Genealogieën

Parenteel van een familie van kermisreizigers : Akkerman, Arjaans, Boltini en Slieker

Maria Louise Sippels, bijgenaamd Soldaatje, kreeg aan het begin van de 19e eeuw kinderen bij twee mannen: de oud-soldaat en koopman Geert Jans Knoop en rondreizend koopman (kramer) Pieter Akkerman.

Theatervariete (1956)

Maria’s nazaten trokken rond om in hun levensonderhoud te voorzien, per schip reisden zij langs de diverse kermissen. Haar zoon Jozeph Akkerman was een bekende carrouselhouder in Noord-Nederland. Tot het nageslacht van Maria behoren diverse bekende kermisfamilies als Akkerman, Arjaans, Boltini en Slieker.


 

Generatie I

 

I Maria Louise Sippels ook genaamd Soldaatje; geboren Steenwijk? 1799/1801, overleden na 1865.

Maria had een relatie (1) met Geert Jans Knoop; geboren Leeuwarden 13-02-1774, gedoopt Leeuwarden, Jacobijnerkerk 20-02-1774, overleden Leeuwarden 30-11-1854, zoon van Jurjen Jans (Knoop), knoopmaker, en Geesje Margrieta Schuts. Hij was in 1815 soldaat onder de troepen van Ligne, in dat jaar werd zijn dochter Wilhelmina geboren (geboren Leeuwarden aan het Oldehoofster Kerkhof 08-06-1815, overleden Leeuwarden 07-02-1843 als Wilhelmina Knoops), uit ‘zijn huisvrouw’ Grietje Johannes, groenteverkoopster. In 1816, dan zonder beroep, verklaarde Geert Jans de vader te zijn van Geert (geboren Leeuwarden 13-02-1816, overleden Dedemsvaart 17-05-1848 als Geert Jansen Frim), zoon van Dina Frem (1774-1834), een 40 jarige spinster. In 1820 was hij koopman.

Maria had een relatie (2) met Pieter Akkerman, ook genaamd Peter; Pieter Akkerman was kramer. Hij is rond 1836 uit Leeuwarden vertrokken, waarna niets meer van hem is vernomen, blijkt uit een aantekening bij het huwelijk van zoon Jozeph in 1854.

In 1820 wordt Maria bij de geboorte van dochter Louisa vermeld als Maria Sippel, huisvrouw van Geert Jans. Volgens de vroedvrouw was Maria Louise Sippels bij de geboorte van Gesina in 1826 inlandse kramerse en 38 jaar (dus geboren ca. 1788), ze woonde destijds in Leeuwarden. Bij de geboorte van zoon Jozeph in 1831 woonde ze in Wanneperveen, ze werd vermeld als Maria Louise Soldaatje, huisvrouw van Peter Akkerman. Ze vestigde zich in 1849 met haar kinderen Gesina en Jozeph (opnieuw) in Leeuwarden. Zij is dan schipperse, later koopvrouw. In het Leeuwarder bevolkingsregister over de periode 1848-1859 wordt ze vermeld als Maria Louisa Soldaatje, bijgenaamd Sippels, weduwe van P. Akkerman, volgens de inschrijving behoorde ze tot de Chr. Afgescheiden en was ze 1799 geboren in Steenwijk. De vermelding weduwe is later doorgehaald, waarbij werd genoteerd: “de man Pieter Akkerman afwezig”. In het bevolkingsregister 1859-1876 staat ze vermeld als Maria Louisa Sippels, bijgenaamd Soldaatje, wed. Jansen, volgens deze inschrijving was ze rooms en in 1801 geboren in Duitsland. In Jozephs overlijdensakte wordt ze Louisa Sevolde Sippels genoemd.

Maria vertrok in mei 1865 van Leeuwarden “naar elders”. Het is nog niet duidelijk waar en wanneer zij is overleden. Misschien is ze identiek aan de arbeidster Louisa Sippens die 23-07-1867 in Aalsum overleed, zij zou 75 jaar zijn geweest (geboren ca. 1792).

Uit de eerste relatie:

 1. Louisa Jans; geboren Noordwolde 31-03-1820, overleden Beulake, Vollenhove 08-07-1827. De geboorte werd aangegeven door vader Geert Jans (koopman, 46 jr, wonend te Leeuwarden). Overleed als ‘Maria Louize Jans’. 
 2. Geesien Margrit Sippels, ook genaamd Jansen, Knoop en Akkerman; geboren Steenwijk 21-11-1826, volgt onder II-a.

Uit de tweede relatie:

 1. Jozeph Akkerman; geboren Ankum (Dalfsen) 31-12-1831, volgt onder II-b.

 

Generatie II

 

II-a Geesien Margrit (Gesina) Sippels, ook genaamd Jansen, Knoop en Akkerman; geboren Steenwijk 21-11-1826, overleden Sneek 16-10-1906, dochter van Maria Sippels. Koopvrouw.

Gesina had een relatie met Gerhardus Breidenbach ook genaamd Bredenbach; geboren Leeuwarden 13-10-1810 (volgens bevolkingsregister), overleden Sneek 22-12-1887 in het schip, liggende in de Looxmagracht, zoon van Adam Breidenbach en Maria Salviatus.

Gesina’s geboorte werd aangegeven door vroedvrouw Metje Eleveld, die verklaarde dat Maria Louise Sippels uit Leeuwarden op haar reis door Steenwijk was bevallen van een kind dat de voornamen ‘Geesien Margrit’ kreeg. Op grond van vernoeming (naar oma van vaderskant) en het feit dat ze zowel de naam Jansen als Knoop gebruikte is het aannemelijk dat Geert Jans Knoop haar vader was. Ze werd in het bevolkingsregister 1848-1859 in Leeuwarden ook vermeld als Gesina Akkerman.

Het is niet duidelijk of Gerhardus de vader is van al Gesina’s kinderen. Zijn ouders worden zo te zien wel vernoemd. Bij zijn overlijden werd hij vermeld als “echtgenoot van Sina Maria Sippels”. Omdat Gesina’s naam telkens anders werd geschreven, kregen de kinderen ook verschillende achternamen. Ze werd in het geboorteregister vermeld als Geesje Margaretha Sippels (1846), Jozina Jansen (1850), Jesina Knoop (1853, 1855) en Gezina Janzen (1861). Bij haar overlijden heet ze Geesien Margrit Sippels en wordt ze een “natuurlijke niet erkende dochter van Maria Louisa Sippels” genoemd.

Uit deze relatie?:

 1. Maria Louisa Sippels; geboren Leeuwarden 09-02-1846, volgt onder III-a.
 2. Elisabeth Jansen; geboren Leeuwarden 22-01-1850, volgt onder III-b.
 3. Maria Knoop; geboren Leeuwarden 16-01-1853, overleden Sneek 31-01-1863 in het schip liggende in de stadsgracht. Werd in haar overlijdensakte Maria Jansen genoemd.
 4. Dina Knoop; geboren Leeuwarden 19-12-1855, volgt onder III-c.
 5. Adam Jansen; geboren Sneek 08-12-1858, overleden Dokkum 18-06-1881. Varensgezel, kermisreiziger.
 6. Anna Janzen; geboren Sneek 17-12-1861 aan boord, volgt onder III-d.
 7. Jetze Jansen; geboren Leeuwarden 09-08-1864, volgt onder III-e. 
 8. Maria Bredenbach, ook genaamd Maria Jansen; geboren Akkrum 26-06-1867, volgt onder III-f.

 

II-b Jozeph Akkerman; geboren Ankum (Dalfsen) 31-12-1831, overleden Workum 15-08-1915, zoon van Pieter Akkerman en Maria Sippels.

Jozeph is getrouwd (1) Leeuwarden 23-04-1854 met Khristina van der Woude; geboren Hallum, Ferwerderadeel 16-09-1833, overleden Sneek 04-10-1857, natuurlijke niet erkende dochter van Hendrik Klazes van der Woude en Trijntje Tjipkes Dijkstra.

Jozeph is getrouwd (2) Schoterland 09-03-1862 met Marijke Jans Vermaning ook genaamd Van Manen en Vermanje; geboren Rotsterhaule 12-07-1835, overleden Heerenveen 15-09-1901, dochter van Jan Louws Vermaning en Geertje Wolters Jetten, koopvrouw.

Jozeph werd geboren in de buurtschap Ankum onder Dalfsen als zoon van “Maria Louise Soldaatje, huisvrouw van Peter Akkerman, van beroep kramer, wonende te Wanneperveen”. Volgens de huwelijksakte met Khristina was hij een “door de vader bij de geboorte acte erkende zoon van Pieter Akkerman, afwezig, blijkens overgelegde akte van bekendheid, en van Maria Louise Soldaatje, koopvrouw, woonachtig te Leeuwarden, hierbij tegenwoordig, genoemd kind mede voor haren zoon erkennende”. In de akte van bekendheid wordt vermeld dat “zijn vader Pieter Akkerman, die in der tijd heeft gehuisd met Maria Louisa Soldaatje, Koopvrouw wonende te Leeuwarden, waarvan de belanghebbende eene natuurlijke Zoon is, voor omstreeks achttien jaren van Leeuwarden is vertrokken, zonder ooit weder iets van zich te hebben laten hooren, zoodat men niet weet of hij in leven of dood is”.

Jozeph woonde met zijn gezin aan boord van een schip en trok daarmee als kermismuzikant en carrouselhouder door Noord-Nederland. Hij was in 1893 eigenaar van het schip “Jozefina Maria”.

In 1935 schreef een oud-inwoner van Workum (zie Workum.nl): “Het Marktplein was vanouds het terrein voor de jaarlijkse Kermis in het begin van september. (…) Bij de opbouw van tenten en kramen was het voornamelijk de draaimolen van Jozef Akkerman, die op de hulp van een “vrijwilliger arbeidsbrigade” van jongens kon rekenen en volgens afspraak mochten ze na de opening gratis meedraaien, wat bestond uit het in beweging brengen en houden van de draaimolen men ziet: de arbeidsovereenkomst” werd letterlijk nagekomen! Toen de eisen van den nieuwere tijd het aanschaffen van een hit voor beweegkracht noodzakelijk maakte, werd dan ook de rechtspositie van de onbezoldigde werkers stilzwijgend verstevigd (tot een bepaald maximum natuurlijk).”

Uit het eerste huwelijk:

 1. Hendrik Akkerman; geboren Woudsend 05-05-1852, overleden Joure 24-11-1866, gewettigd Leeuwarden 23-04-1854.
 2. Louisa Akkerman; geboren Leeuwarden 19-12-1853, overleden aldaar 11-02-1855, gewettigd 23-04-1854.
 3. Louis Akkerman; geboren Leeuwarden 02-02-1856, overleden aldaar 04-02-1856. 
 4. Louisa Akkerman; geboren Leeuwarden 01-01-1857, volgt onder III-g.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Jan Akkerman; geboren Sneek 14-08-1860, volgt onder III-h.
 2. Pieter Akkerman; geboren Joure 29-11-1861, overleden Akkrum 03-01-1864. Pieters geboorte werd aangegeven door Hessel Risselada, genees-, heel- en vroedmeester in Joure. Hij werd geboren “kort na aankomst van het vaartuig, waarin de moeder verblijf houdt, uit Akmarijp”. Getuige bij de aangifte was onder meer Jozef Akkerman, 30 jaar, kermismuzikant, “verblijf houdende in een schip, laatst gedomiliceerd te Leeuwarden”. Pieter werd 09-03-1862 bij het huwelijk van Jozeph en Marijke erkend. Hij overleed aan boord van zijn ouders schip in Akkrum, waarbij werd aangegeven dat zij in Dalfsen woonden.
 3. Geertje Akkerman; geboren Akkrum 25-03-1864, volgt onder III-i.
 4. Gesina Akkerman; geboren Oppenhuizen 24-02-1866, volgt onder III-j.
 5. Hendrik Akkerman; geboren Garijp 22-10-1867, volgt onder III-k.
 6. Joseph Akkerman; geboren Akkrum 17-03-1869, overleden Nijehaske 31-05-1870 “in een vaartuig liggende in de Heerensloot buiten de Schansterbrug”.
 7. Pietje Akkerman; geboren Wommels 04-09-1870, volgt onder III-l.
 8. Jozeph Akkerman; geboren Sneek 07-08-1872, overleden aldaar 18-08-1874 “in het schip, liggende in de stadsgracht nabij het Kerkhof”.
 9. Gerhardus Akkerman; geboren Gorredijk 03-05-1874, volgt onder III-m.
 10. Alida Akkerman; geboren Leeuwarden 24-07-1876, volgt onder III-n. 
 11. Jozefina Maria Akkerman; geboren Rotsterhaule 16-02-1879, volgt onder III-o.

 

Generatie III

 

III-a Maria Louisa Sippels, ook genaamd Louise Maria Sippels; geboren Leeuwarden 09-02-1846, overleden Sneek 26-03-1929, dochter van Gesina Sippels. Koopvrouw.

Maria is getrouwd Sneek 20-05-1866 met Wytze de Jong; geboren Sneek 23-05-1840, overleden Britswerd 25-05-1892, zoon van Berend de Jong, schoenmakersknecht, en Jantje Nijland. Wytze was sjouwer en schipper.

Uit dit huwelijk:

 1. Berend de Jong; geboren Sneek 27-09-1870.
 2. Rinske de Jong; geboren Sneek 17-01-1875, overleden Sneek 08-03-1940. Zij is getrouwd Sneek 25-05-1901 met Minne Elzinga; geboren Menaldum 16-02-1872, overleden Sneek 12-06-1910, zoon van Hendrik Ruurds Elzinga en Andrieske Minnes de Vries. Minne was bierhandelaar.
 3. Elizabeth de Jong; geboren Sneek 11-11-1880. 
 4. Adam de Jong; geboren Sneek 04-08-1882, overleden aldaar 03-10-1882, op een schip in de stadsgracht.

 

III-b Elisabeth Jansen; geboren Leeuwarden 22-01-1850, overleden Almelo 22-01-1928, dochter van Gesina Sippels.

Elisabeth is getrouwd Leeuwarden 14-09-1873 met Evert Arjaans; geboren Leeuwarden 25-03-1846, overleden Groningen 28-10-1918, zoon van Arjaan (Arjen) Arjaans en Agatha (Aagje) Stol.

Elisabeth werd op de dag van haar huwelijk door haar moeder gewettigd. Evert was wafelbakker en kermisreiziger; hij had een poffertjes-, wafel- en oliebollenkraam waarmee hij per schip langs de kermissen trok.

Uit dit huwelijk:

 1. Aagje Arjaans; geboren Bergum 19-05-1874, volgt onder IV-a.
 2. Gerardus Arjaans; geboren Sneek 24-03-1876, overleden Leeuwarden 14-07-1883.
 3. Arjaan Evert Arjaans; geboren Nijehaske 23-11-1879, overleden Leeuwarden 11-07-1883.
 4. Adam Arjaans; geboren Sneek 06-02-1882, overleden Groningen 23-07-1934. Kermisreiziger. Hij had meerdere attracties, waaronder een hoeplatent (ringgooierij) een fietsmolen en een autocarrousel. Adam is getrouwd Groningen 30-03-1911 met Klaaske van der Meer; geboren Huizum 04-02-1888, overleden na 1934, dochter van Harmen Klazes van der Meer en Elisabeth Harkes van der Meulen.
 5. Gesina Arjaans; geboren Nijehaske 07-01-1885, volgt onder IV-b.
 6. Dirk Arjaans; geboren Dronrijp 05-06-1887, volgt onder IV-c. 
 7. Louisa Arjaans; geboren Akkrum 06-04-1890, overleden Groningen 26-10-1918.

 

III-c Dina Knoop; geboren Leeuwarden 19-12-1855, overleden Sneek 15-02-1941, dochter van Gesina Sippels.

Dina is getrouwd Sneek 13-03-1909 met Barre Bleijinga ook genaamd Bleyenga en Blijenga, geboren Sneek 31-10-1852, overleden aldaar 08-12-1933, zoon van Philippus Bleijinga en Hendrika Pasma. Kermisreiziger (1909).

Barre en Dina erkennen bij het huwelijk de kinderen Gerardus, Hermannus, Anna en Louise. Gezina zal ook een dochter van dit tweetal zijn, maar zij was in 1909 zelf al gehuwd en werd niet gewettigd.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrika Knoop; geboren Sneek 25-12-1879, overleden aldaar 03-10-1881 aan boord in de Looxmagracht.
 2. Gerardus Bleijinga; geboren Workum 30-01-1882, overleden na 1921, werkman. Gerardus is getrouwd Sneek 01-05-1909 met Roelofje Kooiman; geboren Lemmer 02-02-1886, overleden Sneek 26-08-1921, dochter van Jelte Kooiman en Geertje Ferdinands, dienstbode.
 3. Hendrika Knoop; geboren Sneek 06-10-1884, overleden aldaar 21-12-1884 aan boord in de stadsgracht buiten ‘t Oost.
 4. Louise Knoop; geboren Sneek 06-10-1884, overleden aldaar 22-12-1884 aan boord in de Looxmagracht.
 5. Gezina Knoop; geboren Leeuwarden 31-07-1886, overleden 24-06-1971, begraven Sneek, RK-begraafplaats. Haar geboorte werd aangegeven door kermisreiziger Barend Blijinga (33 jr). Als getuige trad o.a. op kermisreiziger Gerardus Breidenbach (76 jr). Gezina is getrouwd Sneek 04-04-1908 met Willem Jillings; geboren Sneek 12-03-1877, overleden aldaar 27-12-1961, begraven Sneek, RK-begraafplaats, zoon van Jacobus Jans Jillings en Johanna Christina Arends, koopman. Willem had in Indonesië een zoon Kobus (alias ‘Swarte Kobus’) gekregen bij een Indische baboe. Kobus Jillings (1899-1984) kwam mee naar Nederland, maar groeide op in een pleeggezin, naar verluidt omdat Gezina hem niet in huis wilde hebben.
 6. Hermannus Bleijinga; geboren Hidaard 31-12-1891, volgt onder IV-d.
 7. Anna Bleijinga; geboren Leeuwarden 13-07-1894 aan boord. Anna werd ingeschreven in het geboorteregister als dochter van Gedina Jansen. De aangifte werd gedaan door Barend Bleijenga, 42 jr, schipper, aan boord van wiens schip ze werd geboren. In 1908 werd in een bijschrift vermeld dat de moedersnaam Dina Knoop moest zijn. In 1909 werd Anna door Barre Bleijinga en Dina Knoop erkend. Anna is getrouwd Sneek 13-07-1918 met Cornelis Kuijpers; geboren Amsterdam ca. 1894, zoon van Theodorus Kuijpers en Jannetje Oudendijk. Kopergieter in Velsen (1918) 
 8. Louise Bleijinga; geboren Sneek 18-11-1897, overleden aldaar 25-11-1928. Louise was gehuwd met Petrus Johannes Mertens; overleden na 1928.

 

III-d Anna Janzen, ook Jansen; geboren Sneek 17-12-1861 aan boord, overleden Mijdrecht 22-05-1916, dochter van Gesina Sippels. Zij was diamantslijpster (1888), werkster (1907) in Amsterdam. Ze verhuisde in 1907 met de kinderen naar Rotterdam.

Uit onbekende relatie(s):

 1. Geertje Jansen; geboren Leeuwarden, in het stadsziekenhuis, 16-04-1887, overleden Haarlem 18-08-1889.
 2. Charles Jansen; geboren Haarlem 16-12-1889. Pantoffelmaker. Charles is getrouwd Zwolle 06-02-1930 met Altje Plas; geboren Epe (Westphalen, Duitsland) juni 1899, dochter van Berend Plas en Johanna Maria Scherf.
 3. Johanna Jansen; geboren Amsterdam 07-07-1895. Johanna is getrouwd Mijdrecht 27-04-1917 met Hendrikus Wilhelmus Lindaart; geboren Uithoorn 1889, overleden 1954, zoon van Hendrik Lindaart en Willemina de Bruin. 
 4. Gerardus Jansen; geboren Amsterdam 30-12-1897. Muzikant, kermisklant. Gerardus is getrouwd Mijdrecht 26-02-1924 met Antonetta Willemina Scholten; geboren Kampen 1898, dochter van Johannes Hermannus Dominicus Scholten en Margaretha Wezenberg.

 

III-e Jetze Jansen; geboren Leeuwarden 09-08-1864, overleden Sneek 21-08-1917, zoon van Gesina Sippels. Jetzes geboorte werd aangegeven door de vroedvrouw. Als getuigen traden op Gerardus Breidenbach, 54 jaar, kermisreiziger, en Berend Harmsen, 49 jr, muzikant. Hij werd 7 april 1889 door zijn moeder erkend. Jetze was kermisreiziger, later ook los werkman.

Jetze is getrouwd Sneek 07-04-1889 met Cornelia Maria Breidenbach; geboren Leeuwarden 05-10-1871, overleden Harlingen 01-07-1907, dochter van Adam Franciscus Breidenbach en Mieke Postma.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerhardus Jansen; geboren Grouw 16-08-1890, overleden Leeuwarden 09-01-1924. Gerhardus is getrouwd Leeuwarden 29-03-1913 met Hiltje Buwalda; geboren Leeuwarden 12-07-1895, overleden na 1927, dochter van Abe Buwalda en Antje Zeldenthuis. Hiltje is later getrouwd Leeuwarden 14-05-1927 met Willem van der Veer; geboren Marssum 21-08-1898, overleden 12-12-1972, zoon van Jan van der Veer en Grietje Tjepkema.
 2. Maria Jansen; geboren Harlingen 05-04-1893, overleden na 1952. Zij werd geboren ten huize van haar grootmoeder Mieke Postma, die ook de geboorteaangifte deed. Maria is getrouwd Groningen 11-05-1922 met Klaas Jan Groeneveld; geboren Leens 30-01-1895, overleden Groningen 02-08-1952, zoon van Hindrik Groeneveld en Wemelina de Boer. Machinist, chauffeur in Groningen. Zij erkenden bij het huwelijk dochter Cornelia Maria (geboren Groningen 21-02-1918).
 3. Adam Jansen; geboren Bolsward 29-08-1895 aan boord, overleden Sneek 10-08-1978, schippersknecht. Adam is getrouwd Sneek 21-10-1916 met Janke Hottinga; geboren Sneek 14-02-1900, overleden 02-09-1958, dochter van Idske Hottinga en Geertje de Haan.
 4. Gesina Jansen; geboren Sneek 19-01-1898 aan boord.
 5. Durk Jansen; geboren Sneek 03-12-1900 aan boord.
 6. Sietze Jansen; geboren Sneek 29-03-1903.
 7. Jetze Jansen; geboren Harlingen 11-06-1905. 
 8. Barre Jansen; geboren Sneek 17-03-1907, overleden Leeuwarden 11-12-1942. Huisschilder (1936). Barre is getrouwd Leeuwarden 10-06-1936 met Geertruida Wollenstein; geboren Leeuwarden 16-09-1910, overleden aldaar 15-03-1998, dochter van Jacob Wollenstein en Ake Gaastra.

 

III-f Maria Bredenbach, ook genaamd Maria Jansen; geboren Akkrum 26-06-1867, overleden Sijbrandaburen 24-03-1902, dochter van Gerhardus Bredenbach en Gesina Sippels.

Maria had een relatie met Hendrik Bos; geboren ca. 1866, schipper en kermisreiziger uit Heerenveen.

Het is niet duidelijk of Hendrik de vader is van al Maria’s kinderen. Barend, Baukje en Evert werden in elk geval bij hem aan boord geboren.

Uit deze relatie?:

 1. Jantje Bredenbach; geboren Leeuwarden 16-07-1888. Haar geboorte werd aangegeven door haar grootmoeder, die als Josina Jansen wordt vermeld. Dienstbode in Bolsward (1911). Jantje is getrouwd Bolsward 13-05-1911 met Hilarius Johannes Postma; geboren Bolsward 04-07-1882, zoon van Hermanus Postma en Anna van der Meer. Hilarius was barbier, kapper.
 2. Gradus Bredenbach; geboren Nijehaske 13-12-1889, overleden aldaar 15-12-1889.
 3. Barend Bredenbach; geboren Menaldum 06-01-1891, overleden Denekamp 01-03-1905.
 4. Baukje Jansen; geboren Sneek 23-12-1893.
 5. Evert Jansen; geboren Sneek 06-02-1898. 
 6. Aaltje Jansen; geboren Gorredijk 21-11-1899.

 

III-g Louisa Akkerman; geboren Leeuwarden 01-01-1857, overleden na 1937, dochter van Jozeph Akkerman en Khristina van der Woude.

Louisa is getrouwd (1) Schoterland 18-04-1880 met Jelle de Vries; geboren Sneek 16-01-1856, overleden Akkrum 03-10-1892, zoon van Wietze Jelles de Vries en Aaltje Baukes Jasper, schipper, koopman en kramer.

Louisa is getrouwd (2) Sneek 08-07-1894 met Jalt Kalma; geboren Hijlaard 08-06-1865, overleden Leeuwarden 27-11-1937, zoon van Job Kalma en Dieuwke Klazes Mollema, koopman en stoelbinder.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Aaltje de Vries; geboren Sneek 22-02-1881, volgt onder IV-e.
 2. Jozeph de Vries; geboren Sneek 16-12-1884, overleden Groningen 26-07-1949, arbeider. Hij is getrouwd Leeuwarden 06-01-1909 met Gerritje Kooy; geboren Oosterbierum 13-06-1890, overleden na 1949, ‘natuurlijke wettiglijk erkende’ dochter van Grietje Kooy.
 3. Arendtje de Vries; geboren Sneek 23-12-1886.
 4. Maria de Vries; geboren Joure 23-02-1889, volgt onder IV-f.
 5. Geertruida Gezina de Vries; geboren Joure 18-04-1892, overleden Leeuwarden 25-06-1892. 
 6. Martha Jacoba de Vries; geboren Joure 18-04-1892.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Dieuwke Kalma; geboren Spannum 15-09-1894. Dieuwke is getrouwd Hennaarderadeel 04-07-1914 met Klaas Schippers; geboren Smilde 09-12-1892, zoon van Hendrik Schippers en Klaasje Hof, grondwerker.
 2. Job Kalma; geboren Weststellingwerf 11-03-1896, overleden Rechteren, Dalfsen 28-11-1896.
 3. Christina Geertruida Kalma; geboren Lisse 03-11-1897. Werkster. Zij is getrouwd Leeuwarden 13-08-1921 met Jelle Hermanus Abelsma; geboren Leeuwarden 04-01-1894, overleden aldaar 16-04-1946, zoon van Jurjen Abelsma en Trijntje van Zandbergen. Schoenmaker. 
 4. Gesina Petronella Kalma; geboren Sassenheim april 1902, overleden Hillegom 20-05-1902.

 

III-h Jan Akkerman; geboren Sneek 14-08-1860, gewettigd Schoterland 09-03-1862 bij huwelijk ouders, zoon van Jozeph Akkerman en Marijke Jans Vermaning. Kermisreiziger.

Jan is getrouwd Sneek 28-08-1887 met Hendrikje Harms; geboren Dalen 24-06-1863, dochter van Harm Harms en Geesje Beetjer.

Uit dit huwelijk:

 

 1. Joseph Akkerman; geboren Leeuwarden 20-07-1887, overleden Utrecht 10-10-1939, begraven Stiens, kermisreiziger. Josephs geboorte werd aangegeven door schipper Jenne Hummel, die verklaarde dat het kind was geboren op zijn schip uit Hendrikje Harms. Een van de getuigen was Jan Akkerman, 26 jr, kermisreiziger. Jan heeft Joseph erkend bij zijn huwelijk met Hendrikje een maand later. Joseph is getrouwd Vriezenveen 06-03-1915 met Antonia Dirks; geboren Zwolle 17-01-1887, overleden Apeldoorn 01-03-1969, begraven Stiens, dochter van Hendrik Dirks, kermisreiziger, en Josina Bockel.

 


 

 

III-i Geertje Akkerman; geboren Akkrum 25-03-1864 aan boord, overleden Smallingerland 12-03-1934, begraven Drachten, Zuiderbegraafplaats, dochter van Jozeph Akkerman en Marijke Jans Vermaning.

 

 

 

 

 

 

 

Christiaan en Geertje Slieker-Akkerman
 

 

 

 

 

 

 

Geertje is getrouwd Schoterland 26-07-1888 met George Christiaan Slieker; geboren Leeuwarden 21-01-1861, overleden Assen 09-03-1945, begraven Drachten, Zuiderbegraafplaats, zoon van Frederik Johannes Slieker en Grietje van der Biesen. Christiaan was koopman, kermisreiziger. Hij reisde het land door met diverse attracties, zoals een werptent en een hengeltent. Hij kocht in 1896 een filmprojector in Berlijn en was een van de eersten in Nederland die met zo’n projector (cinematograaf) de kermissen bezocht en films vertoonde.

Uit dit huwelijk:

 1. Antonia Margaretha Magdalena Slieker; geboren Heerenveen 07-05-1889. Zij is getrouwd Broek op Langendijk 08-03-1911 met Otto Ploeger; geboren Broek op Langendijk ca. 1888, zoon van Pieter Ploeger en Neeltje Koedijk. Brandstoffenhandelaar.
 2. Maria Josephina Slieker; geboren Sneek 16-11-1890.
 3. Gesina Louisa Petronella Slieker; geboren Heerenveen 30-04-1892, overleden Meppel 28-04-1893.
 4. Christina Geertruida Slieker; geboren Heerenveen 07-06-1893. Zij is getrouwd Bussum 01-10-1913 met Jacobus van den Berg; geboren Bussum ca. 1892, zoon van Hermanus van den Berg en Wilhelmina Jansen. Winkelbediende.
 5. Margaretha Frederika Slieker; geboren Heerenveen 14-06-1899. Zij is getrouwd Amsterdam 10-05-1922 met Emile Constant Uijldert; geboren Arnhem 13-10-1900, zoon van Justinus Theodorus Marinus Uijldert en Catharina Anna Margaretha Kloppenburg. Zij erkenden bij het huwelijk een kind. Emile wordt vermeld als magazijnbediende, betonwerker, pensionhouder en bedrijfsleider in Amsterdam. In 1977 emigreerden ze naar de Verenigde Staten van Amerika.
 6. Petronella Alida Slieker; geboren Heerenveen 19-05-1900.
 7. Joseph Petrus Slieker; geboren Heerenveen 22-02-1902. Houtbewerker in Drachten (1929). Hij is getrouwd Smallingerland 11-05-1929 met Maaike van der Kloet; geboren Opende 07-12-1905, dochter van Pieter van der Kloet en Bregtje Veenstra.
 8. Frederik Johan Slieker; geboren Heerenveen 03-06-1903. Timmerman in Drachten (1928). Hij is getrouwd Smallingerland 21-04-1928 met Wytske Klaver; geboren Drachten 23-02-1907, dochter van Marten Klaver en Wikjen Popkema.
 9. Geertruida Jeannette Slieker; geboren Heerenveen 09-12-1904. 
 10. Aleida Josephina Slieker; geboren Heerenveen 19-01-1907.

 

III-j Gesina Akkerman; geboren Oppenhuizen 24-02-1866, overleden Hengelo 28-03-1940, dochter van Jozeph Akkerman en Marijke Jans Vermaning.

Gesina had een relatie (1) met Johannes Andreas Wilhelm (Johan) Bolten; geboren Breijel [Dld] ca. 1862, overleden Etten-Leur 07-07-1920, zoon van Matheas Bolten en Elisabeth Belling. Kermisreiziger. Johan Bolten trad onder de naam professor Boltini op als goochelaar. In september 1887 was hij op de kermis in Workum. Hij raakte daar, met zijn assistent Akkerman, in een woordenwisseling met de politie en moest voor de rechtbank verschijnen. In de Leeuwarder Courant van 11 januari 1888 wordt hiervan verslag gedaan, waarbij hij wordt vermeld als “Boltini, van Oldeboorn, professor in de goochelkunst”.

Leeuwarder Courant 26-02-1886 (ingezonden brief): “Heden avond hadden wij het genoegen in de zaal van den heer S. Bottinga eene voorstelling van prof. Boltini bij te wonen. ‘t Gansche publiek was ten hoogste voldaan. Niet te verwonderen. Had men hier met een zoogenaamde kermisreiziger te doen, zeer zeker zou men onvoldaan zijn huiswaarts gekeerd. Maar het tegenovergestelde was het geval. De werkzaamheden van prof. Boltini berusten op wetenschap en bezitten alzoo waarde en kunst.”

Utrechts Nieuwsblad 21-03-1900: “… Dan zal nml. optreden de (schrik niet lezer van dit woord) prestidigitateur Professor Boltini. Tusschen twee haakjes, waarom noemt zich de Prof. niet bij zijn Hollandschen naam “goochelaar”? Wij vertalen dit woord met opzet, omdat men alhier spoedig zoo’n naam in verband zou brengen met “spooken”. De heer Boltini schijnt volgens verschillende berichten in waarheid een professor in zijn vak te zijn.”

De Rijnbode 19-10-1902: “En ‘t geviel, dat een doortrekkende, zich noemende en schrijvende “professor Boltini” ons dorp waardig keurde voor eenige dagen tot pleisterplaats te kiezen. De prof. was, zooals alle hooggeleerden, wijs en maakte zich dit pleisteren ten nutte door voorstellingen te geven, waarbij de schoolkinderen vrijen toegang hadden en de kosten gedekt werden door de vrijwillige bijdragen der ingezetenen. Zoo werden er dan … de aangekondigde voorstellingen gegeven, waarbij goochelen, het spel der clowns of te wel grappenmakers en lichtbeelden werden opgedischt.”

Leeuwarder Courant 15-04-1911: “Verdachte praktijken. De brigade-commandant van de Koninklijke marechaussee te Finsterwolde vestigt de aandacht op de praktijken van Johannes Andreas Bolte, zich noemende professor Boltini, alsmede van Heinrich Mattheus Akkerman en Johannes Hendrikus Akkerman, zich voor zoons van eerstgenoemde uitgevende. Deze personen zijn te Finsterwolde en in verschillende andere gemeenten met inteekenlijsten bij verschillende ingezetenen rondgegaan, ten einde gelden in te zamelen, om daarvoor gratis voor de leerlingen der scholen zoogenaamde geographische en historische voorstellingen met lichtbeelden te geven. Hoewel zij flinke bedragen hebben verkregen, verrichten Bolte en zijn zoogenaamde zoons eenvoudige goocheltoeren. Toen pressie op hen werd uitgeoefend, gaven zij eenige lichtbeelden met een tooverlantaarn, voorstellende den tunnel onder de Theems, het winterpaleis van den Czaar bij maanlicht, de leeskamer van Prins Hendrik, enz. Van wetenschappelijke voorstellingen was echter geen sprake.”

Gesina is getrouwd (2) Hengelo 28-02-1924 met Cornelis Johannes Leonardus van Haastrecht; geboren Veur 10-12-1880, overleden Amsterdam 08-07-1950, zoon van Johannes van Haastrecht en Maria de Bruin, wasmeester.

Uit de eerste relatie:

 1. Heinrich Mathias Akkerman; geboren Dordrecht 24-10-1888. Artiest. Heinrich is getrouwd Valkenburg 26-10-1917 met (en gescheiden 16-07-1969 van) Johanna Gesina Dobber; geboren Amsterdam 21-01-1892, dochter van Jan Dobber en Maria Theunisz. Artieste. Johanna was gescheiden van Gerrit Krijgsman.
 2. Johannes Hendricus Gerardus (Johan) Akkerman; geboren Den Haag 19-03-1892, volgt onder IV-g. 
 3. Christiaan Georg Bolten; geboren Enkhuizen 29-06-1893 in de “tent staande op het verlaat”, overleden Haarlem 26-11-1893. Christiaans geboorte werd aangegeven door zijn vader.

 


 

 

Graf Hendrik Akkerman (bron: Oorlogsgravenstichting)
III-k Hendrik Akkerman; geboren Garijp 22-10-1867, overleden Diever 03-05-1945, zoon van Jozeph Akkerman en Marijke Jans Vermaning. Hendrik was carrouselhouder en koopman.

Hendrik is getrouwd Zwolle 09-02-1893 met Adriana Petronella Hoeré; geboren Breda 06-06-1865, overleden Ooststellingwerf 15-09-1926, dochter van Hendrik Hoeré, muzikant, en Antonia Horst (ook Verheijen). Adriana was eerder getrouwd Zwolle 12-01-1888 met Johannes Cornelis Bosman; geboren Zwolle 07-03-1861, overleden aldaar 20-01-1892, zoon van Hendrik Bosman, kermisreiziger, en Cornelia Zegeling. Johannes was kermisreiziger.

Uit dit huwelijk:

 1. Jozef Akkerman; geboren Zwolle 01-04-1893.
 2. Hendrikus (Hein) Akkerman; geboren Zwolle 28-04-1894, volgt onder IV-h.
 3. Maria Akkerman; geboren Zwolle 12-02-1896.
 4. Geertruida Gesina Akkerman; geboren Zwolle 10-03-1897, overleden Groningen 01-12-1961. Zij is getrouwd Groningen 13-09-1928 met Antonie Rooze; geboren Eenrum 16-08-1904, zoon van Antonie Rooze en Johanna Margaretha Jansen. Kermisreiziger.
 5. Maria Adriana Akkerman; geboren Ommen ca. juli 1898, overleden Epe 26-09-1899.
 6. Jan Akkerman; geboren Meppel 18-12-1899, overleden Havelte 17-05-1926. Jan is getrouwd Ooststellingwerf 20-02-1926 met Christiana Maria Jansen; geboren Onderdendam 03-08-1900, overleden na 1926, dochter van Christiaan Alexander Jansen, carrouselhouder, en Maria Rooze.
 7. Jozef Akkerman; geboren Meppel 25-01-1902, overleden Makkinga 04-05-1903.
 8. Hendrik Akkerman; geboren Zwolle 25-02-1904, overleden Diever 10-04-1945, begraven aldaar. Hendrik was kermisexploitant, hij werd kort voor het eind van de Tweede Wereldoorlog door de SD doodgeschoten. Hendrik was gehuwd met Naleke Kijl
 9. Frans Akkerman; geboren Hattem 04-01-1906. Hij is getrouwd Ooststellingwerf 17-12-1926 met Grietje Oost; geboren Appelscha 09-05-1908, dochter van Jan Oost en Annigje Stavast.

 

III-l Pietje Akkerman ook genaamd Pieternella; geboren Wommels 04-09-1870, dochter van Jozeph Akkerman en Marijke Jans Vermaning.

Pietje is getrouwd Leeuwarden 22-08-1894 met Louis Stephane Mullens; geboren Herchies [België] 12-01-1872, zoon van Johannes Robertus Mullens en Johanna Stallinga. Louis kwam uit een kermisfamilie, zijn vader Robertus was hofgoochelaar en illusionist, zijn broer Henri richtte in 1905 het ‘Grand Cirque Hollandais’ op. Louis wordt in het bevolkingsregister van Meppel vermeld als theaterdirecteur, handelaar in galanterieën en goochelaar.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Geertruida Mullens; geboren Harlingen 08-07-1891, gewettigd 22-08-1894. Maria is getrouwd Amsterdam 02-03-1932 met Pierre Gerretsen; geboren Amsterdam 29-09-1892, zoon van Pierre Gerretsen en Elisabeth Strebus, pakhuisknecht.
 2. Maria Josephina Mullens; geboren Meppel 29-04-1896.
 3. Johannes Robertus Mullens; geboren Zwolle 07-04-1898, marinier. Johannes is getrouwd Alkmaar 29-07-1920 met Petronella Maria de Vries; geboren Castricum ca. 1899, dochter van Cornelis de Vries en Keetje Zonneveld.
 4. Louis Stephane Mullens; geboren Gorinchem 21-11-1899.
 5. Christina Geertruida Mullens; geboren Sneek 16-08-1901, overleden Tiel 23-10-1901.
 6. Gezina Willemina Mullens; geboren Coevorden 22-01-1903. Zij is getrouwd Groningen 03-09-1923 met Jacobus Boven; geboren Groningen 15-04-1896, zoon van Lutje Boven en Anna Geessiena Rap. Muzikant.
 7. Johanna Antoinette Mullens; geboren Vlieland 17-06-1905. Johanna is getrouwd Amsterdam 26-03-1930 met (en gescheiden 17-02-1940 van) Johannes Petrus Hendricus Flinkevleugel; geboren Amsterdam 12-09-1906, zoon van Johannes Petrus Cornelis Flinkevleugel en Anna Maria Hendrina Schulze.
 8. Gustaaf Alphons Frans Mullens; geboren Rotterdam 10-08-1907.
 9. Josephina Maria Clementina Mullens; geboren Alkmaar 24-03-1909.
 10. Henri Philip Mullens; geboren Groningen 28-09-1910. 
 11. Johanna Petronella Mullens; geboren Meppel 19-05-1913.

 

III-m Gerhardus Akkerman; geboren Gorredijk 03-05-1874, zoon van Jozeph Akkerman en Marijke Jans Vermaning. Kermisreiziger (1901, 1927), muzikant (1903, 1905).

Gerhardus is getrouwd Meppel 07-01-1899 (huw. ontbonden Heerenveen 15-12-1916) met Klaasje Strijker; geboren Hoogeveen-Noord 04-12-1873, overleden Wonseradeel 22-03-1953, dochter van Arend Strijker en Roelofje Mooi.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Petronella Akkerman; geboren Diever 30-03-1899. Dienstbode in Terhorne (1927). Zij is getrouwd Haskerland 19-05-1927 met Binne Bijker; geboren Haskerdijken 04-10-1889, zoon van Brugt Bijker en Aaltje Kuperus. Veehouder in Oudehaske (1927).
 2. Arie Hendrikus Akkerman; geboren Rotsterhaule 02-01-1901, verdronken 09-07-1926 in de IJssel bij Hattem. Muzikant. Verdronk toen hij ging zwemmen in de IJssel: “ZALK EN VEECATEN, 13 Juli. Gistermiddag is alhier twee kribben boven ‘t veer het geheel ontkleede lijk gevonden van den straatmuzikant Akkerman, die, zooals Vrijdag gemeld is, nabij het Kleine Veer te Hattem bij het zwemmen verdronken is. Men verwachtte, dat het lijk ter hoogte van het Katerveer aan den wal zou komen. Toen de veerman en een heer uit Zwolle gisterenmiddag omstreeks 2 uur op een der kribben nabij het Zalkerveer wilden gaan visschen, vonden zij het lijk van A. met het hoofd op de steenen liggend, doch voor de rest nog in het water. Na het lijk wat hooger op de pier getrokken te hebben, werd hulp gehaald. Het is vervolgens naar het lijkenhuisje te Zalk vervoerd. Uit een en ander blijkt hoe sterk de stroom in den IJs&el momenteel nog is. Immers in drie dagen tijd werd het lijk van het Kleine Veer geheel tot op de hoogte van onze gemeente meegesleurd.”, uit de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 13 juli 1926. “St. Johannesga. Twee straatmuzikanten, de één de 25-jarige Arie Akkerman alhier, waren in ‘t begin der vorige week de wereld ingetrokken. Nabij Hattum ging Arie zwemmen in den IJsel. Toen hij aan de overzijde was, stak hij een hand omhoog, riep om hulp, doch verdween tezelfder tijd in de diepte. Later is zijn lijk te Zalk bij Kampen opgehaald.” uit het Nieuwsblad van Friesland, 13 juli 1926..
 3. George Christiaan Akkerman; geboren Sint-Johannesga 22-04-1903, overleden 12-12-1954, begraven Deventer, RK-begraafplaats. 
 4. Roelofje Akkerman; geboren Sint-Johannesga 29-04-1905, overleden Leeuwarden 30-12-1971. Zij is getrouwd Rauwerderhem 05-07-1930 met Taeke Venema; geboren Gaastmeer ca. 1900, zoon van Jildert Venema en Antje Mulder. Groentehandelaar in Rauwerd (1930).

 

Alida Vermanen-Akkerman
III-n Alida Akkerman; geboren Leeuwarden 24-07-1876 “in het schip”, overleden Zwolle 03-02-1946, dochter van Jozeph Akkerman en Marijke Jans Vermaning.

Alida is getrouwd Meppel 28-02-1903 met Tjerk Vermanen; geboren Coevorden 17-12-1881, overleden Meppel 26-11-1942, begraven Meppel, natuurlijke zoon van Pietje (Petronella) Vermanen. Koopman (1903, 1913), paraplumaker (1905) en scharenslijper (1910, 1925, 1942). Tjerk werd 19-01-1903 door zijn moeder erkend.

Uit dit huwelijk onder anderen:

 1. Willem Vermanen; geboren Heerenveen 05-09-1903, overleden 10-01-1962. Koopman. Hij is getrouwd Meppel 11-02-1928 met Antonia Johanna Maasman; geboren Amersfoort 14-06-1905, overleden 10-10-1979, dochter van Johannes Leonardus Maasman en Johanna Aleida Jansen.
 2. Jozef Vermanen; geboren Zwollerkerspel 16-01-1905. Scharenslijper. Hij is getrouwd Meppel 07-11-1925 met Wijtske van Schoten; geboren Wierden ca. 1906, dochter van Auke van Schoten en Johanna Maria van der Vorst.
 3. Petronella Vermanen; geboren Staphorst 06-03-1907.
 4. Hendrik Vermanen; geboren Heemse, Ambt Hardenberg 17-12-1908, overleden Rotsterhaule 13-07-1910.
 5. Dora Vermanen; geboren Meppel 27-04-1910. Dora is getrouwd Meppel 07-12-1932 met Gerrit Hilger; geboren Dalen 12-02-1904, zoon van Gerrit Jan Hilger en Grietje Bouwman. Koopman.
 6. Gradus Vermanen; geboren Wierden 02-10-1911, overleden Zuidwolde 29-09-1913.
 7. Johannes Vermanen; geboren Peperga 30-04-1913.
 8. Marijke Vermanen; geboren Meppel 17-09-1914, overleden aldaar 27-12-1918.
 9. Elisabeth Vermanen; geboren Meppel 06-11-1915, overleden Rolde 28-08-1917. 
 10. Hendrik Vermanen; geboren Oosterwolde 03-04-1917, overleden 05-02-1967, begraven Heemstede.
 11. Marijke Vermanen; geboren Meppel 14-01-1919.
 12. Elisabeth Vermanen; geboren Meppel 24-02-1923.

 

III-o Jozefina Maria Akkerman; geboren Rotsterhaule 16-02-1879, dochter van Jozeph Akkerman en Marijke Jans Vermaning. Handelsreizigster.

Jozefina is getrouwd Leeuwarden 09-08-1899 met (huw. ontbonden Leeuwarden 26-05-1920, vonnis arr.rechtbank Maastricht 11-12-1919) Gustave Alphonse François Bastings; geboren Maastricht ca. 1875, overleden aldaar 04-01-1923, zoon van Hubert Michel Bastings en Maria Anna van Haarlem. Kermisreiziger, venter, handelsreiziger.

Uit dit huwelijk:

 1. Marie Antoinette Bastings; geboren Appelscha 07-10-1899, overleden Zutphen 30-12-1904.
 2. Marijke Bastings; geboren Nijehaske 26-07-1901. Marijke is getrouwd Maastricht 30-03-1923 met Bernardus Hendrikus Theodorus Vervetjes; geboren Stad Delden 06-05-1897, zoon van Cornelis Vervetjes en Wilhelmina de Vries. Huisschilder.
 3. Geertruida Bastings; Maastricht 01-12-1902. Zij is getrouwd Maastricht 17-10-1924 met Arnoldus Hubertus Tonnard; geboren Maastricht 12-02-1899, zoon van Jacobus Tonnard en Maria Hubertina Elisabeth Olivier. Boekhouder. 
 4. Gustave Alphonse François Bastings; geboren Molenbeek [België] 27-02-1911.

 

Generatie IV

 

IV-a Aagje Arjaans; geboren Bergum 19-05-1874 aan boord, overleden Leeuwarden 31-08-1940, dochter van Evert Arjaans en Elisabeth Jansen.

Aagje is getrouwd Leeuwarden 14-04-1897 met Auke van der Veen; geboren Leeuwarden 16-02-1875, overleden na 1940, zoon van Wiert van der Veen en Trijntje Brouwer. Kermisreiziger, carrouselhouder.

Uit dit huwelijk onder anderen:

 1. Wiert van der Veen; geboren Leeuwarden 17-02-1898.
 2. Elizabeth van der Veen; geboren Wartena 16-03-1901.
 3. Evert van der Veen; geboren Leeuwarden 05-12-1903. Hij is getrouwd Leeuwarden 03-04-1924 met Trijntje Annema; geboren Kortehemmen 10-04-1904, dochter van Anne Annema en Minke Oosterwoud.
 4. Auke van der Veen; geboren Leeuwarden 04-12-1905. 
 5. Adam van der Veen; geboren Leeuwarden 20-03-1909.

 

IV-b Gesina Arjaans; geboren Nijehaske 07-01-1885, overleden Groningen 05-07-1958, dochter van Evert Arjaans en Elisabeth Jansen.

Gesina is getrouwd Sappemeer 07-02-1910 met Franciscus Jansen; geboren Winschoten 12-11-1886, overleden Oostburg 22-01-1934, zoon van Christiaan Alexander Jansen en Maria Rooze, carrouselhouder.

Uit dit huwelijk:

 

 1. Christiaan Alexander Jansen; geboren Schipsloot 05-05-1912.

 

IV-c Dirk Arjaans; geboren Dronrijp 05-06-1887 aan boord, overleden na 1947, zoon van Evert Arjaans en Elisabeth Jansen. Kermisreiziger. Hij had een luchtschommel, een miniatuur hiervan is te zien in het circus- en kermismuseum in Steenwijk. (bron: www.warffum.com).

Dirk is getrouwd Groningen 03-03-1912 met Fokje Vlieger; geboren Amsterdam 06-04-1887, overleden 1965, dochter van Roel Siebrens Vlieger en Akke Vlieger.

Uit dit huwelijk:

 

 1. Elizabeth Arjaans; geboren Groningen 24-12-1912, overleden Eindhoven 02-02-1940. Zij is getrouwd met Gerrit Lodewijk Dorst.

 

IV-d Hermannus Bleijinga; geboren Hidaard 31-12-1891 aan boord, zoon van Barre Bleijinga en Dina Knoop. Hermannus werd bij de geboorte aangegeven als zoon van Geziena Jansen, dit werd in 1908 gecorrigeerd in Dina Knoop en een jaar later werd hij erkend. Hij was los arbeider, venter in ijswafelen.

Hermannus is getrouwd Sneek 06-06-1914 met Wietske Douma; geboren Sneek 13-02-1895, overleden Leeuwarden 12-08-1974, dochter van Gjalt Douma en Pietje Prins. Wietske werd geboren aan boord van de 72-jarige schipper Jan Douma als dochter van de ongehuwde Pietje Prins. Ze werd 7 april 1895 erkend bij het huwelijk van haar moeder met Gjalt Douma.

Uit dit huwelijk onder anderen:

 1. Barre Bleijinga; geboren Sneek 04-09-1914, overleden 21-09-1970, begraven Leeuwarden, Noorderbegraafplaats. Arbeider, autowasser. Hij is getrouwd met Magdalena Engraf; geboren 13-05-1921, overleden 19-11-1989, begraven Leeuwarden, Noorderbegraafplaats.
 2. Gjalt Bleijinga; geboren Sneek 12-05-1916. Bloemist.
 3. Jan Bleijinga; geboren Sneek 15-10-1919, overleden 01-12-1961, begraven Leeuwarden, Noorderbegraafplaats. Jan is getrouwd met Iebeltje Linting; geboren 09-04-1919, overleden 11-02-2008, begraven Leeuwarden, Noorderbegraafplaats. 
 4. Tjalling Bleijinga; geboren Sneek 26-03-1923, overleden 03-08-2000, begraven Leeuwarden, Noorderbegraafplaats.
 5. Gerardus Bleijinga; geboren Sneek 14-09-1918.
 6. Dina Bleijinga; geboren Sneek 05-11-1920.
 7. Hermannus Bleijinga; geboren Sneek 28-06-1924.
 8. Pietje Bleijinga; geboren Sneek 04-07-1929.

 

IV-e Aaltje de Vries; geboren Sneek 22-02-1881, overleden na 1930, dochter van Jelle de Vries en Louisa Akkerman. Koopvrouw.

Aaltje is getrouwd Haarlem 02-05-1900 met Hendrik Poelman; geboren Zwaagwesteinde 01-12-1871, overleden Leeuwarden 01-09-1925, zoon van Eit Poelman en Wijtske de Jong. Koopman, scharenslijper.

Uit dit huwelijk:

 1. Louisa Hendrika Poelman; geboren Utrecht 02-09-1898, gewettigd 02-05-1900. Dagmeisje. Zij is getrouwd Franeker 04-07-1918 (huw. ontbonden 26-07-1943, vonnis arr.rechtbank Amsterdam 11-02-1943) met Jurre Smit; geboren Oosterwolde 14-08-1896, zoon van Johannes Karel Smit en Trijntje Julles de Bruin. Polderwerker.
 2. Yt Eduard Poelman; geboren Utrecht 16-11-1899, gewettigd 02-05-1900. Koopman. Hij is getrouwd Delft 23-01-1924 met Francina Denie; geboren Oosterhout 19-10-1905, dochter van Hendricus Denie, parapluhandelaar, en Catharina van Boxtel.
 3. Joseph Poelman; geboren Haarlem ca. sept. 1901, overleden aldaar 04-10-1902.
 4. Hendrikus Antonius Poelman; geboren Meppel 08-05-1903. Werd in 1914 opgepakt wegens diefstal.
 5. Joseph Poelman; geboren Velsen 28-02-1905.
 6. Oukje Antonia Poelman; geboren Velsen ca. okt. 1906, overleden Haarlem 08-05-1907.
 7. Jelle Hendrik Poelman; geboren Apeldoorn 27-02-1908.
 8. Auke Antonius Poelman; geboren Amsterdam 01-01-1910. Koopman in Groningen (1930). Hij is getrouwd Alkmaar 21-08-1930 met Carolina Johanna Hermina van der Mee; geboren Stad Doetinchem ca. 1909, dochter van Antonius van der Mee, sigarenmaker, en Hermina Beeks.
 9. Arendje Maria Poelman; geboren Balk 11-05-1912, overleden 15-11-1992, begraven Haarlem, Akendam. Zij is getrouwd Haarlem 03-04-1929 met Barend Schildmeijer; geboren 14-03-1906, overleden 01-04-1958, begraven Haarlem, Akendam, zoon van Barend Schildmeijer en Maria Catharina van Dijk. Koopman.
 10. Jalt Poelman; geboren Franeker 31-05-1914, overleden 05-09-1978, begraven Urk, De Vormt. Hij is getrouwd met Marretje de Vries; geboren 03-08-1918, overleden 04-04-1996, begraven Urk, De Vormt.
 11. Evert Wilhelm Poelman; geboren Leeuwarden 03-10-1916. 
 12. Hendrik Hendrikus Poelman; geboren Zuidhorn 04-03-1920, overleden Leeuwarden 28-07-1923.

 

IV-f Maria de Vries; geboren Joure 23-02-1889, dochter van Jelle de Vries en Louisa Akkerman.

Maria is getrouwd Schoterland 21-06-1906 met Laurens Vermaning; geboren Nijehaske 04-02-1885, zoon van Hilbert Vermaning, muzikant, en Johanna de Vries. Stoelenmatter (1909), koopman (1932).

Uit dit huwelijk onder anderen:

 1. Hilbert Vermaning; geboren Nijehaske 02-05-1907. Koopman. Hij is getrouwd Blokzijl 16-02-1931 met Lubbigje Jongman; geboren Blokzijl ca. 1912, dochter van Arent Jongman en Wilhelmina Christina van der Zwaan.
 2. Jelle Vermaning; geboren Meppel 20-03-1909. Koopman. Hij is getrouwd Meppel 17-02-1932 met Rinskje Hamstra; geboren Schoterland ca. 1913, dochter van Jogchum Hamstra en Jeltje Leiker. Bij het huwelijk werd 1 kind gewettigd.
 3. Johannes Vermaning; geboren Nijehaske 12-06-1911. Lompensorteerder. Hij is getrouwd Staphorst 01-11-1930 met Trijntje Hagewoud; geboren Meppel ca. 1910, dochter van Hendrik Hagewoud, koopman, en Janna Lunenberg.
 4. Joseph Vermaning; geboren Heerenveen 05-05-1914.
 5. Louisa Vermaning; geboren Meppel 14-07-1916.
 6. Tjerk Vermaning; geboren Meppel 09-07-1919.
 7. Lourens Vermaning; geboren Heerenveen 06-10-1920.

 

IV-g Johannes Hendricus Gerardus (Johan) Akkerman; geboren Den Haag 19-03-1892, zoon van Gesina Akkerman. Johan werd 19-03-1912 in Rotterdam door zijn moeder erkend. Hij trad onder de naam Johan Boltini op de kermis op als gewichtheffer en worstelkampioen. Hij startte in de jaren 30 een variététheater.

Johan is getrouwd Woensel en Eckart 20-10-1918 met Johanna Hermanna Borgert; geboren Enschede 06-10-1897, dochter van Marinus Antonius Borgert, fabrieksbaas, en Wilhelmina Hendrika Wilbrink.

Uit dit huwelijk onder anderen:

Graf Geziena M. Akkerman

 

 1. Antonius Andreas Joannes Wilhelm (Willy) Akkerman; geboren Woensel 17-03-1919, overleden 2002. Muzikant.
 2. Wilhelm Marinus Antonius Akkerman; geboren Woensel 22-02-1920, overleden Blaricum 24-12-2003. Werd bekend als circusdirecteur Toni Boltini.
 3. Joseph Peter Matheus (Jozef) Akkerman; geboren Borne 14-10-1921, overleden Den Haag 22-07-1984. Werd bekend als clown Johnny Boltini. Hij is getrouwd Zeist 07-06-1946 met Johanna Sietske (Jopie) Arends; geboren Zeist 06-05-1919.
 4. Geziena Margaretha Akkerman; geboren Hengelo 02-01-1924, overleden Heerenveen 21-06-1935, begraven Heerenveen, RK-begraafplaats.
 5. Maria Dirkje Akkerman; geboren Eindhoven ca. 1935, overleden Enschede 21-03-1937.
 6. Levenloos geboren zoon; geboren Enschede 12-04-1939.

 

IV-h Hendrikus (Hein) Akkerman; geboren Zwolle 28-04-1894, begraven Diever, zoon van Hendrik Akkerman en Adriana Petronella Hoeré.

Hein is getrouwd Ooststellingwerf 22-05-1925 met Elisabeth Cats; geboren Oosterwolde 08-11-1895, begraven Diever, dochter van Andries Sjoerds Cats en Geertje Geerts van den Berg.

Uit dit huwelijk onder anderen:

 

 1. Aaltje (Alie) Akkerman; geboren Borculo 04-02-1933, overleden 01-06-2007. Zij is getrouwd met Hendrik Laan; geboren Groningen 30-05-1932, overleden 07-05-2010, zoon van Reinder Laan en Wilhelmina Mulder.

Bronnen en links

Foto’s


Deze parenteel is voor het laatst bijgewerkt op 26 november 2022

41 Comments

 • Maria Margaretha Petronella Rita Akkerman

  Ik ben Marita Akkerman , dochter van Joop Akkerman en Johanna kol ! Nellie Akkerman is Myn half zus . Myn broer is Jan Akkerman , Myn broertje is Jack Akkerman

 • Henny van Beek

  Ik ben henny van beek
  Dochter van Joop Akkerman en Mientje Votel
  Ik ben geboren in 1945
  Voor mijn geboorte hebben zij samengewoond in een woonwagen in Grevenbigt
  Bij t circus en/of kermis
  Mijn opa Henk Votel werkte ook in die jaren in circus Boltini
  Na mijn geboorte in Den Haag
  Marita en haar broers en Nelly zijn dus half broers en zusjes van mij

 • sjo koch

  Hallo Henny, is het mogelijk dat je lang geleden nog oude foto’s van je vader van mij gekregen hebt? omdat je zelf géén had? ik heb je vader joop akkerman en je moeder mimi votel allebei goed gekend, maar ze waren nooit getrouwd. mvg sjo koch

 • mark engels

  Hi ! My name is Mark Engels from Sydney Australia.My father (91 y/o) is George Engels and is the son of Petronella Slieker (Akkerman) .Anyone interested in info or pics from the past may contact me.He has two half sisters one about 81 y/o and the other 83 y/o.Either or their families are of great interest to him . Best wishes, Mark.

 • MacSchulte

  Wellicht aardig te weten dat de bekende amateurarcheoloog Tjerk Vermaning een kind is uit gezin IV-f (Laurens Vermaning x Maria de Vries)

 • Gerrit Kwakke

  Hallo Ronn,

  Ik wil je op de hoogte stellen dat Arie Hendrikus Akkerman (geboren op 2-1-1901) overleden is op 12-6-1926 te Zalk en Veecaten. Hij is verdronken in de IJssel.

 • r r van der zee

  hallo
  mijn moeder haar oma was grietje gerrits kooy
  geboren in Echten friesland..
  staat hier boven ook…
  leuk deze verhalen
  gr ria

 • R

  Hoi! Mijn naam is R. Akkerman. Kleinzoon van Hendrik Jozeph Akkerman geboren te Baarn in 1924. Volgens mijn opa zijn wij familie maar ik vind nergens iets terug over hem.

  Groetjes

 • Peter Akkerman

  Helaas behoor ik niet tot deze tak van de Akkermannen. Ik heb na gezocht op onze stamboom.. Jammer dat ik jullie niet verder kan helpen. Sukses met de zoektocht.

 • Gerda

  Ik heb een aangetrouwd nichtje, er wordt verteld dat zij een dochter kan zijn van Toni Boltini. Hij was in Leeuwarden toen zij verwekt is. Wie helpt mij en haar uit de droom?

 • Henk Werk

  Hendrikus (Hein) Akkerman kocht in of omstreeks 1927 een opgooimolen van een zekere Hoekstra. Ik ben op zoek naar informatie betreffende koop / verkoop van deze attractie. Wie was Hoekstra?

 • Liesbeth Venema

  Joseph Akkerman (1831-1915) kreeg zoon Gerhardus Akkerman.Zwervend muzikant. Dat is mijn overgrootvader. Van hem gaat een verhaal rond dat hij zijn viool aan de kant van het zwembad(of misschien natuurwater?) legde en dat hij vaak net deed of hij verdronk. Op een dag verdronk hij echt… de viool is nog ergens in onze familie. Wie kent het verhaal?

 • Johan

  Liesbeth,

  Het is niet Gerhardus Akkerman die dat deed maar zijn zoon Arie Hendrikus Akkerman. Arie was ook muzikant. Ik heb uit de verhalen van mijn schoonvader begrepen dat het Arie was die dergelijke fratsen uithaalde en dat hij is verdronken nabij Zalk – Veecaten, waarschijnlijk dus toen hij deed alsof hij verdronk.

 • christa

  Przepraszam,że pisze po polsku, nie znam dobrze języków. Wielu Holendrów osiadało dawniej i w dzisiejszej Polsce, w tym w okolicach miasta Danzig/Gdansk. Dzis wielu Polakow ma ich za Niemców, bo słabo znamy historie. Ja mam 5 pokolen wcześniej, w rodzinie mego ojca, w jednej z linii – Anna Akermann urodzona przed 1809r a zmarła 1867 w Wenzkau w Prusach.Nic nie wiem o jej rodzinie. Po zamążpójsciu nazywała się Anna Marcinke. Czy mogła być z Waszej rodziny??? Może Pieter Akkermann wyjechał do Prus???? Po zbadaniu mego DNA na my heritage widzę mnóstwo Holendrów jako genetycznych krewnych a pewna pani też ma nazwisko Akkermann na spisie przodków. Co powiecie na ten temat???
  Christa Kruczynska, Poland-będę wdzieczna za jakakolwiek odpowiedz

 • Wouter Johannes van Oord

  Gesina Jansen ( 19 jan. 1898) getrouwd met Wouter Johannes Gijsbert van Oord. Kreeg zoon Wouter Joh. Gijsbert van Oord. Ik ben zoon van laatst genoemde WJG. Mijn grootvader stierf aan kopergifteging toen hij 26 jr was en enkele maanden voor geboorte van zijn zoon, mijn vader

 • grietje tilstra

  Zou graag in contact komen met kleinkinderen van Hermanus Bleyenga en Wietske Douma, ze was de zus van onze opa Tjalling Douma,Om wat meer te weten te komen over de fam . en het schip waar ze op geboren zijn.

Leave a Reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *