• Genealogieën

    Genealogie van de familie Nutma

    De familie Nutma stamt uit het Friese Oostdongeradeel, waar nog steeds familieleden wonen. Oudst bekende voorvader Sijbren Dircks liet begin 18e eeuw zijn kinderen dopen in Ee. Sijbrens kleinzoon Minze Wopkes (1755-1829) woonde met zijn gezin op de kooiplaats onder Engwierum. Minze nam in 1811 de familienaam Nutma aan. Zijn broers noemden zich Kingma, Dijkstra en De Jong. In dit overzicht worden alleen Minzes nazaten gevolgd. Generatie I I Sijbren Dircks; afkomstig uit Ee, geboren 1685/1690. Sijbren is getrouwd Ee 24-01-1712 met Grietie Jans; afkomstig uit Engwierum, geboren 1685/1690. Sijbren is waarschijnlijk hertrouwd Ee 20-05-1731 met Rinske Douwes; afkomstig uit Ee. Uit het eerste huwelijk: Bauckjen Sijbrens; gedoopt Ee 05-02-1713.…