaltbommel ca. 1865, dochter van Writser Jans Bottema en Johanna Alida van Golverdingen

Uit het eerste huwelijk:

 1. Kornelis Veenstra; geboren Baarn 26-08-1884, overleden aldaar 18-02-1885.

 2. Hendrikus Kornelis Veenstra; geboren Baarn 05-03-1888

Uit het tweede huwelijk:

 1. Kornelis Wrister (Cor) Veenstra; geboren Baarn 24-12-1889, overleden Almelo 03-09-1964. Kunstschilder. Leraar in Wierden (1921), gaf tekenles aan het Christelijk Lyceum in Almelo (1920-1955). Kornelis is getrouwd Winsum 04-08-1921 met Jantje Melles; geboren Winsum 19-02-1892, overleden Almelo 02-08-1958, dochter van Johannes Melles en Meike Danhof.
 2. Johanna Aleida Veenstra; geboren Baarn 24-07-1893, overleden aldaar 16-03-1968. Zij is getrouwd Baarn 12-12-1917 met Abel Kuizinga; geboren Baflo 17-06-1889 {Kuizenga}, overleden Gouda 26-06-1939 {Kuizinga}, zoon van Pieter Kuizenga en Hilje Ritzema. Hij was onderwijzer in Winsum en Baarn, hoofd van de H. de Cockschool in Ulrum en van 1926 tot aan zijn overlijden hoofd van de Joh. Calvijnschool in Gouda.
 3. Catharina Afiena Veenstra; geboren Baarn 01-04-1896, overleden aldaar 17-04-1958. Zij is getrouwd met Lambertus Roskam; overleden na 1958.
 4. Wilhelmina Jacoba Hendrika Veenstra; geboren Baarn 05-08-1897, overleden aldaar 01-09-1898.
 5. Afina Allegonda Rebekka Veenstra; geboren Baarn 02-12-1900, overleden aldaar 01-01-1903.
 6. Geertruida Wilhelmina Veenstra; geboren Baarn 02-12-1900, overleden aldaar 02-07-1902.

 7. Afina Wilhelmina Veenstra; geboren Baarn 01-03-1904, overleden 27-11-2003.

 

VI-d Leffert Halbes Veenstra; geboren Wolvega 15-06-1859, overleden ‘s-Gravenhage 27-11-1890, zoon van Halbe Lefferts Veenstra en Antje van Heijnsbergen. Leffert was arbeider te Grouw (1888).

Leffert is getrouwd Idaarderadeel 10-05-1888 met Hijlkje Visser; geboren Wirdum 10-10-1861, dochter van Gerrit Jans Visser en Pietertje Pieters Visser. Hijlkje was dienstmeid te Grouw (1888). Zij is hertrouwd ‘s-Gravenhage 12-12-1894 met Cornelis Nicola; geboren Steenwijkerwold 29-12-1864, zoon van Cornelis Nicola en Adriana Kranendonk. Landbouwer, vrachtrijder. Een van de getuigen bij het huwelijk van Hijlkje en Cornelis was haar zwager, de 32-jarige koopman Abraham Littel.

Uit dit huwelijk:

 1. Halbe Veenstra; geboren Wolvega 09-01-1889, overleden Amsterdam 09-05-1960. Loodgieter. Halbe is getrouwd (1) ‘s-Gravenhage 27-06-1917 (huw. ontbonden 1935) met Petronella Gerarda Raijmans; geboren ‘s-Gravenhage 13-01-1884, dochter van Everardus Hendrikus Johannes Raijmans en Martha Antonia Verhulsdonck. Strijkster. Hij is getrouwd (2) Amsterdam 30-09-1936 (huw. ontbonden 1950) met Geziena Johanna Buis; geboren Haarlemmermeer 02-03-1909.

 

VI-e Hans Veenstra; geboren Wolvega 17-09-1871, overleden aldaar 04-01-1954, zoon van Halbe Lefferts Veenstra en Elisabeth Jans Dijkstra. Arbeider.

Hans is getrouwd (1) Weststellingwerf 19-09-1896 (huw. ontbonden 1913) met Wiepkje Oosterdijk; geboren Wolvega 15-12-1864, dochter van Boele Pieters Oosterdijk en Lammigjen Hendriks de Vries.

Hans is getrouwd (2) Weststellingwerf 15-01-1916 met Vrouwkje Bos; geboren Makkinga 18-02-1868, overleden Wolvega 13-01-1950, dochter van Jan Aalderts Bos en Reintje Jakobs Zeephat. Vrouwkje was eerder getrouwd Ooststellingwerf 31-05-1901 met Ids Tjallinga, ook Its; geboren Nijeholtpade 14-05-1860, overleden Wolvega 02-02-1912, zoon van Mintje Jacobs Tjallinga en Jantje Idzes Bruinewoud. Veehouder.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Pieter Veenstra; geboren Oldeholtpade 07-01-1891, werd 19-09-1896 erkend.
 2. Halbe Veenstra; geboren Nijeholtwolde 16-03-1897.

 3. Halbe Leffert Veenstra; geboren Nijeholtwolde 13-08-1903, overleden aldaar 23-10-1904.

Generatie VII

 

VII-a Pieter Halbersma; geboren Nijega 02-10-1869, overleden Wirdum 06-07-1956, zoon van Gauke Sytzes Halbersma.

Pieter is getrouwd Leeuwarderadeel 25-03-1893 met Sjoukjen Tjalsma; geboren Wommels 06-02-1873, overleden Wirdum 12-08-1972, dochter van Klaas Tjalsma en Trijntje Reinderts de Boer.

Pieter was bij het huwelijk boerenknecht te Wirdum, Sjoukjen was dienstbode te Goutum.

Uit dit huwelijk:

 1. Gauke Halbersma; geboren Swichum 11-07-1893, overleden 17-08-1983. Gauke is getrouwd 11-05-1922 met Geertje Poortstra; geboren Achlum 21-10-1896, overleden 11-01-1974, dochter van Sijbren Poortstra en Cornelia de Jong.
 2. Klaas Halbersma; geboren Swichum 13-10-1894, overleden 04-12-1962. Klaas is getrouwd Wymbritseradeel 22-12-1921 met Beeuw Bouma; geboren Oudega 06-04-1897, overleden St. Annaparochie 02-05-1983, dochter van Marten Bouma en Grietje Bakker.
 3. Aukje Halbersma; geboren Swichum 16-12-1896.
 4. Sytze Halbersma; geboren Swichum 24-07-1899, overleden Loosduinen 27-05-1924.
 5. Trijntje Halbersma; geboren Swichum 23-09-1902.
 6. Baukje Halbersma; geboren Swichum 21-03-1904. Baukje is getrouwd Hennaarderadeel 18-05-1928 met Rommert Visser; geboren Hennaard 12-02-1902, zoon van Sjoerd Visser en Willemke Jorritsma.
 7. Hendrik Halbersma; geboren Swichum 18-07-1905, overleden.
 8. Reinder Halbersma; geboren Swichum 09-02-1907. Reinder is getrouwd met Trijntje Plantinga

 9. Dirkje IJbeltje Halbersma; geboren Swichum 20-02-1911. Dirkje is getrouwd met Sipke Hogendorp; geboren Lollum 15-03-1911, overleden Oudega 03-02-1945. Smid.

 

VII-b Durk Halbersma; geboren Nijega 10-06-1872, overleden Nieuwolda 27-04-1945, zoon van Gauke Sytzes Halbersma. Arbeider.

Durk is getrouwd Smallingerland 23-12-1899 met Grietje Ettema; geboren Surhuisterveen 03-03-1878, overleden Nieuwolda 04-07-1953, dochter van Jacob Eerents Ettema en Tjitske Jans Nijboer.

Uit dit huwelijk:

 1. Tjitske Halbersma; geboren Drachten 26-04-1900. Zij is getrouwd Groningen 09-10-1924 met Dekker Dekker; geboren Groningen 20-01-1898, overleden Glimmen 09-03-1964, gecremeerd Groningen, zoon van Dekker Dekker en Froukje Rensema. Rangeerder bij de NS.
 2. Gauke Halbersma; geboren Drachten 14-07-1901. Arbeider. Gauke is getrouwd Nieuwolda 12-05-1928 met Grietje Westman; geboren Scheemda 12-06-1903, dochter van Jan Westman, schipper, en Maria Prak.
 3. Jacob Halbersma; geboren Drachten 19-02-1904, overleden Maastricht 22-05-1931, begraven Nieuwolda. Los werkman. Overleed als gevolg van een ongeval.
 4. Aukje Halbersma; geboren Drachten 23-02-1908. Zij is getrouwd Groningen 09-07-1932 (huw. ontbonden 1948) met Luppo Siemons; geboren Scheemda 11-05-1912, zoon van Bene Siemons, grofsmid, en Elizabeth Stel. Schipper.
 5. Ernst Halbersma; geboren Opeinde 15-06-1911.

 6. Jeltje Halbersma; geboren Opeinde 30-11-1912. Jeltje is getrouwd Delfzijl 03-06-1938 met Geert Ottens; geboren Delfzijl 13-02-1910, zoon van Geert Ottens en Roelfien Postema. Transportarbeider.

Bronnen

 1. Met dank aan Klaas Bekkema, Bindert de Boer (nakomeling van Taalke Fokkes en Auke Sybes), Michel Dalstra (nakomeling van Foke Halbes van der Gaast en Sjoukjen Scheper), Hessel de Vries en Jeen Riemersma (voor informatie over nazaten van Gauke Halbes Halbesma).
 2. Diverse overlijdensgegevens zijn ontleend aan Findagrave.com en huwelijksgegevens van de kinderen aan de database ‘Michigan Marriages, 1822-1995’ op FamilySearch.org.
 3. Gegevens over de kinderen van Kornelis Tymens Veenstra zijn deels ontleend aan de site van Leen Couprie.

– – voor het laatst bijgewerkt op 24 april 2017 – –

5 Comments

 • Hilda Boonstra

  Ik heb nog een aanvulling ‘

  Jacob Halbersma Geb.1904 Drachten Overl;22-5-1931 Maastricht [Los Werkman]
  zoon van Durk Halbersma en Grietje Ettema [bron Genlias]

  Zoon Ernst is niet te vinden weet u dit zeker

  vr.gr. Hilda

 • Elinor Sedam Whitehead

  My great grandfather was Bouke Lefferts Veenstra born 19 Jan 1838. I would like to be able to print this document to have it translated into English

Leave a Reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *